Quyết định số 1460/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 1460/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1460/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1460/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 1460/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o (T trình s 9754/TTr-BGD T ngày 13 tháng 09 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1408/TTr-BT KT ngày 24 tháng 10 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 7 cá nhân thu c B Giáo d c và ào t o (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác giáo d c và ào t o t năm h c 2001-2002 n năm h c 2005-2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa Xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Giáo d c và ào t o, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen Trư ng Trung ương và các cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - B Giáo d c & ào t o; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Mai (11b). Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1460/Q -TTg, ngày 31/10/2007 c a Th tư ng Chính ph ) 01. Bà inh Th Kim Phương, Th c sĩ, Hi u trư ng Trư ng Ph vùng cao Vi t B c, B Giáo d c và ào t o; 02. Ông Lê Văn Hòa, Phó giáo sư, Ti n sĩ, Trư ng b môn Sinh lý-Sinh Hóa, Khoa nông nghi p và Sinh h c ng d ng, Trư ng i h c C n Thơ, B Giáo d c và ào t o; 03. Ông Lê M nh Qu c, Chuyên viên chính, Văn phòng Khoa công ngh Thông tin- Truy n thông, Trư ng i h c C n Thơ, B Giáo d c và ào t o; 04. Bà Nguy n Th H ng Nam, Ti n sĩ, Quy n trư ng khoa Sư ph m, Trư ng ih c C n Thơ, B Giáo d c và ào t o; 05. Bà Huỳnh Kim Liên, Gi ng viên chính, Th c sĩ, Phó trư ng b môn Hóa h c, khoa Sư ph m, Trư ng i h c C n Thơ, B Giáo d c và ào t o; 06. Ông Bùi T n Anh, Gi ng viên chính, Th c sĩ, Phó trư ng b môn Sinh h c, Khoa Khoa h c, Trư ng i h c C n Thơ, B Giáo d c và ào t o; 07. Bà Tr n Th Thanh Hi n, Ti n sĩ, Phó Trư ng khoa Th y s n, Trư ng ih c C n Thơ, B Giáo d c và ào t o;
Đồng bộ tài khoản