Quyết định số 149/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 149/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 149/2008/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kiểm ngư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 149/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 149/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V CH B I DƯ NG I BI N I V I THANH TRA VIÊN, C NG TÁC VIÊN THANH TRA NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN, CÁN B , THUY N VIÊN VÀ NGƯ I LÀM VI C TRÊN TÀU KI M NGƯ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph quy nh h th ng thang lương, b ng lương và ch ph c p lương trong công ty nhà nư c; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B N i v và B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Quy nh ch b i dư ng i bi n i v i thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra nông nghi p và phát tri n nông thôn khi ti n hành thanh tra, ki m tra các ho t ng th y s n và cán b , thuy n viên, ngư i làm vi c trên tàu ki m ngư trong th i gian i bi n v i m c 110.000 ng/ngư i/ngày th c t i bi n. i u 2. 1. Các i tư ng quy nh t i i u 1 Quy t nh này ch ư c hư ng khi ho t ng trên bi n và khi hư ng ch b i dư ng i bi n thì không hư ng ch công tác phí. 2. Ngu n kinh phí th c hi n ch b i dư ng i bi n quy nh t i i u 1 Quy t nh này ư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 3. Cơ quan ra quy t nh thanh tra, ki m tra ho t ng th y s n trên bi n chi tr tr c ti p cho các i tư ng quy nh t i i u 1 Quy t nh này trong th i gian tr c ti p thanh tra, ki m tra trên bi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 913/1997/Q -TTg ngày 25 tháng 10 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n ch b i dư ng i bi n i v i Thanh tra viên và Ki m soát viên b o v ngu n l i th y s n. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng;
  2. - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản