Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD về việc ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 15/2001/QĐ-BXD Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH Đ NH M C CHI PHÍ TƯ V N Đ U TƯ VÀ XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG - Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph quy đ nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý thà nư c c a các B , cơ quan ngang B . - Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. - Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng và Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . - Theo đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Kinh t Xây d ng. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Đ nh m c chi phí tư v n đ u tư và xây d ng". Đi u 2: Quy t đ nh này thay th cho Quy t đ nh s 14/2000/QĐ-BXD ngày 20/7/2000 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành "Đ nh m c chi phí tư v n đ u tư và xây d ng" và có hi u l c thi hành th ng nh t trong c nư c k t ngày 01 tháng 7 năm 2001. Đi u 3: Các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n M nh Ki m (Đã ký) Đ NH M C CHI PHÍ TƯ V N Đ U TƯ VÀ XÂY D NG (Ban hành theo Quy t đ nh s 15/2001/QĐ-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2001 c a B trư ng B Xây d ng) Ph n I: QUY Đ NH CHUNG VÀ HƯ NG D N ÁP D NG 1. Đ nh m c chi phí tư v n đ u tư và xây d ng (sau đây g i t t là đ nh m c chi phí tư v n) trong văn b n này là căn c đ xác đ nh chi phí tư v n đ u tư và xây d ng; chi phí tư v n này đư c tính trong t ng d toán công trình. 2. Đ i tư ng và ph m vi áp d ng đ nh m c chi phí tư v n: 2.1. Đ i tư ng áp d ng: các công vi c tư v n c a: - D án; ti u d án; d án thành ph n; - Gói th u trong k ho ch đ u th u đư c duy t. 2.2. Ph m vi áp d ng: Các d án đư c đ u tư b ng các ngu n v n sau:
  2. - V n Ngân sách Nhà nư c; - V n tín d ng do nhà nư c b o lãnh; - V n tín d ng đ u tư phát tri n c a nhà nư c; - V n đ u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c. 2.3. Chi phí tư v n cho các d án đ u tư b ng các ngu n v n khác (không quy đ nh t i đi m 2.2) do các bên giao, nh n th u tư v n tho thu n trên cơ s đ nh m c chi phí tư v n quy đ nh trong văn b n này. Chi phí tư v n cho các d án đ u tư b ng 100% v n đ u tư tr c ti p c a nư c ngoài (theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam) do các bên giao, nh n th u tư v n tho thu n theo thông l qu c t . 3. Trong văn b n này quy đ nh đ nh m c chi phí tư v n cho m t s công vi c sau: 3.1. L p báo cáo nghiên c u ti n kh thi; 3.2. L p báo cáo nghiên c u kh thi; 3.3. L p báo cáo đ u tư; 3.4. Th m đ nh d án đ u tư; Th m đ nh thi t k k thu t; Th m đ nh t ng d toán (trư ng h p thuê các chuyên gia ho c t ch c tư v n th c hi n các công vi c này); 3.5. L p h sơ m i th u xây l p và phân tích đánh giá h sơ d th u xây l p; 3.6. L p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và phân tích đánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b ; 3.7. Giám sát thi công xây d ng; 3.8. Giám sát l p đ t thi t b . Các công vi c tư v n khác chưa đư c quy đ nh đ nh m c trong văn b n này thì chi phí đ th c hi n công vi c tư v n đư c xác đ nh theo hư ng d n t i đi m 14 và đi m 15 trong văn b n này. 4. N i dung và s n ph m c a t ng công vi c tư v n nêu trên đư c quy đ nh t i các văn b n sau: - Đ i v i các công vi c 3.1; 3.2; 3.3: theo hư ng d n c a B K ho ch và Đ u tư; đ i v i công vi c 3.2 và 3.3 đã bao g m thi t k sơ b . - Đ i v i công vi c 3.4: theo quy đ nh trong Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng-ban hành theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph , Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a đ i b sung m t s đi u c a Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n c a B K ho ch và Đ u tư; B Xây d ng. - Đ i v i các công vi c 3.5; 3.6: theo quy đ nh trong Quy ch Đ u th u ban hành kèm theo Ngh đ nh s 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 c a Ch nh ph , Ngh đ nh s 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 v vi c s a đ i b sung m t s đi u c a Quy ch Đ u th u ban hành kèm theo Nghi đ nh s 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph và Thông tư s 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 c a B K ho ch và Đ u tư hư ng d n th c hi n Quy ch Đ u th u ban hành kèm theo Nghi đ nh s 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph . - Đ i v i công vi c 3.7; 3.8: theo hư ng d n c a B Xây d ng v quy đ nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 5. Chi phí tính trong đ nh m c chi phí tư v n đ u tư và xây d ng quy đ nh t i ph n II c a văn b n này bao g m các kho n: chi phí nhân công; chi phí v t li u; chi phí máy móc thi t b ; chi phí qu n lý; chi phí đào t o, b i dư ng nghi p v ; b o hi m y t , b o hi m xã h i và thu nh p ch u thu tính trư c. Ngoài ra, chi phí mua b o hi m s n ph m tư v n (theo quy đ nh t i Đi u 15 và Đi u 55 Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ) đư c tính b sung b ng 5% so v i chi phí tính theo đ nh m c nói trên.
  3. 6. Đ nh m c chi phí tư v n đư c quy đ nh theo nhóm công trình như sau: - Nhóm I: Công trình khai khoáng; luy n kim; hoá ch t; cơ khí; đi n năng; v t li u xây d ng; công nghi p nh ; công trình ch bi n thu s n; kho xăng d u; các công trình ch bi n và hoá d u; các kho ch a ch t n và v t li u n . Nhóm II: Công trình c p thoát nư c; tuy n ng d n d u, d n khí; đư ng dây t i đi n; tr m bi n áp; thông tin bưu đi n; tín hi u; chi u sáng, các công trình kho không thu c nhóm 1. Nhóm III: Công trình nông nghi p; thu s n; lâm nghi p; thu l i. Nhóm IV: Công trình đư ng giao thông: đư ng s t; đư ng b ; đư ng c t, h cánh máy bay, đư ng lăn; sân đ máy bay; công trình c u; nút giao thông; phao tiêu báo hi u; công trình h m giao thông; b n phà; c ng sông; c ng bi n; công trình thu ; công trình ga đư ng s t và các công trình giao thông khác. - Nhóm V: Công trình dân d ng: nhà ; khách s n, công trình văn hoá, giáo d c; công trình y t , th d c th thao; công trình thương nghi p, d ch v ; nhà làm vi c; văn phòng; tr s và các công trình công c ng khác. 7. Đ nh m c chi phí tư v n đư c quy đ nh như sau: 7.1. Đ nh m c chi phí l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi (3.1) tính b ng t l % c a giá tr xây l p và thi t b công trình (chưa có thu giá tr gia tăng) trong báo cáo nghiên c u ti n kh thi đư c duy t. 7.2. Đ nh m c chi phí l p báo cáo nghiên c u kh thi (3.2); l p báo cáo đ u tư (3.3); th m đ nh d án đ u tư (3.4): tính b ng t l % c a giá tr xây l p và thi t b công trình (chưa có thu giá tr gia tăng) trong báo cáo nghiên c u kh thi (ho c báo cáo đ u tư) đư c duy t. 7.3. Đ nh m c chi phí cho các công vi c: th m đ nh thi t k k thu t; th m đ nh t ng d toán (3.4); l p h sơ m i th u xây l p và phân tích đánh giá h sơ d th u xây l p (3.5); giám sát thi công xây d ng (3.7): tính b ng t l % c a giá tr d toán xây l p công trình (chưa có thu giá tr gia tăng) trong t ng d toán đư c duy t. 7.4. Đ nh m c chi phí l p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và phân tích đánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b (3.6) và giám sát l p đ t thi t b (3.8): tính b ng t l % c a giá tr d toán thi t b công trình (chưa có thu giá tr gia tăng) trong t ng d toán đư c duy t. 8. Trư ng h p d án đ u tư có s d ng v t tư, thi t b cũ thì các giá tr nói t i đi m 7 (làm căn c đ xác đ nh đ nh m c chi phí tư v n) đư c tính theo giá tr v t tư thi t b m i tương ng. Các giá tr này ph i đư c ch p thu n c a cơ quan phê duy t báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k k thu t, t ng d toán công trình. 9. Xác đ nh chi phí tư v n đ u tư và xây d ng: 9.1. Chi phí cho t ng công vi c tư v n đ u tư và xây d ng chưa có thu giá tr gia tăng đư c xác đ nh theo công th c t ng quát sau: Ci = Gi x Ni x (ki + 0,05) (1) Trong đó: - Ci: Chi phí cho công vi c tư v n th i, đơn v tính: giá tr ; - Ni: Đ nh m c chi phí cho công vi c tư v n th i quy đ nh t i ph n II c a văn b n này; đơn v tính: %. Trư ng h p c n n i suy Ni, theo hư ng d n t i đi m 10 c a văn b n này. - Gi: Giá tr tương ng (chưa có thu giá tr gia tăng) dùng đ tính chi phí cho công vi c tư v n th i theo quy đ nh t i đi m 7 và ph n II trong văn b n này. Trư ng h p chưa có giá tr theo đúng quy đ nh t i đi m 7 thì ch đ u tư và các bên tho thu n t m tính giá tr Gt. Khi đã có các giá tr Gi theo đúng quy đ nh thì chi phí tư v n đư c xác đ nh chính th c. Trong th i gian chưa xác đ nh chính th c thì chi phí t m ng cho bên tư v n đã th c hi n công vi c tư v n không quá 70% chi phi tư v n xác đ nh theo Gi t m tính nói trên.
  4. - 0,05: Chi phí b o hi m s n ph m tư v n. - ki: H s đi u ch nh đ nh m c chi phí tư v n và đư c xác đ nh trong các trư ng h p sau: + Đ i v i các d án c i t o, s a ch a đư c đi u ch nh v i h s k = 1,2; + Đ nh m c chi phí cho các công vi c tư v n l p báo cáo nghiên c u kh thi (báo cáo đ u tư), giám sát thi công xây d ng, giám sát l p đ t thi t b c a các d án có t ng m c đ u tư nh hơn 10 t đ ng xây d ng vùng sâu, vùng xa đư c đi u ch nh v i h s k = 1,15; xây d ng h i đ o đư c đi u ch nh v i h s k: 1,25. Không áp d ng quy đ nh này đ i v i các công trình h t ng thu c chương trình 135 và chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao. + Đ i v i các d án có h sơ yêu c u l p b ng ti ng nư c ngoài đư c đi u ch nh v i h s k: 1,2. 9.2. Chi phí cho t ng công vi c tư v n có thu giá tr gia tăng: đư c tính như quy đ nh đi m (9.1) và c ng v i ph n thu giá tr gia tăng tương ng. Thu su t giá tr gia tăng đ i v i công vi c tư v n th c hi n theo quy đ nh hi n hành. 9.3. B ng 4 ph n II c a văn b n này quy đ nh đ nh m c chi phí cho trư ng h p thuê chuyên gia ho c t ch c tư v n th m đ nh d án đ u tư, th m đ nh thi t k k thu t, th m đ nh t ng d toán. T ch c tư v n th c hi n công vi c th m đ nh t ng d toán ph i có đ năng l c chuyên môn v đ nh m c, đơn giá, d toán xây d ng. Riêng trư ng h p ch thuê chuyên gia th m đ nh các công vi c nêu trên thì chi phí thuê chuyên gia đư c xác đ nh trên cơ s d toán chi phí (n i dung d toán chi phí thuê chuyên gia như hư ng d n trong ph l c kèm theo văn b n này) và trình c p có th m quy n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán phê duy t. M c chi phí thuê chuyên gia th m đ nh không vư t quá 60% m c chi phí như đã quy đ nh trên. 9.4. Đ nh m c chi phí tư v n cho công vi c giám sát thi công xây d ng, giám sát l p đ t thi t b đư c quy đ nh theo đúng th i gian xây d ng ghi trong quy t đ nh đ u tư. Trư ng h p th i gian giám sát b kéo dài so v i quy đ nh (không do bên tư v n giám sát gây ra) làm tăng chi phí giám sát thi công xây d ng và l p đ t thi t b so v i đ nh m c, thi bên tư v n giám sát đư c tính b sung ph n chi phí tăng thêm này (tương ng v i ph n th i gian giám sát b kéo dài) theo công th c t ng quát sau: Cd Ck = x TGk (2) TGd Trong đó: Ck: Chi phí tư v n giám sát thi công xây d ng ho c l p đ t thi t b c n tính b sung cho kho ng th i gian giám sát b kéo dài so v i quy đ nh; đơn v tính: giá tr ; Cd: Chi phí tư v n giám sát thi công xây d ng ho c l p đ t thi t b cho th i gian giám sát theo quy đ nh (tính theo quy đ nh trong văn b n này); đơn v tính: giá tr ; TGd: Th i gian giám sát theo quy đ nh; đơn v tính: tháng. TGk: Th i gian giám sát b kéo dài so v i quy đ nh; đơn v tính: tháng. 10. Trư ng h p c n n i suy đ nh m c chi phí tư v n; thì áp d ng theo công th c t ng quát sau: Nib - Nia Nit = Nib - x (Git - Gib) (3) Gia - Gib Trong đó. + Nit: Đ nh m c chi phí cho công vi c tư v n th i theo quy mô giá tr c n tính; đơn v tính: %; + Git: Quy mô giá tr c a công vi c tư v n th i c n tính đ nh m c chi phí; đơn v tính: giá tr ; + Gia: Quy mô giá tr c n trên quy mô giá tr c n tính đ nh m c (quy đ nh trong ph n II c a văn b n); đơn v tính: giá tr ;
  5. + Gib: Quy mô giá tr c n dư i quy mô giá tr c n tính đ nh m c (quy đ nh trong ph n II c a văn b n); đơn v tính: giá tr ; + Nia: Đ nh m c chi phí cho công vi c tư v n th i tương ng Gia (quy đ nh trong ph n II c a văn b n); đơn v tính: %; + Nib: Đ nh m c chi phí cho công vi c tư v n th i tương ng Gib (quy đ nh trong ph n II c a văn b n này); đơn v tính: %. 11. Trư ng h p ch đ u tư ho c ban qu n lý d án có đ năng l c và đư c c p có th m quy n cho phép t ch c th c hi n kiêm nhi m m t s công vi c tư v n đ u tư và xây d ng theo quy đ nh hi n hành thì ch đ u tư ho c ban qu n lý d án đư c hư ng chi phí đ th c hi n các công vi c tư v n này theo d toán chi phí đư c cơ quan phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán phê duy t nhưng t i đa không l n hơn 60% đ nh m c chi phí tư v n c a công vi c tương ng theo quy đ nh. Trư ng h p các ch đ u tư có các t ch c tư v n đ u tư xây d ng tr c thu c thì đư c hư ng toàn b chi phí quy đ nh t i văn b n này. 12. Trư ng h p các công vi c tư v n l p và th m đ nh d án đã hoàn thành theo h p đ ng nhưng d án không đư c th c hi n (không ph i do l i c a đơn v tư v n) thì chi phí cho các công vi c tư v n này đư c thanh toán theo h p đ ng đã ký trên cơ s quy đ nh t i kho n 3 Đi u 32 Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chinh ph . 13. Chi phí tư v n cho các công vi c dư i đây chưa tính trong đ nh m c chi phí. Chi phí th c hiên các công vi c này đư c xác đ nh b ng cách l p d toán: 13.1. L p d án ph c v di dân tái đ nh cư c a d án nhóm A; tính toán thu l c m ng lư i sông toàn khu v c v. v... khi đư c cơ quan phê duy t d án ch p thu n. 13.2. L p báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng yêu c u như m t d án riêng' bi t theo quy đ nh c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 14. Xác đ nh chi phí đ i v i các công vi c tư v n đ u tư và xây d ng khác: 14.1. Chi phí kh o sát xây d ng theo đơn giá kh o sát xây d ng do U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành. 14.2. Chi phí thi t k công trình: theo đ nh m c chi phí thi t k công trình xây d ng c a B Xây d ng. 14.3. Chi phí ban qu n lý d án: theo thông tư hư ng d n v l p và qu n lý chi phí xây d ng thu c các d án đ u tư c a B Xây d ng. 14.4. Chi phí cho các công vi c tư v n đ u tư và xây d ng như: - Nghi m thu công trình do H i đ ng nghi m thu Nhà nư c th c hi n; - Th m đ nh các d án đ u tư do H i đ ng th m đ nh Nhà nư c v d án đ u tư th c hi n; - Th m đ nh thi t k k thu t; l p t ng d toán công trình do nư c ngoài thi t k ; - L p h sơ m i th u qu c t và phân tích, đánh giá h sơ d th u qu c t ; - L p h sơ m i th u tư v n và đánh giá h sơ d th u tư v n; - L p h sơ m i th u và đánh giá h sơ d th u l a ch n đ i tác đ th c hi n d án; - Tư v n v pháp lu t xây d ng và h p đ ng kinh t ; - Tư v n qu n lý d án; - L p đơn giá công trình đ i v i công trình đư c l p đơn giá riêng; Quy đ i v n đ u tư; - Ki m đ nh ch t lư ng công trình xây d ng; ki m đ nh v t li u đưa vào công trình (n u có); - Công vi c tư v n khác;
  6. Chi phí cho các công vi c tư v n nêu trên đư c xác đ nh b ng cách l p d toán chi phí trình cơ quan phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình phê duy t d toán chi phí này (N i dung d toán chi phí tư v n như hư ng d n trong ph l c kèm theo văn b n này). 15. Trư ng h p công vi c tư v n có đ c đi m riêng, n u chi phí tư v n tính theo đ nh m c chưa phù h p v i yêu c u công vi c tư v n c n th c hi n thì ch đ u tư l p d toán chi phí tư v n trình cơ quan phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán công trình phê duy t d toán chi phí này. Đ i v i nh ng công vi c tư v n chưa quy đ nh trong văn b n này thì báo cáo B Xây d ng đ hư ng d n cách xác đ nh đ nh m c chi phí tư v n đ u tư và xây d ng. 16. Hư ng d n áp d ng đ nh m c chi phí tư v n đ u tư và xây d ng: - Nh ng công vi c tư v n đ u tư và xây d ng theo h p đ ng giao nh n th u tư v n đã ký, n u đã hoàn thành và nghi m thu trư c th i đi m 01/7/2001, áp d ng quy đ nh c a các văn b n Đ nh m c chi phí tư v n đ u tư và xây d ng đã ban hành, không áp d ng quy đ nh c a văn b n này. - Nh ng công vi c tư v n đ u tư và xây d ng áp d ng hình th c ch đ nh th u ho c đ u th u theo h p đ ng có đi u ch nh giá, đã ký h p đ ng giao nh n th u tư v n trư c th i đi m 01/7/2001, th c hi n như sau: + N u công vi c tư v n đang th c hi n d dang thì ch đ u tư và t ch c tư v n c n xác đ nh kh i lư ng công vi c tư v n đã th c hi n trư c và sau th i đi m 01/7/2001. Đ i v i nh ng kh i lư ng công vi c tư v n đã th c hi n và đã hoàn thành trư c th i đi m 01/7/2001, áp d ng quy đ nh c a các văn b n đ nh m c chi phí tư v n đ u tư và xây đ ng đã ban hành. Đ i v i nh ng kh i lư ng công vi c tư v n th c hi n t th i đi m 01/7/2001, áp d ng nh ng quy đ nh c a văn b n này. + N u công vi c tư v n chưa th c hi n thì ch đ u tư và đơn v tư v n ti n hành đi u ch nh h p đ ng giao nh n th u tư v n cho phù h p v i nh ng quy đ nh c a văn b n này. - Nh ng công vi c tư v n đ u tư và xây d ng đã ký h p đ ng trư c th i đi m 01/7/2001 theo phương th c h p đ ng không đi u ch nh giá thì th c hi n theo h p đ ng đã ký.
  7. Ph n II: B NG Đ NH M C CHI PHÍ TƯ V N Đ U TƯ VÀ XÂY D NG A. CHI PHÍ TÍNH THEO T L % C A GIÁ TR XÂY L P VÀ THI T B CÔNG TRÌNH B ng s 1 Nhóm CT Tên công vi c Giá tr xây l p và thi t b chưa có thu giá
  8. 1. L p h sơ m i th u xây l p và phân tích, 0,246 0,205 0,186 0,149 0,102 0,070 đánh giá h sơ d th u xây l p IV 2. Giám sát thi công xây d ng 1,233 0,987 0,875 0,720 0,633 0,488 1. L p h sơ m i th u xây l p và phân tích, 0,331 0,276 0,240 0,204 0,138 0,090 đánh giá h sơ d th u xây l p V 2. Giám sát thi công xây d ng 1,505 1,254 1,210 1,125 0,977 0,834 M t s quy đ nh c th cho b ng 2: - T tr ng chi phí l p h sơ m i th u xây l p và phân tích, đánh giá h sơ d th u xây l p phân chia như sau: + L p h sơ m i th u xây l p: 40% + Phân tích và đánh giá h sơ d th u xây l p: 60% - Chi phí l p h sơ m i th u xây l p và đánh giá h sơ d th u xây l p tính theo quy đ nh nhưng t i thi u không dư i 500.000 đ ng. - Đ nh m c chi phí giám sát thi công các công trình thông tin bưu đi n quy đ nh t i b ng 2 trên đây bao g m giám sát thi công xây l p và giám sát l p đ t thi t b c a các công trình này. C. CHI PHÍ TÍNH THEO T L % C A GIÁ TR THI T B C N L P C A CÔNG TRÌNH B ng s 3 Nhóm CT Tên công vi c Giá tr xây l p chưa có thu giá tr ≤ 0,5 1 5 15 25 50 1. L p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và 0,266 0,222 0,204 0,180 0,156 0,102 phân tích, đánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b I 2. Giám sát l p đ t thi t b 0,646 0,516 0,454 0,364 0,316 0,255 1. L p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và 0,187 0,156 0,144 0,126 0,108 0,072 phân tích, đánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b II 2. Giám sát l p đ t thi t b 1,454 0,363 0,320 0,255 0,219 0,146 1. L p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và 0,168 0,140 0,130 0,113 0,097 0,065 phân tích, đánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b III 2. Giám sát l p đ t thi t b 0,408 0,326 0,289 0,228 0,186 0,132 1. L p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và 0,157 0,131 0,121 0,106 0,091 0,061 phân tích, đánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b IV 2. Giám sát l p đ t thi t b 0,381 0,305 0,269 0,215 0,184 0,123 1. L p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và 0,223 0,186 0,168 0,156 0,132 0,084 phân tích, đánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b V 2. Giám sát l p đ t thi t b 0,460 0,368 0,318 0,268 0,227 0,151 M t s quy đ nh c th cho b ng 3:
  9. - T tr ng chi phí l p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b và phân tích, đánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b phân chia như sau: + L p h sơ m i th u mua s m v t tư thi t b : 40% + Phân tích và đánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b : 60% - Chi phí l p h sơ m i th u và phân tích đánh giá h sơ d th u mua s m v t tư thi t b tính theo quy đ nh nhưng không dư i 500.000 đ. D. Đ NH M C CHI PHÍ THUÊ CHUYÊN GIA HO C T CH C TƯ V N TH M Đ NH D ÁN Đ U TƯ: TH M Đ NH THI T K K THU T; TH M Đ NH T NG D TOÁN B ng s 4 Tên công vi c Nhóm CT Giá tr xây l p và thi t b c n l p chưa có thu giá tr gia ≤ 0,5 1 5 15 25 50 100 1. Th m đ nh d án đ u tư I-V 0,0406 0,0374 0,0309 0,0276 0,0244 0,0203 Giá tr xây l p chưa có thu giá tr gia tăng 2. Th m đ nh thi t k k thu t I 0,1754 0,1462 0,1299 0,1096 0,0953 0,0733 0,0564 II 0,1140 0,0950 0,0877 0,0731 0,0635 0,0489 0,0376 III, IV 0,1081 0,0906 0,0833 0,0695 0,0604 0,0465 0,0358 V 0,1559 0,1169 0,1096 0,0950 0,0826 0,0635 0,0489 3 Th m đ nh t ng d toán I 0,1579 0,1315 0,1169 0,0987 0,0858 0,0660 0,0508 II 0,1026 0,0855 0,0789 0,0658 0,0572 0,0440 0,0338 III, IV 0,0973 0,0815 0,0750 0,0625 0,0544 0,0418 0,0322 V 0,1403 0,1052 0,0987 0,0855 0,0744 0,0572 0,0440 M t s quy đ nh c th cho b ng 4: 1. Đ nh m c chi phí th m đ nh thi t k k thu t, th m đ nh t ng d toán nói trên đư c đi u ch nh gi m theo h s k trong trư ng h p s d ng thi t k đi n hình ho c thi t k l p l i trong m t c m công trình ho c trong m t d án, c th : a. Thi t k đi n hình: - Công trình th nh t: k = 0,36 - Công trình th hai tr đi: k= 0,18 b. Thi t k l p l i: - Công trình th nh t: k=1 - Công trình th hai: k = 0,36 - Công trình th ba tr đi: k= 0,18 2. Chi phí th m đ nh d án đ u tư, th m đ nh thi t k k thu t, th m đ nh t ng d toán tính theo đ nh m c nhưng t i thi u không dư i 500.000 đ ng
  10. PH L C HƯ NG D N L P D TOÁN CHI PHÍ TƯ V N TT Thành ph n chi phí Di n gi i chi phí Thành ti n (đ ng) 1 Chi phí v t li u: - Gi y Kh i lư ng x đơn giá - Văn phòng ph m.... 2 Chi phí nhân công - Ti n lương và ph c p lương + Tư v n trư ng Công x đơn giá + K sư A.... ....... 3 Chi phí máy Thi t b - Máy tính ....... - Máy (thi t b ) khác ....... 4 Chi phí qu n lý 70% x (2) 5 Thu nh p ch u thu tính trư c 6% x (1+2+3+4) 6 Thu giá tr gia tăng (VAT) M c thu su t theo quy đ nh x (1+2+3+4+5) T ng c ng (1÷6): Ghi chú: D toán chi phí thuê chuyên gia th m đ nh đư c xác đ nh trên cơ s kh i lư ng công vi c th m đ nh đư c giao; ch đ ti n lương hi n hành; chi phí văn phòng ph m và m t s chi phí khác.
Đồng bộ tài khoản