Quyết định số 1490/2003/QĐ-TCHQ-KTTT

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 1490/2003/QĐ-TCHQ-KTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1490/2003/QĐ-TCHQ-KTTT về việc ban hành Quy trình xét miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1490/2003/QĐ-TCHQ-KTTT

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1490/2003/Q -TCHQ-KTTT Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A T NG C C H I QUAN S 1490/2003/Q -TCHQ-KTTT NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH XÉT MI N THU , HOÀN THU XU T KH U, THU NH P KH U I V I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u năm 1991; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u năm 1993; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u năm 1998; Căn c Ngh nh s 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u năm 1993; Căn c Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u năm 1998; Căn c Ngh nh s 96/2002/N -CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a T ng c c H i Quan; Căn c Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 54/CP ngày 28/8/1993, s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u; Thông tư s 13/2001/TT-BTC ngày 8/03/2001 c a B Tài chính. Căn c Quy t nh 140/2003/Q -BTC ngày 5/9/2003 c a B trư ng B Tài chính giao T ng c c H i quan quy t nh mi n, gi m, hoàn thu , chênh l ch giá i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u; Xét ngh c a V trư ng V ki m tra thu thu XNK. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy trình xét mi n thu , hoàn thu xu t khNu, thu nh p khNu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  2. i u 3. V trư ng V ki m tra thu thu XNK, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng T ng c c H i Quan, Th trư ng các ơn v thu c T ng c c H i Quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê M nh Hùng ( ã ký) QUY TRÌNH XÉT MI N THU , HOÀN THU XU T KH U, THU NH P KH U IV I HÀNG HÓA XU T NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1490/TCQH-Q -KTTT ngày 18 tháng 11 năm 2003 c a T ng c c Trư ng T ng c c H i Quan) A. QUY NNH CHUNG 1. T ng c c H i Quan xem xét mi n thu , hoàn thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu thu c thNm quy n gi i quy t c a B Tài chính ư c quy nh t i Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, Thông tư s 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001, Thông tư s 28/TC-TCT ngày 17/7/1992 c a B Tài chính. 2. T ng c c H i quan (V ki m tra thu thu XNK) có trách nhi m ki m tra h sơ, tài li u, ch ng t và ban hành các quy t nh mi n thu , hoàn thu . Trư ng h p vư t thNm quy n T ng c c H i quan báo cáo lãnh o B Tài chính xem xét quy t nh. B. QUY TRÌNH, TRÁCH NHI M C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN Ư C GIAO TI P NH N, NGHIÊN C U H SƠ N VI C XÉT MI N THU , HOÀN THU XU T KH U, THU NH P KH U 1. Bư c 1: Ti p nh n h sơ: Trách nhi m c a Văn thư T ng c c H i quan: T t c các h sơ ngh xem xét mi n thu , hoàn thu u ph i g i, vào s theo dõi qua b ph n Văn thư c a T ng c c H i uan. Trách nhi m c a Văn thư V Ki m tra thu thu XNK: Văn thư V Ki m tra thu thu XNK sau khi ti p nh n h sơ t Văn thư T ng c c vào s công văn, l p phi u luân chuy n công văn (theo m u ính kèm) trình lão o V cùng ngày ho c ngày làm vi c ti p theo phân công cho chuyên viên x lý. 2. Bư c 2: Phân công trách nhi m x lý h sơ:
  3. Sau khi ti p nh n h sơ công văn (h sơ và phi u chuy n) t Văn thư v , lãnh o V ph i nh hư ng x lý công văn, phân công cho chuyên viên x lý h sơ. Văn thư ph i có trách nhi m chuy n ngay trong cùng ngày ho c ngày làm vi c ti p sau cho chuyên viên tr c ti p gi i quy t. 3. Bư c 3: Xét xem, xu t x lý h sơ: Cán b ư c phân công nhi m v gi i quy t h sơ xét mi n thu , hoàn thu ph i có trách nhi m: a. Ki m tra th t c h sơ mi n, hoàn thu theo quy nh t i các văn b n v thu XNK hi n hành, ki m tra tính y , tính pháp lý c a h sơ theo quy nh (t i ph l c I và II); - i v i hàng nh p khNu ph c v cho m c ích an ninh, qu c phòng nhưng n m trong d án thu c ngu n v n u tư t p trung c a Ngân sách Nhà nư c thì ph i l y thêm ý ki n tham gia c a V u tư, V Ngân sách Nhà nư c (B Tài chính). - Theo quy nh t i i m 1, m c II ph n D Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính trong h sơ g i xin mi n thu nh p khNu ph i có h p ng u thác nh p khNu (n u là hàng nh p khNu u thác). Tuy nhiên có m t s trư ng h p hai bên không ký h p ng u thác nh p khNu mà ký h p ng kinh t . Trong trư ng h p này n u hàng ư c cung c p theo k t qu u th u, giá cung c p theo h p ng là giá nh p khNu theo h p ng ngo i thương ghi trên t khai H i quan thì cũng x lý như hàng u thác nh p khNu. - Các ơn v , cá nhân có liên quan ư c giao ti p nh n, nghiên c u h sơ tài li u liên quan n xét mi n thu ph i gi gìn và b o qu n theo ch m t. 4. Bư c 4: ThNm tra vi c xu t gi i quy t mi n thu , hoàn thu : Trư c khi trình lãnh o T ng c c ký quy t nh mi n thu , hoàn thu : a. Trách nhi m c a lãnh o V Ki m tra Thu thu XNK Ki m tra l i toàn b h sơ và n i dung xu t mi n thu , hoàn thu c a chuyên viên. - Yêu c u chuyên viên gi i trình các v n chưa rõ còn vư ng m c (n u có) - nh hư ng gi i quy t nh ng v n vư ng m c vư t quá thNm quy n xu t lên lãnh o T ng c c phương án x lý c th . - Duy t, ký "nháy" các d th o văn b n mi n, hoàn thu do chuyên viên so n th o. - Th i gian t i a không quá 2 (hai) ngày làm vi c k t ngày chuyên viên trình lãnh oV . b. Trách nhi m c a lãnh o Văn phòng T ng c c H i quan:
  4. Sau khi lãnh o V ki m tra thu thu XNK thNm nh ký trình d th o văn b n mi n thu , hoàn thu thì toàn b h sơ ph i chuy n cho Văn phòng T ng c c ki m tra v th th c văn b n. N u phát hi n các v n vư ng m c thì lãnh o Văn phòng T ng c c trao i v i V Ki m tra thu thu XNK gi i thích trư c khi trình lãnh o T ng c c. N u ý ki n c a hai bên khác nhau thì báo cáo lãnh o T ng c c quy t nh. Th i gian t i a không quá 2 (hai) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ c a V Ki m tra thu thu XNK chuy n. 5. Bư c 5: Ký quy t nh và gi i quy t vư ng m c: - Lãnh o T ng c c xem xét, ký quy t nh mi n thu , hoàn thu . Trong trư ng h p vư t thNm quy n gi i quy t, lãnh o T ng c c H i quan ph i có trách nhi m báo cáo và xu t phương án gi i quy t lãnh o B . Th i gian Lãnh o T ng c c xem xét, ký duy t không quá 2 (hai) ngày làm vi c. - Trư ng h p lãnh o B có ý ki n ch o khác thì trong vòng 3 (ba) ngày làm vi c k t ngày có ý ki n c a lãnh o B ph i hoàn thành vi c gi i quy t theo yêu c u c a lãnh o B . 6. Bư c 6: Tri n khai lưu hành văn b n và lưu tr h sơ: a. Văn b n sau khi óng d u thì chuyên viên gi i quy t ph i có trách nhi m chuy n n văn thư c a T ng c c H i quan lưu hành; chuyên viên gi i quy t lưu gi công văn g c và không ư c t ý phát hành văn b n ra ngoài a ch nơi nh n (k c b n sao). Văn b n sau khi ư c phát hành, chuyên viên gi i quy t ph i ki m tra l i h sơ m b o h sơ lưu t i V Ki m tra Thu thu XNK có y các tài li u, n u thi u tài li u nào thì ph i thu ; cho vào túi, c p h sơ; th c hi n lưu tr riêng các h sơ. Vi c lưu tr ph i theo th t th i gian, trư ng h p h sơ th t l c chuyên viên qu n lý ph i báo cáo ngay v i c p trên tìm bi n pháp x lý và ch u trách nhi m v vi c th t l c. b. Văn thư T ng c c H i quan là b ph n có trách nhi m phát hành văn b n theo quy nh, úng a ch nơi g i, không ư c phép nh chuy n h . Trư ng h p doanh nghi p n nh n văn b n tr c ti p thì ngư i nh n ph i có gi y gi i thi u c a cơ quan và ch ng minh thư, ngư i nh n ph i ký " ã nh n" vào s công văn c a T ng c c H i quan. 7. Bư c 7: Ch báo cáo, t ng h p: Ch m nh t n ngày 15 c a tháng u quý và ngày 30 tháng 1 hàng năm V Ki m tra thu thu XNK x lý t ng h p các quy t nh mi n thu , hoàn thu và s thu gi i quy t mi n thu , hoàn thu hàng quý và hàng năm báo cáo lãnh o T ng c c H i quan và lãnh o B Tài chính, các ơn v có liên quan thu c B Tài chính (V Ngân sách Nhà nư c, V I...).
  5. PH L C 1 CÁC H SƠ PH I N P XEM XÉT GI I QUY T MI N THU : 1. Hàng nh p khNu chuyên dùng ph c v tr c ti p cho an ninh, qu c phòng: - Công văn ngh xét mi n thu c a lãnh o B ch qu n (b n chính). - Danh m c c th v s lư ng, ch ng lo i hàng nh p khNu chuyên dùng cho an ninh qu c phòng do lãnh o B ch qu n phê duy t ã ư c ăng ký và th ng nh t v i B Tài chính t u năm (ch m nh t n 31/3 hàng năm B ch qu n ph i ăng ký k ho ch nh p khNu). - T khai h i quan hàng hoá nh p khNu ( ã thanh kho n và tính thu ) - Gi y phép nh p khNu do B Thương m i c p (n u có). -H p ng u thác nh p khNu (n u là hàng nh p khNu u thác). 2. Hàng nh p khNu chuyên dùng ph c v tr c ti p cho nghiên c u khoa h c: - Công văn ngh xét mi n thu c a ơn v th c hi n tài nghiên c u khoa h c (b n chính). - H sơ tài nghiên c u khoa h c g m: + Quy t nh phê duy t tài c p B ho c c p nhà nư c. + Danh m c hàng hoá c n nh p khNu th c hi n tài do c p phê duy t tài duy t. - T khai h i quan hàng nh p khNu ( ã thanh kho n và tính thu ). -H p ng u thác nh p khNu (n u là hàng nh p khNu u thác). 3. Hàng nh p khNu chuyên dùng ph c v cho giáo d c, ào t o - Công văn ngh xét mi n thu c a ơn v th c hi n công tác giáo d c, ào t o (b n chính). - Quy t nh phê duy t d án u tư trang thi t b ph c v công tác giáo d c, ào t o c a B ch qu n. - Danh m c trang thi t b thu c d án do B ch qu n phê duy t. - T khai h i quan hàng nh p khNu ( ã thanh kho n và tính thu ). -H p ng u thác nh p khNu (n u là hàng nh p khNu u thác).
  6. 4. i v i hàng là quà bi u, quà t ng, hàng m u c a các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài cho các t ch c Vi t Nam; c a các t ch c Vi t Nam cho các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài. 4.1. Hàng là quà bi u, quà t ng: - Công văn ngh xét mi n thu nh p khNu, thu xu t khNu (b n chính). - Gi y phép nh p khNu (n u là hàng nh p khNu c n ph i có gi y phép theo quy nh). - Thông báo hay quy t nh tho thu n bi u, t ng hàng c a ch hàng. - H sơ liên quan n vi c xu t nh p khNu lô hàng là hàng quà bi u, t ng i v i hàng hoá c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c phép t m nh p vào Vi t Nam d h i ch tri n lãm nhưng không tái xu t mà xin phép làm quà bi u, quà t ng lưu ni m cho các t ch c Vi t Nam ư c th c hi n như trên. 4.2. i v i hàng m u: - Công văn ngh xét thu nh p khNu, thu xu t khNu (b n chính) - Gi y thông báo ho c tho thu n g i hàng. - Gi y phép nh p khNu (n u là hàng nh p khNu yêu c u ph i có gi y phép theo quy nh) - H sơ liên quan n vi c nh p khNu, xu t khNu lô hàng. 5. Quy nh v văn b n. Các văn b n nêu m c 1, 2, 3, 4 trên ây ngoài nh ng văn b n ph i n p b n chính thì các h sơ, tài li u khác n u n p b n phô tô ph i có "d u sao y b n chính" c a cơ quan công ch ng hay chính các ơn v xin mi n thu hay c a các ơn v nh p khNu (n u u thác nh p khNu). PH L C 2 CÁC H SƠ PH I N P KHI XEM XÉT GI I QUY T HOÀN THU HO C KHÔNG THU THU : 1. i v i vi c hoàn thu nh p khNu c a các i tư ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (quy nh t i b, i m 1, m c III ph n th hai Thông tư s 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001) Th t c h sơ ngh hoàn thu nh p khNu bao g m:
  7. - Công văn ngh hoàn thu c a doanh nghi p trong ó có tính toán và ghi rõ ti n thu nh p khNu nguyên li u ư c hoàn (b n chính). - nh m c tiêu hao v t tư, nguyên li u s n xu t s n phNm. - T khai H i quan nh p khNu và biên lai n p thu nh p khNu c a v t tư, nguyên li u s d ng s n xu t s n phNm. - H p ng bán s n phNm c a doanh nghi p cho doanh nghi p khác trong ó ghi rõ s n phNm ó ư c s d ng s n xu t hàng xu t khNu. - Hoá ơn bán hàng c a doanh nghi p cho doanh nghi p khác s n xu t hàng xu t khNu. - T khai H i quan xu t hàng c a doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu ã ư c H i quan c a khNu xác nh n hàng ã th c xu t khNu (B n sao công ch ng). - B n kê khai c a doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu v s lư ng, giá tr bán thành phNm do doanh nghi p s n xu t ã ư c s d ng s n xu t hàng hoá ã xu t khNu. Giám c doanh nghi p s n xu t hàng hóa xu t khNu ph i ch u trách nhi m v b n kê khai này. 2. i v i vi c hoàn thu hàng ã xu t khNu nhưng vì lý do nào ó bu c ph i nh p khNu tr l i Vi t Nam. H sơ xét hoàn thu xu t khNu ã n p và không ph i n p thu nh p khNu g m: - Công văn ngh xét hoàn thu xu t khNu và không ph i n p thu nh p khNu, trong ó nêu rõ lý do ph i nh p khNu tr l i Vi t Nam (b n chính). - Thông báo c a khách hàng nư c ngoài ho c th a thu n v i khách hàng nư c ngoài v vi c nh n l i hàng, có nêu rõ lý do, s lư ng hàng tr l i. - T khai H i quan hàng xu t khNu, h p ng mua bán ngo i thương ký v i nư c ngoài, hoá ơn bán hàng cho phía ch hàng nư c ngoài. - Biên lai n p thu . - T khai H i quan hàng nh p khNu tr l i, có ghi rõ s hàng này trư c ây ã ư c xu t khNu theo t khai H i quan hàng xu t khNu nào và k t qu ki m hoá c th c a H i quan c a khNu, xác nh n là hàng nh p khNu tr l i Vi t Nam. -H p ng u thác xu t nh p khNu (n u là hàng xu t nh p khNu u thác). 3. i v i vi c hoàn thu hàng nh p khNu nhưng vì lý do nào ó bu c ph i tái xu t ra nư c ngoài (xu t tr l i ch hàng nư c ngoài ho c tái xu t sang nư c th ba) b. Ki m tra tính chính xác c a h sơ: Ki m tra các s li u liên quan n s thu XNK ư c xét mi n; ki m tra tính ng b , h p lý c a các tài li u trong b h sơ.
  8. c. Ki m tra i chi u các i u ki n ư c xét mi n, hoàn thu theo quy nh c a pháp lu t. d. D th o t trình xu t hư ng gi i quy t lãnh o v ki m tra thu thu XNK xem xét; d th o quy t nh mi n thu , hoàn thu xu t khNu, nh p khNu (ho c không thu thu trong trư ng h p nêu t i i m 2 và 3 ph l c II). Th i gian gi i quy t công vi c c a bư c này t i a không quá 3 (ba) ngày làm vi c. e. Trư ng h p h sơ chưa theo quy nh hay không thu c di n xét mi n thu , hoàn thu thì trong vòng 2 (hai) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ chuyên viên th lý h sơ ph i d th o xong công văn yêu c u b sung h sơ ho c công văn tr l i không gi i quy t, trình lãnh o v x lý. Riêng i v i vi c x lý mi n thu hàng an ninh, qu c phòng ư c x lý như sau: a. Hàng năm, sau khi có ý ki n Chính ph , B Qu c phòng và B Công an g i b n ăng ký k ho ch nh p khNu theo s lư ng, ch ng lo i hàng nh p khNu chuyên dùng B Tài chính theo dõi và ra quy t nh mi n thu nh p khNu. T ng c c H i quan ti p nh n b n ăng ký k ho ch nh p khNu t B Qu c phòng, B Công an, khi nh n ư c b n ăng ký lãnh o T ng c c giao cho V ki m tra thu thu XNK qu n lý theo ch m t, T ng c c H i quan g i xin ý ki n trao i v i V I (B Tài chính) v d toán c p phát kinh phí c a năm k ho ch và danh m c nh p khNu ăng ký c a B Qu c phòng, B Công an. b. Trong quá trình x lý h sơ c th chuyên viên có trách nhi m sau ây: - i chi u m t hàng nh p khNu ghi trên t khai nh p khNu v i m t hàng ghi trong t h p ng ngo i thương và h p ng u thác nh p khNu (n u có). - i chi u tr giá h p ng ngo i thương v i tr giá h p ng ghi trên t khai nh p khNu (n u trư ng h p nh p khNu c lô hàng, trư ng h p nh p khNu hàng v t ng l n ph i có b ng kê theo dõi tr lùi và có xác nh n c a cơ quan H i quan). - Ki m tra th i h n doanh nghi p m t khai n m trong th i h n cho phép nh p khNu c a B Thương m i (gi y phép nh p khNu). - i v i hàng nh p khNu ph c v cho m c ích an ninh, qu c phòng n u ư c nh p khNu trong năm k ho ch (n m trong k ho ch nh p khNu do B Qu c phòng, B Công an ký t u năm v i B Tài chính) sau khi có quy t nh mi n thu nh p khNu thì ph i theo dõi tr lùi vào k ho ch nh p khNu. - i v i hàng nh p khNu ph c v cho m c ích an ninh, qu c phòng thu c k ho ch nh p khNu c a năm trư c nhưng năm sau m i ti n hành nh p khNu thì khi ti p nh n h sơ ph i th c hi n theo các bư c sau: + G i xin ý ki n tham gia c a V I (B Tài chính); + Trình lãnh o t ng c c (ho c lãnh o b ) nêu rõ ý ki n tham gia c th c a V I và quan i m x lý h sơ.
  9. + Trình d th o quy t nh mi n thu nh p khNu. H sơ ư c xét hoàn l i thu nh p khNu và không ph i n p thu xu t khNu g m: - Công văn ngh xét hoàn thu nh p khNu và không ph i n p thu xu t khNu trong ó nêu rõ lý do xu t tr l i cho ch hàng nư c ngoài ho c tái xu t sang nư c th ba (ghi rõ s lư ng, ch ng lo i... hàng tái xu t) (b n chính); -H p ng mua hàng ký v i nư c ngoài; hoá ơn bán hàng c a phía nư c ngoài; - T khai h i quan hàng nh p khNu ư c cơ quan h i quan ki m hoá có ghi rõ s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i hàng nh p khNu; - Biên lai n p thu ; - Văn b n tho thu n tr l i hàng cho phía nư c ngoài có ghi rõ lý do ho c h p ng bán hàng cho phía nư c ngoài trong ó có ghi rõ s lư ng, ch t lư ng và ch ng lo i, xu t x hàng...; - T khai h i quan hàng xu t khNu có xác nh n th c xu t c a h i quan c a khNu, trong ó ghi rõ s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i hàng xu t khNu và hàng xu t khNu là theo t khai h i quan hàng nh p khNu nào; - Hoá ơn kiêm phi u xu t kho ho c hoá ơn bán hàng c a hàng xu t khNu; -H p ng u thác xu t nh p khNu (n u là hàng xu t nh p khNu u thác); Trư ng h p hàng nh p khNu không phù h p v i h p ng thì ph i có k t qu giám nh hàng hoá c a cơ quan có ch c năng giám nh Nhà nư c. 4. Quy nh v văn b n - Các văn b n nêu m c 1, 2, 3 trên ây ngoài nh ng văn b n ph i n p b n chính, b n sao công ch ng thì các h sơ, tài li u khác n u n p b n phô tô, ph i có "d u sao y b n chính" c a cơ quan công ch ng hay c a chính các ơn v xin hoàn thu hay c a các ơn v nh p khNu (n u u thác xu t khNu). - Trư ng h p hàng xu t khNu nhưng ph i nh p khNu tr l i ( i m 2) ho c nh p khNu nhưng ph i tái xu t khNu ( i m 3) còn trong th i h n n p thu xu t khNu ho c thu nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t thì không ph i n p thu xu t khNu tương ng v i s hàng th c t nh p khNu tr l i ho c thu nh p khNu tương ng v i s hàng tái xu t. H sơ không thu thu gi ng h sơ hoàn thu (Riêng biên lai n p thu ư c thay b ng thông báo thu c a cơ quan H i quan) PHI U LUÂN CHUY N H SƠ
  10. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1490/TCQH-Q -KTTT ngày 18 tháng 11 năm 2003 c a T ng c c H i quan) - Công văn xin mi n, hoàn thu s :........... ngày..... tháng..... năm 200... - Nơi g i công văn:......................................................................................... - N i dung công văn:..................................................................................... ....................................................................................................................... - Ngày công văn n T ng c c H i quan (theo d u văn thư T ng c c): ....................................... - Ngày văn thư v KTTT - XNK nh n công văn t văn thư T ng c c: - Ngày văn thư v KTTT - XNK trình lãnh oV : - Ngày Lãnh o V tr l i công văn cho văn thư V : - Ngày chuyên viên nh n h sơ:.................................................................... - Ngày chuyên viên trình h sơ cho lãnh o V :........................................ - Ngày chuy n h sơ cho Văn phòng T ng c c:........................................... - Ngày Văn phòng T ng c c chuy n h sơ cho Lãnh o T ng c c:........... - Ngày lãnh o T ng c c tr h sơ:.............................................................. - Ngày trình Lãnh o B (n u có):................................................................ - Ngày Lãnh o B tr l i h sơ:.................................................................. - Ngày cho s công văn i và s công văn n:............................................. - Ngư i ký văn b n i:.................................................................................. - Ngư i so n th o văn b n:........................................................................... - Ngày ưa vào lưu tr :.................................................................................
Đồng bộ tài khoản