Quyết định Số: 1496 /QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Phạm Thị Kiều Nhung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 1496 /QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về việc phê duyệt các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện các đề tài năm 2009 (đợt II) thuộc Chương trình “Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam”, mã số KX.02/06-10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1496 /QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ________________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________ Số: 1496 /QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện các đề tài năm 2009 (đợt II) thuộc Chương trình “Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam”, mã số KX.02/06-10 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quy chế Quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn; Căn cứ Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Qui chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010” và Quyết định số 23/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung một số điều của “Qui chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010”; Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Qui định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước”; Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-BKHCN ngày 08/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2009; Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn các tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài thuộc Chương trình KX.02/06- 10;
  2. Theo đề nghị của các Ông Chủ nhiệm chương trình KX.02/06-10, Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện 05 đề tài cấp Nhà nước thực hiện từ năm 2009 thuộc Chương trình KX.02/06- 10 (danh sách kèm theo). Điều 2. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh Thuyết minh đề tài theo kiến nghị của Hội đồng tư vấn tuyển chọn để Ban chủ nhiệm Chương trình và Bộ KH&CN thẩm định và phê duyệt nội dung, kinh phí. Điều 3. Các cá nhân và thủ trưởng tổ chức trúng tuyển chủ trì đề tài, các ông Chủ nhiệm chương trình KX.02/06-10, Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như điều 3; THỨ TRƯỞNG - Thanh tra; - Lưu VT, VPCT. Lê Đình Tiến
  3. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2009 (ĐỢT II) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KX.02/06-10 (Kèm theo Quyết định số 1496/QĐ-BKHCN ngày 21tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Số Tổ chức trúng tuyển Cá nhân trúng tuyển chủ Tên đề tài Mã số Ghi chú TT chủ trì đề tài nhiệm đề tài Nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với sự Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng PGS.TS. 1. phát triển xã hội và quản lý phát KX.02.21/06-10 giảng viên lý luận chính trị, Đinh Xuân Lý triển xã hội ở nước ta trong tiến Đại học Quốc gia Hà Nội trình đổi mới Vai trò của nhà nước đối với 2. Viện Nhà nước và Pháp luật, phát triển xã hội và quản lý phát KX.02.22/06-10 PGS.TS. Học viện Chính trị - Hành chính triển xã hội ở nước ta trong tiến Nguyễn Văn Mạnh Quốc gia Hồ Chí Minh trình đổi mới. Vấn đề gia đình trong phát triển Trung tâm nghiên cứu giới và xã hội và quản lý phát triển xã KX.02.23/06-10 phát triển, Trường Đại học PGS.TS. 3. hội ở nước ta trong thời kỳ đổi Khoa học xã hội và Nhân văn, Lê Thị Quý mới Đại học Quốc gia Hà Nội Nguồn nhân lực và nhân tài cho Hội Khoa học tâm lý – Giáo dục phát triển xã hội và quản lý phát KX.02.24/06-10 GS.TS. 4. Việt Nam, Liên hiệp các hội triển xã hội ở Việt Nam trong Nguyễn Ngọc Phú khoa học và kỹ thuật Việt Nam tiến trình đổi mới Vấn đề môi trường sinh thái Viện Nghiên cứu Môi trường và trong phát triển xã hội và quản lý KX.02.25/06-10 PGS.TS. 5. Phát triển bền vững, Viện Khoa phát triển xã hội ở nước ta đến Hà Huy Thành học xã hội Việt Nam 2020.
Đồng bộ tài khoản