Quyết định số 147/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
8
download

Quyết định số 147/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147/2002/QĐ-UB về việc thành lập Ban quản lý dự án đâù tư và xây dựng khu đô thị Nam Trung Yên thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 147/2002/Q -UB Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH "V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN ÂÙ TƯ VÀ XÂY D NG KHU Ô THN NAM TRUNG YÊN THU C T NG CÔNG TY U TƯ VÀ PHÁT TRI N NHÀ HÀ N I" U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Ngh inh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N - CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Thông tư s 15/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 c a B Xây D ng hư ng d n các hình th c qu n lý th c hi n d án u tư và xây d ng; Xét t trình s 1251/TT-TCT ngày 31/10/2002 c a T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i v vi c xin thành l p Ban qu n d án u tư và xây d ng khu ô th Nam - Trung - Yên và Ban qu n lý D án u tư và xây d ng Láng H - Thanh Xuân ph c v công tác phát tri n nhà và khu ô th ; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph . QUY T NNH i u 1: Thành l p Ban qu n lý d án u tư và xây d ng khu ô th Nam Trung Yên, tr c thu c T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i. (G i t t là Ban qu n lý d án) - Tên giao d ch qu c t : Project Management Unit of South Trung Yen Urban Zone Constraction and Invesment. - Tr s ư c t t i s 34 ph Hai Bà Trưng, qu n Hoàn Ki m, Hà N i - i n tho i: 04.9349892, Fax: 04.824977. - Ban Qu n lý d án u tư và xây d ng khu ô th Nam - Trung - Yên là t ch c s nghi p kinh t , có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng, m tài kho n t i kho b c và ngân hàng theo quy nh c a nhà nư c và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a mình. - Ban qu n lý d án th c hi n các ch c năng, nhi m v c a ch u tư v qu n lý th c hi n d án t khi l p, phê duy t n khi bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng.
  2. - ư c nh n tr c ti p v n c a cơ quan có thNm quy n c p v n ho c huy ng v n t các ngu n trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t thanh quy t toán cho các nhà th u. - Ban qu n lý d án ho t ng theo Quy ch qu n Lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh sô 52/2000/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh inh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph và các văn b n quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph v qu n lý u tư và xây d ng. i u 2: T ch c b máy và cán b : A- Ban qu n lý d án có Giám c và m t s Phó giám c. - Giám c Ban do UBND thành ph b nhi m theo ngh c a T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i. - Phó giám c Ban do T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i b nhi m theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . Giám c, Phó giám c và lãnh ao phòng chuyên môn nghi p v c a Ban ư c hư ng ph c p ch c v lãnh o theo ch hi n hành c a Nhà nư c. B- Cơ c u t ch c và cán b c a Ban qu n lý d án: Giao cho T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i căn c vào tình hình th c t c a t ng giai o n tri n khai th c hi n d án b trí cán b , viên ch c và thành l p các phòng, ban ... chuyên môn nghi p v cho h p lý nh m hoàn thành t t nhi m v ư c giao. i u 3: Giao cho Ban qu n lý d án u tư và xây d ng Nam - Trung - Yên nghiên c u, xây d ng quy ch t ch c và ho t ng trình T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i phê chuNn. i u 4: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, T ng công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i và Ban qu n lý d án u tư và xây d ng khu ô th Nam - Trung -Yên thi hành quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản