Quyết định số 147/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
16
download

Quyết định số 147/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147/2002/QĐ-UB về việc thành lập Ban quản lý dự án đâù tư và xây dựng khu đô thị Nam Trung Yên thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 147/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐÂÙ TƯ VÀ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ NAM TRUNG YÊN THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI" UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Nghị đinh số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Thông tư số 15/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng; Xét tờ trình số 1251/TT-TCT ngày 31/10/2002 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc xin thành lập Ban quản dự án đầu tư và xây dựng khu đô thị Nam - Trung - Yên và Ban quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng Láng Hạ - Thanh Xuân để phục vụ công tác phát triển nhà và khu đô thị; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu đô thị Nam Trung Yên, trực thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. (Gọi tắt là Ban quản lý dự án) - Tên giao dịch quốc tế: Project Management Unit of South Trung Yen Urban Zone Constraction and Invesment. - Trụ sở được đặt tại số 34 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: 04.9349892, Fax: 04.824977. - Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu đô thị Nam - Trung - Yên là tổ chức sự nghiệp kinh tế, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng theo quy định của nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình. - Ban quản lý dự án thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi lập, phê duyệt đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.
  2. - Được nhận trực tiếp vốn của cơ quan có thẩm quyền cấp vốn hoặc huy động vốn từ các nguồn trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để thanh quyết toán cho các nhà thầu. - Ban quản lý dự án hoạt động theo Quy chế quản Lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định sô 52/2000/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị đinh số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng. Điều 2: Tổ chức bộ máy và cán bộ: A- Ban quản lý dự án có Giám đốc và một số Phó giám đốc. - Giám đốc Ban do UBND thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. - Phó giám đốc Ban do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội bổ nhiệm theo quy định của Nhà nước và Thành phố. Giám đốc, Phó giám đốc và lãnh đao phòng chuyên môn nghiệp vụ của Ban được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo chế độ hiện hành của Nhà nước. B- Cơ cấu tổ chức và cán bộ của Ban quản lý dự án: Giao cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội căn cứ vào tình hình thực tế của từng giai đoạn triển khai thực hiện dự án để bố trí cán bộ, viên chức và thành lập các phòng, ban ... chuyên môn nghiệp vụ cho hợp lý nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều 3: Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Nam - Trung - Yên nghiên cứu, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động trình Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phê chuẩn. Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu đô thị Nam - Trung - Yên thi hành quyết định này. T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đỗ Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản