Quyết định số 15/2000/QĐ-HĐQL

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 15/2000/QĐ-HĐQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2000/QĐ-HĐQL về việc ban hành tạm thời Quy chế cho vay vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ Hỗ trợ phát triển do Hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ phát triển ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2000/QĐ-HĐQL

  1. H I NG QU N LÝ QU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H TR PHÁT TRI N NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2000/Q -H QL Hà N i, ngày 06 tháng 3 năm 2000 QUY T NNH C AH I NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N S 15/2000/Q -H QL NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH T M TH I QUY CH CHO VAY V N T M TH I NHÀN R I C A QU H TR PHÁT TRI N H I NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N Căn c Ngh nh s 50/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n; Căn c Quy t nh s 231/1999/Q -TTg ngày 17/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n; Căn c Quy t nh s 232/1999/Q -TTg ngày 17/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch qu n lý tài chính c a Qu h tr phát tri n. Theo ngh c a T ng Giám c Qu h tr phát tri n. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t m th i cho vay v n t m th i nhàn r i c a Qu h tr phát tri n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. T ng giám c Qu h tr phát tri n, Trư ng Ban ki m soát, Giám c các Chi nhánh Qu h tr phát tri n, Trư ng ban các Ban thu c Qu h tr phát tri n và ơn v vay v n c a Qu h tr phát tri n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trương Công Phú ( ã ký) QUY CH T M TH I CHO VAY V N T M TH I NHÀN R I C A QU H TR PHÁT TRI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2000/Q -H QL ngày 6 tháng 3 năm 2000 c a H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n)
  2. Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh: Quy ch này quy nh vi c cho vay h tr t ngu n v n t m th i nhàn r i b ng ng Vi t Nam c a Qu h tr phát tri n (sau ây vi t t t là Qu ) i v i các d án u tư b ng v n c p phát c a ngân sách Nhà nư c t m th i thi u v n ho c các d án u tư ã vay v n u tư c a Qu thi u v n s n xu t ban u. i u 2. i tư ng áp d ng: 1. Qu h tr phát tri n Trung ương. 2. Chi nhánh Qu h tr phát tri n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Các ơn v vay v n t i Chi nhánh Qu h tr phát tri n. i u 3. Gi i thích t ng : Trong Quy ch này các t ng sau ây ư c hi u như sau: 1. Th i h n cho vay là kho ng th i gian ư c tính t khi ơn v vay v n b t u nh n kho n vay u tiên cho n th i i m tr h t n g c và lãi ti n vay ã ư c tho thu n trong h p ng tín d ng gi a Qu h tr phát tri n v i ơn v vay v n. 2. i u ch nh kỳ h n tr n là vi c Qu h tr phát tri n và ơn v vay v n tho thu n v vi c thay i các kỳ h n tr n ã tho thu n trong h p ng tín d ng ã ký. 3. ơn v vay v n là ch u tư các d án vay v n quy nh t i i u 1 Quy ch này ho c ơn v ư c B qu n lý ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương U quy n ng ra vay v n và có văn b n cam k t tr n cho Qu h tr phát tri n t ngu n v n ngân sách u tư các d án quy nh t i i u 4 Kho n 1 Quy ch này. Chương 2 NH NG QUY NNH C TH i u 4. i tư ng vay v n: 1. D án kinh t - xã h i trên a bàn ư c u tư b ng v n c a Ngân sách nhà nư c nhưng t m th i thi u v n. 2. V n s n xu t ban u các d án vay v n u tư c a Qu ã hoàn thành ưa vào s n xu t, nhưng thi u v n s n xu t. 3. Ngân sách a phương vay u tư các d án t m th i thi u v n.
  3. i u 5. Nguyên t c vay v n ơn v vay v n ph i m b o nguyên t c: 1. S d ng v n vay úng m c ích ã ư c ghi trong h p ng tín d ng. 2. Ph i hoàn tr n g c và lãi ti n vay úng h n ã tho thu n ư c ghi trong h p ng tín d ng. 3. Không ư c dùng v n vay o n vay ng n h n, trung h n và dài h n c a các t ch c tín d ng khác. 4. Th c hi n y quy nh v b o m ti n vay và nh ng quy nh c th t i Quy ch này. i u 6. i u ki n vay v n: 1. i v i ơn v vay v n có d án u tư thu c ngu n v n c p phát c a ngân sách Nhà nư c t m th i thi u v n: a) D án u tư ã có th t c u tư và xây d ng theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành c a Nhà nư c. b) D án u tư ư c ghi k ho ch v n c p phát c a ngân sách Nhà nư c trong năm k ho ch và ã ư c cơ quan tài chính thông báo k ho ch v n. c) M c ích s d ng v n vay h p pháp, phù h p v i kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành theo k ho ch năm ư c cơ quan c p trên c a ch u tư giao. d) U ban nhân dân t nh, thành ph ( i v i d án ư c u tư b ng ngu n v n ngân sách a phương), B , ngành ho c T ng công ty Nhà nư c ( i v i d án ư c u tư b ng ngu n v n ngân sách Trung ương) có văn b n ngh và cam k t tr n cho Qu h tr phát tri n trong th i h n quy nh t ngu n v n c p phát c a ngân sách Nhà nư c. 2. i v i ơn v vay v n s n xu t ban u: a) Có d án u tư ã ư c vay v n u tư c a Qu h tr phát tri n, ã hoàn thành ưa vào khai thác, s d ng. b) Có kh năng tài chính m b o tr n trong th i h n cam k t. c) M c ích s d ng v n vay h p pháp. d) Có phương án s n xu t kinh doanh kh thi, có hi u qu . e) Th c hi n các quy nh v b o m ti n vay theo quy nh c a Chính ph iv i t ch c tín d ng.
  4. 3. i v i ơn v vay v n là m t S ho c ơn v ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương u quy n ng ra vay v n: a) Văn b n u quy n c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho S ho c ơn v ng ra vay v n Qu h tr phát tri n. b) Văn b n cam k t tr n cho Qu h tr phát tri n t ngu n v n ngân sách a phương c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. c) Danh m c và m c v n các d án s d ng v n vay. i u 7. M c v n cho vay: 1. M c v n cho vay t i a i v i ơn v vay v n có d án u tư thu c ngu n v n c p phát c a ngân sách Nhà nư c b ng 25% m c v n ư c ghi k ho ch năm c a d án. 2. M c v n cho vay t i a i v i ơn v vay v n s n xu t ban u b ng 50% m c v n lưu ng ban u cho s n xu t ư c ghi trong t ng m c v n u tư c a d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. T ng dư n cho vay c a t ng Chi nhánh Qu không ư c vư t h n m c tín d ng do Qu h tr phát tri n Trung ương giao. 4. T ng dư n cho vay trong toàn h th ng Qu h tr phát tri n không vư t quá 20% t ng s v n t m th i nhàn r i c a Qu . T ng s v n t m th i nhàn r i c a Qu ư c xác nh hàng quý trên cơ s t ng s các ngu n v n t m th i nhàn r i bình quân trong quý. i u 8. Th i h n cho vay: 1. i v i ơn v vay v n có d án thu c ngu n v n c p phát c a ngân sách Nhà nư c: Th i h n cho vay phù h p v i ti n c p phát v n c a Ngân sách nhà nư c nhưng ngày tr n vay cu i cùng không quá 15 tháng 12 c a năm k ho ch. 2. i v i ơn v vay v n s n xu t ban u th i h n cho vay ư c xác nh phù h p v i chu kỳ s n xu t, kinh doanh và kh năng tr n c a ch u tư nhưng t i a không quá 12 tháng. i u 9. Lãi su t cho vay: 1. Lãi su t cho vay do T ng giám c qu quy nh trong ph m vi không th p hơn lãi su t cho vay tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và không cao hơn lãi su t do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m ký k t h p ng tín d ng. M c lãi su t cho vay ư c gi nguyên trong su t th i h n cho vay. 2. Lãi su t n quá h n b ng 130% lãi su t cho vay trong h n.
  5. i u 10. H sơ vay v n: Khi có nhu c u vay v n, ơn v g i n Chi nhánh Qu các gi y t sau: 1. Gi y ngh vay v n: Gi y ngh vay v n ph i có các n i dung cơ b n như: tên, a ch c a ơn v , s ti n c n vay, m c ích vay v n, các cam k t v s d ng ti n vay, tr n , tr lãi và các cam k t khác. 2. Các tài li u c n thi t ch ng minh i u ki n vay v n như quy nh t i i u 6 Quy ch này. ơn v vay v n ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác và h p pháp c a các tài li u g i Chi nhánh Qu . i u 11. ThNm nh và quyy t nh cho vay: 1. Qu h tr phát tri n ki m tra các tài li u ơn v vay v n g i n ng th i ti n hành ki m tra th c t tính kh thi c a t ng d án u tư và hi u qu c a phương án s n xu t kinh doanh và kh năng tr n c a ơn v vay v n. 2. Trong th i h n 5 ngày làm vi c i v i cho vay các d án thu c ngu n v n c p phát c a ngân sách Nhà nư c và 10 ngày làm vi c i v i các d án vay v n s n xu t ban u k t ngày nh n ư c y h sơ vay v n h p l (k c nh ng b sung, gi i trình theo yêu c u c a Chi nhánh Qu ), Chi nhánh Qu ph i quy t nh và thông báo vi c cho vay hay không cho vay i v i ơn v vay v n. Trư ng h p quy t nh không cho vay, Chi nhánh Qu ph i thông báo cho ơn v vay v n b ng văn b n trong ó nêu rõ lý do không cho vay. i u 12. Ký h p ng tín d ng vay v n: Sau khi quy t nh cho vay, Chi nhánh Qu và ơn v vay v n ký h p ng tín d ng. H p ng tín d ng ph i có các n i dung v i u ki n vay, m c ích s d ng ti n vay, s ti n vay, lãi su t, th i h n vay, hình th c b o m ti n vay, giá tr tài s n b o m, bi n pháp x lý tài s n làm b o m và các cam k t khác ư c các bên tho thu n. H p ng tín d ng ư c l p thành 05 b n có giá tr như nhau, m i bên gi 1 b n, 01 b n g i cho U ban nhân dân t nh, thành ph , 01 b n g i toà án kinh t t nh, thành ph , 01 b n g i cho Qu h tr phát tri n Trung ương qu n lý và theo dõi. i u 13.C p ti n vay Vi c c p ti n vay ư c th c hi n theo tho thu n trong h p ng tín d ng ã ký theo ngh c a ơn v vay v n, phù h p v i ti n và nhu c u s d ng v n vay, m i l n c p ti n vay Chi nhánh Qu yêu c u ơn v vay v n ký nh n n vào kh ư c vay v n. i u 14.Ki m tra giám sát v n vay 1. Chi nhánh Qu có trách nhi m ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n vay c a ơn v vay v n.
  6. 2. Chi nhánh Qu ti n hành ki m tra, giám sát trư c, trong và sau khi cho vay phù h p v i d án u tư và c i m s n xu t kinh doanh c a ơn v vay v n. i u 15.Tr n g c và lãi. 1. i v i các d án u tư b ng v n c p phát c a ngân sách Nhà nư c: Th i h n tr n (g c và lãi) ư c xác nh phù h p v i cam k t tr n c a U ban nhân dân t nh, thành ph ( i v i d án ư c u tư b ng ngu n v n ngân sách a phương), B , ngành ho c T ng công ty Nhà nư c ( i v i d án ư c u tư b ng ngu n v n ngân sách Trung ương). Lãi ti n vay ư c tr cùng v i th i h n tr n g c. 2. i v i ơn v vay v n s n xu t ban u: a) Kỳ h n tr n g c Căn c vào c i m s n xu t, kinh doanh, kh năng tài chính, thu nh p và ngu n tr n c a ch u tư, Chi nhánh Qu và ơn v vay v n tho thu n các kỳ h n tr n g c nhưng t i a không quá m t chu kỳ s n xu t. b) Kỳ h n tr lãi ti n vay: - Các d án u tư thành l p doanh nghi p m i, kỳ h n tr lãi ti n vay cùng kỳ h n tr n g c. - Các d án u tư m r ng s n xu t, i m i thi t b công ngh , tr lãi ti n vay theo kỳ h n hàng tháng. 3. Khi n kỳ h n tr n ho c k t thúc th i h n cho vay, n u ơn v vay v n không tr n úng h n và không ư c i u ch nh kỳ h n n ho c không ư c gia h n n thì s n n h n ph i chuy n sang n quá h n và ph i ch u lãi su t n quá h n i v i s ti n ch m tr . i u 16. Quy n và nghĩa v c a ơn v vay v n 1. ơn v vay v n có quy n: a) T ch i các yêu c u c a Qu h tr phát tri n không úng v i các tho thu n trong h p ng tín d ng. b) Khi u n i, kh i ki n v vi c vi ph m h p ng tín d ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. ơn v vay v n có nghĩa v : a) Cung c p y , trung th c các thông tin, tài li u liên quan n vi c vay v n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a các thông tin, tài li u ã cung c p.
  7. b) S d ng ti n vay úng m c ích và th c hi n úng các n i dung khác ã tho thu n trong h p ng tín d ng. c) Tr n g c và lãi ti n vay úng h n theo tho thu n ghi trong h p ng tín d ng. i u 17. Quy n và nghĩa v c a Chi nhánh Qu 1. Chi nhánh Qu có quy n: a) Yêu c u ơn v vay v n cung c p tài li u v d án u tư và tài li u ch ng minh phương án s n xu t kinh doanh kh thi, kh năng tài chính c a ch u tư. b) T ch i yêu c u c a ơn v vay v n n u th y d án, phương án s n xu t kinh doanh không i u ki n vay v n ho c Qu h tr phát tri n không có ngu n v n cho vay. c) Ki m tra giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n vay c a ơn v vay v n. d) Ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c h n khi phát hi n ơn v vay v n cung c p thông tin sai s th t, vi ph m các quy nh trong h p ng tín d ng. ) Kh i ki n ơn v vay v n vi ph m h p ng tín d ng. 2. Chi nhánh Qu có nghĩa v : a) Giám c Chi nhánh Qu ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c T ng giám c Qu v vi c quy t nh cho vay, thu h i n vay (c g c và lãi) b) Th c hi n úng tho thu n trong h p ng tín d ng. c) C p v n vay, ki m tra, giám sát quá trình s d ng v n vay c a ơn v vay v n theo úng quy nh c a pháp lu t và theo quy nh t i Quy ch này. d) L p k ho ch h n m c tín d ng Quý g i Qu h tr phát tri n Trung ương ngày 15 tháng cu i quý trư c (m u s 1). ) L p báo cáo tình hình th c hi n cho vay, thu n các d án vay v n t m th i nhàn r i g i Qu h tr phát tri n Trung ương ngày 10 tháng u quý sau (m u s 2). e) Ch p hành nghiêm ch nh quy nh v h n m c tín d ng do Qu h tr phát tri n Trung ương giao, m b o kh năng thanh toán c a Qu h tr phát tri n trên a bàn. g) Lưu gi h sơ tín d ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 18. Quy n và nghĩa v c a Qu h tr phát tri n Trung ương 1. Qu h tr phát tri n Trung ương có quy n:
  8. a) Yêu c u Chi nhánh Qu h tr phát tri n báo cáo tình hình th c hi n cho vay, thu h i n vay theo các h p ng tín d ng. b) Ki m tra, giám sát quá trình s d ng v n, h n m c tín d ng c a các Chi nhánh Qu . c) Ph i h p v i Chi nhánh Qu ki m tra t xu t vi c s d ng v n vay và tr n vay c a các ơn v vay v n. d) Thu h i h n m c tín d ng n u phát hi n Chi nhánh Qu s d ng v n sai v i quy nh t i Quy ch này ho c s d ng v n kém hi u qu . 2. Qu h tr phát tri n Trung ương có nghĩa v : a) T ng h p cân i ngu n v n trong toàn h th ng, giao h n m c tín d ng quý cho t ng Chi nhánh Qu vào ngày 10 tháng u quý. b) m b o v n cho các Chi nhánh Qu theo h n m c tín d ng ã giao. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH i u 19. Quy ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Vi c s a i, b sung Quy ch này do H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n quy t nh. i u 20. T ng giám c Qu h tr phát tri n, Trư ng ban ki m soát, Giám c các Chi nhánh Qu và các ơn v vay v n c a Qu h tr phát tri n có trách nhi m thi hành Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản