Quyết định số 146/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 146/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 146/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 11, quận 10 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 146/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 146/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2009 QUY T Đ NH V DUY T QUY HO CH S D NG Đ T CHI TI T Đ N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG Đ T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 11, QU N 10 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Xét Công văn s 10865/TNMT-KH ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a S Tài nguyên và Môi trư ng và T trình s 9013/TTr-UBND-TNMT ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân phư ng 11, qu n 10 v trình duy t quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 và k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 11, qu n 10, QUY T Đ NH: Đi u 1. Duy t quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 c a phư ng 11, qu n 10 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i đ t: Đơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch đ n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N TÍCH 22,35 100,00 22,35 100,00 Đ T T NHIÊN
  2. 2 Đ t phi nông nghi p PNN 22,35 100,00 22,35 100,00 2.1 Đ t OTC 13,21 59,11 12,94 57,90 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 13,21 100,00 12,94 100,00 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 8,82 39,46 9,09 40,67 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, CTS 0,11 1,25 0,10 1,11 công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c phòng, an CQA 1,84 20,86 1,84 20,24 ninh 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh CSK 0,84 9,52 0,84 9,21 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 Đ t khu công SKK nghi p 2.2.3.2 Đ t cơ s s n xu t, SKC 0,84 100,00 0,84 100,00 kinh doanh 2.2.3.3 Đ t cho ho t đ ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 Đ t s n xu t v t SKX li u xây d ng, g m s 2.2.4 Đ t có m c đích CCC 6,03 68,37 6,31 69,43 công c ng 2.2.4.1 Đ t giao thông DGT 5,70 94,53 5,88 93,11 2.2.4.2 Đ t th y l i DTL 2.2.4.3 Đ t đ chuy n d n DNT 0,01 0,17 0,01 0,16 năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 Đ t cơ s văn hóa DVH 0,03 0,50 0,03 0,45 2.2.4.5 Đ t cơ s y t DYT 0,01 0,17 0,01 0,16 2.2.4.6 Đ t cơ s giáo d c - DGD 0,28 4,64 0,39 6,12 đào t o 2.2.4.7 Đ t cơ s th d c - DTT th thao 2.2.4.8 Đ t ch DCH
  3. 2.2.4.9 Đ t có di tích, danh LDT th ng 2.2.4.10 Đ t bãi th i, x lý RAC ch t th i 2.3 Đ t tôn giáo, tín TTN 0,32 1,43 0,32 1,43 ngư ng 2.4 Đ t nghĩa trang, NTD nghĩa đ a 2.5 Đ t sông su i và SMN m t nư c CD 2.6 Đ t phi nông nghi p PNK khác b) Di n tích chuy n m c đích s d ng đ t: 1- Đ t phi nông nghi p không thu ti n s d ng đ t chuy n sang đ t phi nông nghi p có thu ti n s d ng đ t không ph i đ t . Trong kỳ quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 phư ng 11, qu n 10 không có đ t phi nông nghi p không thu ti n s d ng đ t chuy n sang đ t phi nông nghi p có thu ti n s d ng đ t không ph i đ t . 2- Đ t phi nông nghi p không ph i đ t chuy n sang đ t . Trong kỳ quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 phư ng 11, qu n 10 không có đ t phi nông nghi p không ph i đ t chuy n sang đ t . c) Di n tích đ t ph i thu h i: Đơn v tính: ha Th t Lo i đ t ph i thu h i Mã Giai đo n 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 2 Đ t phi nông nghi p PNN 0,6288 2.1 Đ t OTC 0,2696 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 0,2696 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 0,3593 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,0533
  4. 2.2.2 Đ t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,0024 2.2.4 Đ t có m c đích công c ng CCC 0,3035 2.3 Đ t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD 2.5 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 Đ t phi nông nghi p khác PNK d) Di n tích đ t chưa s d ng đưa vào s d ng: Trong kỳ quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 c a phư ng 11, qu n 10 không có nhóm đ t chưa s d ng, nên không có ch tiêu bi u theo quy đ nh. 2. V trí, di n tích các khu v c đ t ph i chuy n m c đích s d ng, các khu v c đ t ph i thu h i đư c xác đ nh theo B n đ quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010 (t l 1/1.000) và Báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 và k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006-2010) c a phư ng 11, qu n 10 do Uy ban nhân dân phư ng 11, qu n 10 l p ngày 23 tháng 12 năm 2008. Đi u 2. Duy t k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 11, qu n 10: 1. Phân b di n tích các lo i đ t trong kỳ k ho ch: Đơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Phân theo k ho ch t ng năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N TÍCH 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 Đ T T NHIÊN 2 Đ t phi nông nghi p PNN 22,35 22,35 22,35 22,35 22,35 2.1 Đ t OTC 13,21 13,20 12,99 12,94 12,94 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 13,21 13,20 12,99 12,94 12,94 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 8,82 8,83 9,04 9,09 9,09 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, CTS 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
  5. công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c phòng, an CQA 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 ninh 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh CSK 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 Đ t khu công SKK nghi p 2.2.3.2 Đ t cơ s s n xu t, SKC 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 kinh doanh 2.2.3.3 Đ t cho ho t đ ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 Đ t s n xu t v t li u SKX xây d ng, g m s 2.2.4 Đ t có m c đích CCC 6,03 6,04 6,26 6,31 6,31 công c ng 2.2.4.1 Đ t giao thông DGT 5,70 5,71 5,82 5,88 5,88 2.2.4.2 Đ t th y l i DTL 2.2.4.3 Đ t đ chuy n d n DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 NL, truy n thông 2.2.4.4 Đ t cơ s văn hóa DVH 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 2.2.4.5 Đ t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2.2.4.6 Đ t cơ s giáo d c - DGD 0,28 0,28 0,39 0,39 0,39 đào t o 2.2.4.7 Đ t cơ s th d c - DTT th thao 2.2.4.8 Đ t ch DCH 2.2.4.9 Đ t có di tích, danh LDT th ng 2.2.4.10 Đ t bãi th i, x lý RAC ch t th i 2.3 Đ t tôn giáo, tín TTN 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 ngư ng 2.4 Đ t nghĩa trang, NTD nghĩa đ a 2.5 Đ t sông su i và SMN
  6. m t nư c CD 2.6 Đ t phi nông nghi p PNK khác 2. K ho ch chuy n m c đích s d ng đ t: 1- Đ t phi nông nghi p không thu ti n s d ng đ t chuy n sang đ t phi nông nghi p có thu ti n s d ng đ t không ph i đ t . Trong kỳ k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 11, qu n 10 không có đ t phi nông nghi p không thu ti n s d ng đ t chuy n sang đ t phi nông nghi p có thu ti n s d ng đ t không ph i đ t . 2- Đ t phi nông nghi p không ph i đ t chuy n sang đ t . Trong kỳ k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 11, qu n 10 không có đ t phi nông nghi p không ph i đ t chuy n sang đ t . 3. K ho ch thu h i đ t: Đơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích Phân theo t ng năm t đ tc n Năm Năm Năm Năm Năm thu h i 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Đ t nông nghi p NNP 2 Đ t phi nông PNN 0,6288 0,0094 0,5216 0,0978 nghi p 2.1 Đ t OTC 0,2696 0,0094 0,2073 0,0529 2.1.1 Đ t t i nông ONT thôn 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 0,2696 0,0094 0,2073 0,0529 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 0,3593 0,3144 0,0449 2.2.1 Đ t tr s cơ CTS 0,0533 0,0533 quan, công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c phòng, CQA an ninh
  7. 2.2.3 Đ t s n xu t, CSK 0,0024 0,0019 0,0005 kinh doanh phi nông nghi p 2.2.4 Đ t có m c đích CCC 0,3035 0,2591 0,0444 công c ng 2.3 Đ t tôn giáo, tín TTN ngư ng 2.4 Đ t nghĩa trang, NTD nghĩa đ a 2.5 Đ t sông su i và SMN m t nư c CD 2.6 Đ t phi nông PNK nghi p khác 4. Di n tích đ t chưa s d ng đưa vào s d ng: Trong kỳ k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 11, qu n 10 không có nhóm đ t chưa s d ng, nên không có ch tiêu bi u theo quy đ nh. Đi u 3. Căn c các ch tiêu đã đư c xét duy t trong Quy t đ nh này, y ban nhân dân phư ng 11, qu n 10 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng đ t theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai; 2. Th c hi n thu h i đ t, giao đ t, cho thuê đ t, chuy n đ i m c đích s d ng đ t theo đúng quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đã đư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng đ t. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 10 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 11, qu n 10 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C
  8. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản