Quyết định số 1475/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 1475/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1475/QĐ-UB-KT về việc giao kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1475/QĐ-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1475/Q -UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 1997 QUY T NNH V VI C GIAO K HO CH TÍN D NG U TƯ NĂM 1997 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; - Căn c công văn s 1626/BKH-TH ngày 19-3-1997 c a B K ho ch và u tư v vi c thông báo k ho ch tín d ng u tư năm 1997 ; - Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho Ngân hàng u tư và Phát tri n thành ph , C c u tư và Phát tri n thành ph ch tiêu cho vay tín d ng năm 1997. i u 2.- y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư thông báo hư ng d n ch tiêu v n tín d ng năm 1997 tri n khai th c hi n k ho ch theo úng m c tiêu k ho ch ã ra. i u 3.- Sau khi nh n ư c ch tiêu Ngân hàng u tư và Phát tri n thành ph , C c u tư và Phát tri n thành ph ti n hành l p các th t c cho vay và ki m tra vi c s d ng v n vay c a các ơn v . i u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n thành ph , C c u tư và Phát tri n thành ph và các ơn v ư c phân b ch tiêu có trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH /THƯ NG TR C Lê Thanh H i
  2. K HO CH V N TÍN D NG U TƯ NĂM 1997 (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) (Kèm theo Q s 1475/Q -UB-KT ngày 02-4-1997 c a UBND/TP) ơn v tính : Tri u ng DANH M C CÔNG TRÌNH a i m xây Th i gian kh i Năng l c thi t K ho ch năm 1997 d ng công và hoàn k thành T ng s Xây l p T NG S 23.300 20.500 D án nhóm A, B : 20.000 20.000 1/ Khu công nghi p Tân Bình Tân Bình 1997-2000 180 ha 10.000 10.000 2/ Khu công nghi p Vĩnh L c Bình Chánh 1997-2000 200 ha 10.000 10.000 D án nhóm C : 3.300 500 1/ Công ty XNK ngành in Q1 1996 T 1,3-2,7 t 800 trang in 2/ Công ty Cơ khí dân d ng Tân Bình 1997 S n xu t lư i 2.000 x i t 3/ Công ty Gi y Vĩnh Huê (S n xu t Th c 1997 3250 t n/năm 500 500 gi y v sinh và khăn gi y) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K HO CH V N TÍN D NG U TƯ NĂM 1997 (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) (Kèm theo Q s : 1475/Q -UB-KT ngày 02-4-1997 c a UBND thành ph ) ơn v tính : Tri u ng DANH M C CÔNG TRÌNH a i m xây Th i gian kh i Năng l c thi t K ho ch năm 1997 d ng công và hoàn k thành T ng s Xây l p T NG S 46.700 27.900 D án nhóm A, B : 27.000 27.000 1/ C ng B n Nghé giai o n 2 Nhà Bè 1996-2000 XD 292m c u 12.000 12.000 c ng, 80.000m2 bãi container
  3. 2/ Khu công nghi p Hi p Phư c Nhà Bè 1997-2000 332 ha 10.000 10.000 2/ Khu công nghi p Tân T o Bình Chánh 1997-2000 182 ha 5.000 5.000 D án nhóm C : 19.700 900 1/ Xí nghi p In s 3 Q1 1996-1997 Tăng 0,6 t 800 - trang in/năm 2/ Nhà máy ch bi n m cao su (Công C Chi 1996-1997 15.000 900 900 ty Bò s a An Phú) T n/năm 3/ Tr m tr n bê tông (Công ty Thương Th c 1996-1997 120 m3/gi 18.000 m i và D ch v TNXP) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản