Quyết định số 147/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 147/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147/2003/QĐ-UB “Về việc kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác GPMB ở thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn” do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 147/2003/Q -UB Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH “V VI C KI N TOÀN H TH NG T CH C B MÁY LÀM CÔNG TÁC GPMB THÀNH PH , QU N, HUY N, XÃ, PHƯ NG, THN TR N” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/04/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Căn c Thông báo s 192-TB/TU ngày 08/11/2002 c a Thành y Hà N i thông báo; ý ki n ch o c a Thư ng tr c Thành y v công tác GPMB c a Thành ph ; Căn c Quy t nh s 20/1998/Q -UB ngày 30/06/1998 c a UBND Thành ph Hà N i v công tác GPMB; Căn c Quy t nh s 100/2003/Q -UB ngày 21/8/2003 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c i u ch nh b sung m t s i u c a Quy t nh s 72/2001/Q -UB ngày 17/02/2001 c a UBND Thành ph ; Căn c Quy t nh s 88/2000/Q -UB ngày 31/10/2000 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c thành l p Ban Ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i; Xét ngh c a Trư ng Ban ch o gi i phóng m t b ng Thành ph và Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , QUY T NNH i u 1: Ki n toàn h th ng t ch c b máy làm công tác gi i phóng m t b ng thành ph , qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n như sau: A. C P THÀNH PH : 1- Ch m d t ho t ng c a H i ng ThNm nh Thành ph , ư c thành l p thNm nh phương án b i thư ng GPMB theo i u 17 t i Quy nh kèm theo Quy t nh s 20/1998/Q -UB ngày 30/06/1998 c a UBND Thành ph Hà N i. 2- Thành l p H i ng ThNm nh chính sách GPMB Thành ph tr c thu c Ban ch o GPMB Thành ph vi t t t (H T CS.TP) 2.1. Thành ph n H i ng: - Phó Trư ng Ban thư ng tr c Ban ch o GPMB Thành ph , làm Ch t ch.
  2. - Lãnh o S Tài chính - V t giá, làm Phó Ch t ch. - Lãnh o S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i, làm y viên. - Lãnh o S Xây d ng, làm y viên. - Lãnh o C c Thu Hà N i, làm y viên. - Tùy theo c i m c a d án, Ch t ch H T CS-GPMB m i thêm các thành viên trong Ban ch o GPMB Thành ph cùng thNm nh. 2.2. Nhi m v c a H T CS.TP: ThNm nh: - Giá b i thư ng thi t h i v : t , t chuyên d ng theo th i i m thu h i t. - Qu nhà , t tái nh cư (nơi tái nh cư) và nguyên t c b trí tái nh cư cho các h gia ình. - Giá nhà , giá t , b trí tái nh cư, phù h p v i giá b i thư ng thi t h i. - Chính sách h tr di chuy n khác (n u có). - Quy nh v th i gian, ti n th c hi n GPMB. 3- Ban ch o GPMB Thành ph , ư c thành l p T chuyên viên giúp vi c H T CS-GPMB th c hi n nhi m v ư c giao; t viên là công ch c chuyên trách và kiêm nhi m c a Ban ch o GPMB Thành ph . 4. Giao Ban ch o GPMB Thành ph ch trì ph i h p v i Ban T ch c chính quy n Thành ph , xây d ng các văn b n trình UBND Thành ph phê duy t và t ch c th c hi n: - Xây d ng quy ch thNm nh c a H i ng thNm nh chính sách GPMB Thành ph . - B sung ch nh s a v Quy nh trình t , th t c th c hi n công tác GPMB; b i thư ng thi t h i, tái nh cư cho phù h p v i h th ng t ch c m i ư c ki n toàn. B- C P QU N, HUY N: I- THÀNH L P H I NG GPMB QU N, HUY N. 1. H i ng GPMB qu n, huy n do Ch t ch UBND qu n, huy n quy t nh thành l p (m i qu n, huy n ch thành l p m t H i ng thNm nh t t c các d án GPMB trên a bàn). 2. Nhi m v c a H i ng GPMB qu n, huy n là thNm nh phương án b i thư ng c a t t c các d án u tư xây d ng trên a bàn qu n, huy n.
  3. 3. Thành ph n H i ng: a. Thành viên H i ng: - Ch t ch ho c Phó Ch t ch UBND qu n, huy n làm Ch t ch. - M t y viên UBND làm Phó Ch t ch chuyên trách (có th kiêm T trư ng T công tác GPMB qu n, huy n). - Trư ng phòng Tài chính - V t giá, qu n, huy n làm y viên thư ng tr c. - Trư ng phòng Qu n lý Nhà t và ô th làm y viên. - Chi c c Trư ng ho c Phó Chi c c trư ng Chi c c Thu qu n, huy n làm y viên. - Khi c n s m i các cơ quan n i chính tham gia. * UBND qu n, huy n t ch c thNm nh phương án b i thư ng cho t ng d án c th s m i thêm thành viên dư i ây tham gia: b. Thành viên tham d c a m t d án c th : - Ch u tư d án (ngư i ư c giao quy n s d ng t) - Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n nơi có t b thu h i -M i1 n2 i di n nh ng ngư i ư c b i thư ng tham d - Các thành viên khác m i tham d sao cho phù h p v i th c t c a m i d án. II. THÀNH L P T CÔNG TÁC GPMB QU N, HUY N UBND qu n, huy n quy t nh thành l p T công tác chuyên trách GPMB tr c thu c UBND qu n, huy n v i n i dung như sau: - Tên g i t t: T GPMB qu n, huy n; 1- Thành viên c a T : - UBND qu n, huy n c m t công ch c c p Trư ng ho c Phó phòng làm T trư ng chuyên trách theo ch bi t phái ít nh t là 3 năm; - Tùy theo công vi c GPMB; UBND qu n, huy n i u ng: + T 1 n 3 công ch c c a Phòng Qu n lý Nhà t – ô th vào T làm t viên chuyên trách (theo ch bi t phái ít nh t là 3 năm; hư ng lương t i Phòng Qu n lý Nhà t – ô th ).
  4. + T 1 n 2 công ch c c a Phòng Tài chính - V t giá vào T làm t viên chuyên trách (theo ch bi t phái ít nh t là 3 năm; hư ng lương t i Phòng Tài chính - V t giá). - Tùy theo công vi c GPMB, UBND qu n, huy n i u ng công ch c ang gi ch c v Trư ng phòng ho c Phó Trư ng phòng, các Phòng ch c năng c a UBND qu n, huy n vào T làm t viên kiêm nhi m. 2- Ch c năng, nhi m v c a T : 2.1-Ch c năng: T GPMB qu n, huy n th c hi n ch c năng tham mưu, giúp vi c UBND và H i ng GPMN qu n, huy n trong công tác b i dư ng thi t h i GPMB cho t t c các d án u tư xây d ng t i a phương. 2.2- Nhi m v : 2.2.1- Tri n khai công tác GPMB khi c p có thNm quy n giao bao g m: - T ng h p, xây d ng k ho ch tri n khai công tác GPMB trên a bàn; - Ki m tra tính pháp lý v h sơ c a ch u tư d án trư c khi tri n khai công tác GPMB. 2.2.2- Ch ng ph i h p v i Phòng T ch c chính quy n, qu n, huy n: - D th o quy t nh thành l p H i ng GPMB qu n, huy n và T GPMB xã, phư ng, th tr n l n u ho c khi có s thay i thành viên; trình UBND qu n, huy n quy t nh. 2.2.3- Hư ng d n các ch u tư d án l p k ho ch ti n GPMB c a d án phù h p v i i u ki n GPMB c a d án; báo cáo UBND qu n, huy n trình UBND Thành ph phê duy t và t ch c th c hi n. 2.2.4- Giúp UBND qu n, huy n hư ng d n ch chính sách c a Nhà nư c, c a UBND Thành ph và k ho ch tri n khai công tác GPMB c a UBND qu n, huy n cho UBND xã, phư ng, th tr n và ch u tư d án UBND xã, phư ng, th tr n ph bi n v i t ch c và cá nhân ư c b i thư ng. 2.2.5- Ch trì ph i h p v i ch u tư d án xác nh và xu t chính sách b i thư ng, h tr phù h p v i chính sách c a Nhà nư c c a UBND Thành ph và th c t t i nơi thu h i t, báo cáo H i ng GPMB và UBND qu n, huy n; trình UBND Thành ph phê duy t. 2.2.6- Hư ng d n, ki m tra và thNm nh: - Hư ng d n, ki m tra ch u tư d án áp d ng chính sách b i thư ng cho ngư i b thu h i t; - Ki m tra h sơ và phương án b i thư ng GPMB trình H i ng GPMB qu n, huy n thNm nh trư c khi Ch t ch UBND qu n, huy n phê duy t.
  5. - T ch c ch u tư d án th c hi n b i thư ng, tái nh cư theo phương án ã ư c duy t và t ch c vi c bàn giao m t b ng gi a ngư i b thu h i t v i ch u tư d án. 2.2.7- Thông tin và gi i quy t vư ng m c trong lĩnh v c GPMB: - T ng h p thông tin nh kỳ cho UBND và H i ng GPMB qu n, huy n; Báo cáo UBND Thành ph và Ban Ch o GPMB Thành ph v công tác GPMB t i a bàn qu n, huy n. - nh l ch ti p dân gi i quy t vư ng m c trong lĩnh v c GPMB theo thNm quy n và báo cáo c p có thNm quy n gi i quy t. - Lưu gi tài li u h sơ v GPMB c a các d án trên a bàn. 2.2.8- Th c hi n các nhi m v khác trong lĩnh v c GPMB khi có c p có thNm quy n giao. 3- M t s quy nh v công tác GPMB qu n, huy n. 3.1- Cán b , công ch c chuyên trách và kiêm nhi m c a T GPMB qu n, huy n ư c hư ng ph c p như ang áp d ng cho cán b , công ch c c a Ban ch o GPMB Thành ph ; Ngu n kinh phí l y t chi phí ph c v công tác GPMB do ch u tư d án trích n p theo quy nh hi n hành. Trong trư ng h p chưa có ngu n thu ho c ngu n thu không chi thì ngân sách qu n, huy n h tr . 3.2- UBND qu n, huy n, ư c UBND Thành ph giao tăng biên ch b ng s công ch c ã bi t phái v T GPMB qu n, huy n, UBND qu n, huy n tuy n d ng công ch c theo quy nh hi n hành b sung cho các phòng có công ch c ã bi t phái. 3.3- Trong trư ng h p ch u tư d án yêu c u, ho c c p trên có thNm quy n giao công tác GPMB cho UBND qu n, huy n; theo (nguyên t c khoán g n) UBND qu n, huy n xét th y nh n ư c, c n ph i thành l p Ban GPMB riêng th có văn b n trình UBND Thành ph ra quy t nh thành l p ký h p ng kinh t v i ch u tư d án th c hi n GPMB. Qu ti n lương c a Ban GPMB này ph i l y t ngu n kinh phí c a d án và không làm tăng thêm biên ch qu n lý nhà nư c c a UBND qu n, huy n. C- C p xã, phư ng, th tr n: Nơi có quy t nh thu h i t thì UBND qu n, huy n ra quy t nh thành l p T GPMB tr c thu c UBND xã, phư ng, th tr n; t dư i s ch o tr c ti p c a Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n v i n i dung như sau: I- TÊN G I: T GPMB XÃ, PHƯ NG, THN TR N. II- THÀNH PH N G M: - Cán b a chính xã, phư ng, th tr n làm T trư ng.
  6. - i di n ch u tư d án làm T phó. - T trư ng t dân ph ho c trư ng thôn làm t viên - i di n t 1 n 2 ngư i ư c b i thư ng tham gia. - Tùy theo kh i lư ng công vi c GPMB và lo i t b thu h i UBND xã, phư ng, th tr n có th m i Công an và i di n oàn th tham gia - T GPMB xã, phư ng, th tr n t gi i th khi hoàn thành nhi m v GPMB t i a phương. III- CH C NĂNG, NHI M V C A T GPMB XÃ, PHƯ NG, THN TR N: 1. Ch c năng T GPMB xã, phư ng, th tr n th c hi n ch c năng giúp UBND xã, phư ng, th tr n ph i h p v i Ch u tư tri n khai công tác GPMB t i a phương. 2. Nhi m v : 2.1. Yêu c u ch u tư d án trong các vi c: Cung c p nư c cho UBDN a phương bi t: H sơ ph c v cho công tác GPMB g m: - Quy t nh phê duy t u tư d án, qui ho ch và ch gi i d án GPMB, Quy t nh thu h i t, b n o c t l 1/500. - K ho ch t ch c o c và kê khai t ai, tài s n và k ho ch b i thư ng tái nh cư cho ngư i b thu h i t. 2.2. Ch trì cùng ch u tư, T GPMB qu n, huy n tri n khai các công vi c: - Thông báo quy ho ch và ch gi i d án GPMB. - Ph bi n và gi i thích v ch trương chính sách - Hư ng d n công dân và t ch c, kê khai các s li u và nh n k t qu kê khai theo quy nh hi n hành; - Ki m tra các y u t kê khai và xác nh n tính chính xác c a s li u ã kê khai theo úng hi n tr ng và h sơ ang qu n lý, chuy n cho Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n xác nh n tính h p pháp h p l c a t ai, tài s n c a t ng ch s d ng t; t ng h p báo cáo UBND và H i ng GPMB qu n, huy n. 2.3- T ch c thông báo công khai s li u làm căn c b i thư ng, phương án b i thư ng, ti p dân gi i thích nh ng th c m c theo thNm quy n và hư ng d n công dân g i ơn thư khi u n i, t cáo úng quy nh.
  7. 2.4- Tuyên truy n v n ng ngư i ư c b i thư ng nh n ti n và bàn giao m t b ng theo ti n th c hi n d án. 3- Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n có trách nhi m: - m b o cho ho t ng c a T GPMB, ch u tư d án trong quá trình GPMB. - Xác nh n tính pháp lý c a t, nhà, các v t ki n trúc hi n có c a t ch c và cá nhân n m trong ph m vi thu h i t theo thNm quy n làm căn c l p phương án b i thư ng. - T ch c th c hi n các bi n pháp hành chính o c, kê khai ho c xác nh n theo h sơ ang qu n lý v t ai, tài s n làm căn c cho ch u tư d án l p phương án b i thư ng i v i các trư ng h p không t giác kê khai. - T ch c th c hi n các bi n pháp hành chính GPMB theo y quy n c a Ch t ch UBND qu n, huy n. - Gi i quy t các vi c khác có liên quan n GPMB thu c thNm quy n c a UBND xã, phư ng, th tr n. 4- M t s quy nh v công tác GPMB t i xã, phư ng, th tr n. - Thành viên c a T ư c hư ng ph c p kiêm nhi m theo ngày công tham gia trên cơ s d toán thù lao chi phí ph c v GPMB theo quy nh c a c p có thNm quy n, ho c hư ng theo nguyên t c khoán g n kinh phí theo h sơ hoàn thành ư c h dân ký nh n b i thư ng. Ngu n kinh phí trích t kinh phí ph c v công tác GPMB c a ch u tư d án chi tr . i u II: Giao cho Ban ch o GPMB Thành ph ch trì, cùng S Tài chính V t giá xu t c th kinh phí cho công tác GPMB t i: s , ban, ngành, qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n bao g m: Kinh phí hành chính, ph c p, ti n công và các chi phí khác; theo nguyên t c s d ng kinh phí ph c v GPMB c a d án óng góp, n u thi u ngân sách qu n, huy n và ngân sách thành ph h tr ; trình UBND Thành ph phê duy t và t ch c th c hi n. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các văn b n trư c ây trái v i n i dung Quy t nh này u bãi b . i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban Ch o GPMB Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND Qu n, Huy n, ch u tư các d án, Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n thi hành quy t nh này./. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  8. Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản