Quyết định số 146/2004/QĐ-BCA(A11)

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 146/2004/QĐ-BCA(A11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 146/2004/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 146/2004/QĐ-BCA(A11)

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 146/2004/Q -BCA(A11) Hà N i, ngày 17 tháng 2 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG AN S 146/2004/Q -BCA (A11) NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2004 V DANH M C BÍ M T NHÀ NƯ C M T TRONG NGÀNH TH D C TH THAO B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c ngày 28/12/2000; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Căn c Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28/3/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c; Sau khi th ng nh t v i B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao; QUY T NNH i u 1. Danh m c bí m t nhà nư c M t trong ngành Th d c th thao g m nh ng tin trong ph m vi sau: 1. Phương pháp và bí quy t tuy n ch n hu n luy n viên, v n ng viên các môn th thao thành tích cao chưa công b ; 2. Các bi n pháp và bí quy t h i ph c s c kh e cho v n ng viên sau t p luy n và thi u; 3. K t qu các tài nghiên c u khoa h c v th d c th thao, s li u nghiên c u v tình tr ng th l c c a l c lư ng vũ trang, các vùng, các t ng l p nhân dân chưa công b ; 4. K ho ch h p tác c a ngành Th d c th thao v i nư c ngoài chưa công b ; 5. Phương án b o v các cu c thi u th d c th thao l n c a qu c gia, qu c t t ch c t i Vi t Nam; phương án b o v oàn th thao Vi t Nam tham gia thi u nư c ngoài chưa công b ; 6. H sơ liên quan t i công tác u th u, các h p ng thu c lĩnh v c th d c th thao chưa công b ;
  2. 7. H sơ tài li u v thanh tra, ki m tra; k t qu thanh tha, ki m tra trong ngành Th d c, th thao chưa công b ; 8. H sơ cán b lãnh o t c p v và tương ương tr lên c a ngành Th d c th thao; các tài li u liên quan n v n chính tr n i b c a ngành Th d c th thao chưa công b ; 9. Tài li u v thi t k m ng máy tính, cơ s d li u n i b ngành Th d c th thao; khóa mã, m t khNu, quy ư c v m b o an ninh, an toàn thông tin trong s d ng và ng d ng công ngh thông tin c a ngành Th d c th thao. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Cơ quan ch c năng c a U ban Th d c th thao và B Công an có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. i u 3. Các b ; cơ quan ngang b ; cơ quan thu c Chính ph ; U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê H ng Anh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản