Quyết định số 1462/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 1462/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1462/2003/QĐ-BTM về việc bổ sung Danh mục mặt hàng được xét thưởng xuất khẩu theo Quyết định số 1116/2003/QĐ-BTM ngày 9/9/2003 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1462/2003/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1462/2003/Q -BTM Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2003 QUY T NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1462/2003/Q -BTM NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2003 B SUNG DANH M C HÀNG Ư C XÉT THƯ NG XU T KH U THEO QUY T NH S 1116/2003/Q -BTM NGÀY 09/9/2003 C A B THƯƠNG M I B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 95/N -CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Quy t nh s 195/1999/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v vi c l p, s d ng và qu n lý Qu h tr xu t kh u; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 5364/VPCP-KTTH ngày 27/10/2003 c a Chính ph v tiêu th cá tra, cá ba sa; Ti p theo Quy t nh s 1116/2003/Q -BTM ngày 09/9/2003 c a B Thương m i. QUY T NH i u 1: B sung m t hàng cá tra và cá ba sa vào danh m c m t hàng ư c xét thư ng xu t kh u theo Quy t nh s 1116/2003/Q -BTM ngày 09/9/2003 c a B Thương m i v i m c thư ng 300 ng cho 1 USD kim ng ch vư t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Mai Văn Dâu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản