Quyết định số 146/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 146/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 146/1999/QĐ-TTg về việc huy động nguồn vốn để cân đối kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 146/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 146/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 1999 QUY T Đ NH V HUY Đ NG NGU N V N Đ CÂN Đ I K HO CH TÍN D NG Đ U TƯ C A NHÀ NƯ C NĂM 1999 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Đ tri n khai công tác tín d ng đ u tư c a Nhà nư c năm 1999; Theo đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư t i văn b n s 3244 BKH/TH ngày 22 tháng 5 năm 1999 và s 46 BKH/TH ngày 24 tháng 6 năm 1999, ý ki n c a B Tài chính t i văn b n s 2976/TC-ĐTPT ngày 17 tháng 6 năm 1999, c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i văn b n s 538/CV-KHNN1 ngày 10 tháng 6 năm 1999, QUY T Đ NH: Đi u 1. Đ b o đ m cân đ i ngu n v n tín d ng đ u tư theo k ho ch Nhà nư c năm 1999, ngoài s v n đã giao t i ph l c kèm theo Quy t đ nh s 13/1999/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph , các t ch c sau đây ti p t c huy đ ng v n đ cho vay: - Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n : 2.730 t đ ng - T ng c c Đ u tư phát tri n : 1.540 t đ ng - Qu h tr đ u tư Qu c gia : 2.100 t đ ng - Ngân hàng Công thương Vi t Nam : 800 t đ ng - Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn : 224 t đ ng Đi u 2. 1. B sung danh m c các d án nhóm A kh i công m i năm 1999, đã có quy t đ nh đ u tư trư c ngày 01 tháng 4 năm 1999; t ng m c v n cho vay đ i v i các d án này là 1.336,1 t đ ng (ph l c s 1 kèm theo). - Giao B trư ng B K ho ch và Đ u tư thông báo kho n vay trên đ n các đ u m i cho vay, các B , ngành và đ a phương đ tri n khai th c hi n. 2. Qu H tr đ u tư Qu c gia huy đ ng v n đ cho các d án kh i công m i thu c nhóm B và nhóm C vay 2.100 t đ ng theo đúng ti n đ c a d án, đúng đ i tư ng quy đ nh t i Đi u 3 Quy t đ nh s 13/1999/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph (ph l c s 2 kèm theo). Giao B K ho ch và Đ u tư thông báo cho các B , đ a phương t ng m c v n đư c vay; trên cơ s đó, các B , đ a phương b trí c th danh m c, m c v n vay cho t ng d án
  2. nhóm B, C kh i công m i và đăng ký v i Qu H tr đ u tư Qu c gia đ các ch đ u tư ký k t h p đ ng vay. 3. Đ i v i các d án đang vay d dang t i các ngân hàng thương m i và T ng c c Đ u tư phát tri n, B K ho ch và Đ u tư thông báo cho các B , đ a phương t ng m c có th đư c vay và đ u m i cho vay; trên cơ s đó, các B , đ a phương b trí danh m c, m c v n cho t ng d án và đăng ký v i các đ u m i cho vay đ ch đ u tư ký k t h p đ ng vay. Các Ngân hàng Thương m i, T ng c c Đ u tư phát tri n căn c nhu c u vay v n theo ti n đ c a các d án đ huy đ ng đ ngu n v n cho vay. Đi u 3. - V cơ ch qu n lý và cho vay đ i v i ngu n v n huy đ ng thêm trên đây (lãi su t, th i gian cho vay...) th c hi n theo Quy t đ nh s 13/1999/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . - Trên cơ s m c v n huy đ ng và cho vay th c t , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và B Tài chính tính toán ngu n bù chênh l ch lãi su t đ b trí vào k ho ch đ u tư xây d ng cơ b n năm 2000. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 5. B trư ng B K ho ch và Đ u tư, B trư ng B Tài chính, Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ch t ch H i đ ng qu n lý Qu h tr đ u tư Qu c gia ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: - Như Đi u 5, - Th tư ng, các PTT : . Nguy n T n Dũng, Phan Văn Kh i . Ngô Xuân L c, - VPCP : BTCN, các PCN : . Nguy n Qu c Huy, . Nguy n Tôn, TTTT và BC, - Lưu : KTTH (2b), VT. Ph l c s 1 DANH M C CÁC D ÁN NHÓM A KH I CÔNG M I NĂM 1999 ĐƯ C QUY T Đ NH Đ U TƯ TRƯ C NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 1999 (Kèm theo Quy t đ nh s : 146/1999/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) Đơn v : T đ ng S Tên d án TT T NG S 1.336,1 I. DO NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM CHO VAY T NG S 423,0 TRUNG ƯƠNG 224,0
  3. 1. B QU C PHÒNG 26,0 Phát tri n cao su vùng Mo Ray 26,0 2. B YT 40,0 Trư ng Đ i h c Y Dư c thành ph H Chí Minh 40,0 3. B XÂY D NG 37,0 Khu dân cư đô th Mi u N i (TP H Chí Minh) 25,0 Khu Công nghi p B c Vinh 12,0 4. T NG CÔNG TY ĐI N L C VI T NAM 41,0 Th y đi n Đ i Ninh (600 MW) 26,0 Đuôi hơi 306 Bà R a (s 2) 15,0 5. T NG CÔNG TY D T MAY VI T NAM 30,0 Công ty D t Hà N i (dây chuy n v i Denim) 30,0 6. T NG CÔNG TY XI MĂNG VI T NAM 30,0 Xi măng B m Sơn 30,0 7. T NG CÔNG TY CAO SU VI T NAM 20,0 D án H t ng khu công nghi p H Nai 20,0 Đ A PHƯƠNG 199,0 1. H I PHÒNG 20,0 Đư ng ngã 5 sân bay Cát Bi 20,0 2. THANH HÓA 20,0 Khu Công nghi p L Môn A 20,0 3. THÀNH PH H CHÍ MINH 30,0 Khu Công nghi p Cát Lái (c m VI) T ng công ty B n Thành 10,0 Khu Công nghi p Tây B c C Chi 10,0 Khu Công nghi p Tân Bình 10,0 4. BÌNH DƯƠNG 30,0 Xây d ng và kinh doanh CSHT Khu Công nghi p Sóng Th n II 30,0 5. BÀ R A - VŨNG TÀU 50,0 Khu nhà Tây đư ng Hàng Đi u 50,0 6. LONG AN 4,0 H t ng khu công nghi p Đ c Hòa I 4,0 7. C N THƠ 10,0 Cơ s h t ng khu công nghi p, khu ch xu t giai đo n I 10,0 8. KIÊN GIANG 35,0 D án l n bi n th xã R ch Giá. 35,0
  4. II. DO T NG C C Đ U TƯ PHÁT TRI N CHO VAY T NG S 679,1 TRUNG ƯƠNG 613,1 1. B GIAO THÔNG V N T I 526,1 Đư ng Láng - Hòa L c 168,95 Qu c l 14 142,20 Qu c l 51 214,90 2. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN 57,0 D án Nhà máy MDF Gia Lai 57,0 3. B XÂY D NG 30,0 Khu Công nghi p Thùy Vân 18,0 Khu Công nghi p Tiên Sơn 12,0 Đ A PHƯƠNG 66,0 4. QU NG TR 4,0 Tr ng và ch bi n cà phê, cao su 4,0 5. TH A THIÊN HU 10,0 H t ng Khu Công nghi p Phú Bài 10,0 6. Đ NG NAI 20,0 Khu Công nghi p Nhơn Tr ch 3 20,0 7. NINH BÌNH 32,0 Nhà máy Xi măng Tam Đi p 32,0 III. DO NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VI T NAM CHO VAY T NG S 234,0 1. T NG CÔNG TY GI Y VI T NAM 234,0 Công ty Gi y Bãi B ng 100,0 Công ty Gi y Vi t Trì 86,0 Công ty Gi y Đ ng Nai 48,0 Ph l c s 2 T NG M C V N CHO VAY Đ I V I CÁC D ÁN NHÓM B, C KH I CÔNG M I GIAO CHO QU H TR Đ U TƯ QU C GIA (Kèm theo Quy t đ nh s : 146/1999/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) Đơn v : t đ ng TT Tên d án
  5. T NG S 2.100,0 TRUNG ƯƠNG 1.500,0 1 B Giao thông v n t i 50,0 2 B Qu c phòng 30,0 3 B Công nghi p 100,0 4 B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 40,0 5 B Xây d ng 50,0 6 B Th y s n 20,0 7 B Giáo d c và Đào t o 5,0 8 B Thương m i 10,0 9 B Yt 15,0 10 T ng c c Bưu đi n 10,0 11 T ng công ty Đi n l c Vi t Nam 630,0 12 T ng công ty Than Vi t Nam 12,0 13 T ng công ty Thép Vi t Nam 52,0 14 T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam 20,0 15 T ng công ty Thu c lá Vi t Nam 20,0 16 T ng công ty Cà phê Vi t Nam 20,0 17 T ng công ty D t May Vi t Nam 20,0 18 T ng công ty D u khí Vi t Nam 30,0 19 T ng công ty Công nghi p tàu th y Vi t Nam 55,0 20 T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam 80,0 21 T ng công ty Hàng h i Vi t Nam 160,0 22 T ng công ty Hàng không Vi t Nam 60,0 23 T ng công ty Lương th c mi n Nam 8,0 24 y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam 3,0 Đ A PHƯƠNG 600,0 1 Sơn La 17,0 2 B c Ninh 2,0 3 Nam Đ nh 10,0 4 Thái Bình 10,0 5 Thanh Hóa 25,0 6 Ngh An 22,0 7 Hà Tĩnh 7,0 8 Qu ng Bình 30,0 9 Th a Thiên Hu 55,0 10 Thành ph Đà N ng 50,0
  6. 11 Qu ng Nam 15,0 12 Khánh Hòa 15,0 13 Bình Thu n 10,0 14 Đ kL k 12,0 15 Gia Lai 2,0 16 Kon Tum 2,0 17 Thành ph H Chí Minh 95,0 18 Đ ng Nai 35,0 19 Bình Dương 25,0 20 Tây Ninh 5,0 21 Bà R a - Vũng Tàu 30,0 22 B n Tre 20,0 23 Vĩnh Long 12,0 24 C n Thơ 20,0 25 Sóc Trăng 6,0 26 An Giang 20,0 27 Đ ng Tháp 22,0 28 Kiên Giang 5,0 29 B c Liêu 12,0 30 Cà Mau 9,0
Đồng bộ tài khoản