Quyết định số 15/2001/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 15/2001/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2001/QĐ-BCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2001/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2001/QĐ-BCN Hà N i, ngày 22 tháng 03 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh đ nh s 141/HĐBT ngày 24 tháng 8 năm 1982 c a H i đ ng B trư ng ban hành Đi u l v công tác tiêu chu n hoá; Theo đ ngh c a V trư ng V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này 05 tiêu chu n ngành như sau: - 64 TCN 118-2000 Ch t lư ng nư c - phương pháp xác đ nh hàm lư ng Xyanua trong nư c th i công nghi p. - 64 TCN 119-2000 Ch t lư ng nư c - phương pháp xác đ nh hàm lư ng Crôm trong nư c th i công nghi p. - 64 TCN 120-2000 Ch t lư ng nư c - phương pháp xác đ nh hàm lư ng Mangan trong nư c th i công nghi p. - 64 TCN 121-2000 c quy chì kh i đ ng-Yêu c u k thu t và phương pháp th . - 64 TCN 122-2000 c quy xe g n máy - Yêu c u k thu t và phương pháp th Đi u 2. Các tiêu chu n trên đư c áp d ng th ng nh t trong toàn ngành. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B và các đơn v trong ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT.B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n TH TRƯ NG - Như Đi u 4, - Lưu VP, CNCL. Lê Qu c Khánh TIÊU CHU N NGÀNH
 2. 64 TCN 118-2000 CH T LƯ NG NƯ C XÁC Đ NH HÀM LƯ NG XYANUA TRONG NƯ C TH I CÔNG NGHI P 1. Ph m vi áp d ng 1.1. Tiêu chu n này quy đ nh phương pháp xác đ nh hàm lư ng xyanua trong nư c th i công nghi p có hàm lư ng t 0,05 đ n 0,2 mg CN-/l. 1.2. Tiêu chu n này dùng đ ki m soát ch t lư ng nư c th i công nghi p theo TCVN 5945- 1995 trư c khi đ vào h th ng th i công c ng. 2. Các quy đ nh chung 2.1. Trong nư c th i hàm lư ng “xynua” đư c coi là toàn b các h p ch t ch a nhóm CN. 2.2. Các hoá ch t s d ng là hoá ch t đ t tiêu chu n tinh khi t hoá h c (TKHH) ho c tinh khi t phân tích (TKPT). 2.3. Nư c dùng đ phân tích đ t tiêu chu n TCVN 4851-89 (ISO 3696:1987). 3. Hóa ch t và thi t b 3.1. Hoá ch t và thu c th : - Nư c Brom bão hoà - Thu c th pyridin: 60 ml pyridin tinh khi t (T sôi 114(-115() tr n v i 40 ml nư c và 10 ml axit clohydric đ c-dung d ch hydrazin sunfat 0,5%:0,5 g hydrazin sunfat hoà tan trong 100 ml nư c. - Dung d ch Benzidin 5% trong axit clohydric loãng (2:100) - Dung d ch tiêu chu n xyanua g c (dung d ch A): Hoà tan 0,25 g kali xyanua trong 100 ml nư c. N ng đ xyanua đư c xác đ nh theo phương pháp chu n đ b ng b c. - Dung d ch tiêu chu n phân tích (dung d ch B): Khi làm pha loãng t dung d ch tiêu chu n g c (dung d ch A) đ có dung d ch 1(g CN-/l. 3.2. Máy móc: Máy so màu có bư c sóng 520 nm hay kính l c xanh lá m và cuvet 10 mm. 4. So màu xác đ nh xyanua trong m u 4.1. Nguyên t c c a phương pháp: Oxy hoá xyanua trong m u b ng brom t o thành bromxyan, ph n ng gi a bromxyan v i pyridin và benzidin cho s n ph m màu đ đư c s d ng đ so m u xác đ nh xyanua. 4.2. C t lo i b các ch t c n tr : n u m u ch a nh ng ch t c n tr như các ch t oxyhoá, các ch t t o màu trong nư c, các sunfua và thioxyanat có hàm lư ng l n hơn 10 mg/l trong m u thì c n ph i c t xyanua ra kh i m u (xem ph n ph l c). 4.3. L p đư ng chu n: L n lư t l y 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 và 2.5 (g CN- vào các bình đ nh m c dung tích 25 ml. Thêm vào m i bình kho ng 0,2 ml nư c brom bão hoà (cho t i xu t hi n màu vàng nh t c a brom) và l c k . Lư ng brom dư đư c lo i b b ng cách cho t ng gi t dung d ch hydrazin sunfat đ n khi m t màu vàng c a brom và thêm dư m t gi t, l c k và đ yên 1 phút. Sau đó v a l c v a cho vào dung d ch 3ml h n h p thu c th pyridin và 0,6ml dung d ch benzidin, đ nh m c, l c k và đ yên kho ng 15 đ n 20 phút. Đo m t đ quang c a dung d ch màu t i bư c sóng 520 mm, cuvét 10mm, dung d ch so sánh g m các thu c th nhưng không có dung d ch xyanua. 4.4. Xác đ nh xyanua trong m u: Cho vào m t lư ng m u sau khi c t ho c qua giai đo n đ u x lý lo i m i y u t c n tr ch a t 0.50-5,0(g CN - (dung d ch trung tính) vào bình đ nh m c dung tính 25ml. Hi n m u ph c c a xyanua và đo đ m t đ quang như m c 4.3. T giá tr m t đ quang, tìm lư ng xyanua tương ng trên đư ng chu n. 5. K t qu
 3. Hàm lư ng xyanua X (mg/l) trong m u đư c tính theo công th c sau: M x 1000 X = ------------ V v i M - Lư ng CN- đư c tìm theo đư ng chu n, mg, V - th tích m u đem phân tích, ml PH L C 1. M t vài nét chung Phương pháp x lý m u trư c khi ti n hành phép phân tích đư c áp d ng ph thu c vào b n ch t c a các h p ch t ch a xyanua và nh ng ch t, các y u t có th c n tr phép xác đ nh đó. Các sunfua, các kim lo i n ng, glycin... các ch t có m u, các ch t d thu phân gây đ c nh hư ng t i phép chu n đ và so m u. Nh ng ch t oxy hoá cũng b nh hư ng do phân hu xyanua trong quá trình chưng c t. Sunfua đư c lo i tr kh i m u b ng m t lư ng nh chì cacbonat trong môi trư ng pH 11,0. K t t a chì sunfua đư c l c, tách kh i m u và l p l i vài l n cho tách h t sunfua. Các axit béo đư c chi t tách kh i m u b ng isooctan, hexan hay cloroform sau khi đã axit hoá m u v pH 6-7 b ng axit axetic. Các ch t oxy hoá đư c lo i tr b ng phép chu n đ v i Na2S2O3 v i gi y ch th iot-h tinh b t. 2. Phương pháp chưng c t xyanua đ lo i b các ch t c n tr 2.1. D ng c chưng c t - Bình c t dung tích 500 ml, c nhám - Ph u nh gi t có ph n đuôi kéo dài ch m đáy bình - ng sinh hàn - Hai bình h p th có dung tích kho ng 120-150ml có ng n i v i bơm hút chân không. 2.2. Hoá ch t c n dùng - Dung d ch NaOH, 0.1N - Dung d ch HgCL2: 34g HgCl2 hoà tan trong 500 ml nư c c t - Dung d ch MgCl2: hoà tan 51 g MgCl2.6H2O trong 100 ml nư c c t - axit sunfuric đ m đ c. 2.3. Cách ti n hành Cho m t lư ng m u ch a kho ng 50 mg CN vào bình chưng c t 1 (n u c n thi t pha loãng thêm t i th tích 450 ml) và 50ml dung d ch NaOH 0.1N vào m i bình h p th 5. Ki m tra toàn b h th ng chưng c t và đi u khi n v n t c b t khí đư c hút qua bình c t sao cho c 1 giây 1 b t qua dung d ch. Sau đó thông qua ph u 3 cho vào bình c t 20 ml dung d ch HgCl2 và 10 ml dung d ch MgCl2. Tráng ph u b ng nư c c t sau kho ng 3 phút cho qua ph u vào bình c t m t lư ng axit sunfuric đ m đ c theo t l 5 ml axit cho 100 ml dung d ch m u chưng c t. Đun nóng bình c t cho đ n khi đ t nhi t đ sôi và ti n hành c t dung d ch trong 1 gi . Thư ng xuyên ki m tra t c đ th i khí qua dung d ch. Sau khi ng ng đun, ti p t c th i khí thêm kho ng 15 phút và k t thúc quá trình chưng c t. N u m u ch a các ch t khó phân h y như cobanxyanua cho thêm vào bình h p th 50 ml ki m n a và đun c t thêm m t gi n a. Chuy n đ nh lư ng dung d ch trong các bình h p th vào bình đ nh m c dung tích 250 ml, đ nh m c và l c k (n u m u ch a nh hơn 0,1 mg CN /l không c n pha loãng và phân tích dung d ch c a hai bình h p th ). Xyanua trong dung d ch m u đư c xác đ nh theo m c 4.4.
 4. Sơ đ chưng c t Xyanua 1. Bình c u chưng c t 2. Nút nhám 3. Ph u nh gi t 4. ng sinh hàn 5. Bình h p th TIÊU CHU N NGÀNH 64-119-2000 CH T LƯ NG NƯ C XÁC Đ NH HÀM LƯ NG CROM T NG TRONG NƯ C TH I CÔNG NGHI P 1. Ph m vi áp d ng 1.1. Tiêu chu n này quy đ nh phương pháp xác đ nh hàm lư ng crom trong nư c th i công nghi p có hàm lư ng crom nh hơn 2 mg/l. 1.2. Tiêu chu n này dùng đ ki m soát ch t lư ng nư c th i công nghi p trư c khi đ vào h th ng th i công c ng. 2. Các v n đ chung 2.1. Crom t ng bao g m các h p ch t c a Cr (VI) và Cr (III). 2.2. Nguyên t c c a phương pháp: Crom trong môi trư ng ki m đư c oxy hoá b ng hydroperoxit thành Cr(VI) r i t o ph c màu tím h ng v i thu c th diphenylcarbazid trong môi trư ng axit sunfuric. Đo màu bư c sóng c c đ i ( = 540 nm. 2.3. Các hoá ch t s d ng là lo i tinh khi t hoá h c (T.K.H.H) hay tinh khi t phân tích (T.K.P.T). 2.4. Nư c dùng đ phân tích đ t tiêu chu n TCVN 4851-89 (ISO 3690:1987). 3. D ng c và hoá ch t 3.1. D ng c : - Các d ng c thu tinh thông thư ng có trong phòng thí nghi m. - Máy so màu có bư c sóng ( = 540 nm (ho c kính l c màu xanh lá m ), cuvet 10 mm. 3.2. Thu c th : - Diphenylcarbazid, dung d ch 0,04%: Hoà tan 0,2 gam 1,5 diphenylcarbazid trong 100 ml etanol 95% và 400 ml dung d ch H2SO4(1+10). Dung d ch b o qu n trong t l nh và b n trong 1 tháng. N u dung d ch đ i màu sang màu nâu thì ph i b đi. - Dung d ch Cr(VI) tiêu chu n A: Hoà tan 0,2828 gam K2Cr2O7 (đã s y trư c 150(C) trong nư c và đ nh m c đ n 1 lít. Trong 1 ml dung d ch A có 100 (g Cr. - Dung d ch (Cr(VI) tiêu chu n B: Hút 10 ml dung d ch A pha loãng b ng nư c trong bình đ nh m c 100 ml. Trong 1 ml dung d ch B có 10 (g Cr. Dung d ch B ch pha trong ngày làm vi c. - Axit sunfuric d = 1,78 và dung d ch (1+10) - Etanol 95( - Natri hydroxit , dung d ch 10% - Hydroperoxit, dung d ch 30% - Phenolphtalein, dung d ch 1% trong etanol 95 4. L y m u M u đư c l y theo tiêu chu n TCVN 5999-1995. 5. D ng đư ng chu n
 5. L n lư t cho 0; 1; 5; 10; 15; 20; 30; 40 (g Cr (VI) vào bình đ nh m c dung tích 50 ml, thêm nư c đ n kho ng 30 ml và 2,5 ml thu c th diphenylcarbazid. Đ nh m c t i v ch và l c k . Sau 10 phút đo m u d y chu n bư c sóng c c đ i ( = 540 nm (hay kính l c m u xanh lá m ) trong cuvet 10 mm, dung d ch so sánh là dung d ch không ch a crom. 6. Ti n hành phân tích Ki m hoá 100 ml dung d ch m u b ng dung d ch natri hydroxit 10%, cho dư 5 ml natri hydroxit, oxy hoá crom b ng 1 ml hydroperoxit. Đun sôi dung d ch m u đ n còn kho ng n a th tích ban đ u đ oxy hoá crom thành Cr(VI) và đu i h t hydroperoxit dư. Đ ngu i dung d ch và đ nh m c dung d ch m u trong bình đ nh m c 100 ml. N u dung d ch có k t t a thì l c dung d ch. L y m t lư ng m u sao cho hàm lư ng crom có kho ng 10-30 (g vào bình đ nh m c dung tích 50 ml. Trung hoà m u b ng axit sunfuric (1+10) theo phenolphtalein, r i thêm vào bình 2,5 ml thu c th diphenylcarbazid. Đo m u sau 10 phút như m c 5. Hàm lư ng crom trong dung d ch m u đư c xác đ nh t đư ng chu n. 7. Tính k t qu Hàm lư ng crom trong m u nư c đư c tính theo công th c: m x 1000 c = ------------- v Trong đó : c- N ng đ crom trong m u nư c, mg/l; m- Hàm lư ng crom trong ph n dung d ch m u l y đo m u, mg; v- Th tích dung d ch m u l y so m u, ml. 8. Các ch d n riêng 8.1. Molybden cũng t o ph c m u v i diphenylcarbazid, nhưng n ng đ ph i l n hơn 200 mg/lit m i gây nh hư ng t i phương pháp. 8.2. Vanadi cũng t o ph c màu vàng v i diphenylcarbazid, nhưng sau 10 phút màu c a ph c đã b b c m u. TIÊU CHU N NGÀNH 64 TCN 120-2000 CH T LƯ NG NƯ C XÁC Đ NH HÀM LƯ NG MANGAN TRONG NƯ C TH I CÔNG NGHI P 1. Ph m vi áp d ng 1.1. Tiêu chu n này quy đ nh phương pháp xác đ nh hàm lư ng mangan trong nư c th i công nghi p có hàm lư ng t 0,2 mg Mn/l đ n 5 mg Mn/l. 1.2. Tiêu chu n này dùng đ ki m soát ch t lư ng nư c th i công nghi p trư c khi đ vào h th ng th i công c ng. 2. Các v n đ chung 2.1. Trong nư c th i hàm lư ng mangan đư c coi là toàn b các h p ch t mangan có các hoá tr khác nhau. 2.2. Nguyên t c c a phương pháp: oxy hoá mangan trong môi trư ng đ m axetat và pyrophotphat lên h p ch t màu tím b ng periodat, so màu xác đ nh bư c sóng 520 nm. 2.3. Các hoá ch t s d ng là các hoá ch t đ t tiêu chu n tinh khi t hóa h c (TKHH) ho c tinh khi t phân tích (TKPT). 2.4. Nư c dùng đ phân tích đ t tiêu chu n TCVN 4851-89 (ISO 3696:1987). 3. Hoá ch t và thi t b 3.1. Hoá ch t:
 6. - Axid clohydric, dung d ch (1+1) - Natri periodat, tinh th - Natri axetat , tinh th - Natri pyrophotphat, tinh th - Kali perrmanganat, tinh th 3.2. Dung d ch chu n mangan - Cân 0,2877g KMnO4 đã đư c làm khô 2 ngày trong bình hút m vào c c dung tích 250 ml. Thêm 50 ml nư c và l c cho tan hoàn toàn, thêm 10 ml dung d ch axit clohydric, đun đ n m t màu tím và đun sôi nh dung d ch trong vòng 10 phút đ đu i h t khí Clo. Đ ngu i, chuy n dung d ch vào bình đ nh m c dung tích 1000 ml, thêm nư c đ n v ch m c và l c đ u. Ta đư c dung d ch chu n A ch a 0,1 mg Mn/ml. - Hút 100 ml dung d ch chu n A vào bình đ nh m c dung tích 1000 ml, thêm nư c đ n v ch m c và l c đ u. Ta đư c dung d ch chu n B ch a 0,01 mg Mn/l. 3.3. Máy so màu có bư c sóng 520 nm, hay máy có kính l c màu xanh lá m . 4. L y m u và b o qu n m u L y m u và b o qu n m u theo TCVN 5999-1995. 5. Ti n hành xác đ nh 5.1. L p đư ng chu n L n lư t l y 0; 0,5; 1; 2; 4; 8 mililit dung d ch chu n B vào ng so màu dung tích 50 ml, thêm nư c đ n 50 ml, thêm 0,2 g natri periodat, 5g natri axetat, 1g natri pyrophotphat và l c cho tan h t các tinh th mu i. Sau 5 phút so màu dãy tiêu chu n bư c sóng 520 nm (hay máy có kính l c màu xanh lá m ), cuvet 10mm, dung d ch so sánh là dung d ch không ch a Mangan. L p đư ng chu n v i k t qu đo đư c. 5.2. Ti n hành xác đ nh N u trư c khi phân tích mà m u b đ c thì l c m u vào bình đã đư c sây khô. Tuỳ theo hàm lư ng mangan trong m u mà l y t 2 đ n 50 ml m u vào ng so màu dung tích 50 ml, thêm nư c đ n 50 ml và ti n hành như ph n 5.1. T giá tr m t đ quang đo đư c, tìm giá tr mangan tương ng trên đư ng chu n. 6. Tính k t qu Hàm lư ng Mangan (X) có trong m u đư c tính theo công th c : M x 1000 X = ------------- V X: Hàm lư ng mangan trong m u, mg/l; V: Th tích dung d ch m u l y đ xác đ nh, ml; M: Lư ng mangan tìm đư c trên đư ng chu n, mg. TIÊU CHU N NGÀNH 64 TCN 121-2000 C QUY CHÌ KH I Đ NG YÊU C U K THU T VÀ PHƯƠNG PHÁP TH 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng cho các lo i c quy chì-axit dùng kh i đ ng, th p sáng trong xe hơi và các m c đích s d ng ngu n đi n m t chi u. T t c các lo i c quy tiêu chu n có đi n th danh nghĩa 12V. Trong trư ng h p c quy có đi n th danh nghĩa khác s đư c quy đ i tương ng v i s ngăn c a c quy.
 7. 2. Tiêu chu n tham kh o GERMAN STANDARD Starter Batteries for Starting, Lighting and ignition DIN 43 539-Part 2-April 1983 DIN 43 539 Part 1. (Measuring Equipment) INTERNATIONAL STANDARD IEC 95-1 1988-Part1. TCVN 4472-1993: c quy chì kh i đ ng 3. Thu t ng và đ nh nghĩa Trong tiêu chu n này các thu t ng và đ nh nghĩa đư c hi u như sau: 3.1. Dung lư ng danh đ nh: là dung lư ng đư c ghi trên bình c quy ch đ phóng n p 20 gi C20 = I20 . 20 (Ah) Trong đó: C20 là dung lư ng danh đ nh theo ch đ phóng đi n 20 gi , tính b ng Ah. I20: là cư ng đ phóng, tính b ng Amper (A) 3.2. Dòng đi n phóng I20: Cư ng đ dòng đi n phóng theo ch đ 20 gi . C20 I20 = ----- (A) 20 3.3. Kh i đ ng l nh: là kh năng phóng đi n dòng đi n cao trong môi trư ng nhi t đ th p. 3.4. c quy mi n b o dư ng (Maintenance Free, đư c vi t t t là MF): là c quy r t ít hao nư c trong quá trình s d ng, tu i th cao và t phóng th p đ t theo tiêu chu n này. 3.5. c quy m i: là c quy trong vòng 60 ngày k t ngày s n xu t. 3.6. Đi n th cu i: là đi n th đo th i đi m k t thúc phóng đi n. 3.7. Đ t phóng đi n: là quá trình ph n ng hoá h c liên t c x y ra các đi n c c t o ra m t dòng đi n nh trong c quy làm t n th t dung lư ng. 4. Yêu c u k thu t 4.1. Bình c quy ph i đ m b o kín không thoát hơi quanh chân đ u đi n c c và quanh n p, ph i ch u đư c áp su t chênh l ch v i môi trư ng m t lư ng là 21kPa ( 1,33 kPa (160 ( 10) mmHg trong th i gian t 3 giây - 5 giây. 4.2. Khi đ t nghiêng bình c quy m t góc 45( so v i v trí làm vi c, đi n d ch không ch y đư c ra ngoài. 4.3. Nh a g n kín n p c a bình c quy ph i đ ng nh t, ch u đư c acit, không th m nư c và ch u đư c s thay đ i nhi t đ t -18(C(60(C. Khi nhi t đ thay đ i kho ng nhi t đ trên nh a g n kín n p không đư c ch y, cháy, n t, bong ho c các đư ng dán v n p không b h làm rò r đi n d ch ra ngoài. 4.4 Kh năng kh i đ ng ban đ u Kh năng kh i đ ng ban đ u c a c quy ph i đ t đư c các thông s quy đ nh trong b ng 1 B ng 1 Dòng đi n Th i gian Đi n áp đ u ra (V) phóng kh i t i thi u k t c quy Lo i bình c Sau 30 giây Đi n đ ng Ip(A) thúc kh i quy (Ah) t lúc b t đ ng (giây) áp đ u phóng cu i
 8. M i s n xu t 3,5 C20
 9. Bình c quy đ y kín, lau khô và cân sau đó c quy đư c n p trong 21 ngày v i đi n áp 14,4V ( 0,1V, nhi t đ 40(C ( 2(C lư ng nư c tiêu hao ph i nh hơn 6 gam/1Ah c a dung lư ng danh đ nh. 5. Phương pháp th 5.1. Các phương pháp th và ki m tra Các phương pháp th và ki m tra theo quy đ nh trong b ng 3 B ng 3 S Đi u m c th H ng m c th và ki m tra Yêu c u Phương Chu kỳ t pháp th th /năm k thu t 1 Ki m tra đ kín c a c quy 4.1, 4.2 5.4 Toàn b SP 2 Ki m tra đ b n dán v , n p 4.3 5.5 6 tháng 3 Th kh năng kh i đ ng đ u c a c 4.4 5.6 1 tháng quy 4 Th dung lư ng danh đ nh c a c 4.5 5.7 1 tháng quy 5 Th kh năng phóng kh i đ ng l nh 4.6 5.8 1 tháng (-18(C) 6 Th kh năng nh n, n p c a c quy 4.7 5.9 3 tháng 7 Th t phóng đi n c a c quy 4.8 5.10 3 tháng 8 Th tu i th c a c quy 4.9 5.11 3 tháng 9 Th kh năng ch u rung đ ng c a c 4.10 5.12 3 tháng quy 10 Th tiêu hao nư c c a c quy 4.11 5.13 3 tháng 11 Th kh năng kh i đ ng c a c quy 4.1 5.6.2 6 tháng lưu 1 năm 5.2. D ng c ki m tra và yêu c u trư c khi th nghi m 5.2.1. D ng c ki m tra Máy phóng n p kh i đ ng Các ampe k c p chính xác 1A. Đ i v i dòng kh i đ ng l n c p chính xác không th p hơn 1,5A, thang đo lo i 0A(750A. V n k c p chính xác 0,5V, đi n tr n i (300 (/V Máy rung đ ng có t n s 22Hz ( 2Hz, có gia t c là 6g (g: là gia t c tr ng trư ng = 9,8 m/giây2). Máy làm l nh đ n nhi t đ -18(C Nhi t k c p chính xác đ n 1(C T tr ng k lo i 1,1 ( 1,3, đ chính xác 0,05 Các thư c đo đ dài, chính xác t i 0,5mm. Cân đ chính xác t i 0,5g. 5.2.2. Yêu c u trư c khi th
 10. - c quy đư c đ axit sunfuric có t tr ng d = 1,28 ( 0,01 nhi t đ 27(C . N u nhi t đ khác (t) thì quy v nhi t đ tiêu chu n 27(C: D27 = Dt + 0,0007 (t-27) Trong đó: D27: là t tr ng c a axit 27(C Dt: là t tr ng nhi t đ t 0,0007: là h s tăng gi m do thay đ i nhi t đ t: là nhi t đ th c đo c a axit. - T t c các thí nghi m ph i ti n hành trên c quy đã đư c n p no theo m t trong hai phương pháp sau nhi t đ môi trư ng 27(C ( 5(C. Phương pháp th nh t: N p v i cư ng đ dòng đi n không đ i: c quy đư c n p v i dòng đi n không đ i In = 0,1 C20A đ n đi n th 14,4V, khi c quy có hi n tư ng thoát khí trong đi n d ch thì gi m xu ng In = 0,05 C20A t i khi n p no thì d ng l i. c quy đư c coi như n p no n u sau 3 l n đo liên ti p m i l n đo cách nhau 15 phút, t tr ng đi n d ch trong quá trình n p không thay đ i là đư c. Phương pháp th hai: N p v i đi n th không đ i: c quy đư c n p đi n th không đ i 16V(0,1V v i cư ng đ gi i h n In = 0,2 C20A trong kho ng 22 gi đ n 30 gi cho t i khi n p no. Ki m tra như phương pháp th nh t. - Trong khi thí nghi m không đ gián đo n ví d ng ng qua ngày ngh cu i tu n hay ngh l . - T t c các đi n th đ u ph i đo tr c ti p t i đ u c c c a c quy. 5.3. Ki m tra t tr ng đi n d ch Dùng t tr ng k đo t tr ng đi n d ch. T tr ng đi n d ch nhi t đ 27(C đ i v i bình c quy đã đư c n p no là 1,28 ( 0,01. 5.4. Ki m tra đ kín c a bình c quy 5.4.1. Khi chưa có đi n d ch Dùng bơm hút không khí ra ho c bơm vào đ áp su t trong bình c quy chênh l ch v i áp su t bên ngoài 21 kPa ( 1,33 kPa (160 ( 10 mmHg), trong th i gian 3 giây - 5 giây n u áp su t v n gi n đ nh là đư c. Ki m tra t ng ngăn đơn c a bình. Phương pháp ki m tra này cũng đư c áp d ng cho toàn b s n ph m đư c ti n hành b ng thi t b t đ ng trên dây chuy n l p ráp. 5.4.2. Khi có đi n d ch Đ đi n d ch c quy đ n đ cao quy đ nh (đi n d ch ng p đi m trên c a t m c c 15 mm : 20 mm), v n ch t nút l i, lau khô m t bình. Nghiêng 4 m t bình c quy m t góc 45( so v i m t làm vi c, đ trong 5 phút, c quy ph i không b rò r đi n d ch b t c v trí nào. Ph n ki m tra này làm v i bình c quy trư c khi th kh i đ ng đ u m c 5.6. 5.5. Ki m tra tính ch u nhi t c a nh a g n n p bình Khi th tính ch u nhi t c a nh a g n n p bình, không đ axit vào c quy. Tháo nút, cho c quy vào s y t s y. Đưa nhi t đ tăng d n đ n 60(C, đ nghiêng c quy m t góc 45( và gi nhi t đ 60(C trong 6 gi . Sau đó l y ra quan sát nh a g n c quy ph i không b ch y hay bi n d ng, đư ng dán v n p không h ho c vênh, c quy sau khi th nóng đư c ti p t c th l nh. Trư c khi th l nh, bình c quy ph i đư c đưa v nhi t đ phòng sau đó bình c quy đư c đưa vào máy làm l nh nhi t đ -18(C, trong vòng 6 gi quan sát b m t c quy và th l i đ kín theo đi u 5.4.1. N u c quy v n kín coi như th a mãn
 11. Các bình c quy đã th ch tiêu này không cho phép th kh i đ ng ban đ u theo đi u 5.6. 5.6. Ki m tra kh năng kh i đ ng ban đ u c a c quy 5.6.1. Kh i đ ng v i c quy m i c quy m i trư c khi đưa th nghi m ph i đư c đ ít nh t trong 12 gi nhi t đ 27(C ( 5(C. Sau đó đ đi n d ch vào các ngăn c quy, đ không quá 30 phút, ki m tra l i m c đi n d ch, n u đi n d ch th p hơn v ch quy đ nh thì đ thêm đi n d ch đ n v ch quy đ nh. c quy đư c phóng kh i đ ng theo các thông s quy đ nh b ng 1 m c 4.4. 5.6.2. Kh i đ ng v i c quy lưu 1 năm V i c quy chưa qua s d ng, lưu 1 năm nhi t đ không quá 27(C ( 5(C và đ m không khí không quá 80%. Đ đi n d ch vào các ngăn c quy, n u nhi t đ đi n d ch c a c quy l n hơn quy đ nh thì làm l nh b ng nư c trong th i gian không quá 30 phút. Ki m tra l i m c đi n d ch, sau đó c quy đư c phóng đi n kh i đ ng ngay theo các thông s quy đ nh b ng 1 m c 4.4. c quy đư c n p l i theo m c 5.2.2. 5.7. Ki m tra dung lư ng c a c quy c quy sau khi th kh năng kh i đ ng ban đ u theo m c 5.6.1., đư c n p no và ti n hành đi u ch nh t tr ng đi n d ch trong các ngăn theo m c 5.3. Đ không quá 1 gi sau khi n p no, c quy đư c phóng đi n liên t c v i dòng đi n Ip=I20. Phép th đư c th c hi n khi nhi t đ đi n d ch m t trong các ngăn gi a đ t 27(C ( 5(C. Trong quá trình phóng đi n c quy đư c ngâm trong b nư c có nhi t đ đư c gi n đ nh 27(C ( 5(C. Phép th k t thúc khi đi n th cu i đư c đo hai đ u đi n c c là 10,5V. Dung lư ng ph i đ t ít nh t 95% dung lư ng danh đ nh, n u không đ t cho phép th l p l i l n 2, l n 3. Dung lư ng Ct c a bình c quy đư c tính theo công th c: Ct = I20 . t (Ah) Trong đó: t: th i gian phóng đi n liên t c, tính b ng gi k t khi phóng đi n đ n khi đi n áp hai đ u đi n c c b ng 10,5V. 5.8. Th kh năng kh i đ ng l nh c a c quy c quy sau khi th dung lư ng đư c n p no theo m c 5.2.2. và đưa đi th kh năng kh i đ ng l nh như sau: Không quá 1 gi sau khi n p xong, c quy đư c đưa vào môi trư ng làm l nh -18(C ( 1(C trong th i gian đ đ m t trong các ngăn gi a c a c quy đ t -18(C ( 1(C, đem phóng kh i đ ng l nh ngay theo các thông s quy đ nh b ng 2 m c 4.6. Sau khi phóng kh i đ ng xong, nhi t đ c quy lên đ n 0(C thì đem n p l i theo m c 5.2.2. 5.9. Th kh năng nh n n p c a c quy c quy đư c n p no và đư c phóng v i dòng đi n Ip=0,1C20A trong th i gian 5 gi . Sau đó c quy đư c đưa vào môi trư ng làm l nh 0(C ( 2(C cho đ n khi nhi t đ đi n d ch m t trong các ngăn gi a đ t 0(C ( 2(C. Ngày sau đó c quy đư c n p trong 10 phút đi n th 14,4V ( 0,1V. Dòng đi n n p sau 10 phút ph i đ t đư c giá tr không nh hơn 2 I20. 5.10. Th đ t phóng đi n c a c quy c quy sau khi th dung lư ng và phóng đi n kh i đ ng s ti n hành th đ t phóng đi n. c quy sau khi đư c n p no theo m c 5.2.2., lau khô, v n ch t nút, r i đ yên 21 ngày đêm nhi t đ 40(C ( 2(C. Sau th i gian này không n p l i mà ti n hành th kh i đ ng l nh theo m c 5.8 Trong phép th này đi n th t i thi u ph i đ t 8V sau khi phóng 30 giây. 5.11. Th tu i th c a bình c quy c quy sau khi th kh i đ ng l nh đ không quá m t tu n l , sau đó đư c n p no theo m c 5.2.2. s ti n hành th tu i th l n lư t qua các bư c sau: a- 10 l n luân phiên phóng, n p theo ch đ :
 12. N p 5 gi đi n th 14,8V ( 0,1V v i cư ng đ n p t i đa I=5 I20 Phóng 2 gi v i dòng đi n I=5 I20 N p 5 gi , phóng 2 gi là m t luân phiên. b- N p 5 gi đi n th 14,8V ( 0,1V v i cư ng đ dòng t i đa I=5 I20 c- Đ c quy ngh trong vòng 65 gi . Trong quá trình t (a) đ n (c) c quy đư c ngâm trong b nư c 40(C ( 2(C. d- c quy đư c phóng kh i đ ng l nh theo m c 5.8 (chú ý không n p l i trư c khi th ). C 4 giai đo n t (a) đ n (d) g i là 1 đơn v tu n l . Sau m t đơn v tu n l l i ti p t c th 1 đơn v tu n l ti p theo. Phép th k t thúc sau khi th kh i đ ng l nh, đi n th sau khi phóng đi n 30 giây nh hơn 7,2V, ho c phóng 2 gi v i dòng đi n I=5 I20 đ n đi n th cu i 10V, dung lư ng đ t đư c dư i 50% dung lư ng danh đ nh. c quy th nghi m ph i đ t 7 đơn v tu n l . Trong quá trình th n u là c quy mi n b o dư ng (MF) không đư c b sung thêm nư c. N u có m t lý do nào đó ph i ng t quãng trong quá trình th , c quy ph i đư c n p l i theo m c 5.2.2. cho h i ph c l i đ ti p t c th . N u đi n th sau khi phóng đi n 30 giây nh hơn 7,2V thì dùng th , đơn v tu n l b ng t quãng này không đư c tính trong tu i th . 5.12. Th rung đ ng c quy trư c khi th rung đ ng đã đư c th kín theo m c 5.4.2. nhi t đ 27(C ( 5(C, c quy ph i kín, không b rò r đi n d ch. c quy đã đư c n p no theo m c 5.2.2. đ n đ nh nhi t đ 27(C ( 5(C sau đó đư c phóng đi n theo dòng đi n phóng kh i đ ng (b ng 2, m c 4.6.), ghi l i đi n th sau 30 giây và th i gian phóng liên t c đ n đi n th cu i, sau đó c quy đư c n p no theo m c 5.2.2., sau đó c quy đư c v n ch t nút, lau khô, đ t lên bàn rung đ ng, k p ch t và ti n hành rung đ ng theo phương th ng đ ng v i t n s 22Hz ( 2Hz. c quy đư c rung đ ng trong 4 gi liên t c v i gia t c là 6g. Sau th i gian rung đ ng c quy l i đư c phóng đi n theo dòng phóng kh i đ ng như trên. Đo đi n th sau khi phóng đi n 30 giây không nh hơn trư c khi rung đ ng 0,3V và th i gian phóng đ n đi n th cu i 6V không gi m quá 20% so v i trư c khi th rung đ ng. 5.13. Th tiêu hao nư c c a c quy khi quá n p đi n th không đ i c quy đư c ti n hành th không quá m t gi sau khi đư c n p no. c quy đư c lau khô, và đem cân, đ y nút kín và n p trong 21 ngày đêm v i đi n áp 14,4V(0,1V, nhi t đ 40(C ( 2(C, sau đó c quy đư c cân l i, lư ng nư c tiêu hao ph i nh hơn 6gam/1Ah dung lư ng danh đ nh c a c quy. 6. Bao gói - ghi nhãn - v n chuy n và b o qu n s n ph m 6.1. Bao gói - ghi nhãn 6.1.1. Bao gói c quy thành ph m d ng khô, chưa có đi n d ch ph i đ m b o kín (có băng nhôm dán kín các l nút, ho c v n ch t nút, b t kín các l thông hơi b ng băng keo), m i s n ph m đư c đ trong h p ho c thùng cacton c ng. 6.1.2. Ghi nhãn Trên m i bình c quy ph i ghi rõ: Tên s n ph m Nhãn hi u hàng hoá Ký hi u quy ư c c quy: + Dung lư ng danh đ nh (Ah) + Đi n th danh đ nh. Ký hi u đ u c c: C c (+), c c (-), v ch m c đi n d ch.
 13. Ngày, tháng, năm s n xu t. Trên bao bì ch a đ ng c quy ph i ghi: Tên và đ a ch cơ s s n xu t Tên s n ph m Dung lư ng danh đ nh Đi n th danh đ nh Hư ng d n s d ng, b o qu n. 6.2. V n chuy n và b o qu n s n ph m c quy ph i đư c b o qu n trong nhà thoáng mát, khô ráo, không đ b n ng hay mưa tr c ti p vào. Không đ c quy g n các ngu n nhi t, hoá ch t. Không x p cao quá quy đ nh, x p nghiêng, không ch ng tr c ti p lên nhau quá năm hàng. Không quăng, ném khi b c vác, v n chuy n. TIÊU CHU N NGÀNH 64 TCN 122-2000 C QUY XE G N MÁY YÊU C U K THU T VÀ PHƯƠNG PHÁP TH 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng cho các lo i c quy chì dùng cho m c đích kh i đ ng, th p sáng và đánh l a các lo i xe g n máy. 2. Tiêu chu n tham kh o 2.1. JIS D 5302: Lead-axit for motorcycle 2.2 TCVN 4472-1993: c quy chì kh i đ ng 3. Thu t ng và đ nh nghĩa Trong tiêu chu n này các thu t ng và đ nh nghĩa đư c hi u như sau: 3.1. Đi n th danh đ nh: đi n th danh nghĩa c a c quy, tính b ng V 3.2. Dung lư ng danh đ nh: Dung lư ng danh đ nh C10, đư c tính b ng cách nhân cư ng đ dòng đi n phóng theo ch đ 10 gi v i th i gian phóng đi n đo đư c tính b ng gi khi c quy phóng đi n đ n đi n th cu i. C10 = I10 . 10 (Ah) Trong đó: C10: là dung lư ng danh đ nh theo ch đ phóng đi n 10 gi , tính b ng Ah. I10: là cư ng đ phóng theo ch đ 10 gi , tính b ng A. C10 I10 = -------- 10 3.3. Đi n th cu i: là đi n th đo th i đi m k t thúc phóng đi n. 3.4. c quy n p no: c quy đư c n p theo ch đ In=0,1 C10A cho đ n khi đi n th ngăn đ t 2,4V thì gi m xu ng 0,05 C10A cho đ n khi n p no thì d ng n p, c quy đư c coi như n p no n u 3 gi n p liên t c, đi n th bình c quy và t tr ng đi n d ch không thay đ i (có tính đ n s thay đ i nhi t đ ). 4. Yêu c u k thu t 4.1. Bình c quy ph i đ m b o g n kín không thoát hơi quanh chân đ u đi n c c và quanh n p, ph i ch u đư c áp su t chênh l ch v i môi trư ng m t lư ng là 21kPa ( 1,33kPa (160 ( 10) mmHg trong th i gian t 3-5 giây.
 14. 4.2. Khi đ t nghiêng bình c quy m t góc 45( so v i v trí làm vi c, đi n d ch không đư c ch y ra ngoài. 4.3. V c quy và n p nh a ph i ch u đư c axit và ch u đư c s thay đ i nhi t đ t -18(C ( 60(. Khi đ n nhi t đ thay đ i kho ng nhi t đ trên v c quy và n p nh a không đư c bi n d ng, r n n t ho c bong làm đi n d ch ch y ra ngoài. 4.4. Kh năng kh i đ ng ban đ u Kh năng kh i đ ng ban đ u c a c quy ph i đ m b o đư c thông s theo b ng 1 B ng 1 Dòng đi n Th i gian Đi n th đ u ra, V phóng t i thi u kh i đ ng k t thúc Sau 5 giây t lúc b t Đi n th cu i Ip, A kh i đ u phóng c quy đ ng, giây Lo i Lo i Lo i Lo i bình 6V bình 12V bình 6V bình 12V Trong vòng 8 C10 30 4.5 9 3 6 60 ngày k t khi s n xu t Lưu 1 năm 8 C10 30 4.25 8.5 3 6 4.5. Dung lư ng c a c quy Dung lư ng đư c xác đ nh theo ch đ phóng đi n 10 gi v i dòng đi n liên t c không đ i Ip = 0,1 C10A và nhi t đ đi n d ch trư c khi phóng không quá 27(C ( 5(C. Bình c quy ph i ng ng phóng đi n khi đi n th hai đ u đi n c c gi m đ n đi n th cu i 10,5V đ i v i c quy 12V và 5,25V đ i v i c quy 6V. Cho phép c quy phóng đi n nhi t đ 27(C ( 5(C. K t qu ph i quy v dung lư ng nhi t đ 27(C. N u nhi t đ khác thì quy v nhi t đ 27(C: D27 = Dt + 0,0007 (t-27) Trong đó: D27: là t tr ng c a axit 27(C Dt: là t tr ng c a axit nhi t đ t 0,0007: là h s tăng gi m do thay đ i nhi t đ t: là nhi t đ th c đo c a axit. c quy sau khi ki m tra ph i có dung lư ng đ t ít nh t 95% dung lư ng danh đ nh t 1 cho đ n 3 chu kỳ đ u. 4.6. Kh năng phóng đi n kh i đ ng c a c quy Kh năng phóng đi n kh i đ ng đư c xác đ nh b ng kh năng phóng đi n v i dòng Ip = 8 C10A. Các thông s c a c quy ph i đ t như quy đ nh trong b ng 2. B ng 2 Nhi t đ Th i gian Dòng đi n Đi n th đ u ra, V trư c khi t i thi u phóng phóng đi n k t thúc kh i Sau 5 giây t lúc b t Đi n th cu i không quá, kh i đ u phóng
 15. 0(C đ ng, giây đ ng Lo i Lo i Lo i Lo i Ip, A bình 6V bình 12V bình 6V bình 12V 0(C ( 2(C 30 8 C10 4.25 8.5 3 6 4.7. Kh năng ch u rung đ ng Bình c quy khi đưa lên máy rung đ ng có t n s 22Hz ( 2Hz, có gia t c là 6g (g: là gia t c tr ng trư ng = 9,8 m/giây2), sau 3 gi rung đ ng liên t c bình không n t và phóng đi n đ t đư c theo thông s c a b ng 2 nhưng nhi t đ 27(C ( 5(C. 4.8. Kh năng nh n n p đi n Kh năng nh n n p đi n c a c quy đư c xác đ nh b ng dòng đi n n p. Bình c quy m i chưa qua s d ng sau khi n p no, phóng đi n 5 gi v i Ip=0,1C10A, sau đó n p v i đi n th 7,2V (đ i v i bình 6V) và 14,4V (đ i v i bình 12V), trong vòng 10 phút dòng đi n n p không nh hơn I10A. 4.9. Kh năng ch u đư c quá n p c a c quy Bình c quy ph i ch u đư c quá n p b ng dòng đi n liên t c không đ i In=0,1C10A trong 100 gi v i 4 chu kỳ liên t c. Sau m i chu kỳ n p 100 gi đ h m ch 68 gi và phóng ki m tra b ng dòng đi n Ip = 8 C10A nhi t đ 40(C ( 2(C và ph i đ t theo quy đ nh b ng 2, ch tiêu này có th dùng đ thay cho ch tiêu 4.11 khi không đ đi u ki n ki m tra ch tiêu thu i th . 4.10. Đ t phóng đi n (t n th t dung lư ng c a bình c quy) Đ t phóng đi n c a bình c quy so v i dung lư ng danh đ nh sau 14 ngày đêm không gi m quá 14%. 4.11. Tu i th c a c quy: Tu i th c a c quy đư c tính theo chu kỳ phóng n p đi n, ph i đ t th p nh t 200 chu kỳ theo phép th trong tiêu chu n. 5. Phương pháp th 5.1. Môi trư ng và d ng c ki m tra 5.1.1. Môi trư ng ki m tra: Ki m tra bình thư ng đi u ki n nhi t đ 27(C ( 5(C, đ m tương đ i 25-85%. 5.1.2. D ng c ki m tra: Máy phóng n p, kh i đ ng. Amper k chính xác 0,5% giá tr đo. Đ i v i dòng kh i đ ng l n c p chính xác không th p hơn 1% giá tr đo (0(70A). V n k c p chính xác 0,5V Máy rung đ ng có t n s 22Hz ( 2Hz, có gia t c là 6g (g: là gia t c tr ng trư ng = 9,8 m/giây2). Máy làm l nh đ n nhi t đ -18(C. Nhi t k lo i 0(C đ n 100(C chính xác 1(C. T tr ng k lo i 1,1(1,3, đ chính xác 0,05. Đ ng h b m giây Các thư c đo đ dài, chính xác t i 0,5 mm 5.2. Ki m tra t tr ng đi n d ch Dùng t tr ng k đ đo t tr ng đi n d ch c quy đư c n p no thì d ng n p. T tr ng đi n d ch nhi t đ 25(C đ i v i bình c quy tích đi n khô đã đư c n p no là d = 1,28 ( 0,01.
 16. 5.3. Ki m tra đ kín c a bình c quy 5.3.1. Khi chưa rót đi n d ch Dùng bơm hút ra ho c bơm vào đ áp su t trong bình chênh l ch v i áp su t bên ngoài 21kPa ( 1,33 kPa (160 ( 10 mmHg). Quan sát trong th i gian 3 giây ( 5 giây xem áp su t gi n đ nh hay không n u áp l c không thay đ i là đ t. Ki m tra t ng ngăn đơn c a bình. 5.3.2. Khi có đi n d ch Đ đi n d ch c quy đ n v ch quy đ nh (đi n d ch ng p đi m trên c a t m c c 15mm). Đ y ch t nút l i, lau khô m t bình. Nghiêng 4 m t bình c quy m t góc 45(C so v i m t ph ng, đ trong 5phút, quan sát hi n tư ng rò r đi n d ch trên m t bình, n u xu t hi n đi n d ch thì không đ t. 5.4. Ki m tra tính ch u nhi t c a nh a g n n p bình Khi th tính ch u nhi t c a nh a g n n p bình không đư c đ đi n d ch vào bình c quy. Tháo nút, cho c quy vào t s y, đưa nhi t đ tăng lên 60(C, đ nghiêng c quy m t góc 45(C và gi nhi t đ đó trong 6 gi . Sau đó l y ra quan sát nh a g n n p bình c quy ph i không b ch y hay bi n d ng, đư ng dán v n p không h ho c vênh. Trư c khi th l nh bình c quy ph i đư c đưa v nhi t đ phòng sau đó bình c quy đư c đưa vào bu ng l nh nhi t đ -18(C trong vòng 6 gi , sau đó l i đưa lên 20(C , quan sát b m t n p nh a c quy và th l i đ kín theo đi u 5.3. N u c quy v n kín coi như th a mãn. Các bình c quy đã th ch tiêu này không cho phép kh i đ ng ban đ u theo đi u 4.4 n a. 5.5. Ki m tra kh năng kh i đ ng ban đ u c a c quy tích đi n khô Đ dung dich axit v i t tr ng d = 1,28 ( 0,01 vào c quy tích đi n khô, đ n đ nh trong 1 gi , gi m nhi t đ xu ng 27(C ( 5(C, phóng đi n kh i đ ng b ng dòng đi n Ip=8C10A trên máy kh i đ ng cho đ n khi đi n th cu i theo các thông s k thu t trong b ng 1. 5.6. Ki m tra dung lư ng c a c quy c quy sau khi th kh năng kh i đ ng, đư c n p no s ti n hành đi u ch nh t tr ng c a đi n d ch trong các ngăn theo đi u 5.2 Đ n đ nh c quy t 2 ( 8 gi sau khi n p no, phóng v i dòng đi n Ip=0,1 C10A. C 30 phút ki m tra nhi t đ , t tr ng và đi n th m t l n. Khi đi n th đ u đi n c c gi m xu ng 5,4V (đ i v i c quy 6V) ho c 10,8V (đ i v i c quy 12V), thì c 15 phút ph i ki m tra m t l n cho đ n lúc đi n th gi m xu ng 5,25V (đ i v i c quy 6V) ho c 10,5V (đ i v i c quy 12V) thì ng ng. Dung lư ng c a bình c quy Ct, tính b ng ampe gi (Ah) theo công th c: Ct = I10.T Trong đó: T: th i gian phóng đi n liên t c (tính b ng gi ) k t khi phóng đi n đ n khi đi n th 2 đ u đi n c c b ng 5,25V (đ i v i c quy 6V) ho c 10,5V (đ i v i c quy 12V). K t qu đư c quy v dung lư ng nhi t đ 27(C theo công th c: Ct C270 = -------------- 1+0,01(t-27) Trong đó: Ct: dung lư ng th c t đo đư c trong quá trình phóng đi n tính theo nhi t đ trung bình c a đi n d ch. 0,01: là h s nhi t đ c a dung lư ng t: là nhi t đ trung bình c a đi n d ch trong quá trình phóng đi n (C . 5.7. Ki m tra kh năng kh i đ ng
 17. c quy sau khi ki m tra dung lư ng s ki m tra kh năng kh i đ ng như sau: Bình c quy đư c n p no không quá m t gi sau khi n p, c quy đư c đưa vào môi trư ng làm l nh trong th i gian đ đ m t trong các ngăn gi a đ t nhi t đ 0(C ( 2(C. Ti n hành kh i đ ng theo thông s quy đ nh b ng 2. 5.8. Ki m tr kh năng ch u rung đ ng c quy đư c n p no đưa lên máy rung đ ng có t n s 22Hz(2Hz, có gia t c là 6g (g: là gia t c tr ng trư ng = 9,8 m/giây2), rung đ ng trong 3 gi liên t c. Sau đó ki m tra phóng kh i đ ng v i dòng đi n phóng Ip=8C10A ph i đ t theo quy đ nh theo b ng 2, nhi t đ 27(C ( 5(C. c quy qua th rung đ ng s không qua th nghi m ti p các ch tiêu khác n a. 5.9. Ki m tra kh năng nh n n p đi n L y c quy m i s n xu t trong vòng 60 ngày, chưa tham gia các th nghi m khác đ ki m tra kh năng nh n n p đi n. Th nghi m s ti n hành như sau: c quy đư c n p và đ m b o các yêu c u c a đi n d ch, sau đó phóng v i dòng đi n Ip=0,1.I10 trong 5 gi r i đưa v nhi t đ 0(C (khi nhi t đ trong các ngăn gi a đ t đư c 0(C) và n p đi n v i đi n th 7,2V (đ i v i bình 6V) và 14,4V (đ i v i bình 12V). Sau 10 phút ghi giá tr dòng đi n n p, dòng đi n n p không nh hơn 0,1C10A. 5.10. Ki m tra kh năng ch u đư c quá n p c quy đư c n p liên t c b ng dòng đi n n p In=0,1C10A trong 100 gi . Trong th i gian này c quy đư c ngâm trong b nư c đ nhi t đ đi n d ch không quá 40(C ( 3(C, m c nư c cách m t c quy 25 mm. H ng ngày dùng nư c c t b sung cho các ngăn đ đ m b o đ đi n d ch. Khi k t thúc đ m ch h 68 gi , sau đó phóng v i dòng Ip=8C10A. Ng ng phóng đi n khi đi n th đ u 2 c c là 6V (đ i v i c quy 12V) và 3V (đ i v i c quy 6V). L p l i thao tác trên thêm 3 chu kỳ n a. M i l n phóng kh i đ ng ph i đ t theo quy đ nh b ng 2. T t c các c quy khi đã ki m tra ch tiêu quá n p s không qua th nghi m ti p các ch tiêu khác n a. 5.11. Ki m tra đ t phóng đi n c quy sau khi th dung lư ng và phóng đi n kh i đ ng s ti n hành th đ t phóng đi n. Bình m u đư c đưa v tr ng thái n p no. Ti p t c ki m tra dung lư ng thêm 2 ( 3 chu kỳ theo đi u 5.6. đ l y dung lư ng trung bình. Sau đó c quy đư c n p no, đi u ch nh t tr ng, lau khô, v n ch t nút, đ trong phòng v i nhi t đ t 40(C ( 2(C. Sau 14 ngày đêm đem ra đo dung lư ng danh đ nh theo đi u 5.6. Đ t phóng c a c quy (S) tính b ng ph n trăm, theo công th c: C - C1 S = -------------- . 100% C Trong đó: C: dung lư ng trung bình c a c quy trư c khi đ yên 14 ngày đêm, Ah. C1: dung lư ng c a c quy sau khi đ yên 14 ngày đêm, Ah. 5.12. Th tu i th c quy th tu i th là c quy đã qua th dung lư ng và phóng kh i đ ng. c quy đư c n p no v i dòng đi n n p In=0,4C10A. Sau đó phóng v i dòng đi n phóng Ip=0,4C10A trong 1 gi r i l i ti p t c n p v i dòng đi n n p In=0,1C10A trong 5 gi . Chu kỳ: 1 gi phóng và 5 gi n p Sau 24 chu kỳ, c quy l i đư c th dung lư ng theo đi u 5.6. Sau khi th dung lư ng k t thúc. c quy l i đư c n p no và ti p t c phép th theo chu kỳ trên.
 18. S chu kỳ th dung lư ng và th kh i đ ng c a các l n th trư c đư c tính vào tu i th . Phép th tu i th đư c coi là k t thúc khi dung lư ng ki m tra gi a các chu kỳ th nh hơn 40% dung lư ng danh đ nh. Trong quá trình th c quy ch đư c châm thêm nư c c t sau khi th ki m tra dung lư ng ho c trư c khi n p no. c quy đư c đi u ch nh t tr ng và m c đi n d ch đúng theo yêu c u k thu t. Bình th luôn luôn ngâm trong b nư c, m t nư c th p hơn m t bình 25mm, thành bình cách thành b t i thi u 20mm và gi nhi t đ 40(C ( 2(C. 6. Bao gói - Ghi nhãn - V n chuy n và b o qu n s n ph m 6.1. Bao gói - ghi nhãn 6.1.1. Bao gói c quy thành ph m d ng khô, chưa có đi n d ch ph i đ m b o kín (v n ch t nút, b t kín l thông hơi), m i s n ph m đư c đ trong h p ho c thùng cacton c ng. 6.1.2. Ghi nhãn Trên m i bình, c quy ph i ghi rõ Tên s n ph m Nhãn hi u hàng hoá Ký hi u quy ư c c quy: + Dung lư ng danh đ nh (Ah) + Đi n th danh đ nh. Ký hi u đ u c c: C c (+), c c (-), v ch m c đi n d ch. Ngày, tháng, năm s n xu t. Trên bao bì ch a đ ng c quy ph i ghi: Tên và đ a ch cơ s s n xu t Tên s n ph m Dung lư ng danh đ nh Đi n th danh đ nh Hư ng d n s d ng, b o qu n. 6.2. V n chuy n và b o qu n s n ph m c quy ph i đư c b o qu n trong nhà thoáng mát, khô ráo, không đ b n ng hay mưa tr c ti p vào. Không đ c quy g n các ngu n nhi t, hoá ch t. Không x p cao quá quy đ nh, x p nghiêng, không ch ng tr c ti p lên nhau quá năm hàng. Không quăng, ném khi b c vác, v n chuy n.
Đồng bộ tài khoản