Quyết định số 148/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 148/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 148/2003/QĐ-UB về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Y tế do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 148/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 148/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO B SUNG CH TIÊU D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 CHO S Y T Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 24/2002/NQ-H ngày 29 tháng 6 năm 2002 c a H i ng nhân dân thành ph v tri n khai t ch c th c hi n Ngh nh 93/2001/N -CP c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu, chi ngân sách ; Theo ngh c a S Y t t i Công văn s 2106/SYT-TCKT ngày 04 tháng 7 năm 2003 v b sung kinh phí ngân sách c p cho B nh vi n Da li u và Khu i u tr phong B n S n và ý ki n c a S Tài chánh - V t giá t i Công văn s 2544/TCVG-HCSN ngày 22 tháng 7 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1. - Nay giao b sung d toán kinh phí năm 2003 cho S Y t , ph n d toán kinh phí c a Khu i u tr phong B n S n, v i s ti n 643.500.000 (sáu trăm b n mươi ba tri u năm trăm ngàn) ng gi i quy t ch tr c p làm vi c xa thành ph cho cán b - công ch c. i u 2. - Sau khi nh n ư c ch tiêu v d toán b sung chi ngân sách năm 2003, S Y t th c hi n vi c phân b ch tiêu ngân sách ư c giao cho Khu i u tr phong B n S n và g i cơ quan Tài chánh ng c p, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c c p phát, thanh toán. Giám c Khu i u tr phong B n S n ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph trong vi c m b o th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. - Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh - V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Y t và Giám c Khu i u tr phong B n S n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./.
  2. Nơi nh n KT. CH TNCH UBND THÀNH PH - Như i u 3 KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - TT/H ND.TP, TT/UBND.TP PHÓ CH TNCH - Ban TTVH TU, Ban VHXH-H ND/TP - UBND các qu n, huy n - H i Qu ng cáo thành ph - Báo, ài thành ph - VPH -UB : PVP/VX, T, T VX, T - Lưu (VX/T) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản