Quyết định số 1487/2004/QĐ-BCA(A11)

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 1487/2004/QĐ-BCA(A11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1487/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Công nghiệp do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1487/2004/QĐ-BCA(A11)

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1487/2004/Q - Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 2004 BCA(A11) QUY T NNH V DANH M C BÍ M T NHÀ NƯ C M T C A NGÀNH CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Sau khi th ng nh t v i B trư ng B Công nghi p, QUY T NNH i u 1. Danh m c bí m t nhà nư c M t trong ngành Công nghi p g m nh ng tin sau: 1. Chi n lư c, quy h o ch, k ho ch phát tri n ngành Công nghi p và các gi i pháp b o m th c hi n chưa công b ; 2. Tài li u chuNn b cho vi c àm phán ký k t v lĩnh v c công nghi p, văn b n ký k t v i nư c ngoài chưa công b ; 3. Tài li u, a i m, tr lư ng các m kim lo i, phi kim lo i quý hi m, á quý, các m phóng x , các m d u khí chưa công b ; 4. Tài li u, nh v tinh, nh máy bay c a Vi t Nam có v trí các m , các nhà máy, xí nghi p, các khu công nghi p theo lư i to nhà nư c ho c lư i to a phương; 5. Phương án, k ho ch b o v các công trình tr ng i m trong ngành Công nghi p và các h , p thu i n; 6. Các bí quy t công ngh , phát minh, sáng ch , gi i pháp h u ích c bi t quan tr ng v khoa h c công ngh s n xu t các m t hàng ngành Công nghi p chưa công b ; 7. a i m c t gi , s lư ng v t li u n công nghi p ư c Nhà nư c ưa vào d tr qu c gia và giao cho B công nghi p qu n lý;
  2. 8. Tin, h sơ, tài li u v u th u, xét th u các d án u tư trong ngành Công nghi p ang trong quá trình xem xét chưa công b ; 9. Phương án giá s n phNm ngành Công nghi p thu c danh m c nhà nư c quy nh ch ưa công b ; 10. Tin, tài li u v s c k thu t ngành Công nghi pgây h u qu nghiêm tr ng ch ưa công b ;.11. Tài li u quy ho ch, thi t k các cơ s s n xu t công nghi p lư ng d ng; 12. Tin, tài li u v th c hi n Công ư c c m vũ khí hoá h c chưa công b ; 13. H sơ, tài li u, k t qu thanh tra và gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo trong ngành Công nghi p chưa công b ; 14. H sơ cán b lãnh o t c p v và tương ư ng tr lên, tài li u quy ho ch cán b lãnh o trong ngành Công nghi p chưa công b ; 15. Tài li u thi t k k thu t m ng máy tính n i b ; khoá mã, m t khNu, quy ư c v m b o an ninh trong ng d ng công ngh thông tin c a ngành Công nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t t ngày ăng công báo. Cơ quan ch c năng c a B Công nghi p và B Công an ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. i u 3. Các b ; cơ quan ngang b ; cơ quan thu c Chính ph ; U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u tráchnhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG B CÔNG AN Lê H ng Anh
Đồng bộ tài khoản