Quyết định số 149/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 149/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 149/2004/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 149/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 149/2004/Q -TTG Hà N i, ngày 16 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH V VI C CHUY N CÔNG TY CÔNG NGHI P TÀU THU SÀI GÒN THU C T NG CÔNG TY CÔNG NGHI P TÀU THU VI T NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N NHÀ NƯ C M T THÀNH VIÊN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Chuy n Công ty Công nghi p tàu thu Sài Gòn - doanh nghi p thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam thành Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên Công nghi p tàu thu Sài Gòn. Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên Công nghi p tàu thu Sài Gòn (sau ây g i t t là Công ty) có con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p và i u l c a Công ty. - Tên g i y : Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên Công nghi p tàu thu Sài Gòn. - Tên rút g n ti ng Vi t : Công ty Công nghi p tàu thu Sài Gòn. - Tên giao d ch qu c t : SAIGON SHIPBUILDING INDUSTRY company lIMITED. - Tên vi t t t ti ng Anh : SSIC. -V n i ul ăng ký : 101.291.175.719 ng. - Tr s chính : 1027 Ph m Th Hi n, phư ng 5, qu n 8, thành ph H Chí Minh i u 2. Ngành, ngh kinh doanh : Thi t k k thu t và công ngh , óng m i, s a ch a, hoán c i các phương ti n thu , phương ti n giao thông v n t i, thi t b , công trình bi n và các s n phNm công nghi p óng tàu; thi t k , l p t, s a ch a các lo i thi t b có yêu c u v k thu t và an toàn
  2. cao; tư v n thi t k hoán c i, giám sát thi công, l p d án u tư, ki m nh ch t các lo i phương ti n giao thông v n t i; kinh doanh v n t i thu b ; xu t nh p khNu v t tư k thu t công nghi p tàu thu ; các ph n m m thi t k ; i lý cung c p ph n m m; th c hi n các d ch v k thu t liên quan n vi c thi t k , ch t o, ph c h i các lo i phương ti n giao thông v n t i... và các ngành, ngh khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. T ch c và ho t ng : 1. Cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty theo mô hình Ch t ch công ty, T ng giám c và b máy giúp vi c. 2. T ch c và ho t ng c a Công ty ư c quy nh c th trong i u l t ch c và ho t ng c a Công ty. i u 4. T ch c ư c Nhà nư c u quy n i di n ch s h u là H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam. H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam có trách nhi m th c hi n quy n i di n ch s h u v n theo quy nh hi n hành và i u l Công ty. i u 5. Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên Công nghi p tàu thu Sài Gòn có trách nhi m ti p nh n và s d ng hi u qu v n, tài s n do H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam giao th c hi n nhi m v phát tri n s n xu t, kinh doanh; k th a m i quy n, nghĩa v c a Công ty Công nghi p tàu thu Sài Gòn. i u 6. Ch t ch Công ty và T ng giám c Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên Công nghi p tàu thu Sài Gòn có trách nhi m xây d ng i u l t ch c, ho t ng c a Công ty trình H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam phê duy t. i u 7. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam, Giám c Công ty Công nghi p tàu thu Sài Gòn và Ch t ch Công ty, T ng giám c Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên Công nghi p tàu thu Sài Gòn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. TH TƯ NG CHÍNH PH -Như i u 7, PHÓ TH TƯ NG -Th tư ng, PTT Nguy n T n Dũng, -Ban Kinh t Trung ương, -Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, N i v , Công nghi p, -Ban Ch o i m i và Phát tri n DN, -Công báo, -VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng, các V : CN, KTTH, TH, Nguy n T n Dũng -Lưu : MDN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản