Quyết định số 1483/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
18
download

Quyết định số 1483/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1483/QĐ-BVHTTDL về việc giao nhiệm vụ lập đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói, giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1483/QĐ-BVHTTDL

  1. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VÀ DU LỊCH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1483/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ LẬP ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG KẾT HỢP VỚI XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020; BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Nghị quyết số 16/2007/ NQ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên mới của Tổ chức Thương mại thế giới; Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 1 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 16/2007/ NQ-CP về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên mới của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); Xét đề nghị của cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao Tổng cục Du lịch thực hiện nhiệm vụ lập Đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói, giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đến năm 2020; ( sau đây gọi tắt là Đề án) để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. - Thời gian hoàn thành; tháng 3 năm 2010. - Kinh phí thực hiện; từ nguồn sự nghiệp kinh tế giao về Tổng cục Du lịch Điều 2. Tổng cục Du lịch có nhiệm vụ - Giao đơn vị chuyên môn có đủ năng lực để chủ trì thực hiện việc lập Đề án, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu.
  2. - Thẩm định và phê duyệt đề cương, dự toán của Đề án theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành. Điều 3. Chánh văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh
Đồng bộ tài khoản