Quyết định số 147/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 147/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 147/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 147/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 147/Q -CTN Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo gh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 09/TTr-CP ngày 21/01/2009, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 02 ngư i có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng ngư i có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH NGƯ I NƯ C NGOÀI HI N ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM
  2. (kèm theo Quy t nh s 147/Q -CTN ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a Ch t ch nư c) 1. Lytovka Mykola, sinh ngày 28/10/1979 t i Ucraina Có tên g i Vi t Nam là: inh Hoàng La Hi n trú t i: Câu l c b bóng á Vinakansai - phư ng ông Thành – thành ph Ninh Bình, t nh Ninh Bình. 2. Eyerapo Maxwell, sinh ngày 14/12/1986 t i Nigeria Có tên g i Vi t Nam là: inh Hoàng Max Hi n trú t i: Câu l c b bóng á Vinakansai - phư ng ông Thành – thành ph Ninh Bình, t nh Ninh Bình.
Đồng bộ tài khoản