Quyết định số 15/2002/QÐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 15/2002/QÐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2002/QÐ-BTS về việc ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2002/QÐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2002/QÐ-BTS Hà N i, ngày 17 tháng 05 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH KI M SOÁT DƯ LƯ NG CÁC CH T C H I TRONG NG V T VÀ S N PH M NG V T THU S N NUÔI B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 50 CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh nh 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH: Ði u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong ng v t và s n ph m ng v t thu s n nuôi. Ði u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ði u 3: Chánh Văn phòng, V Trư ng V Khoa h c Công ngh , C c trư ng C c B o v Ngu n l i, Giám c Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng và V sinh Thu s n; Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý Thu s n; th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B THU S N TH TRƯ NG Nguy n Th H ng Minh QUY CH KI M SOÁT DƯ LƯ NG CÁC CH T C H I TRONG NG V T VÀ S N PH M NG V T THU S N NUÔI
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 15/2002/QÐ-BTS ngày 17 tháng 5 năm 2002 c a B trư ng B Thu s n) Chương 1: QUY NNH CHUNG Ði u 1: Ð i tư ng và ph m vi áp d ng Quy ch này qui nh trách nhi m và quy n h n c a các ơn v có liên quan t i ho t ng ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong ng v t và s n phNm ng v t thu s n nuôi (sau ây g i t t là thu s n nuôi) dùng làm th c phNm. Quy ch này áp d ng cho các cơ quan qu n lý, cơ quan ki m tra; các cơ s nuôi thu s n thương phNm, các cơ s thu mua nguyên li u th y s n nuôi, các cơ s ch bi n thu s n (sau ây g i t t là cơ s ). Ði u 2: Gi i thích t ng Trong Quy ch này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: Dư lư ng các ch t c h i (g i t t là dư lư ng): là ph n còn l i c a thu c thú y, thu c kích thích sinh trư ng và sinh s n, các ch t c h i có ngu n g c t th c ăn, t môi trư ng nuôi và các d n xu t c a chúng t n lưu trong ng v t thu s n nuôi có th gây h i cho s c kho ngư i tiêu dùng. Vùng nuôi thu s n thương ph m tương ương (sau ây g i t t là vùng nuôi) là vùng nuôi ng th i tho mãn các yêu c u sau: cùng m t i tư ng nuôi, hình th c nuôi gi ng nhau,cùng m t môi trư ng nuôi. Lô nguyên li u thu s n: là t p h p nhi u cá th c a m t i tư ng ng v t thu s n nuôi ư c thu ho ch cùng th i i m t i m t vùng nuôi thu s n thương phNm tương ương. Ði u 3: Căn c ki m soát dư lư ng t i các cơ s : 1. Các quy nh, Tiêu chuNn Vi t Nam, Tiêu chuNn Ngành Thu s n v môi trư ng và v sinh an toàn th c phNm ho c các quy nh khác c a Nhà nư c có liên quan. 2. 2. Ð i v i thu s n nuôi xu t khNu sang các th trư ng có yêu c u và tiêu chuNn khác v i quy nh c a Vi t Nam, vi c ki m tra, giám sát dư lư ng s căn c theo tiêu chuNn ho c quy nh c a nư c nh p khNu ư c B Thu s n công nh n và cho phép áp d ng, ho c theo tho ư c ký k t gi a Vi t Nam v i các nư c nh p khNu. Ði u 4: Phân công nhi m v V Khoa h c Công ngh là cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác ki m soát dư lư ng trong thu s n nuôi.
  3. C c B o v Ngu n l i Thu s n là cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c ch o và ph i h p các ho t ng giám sát môi trư ng và thu ho ch thu s n nuôi c a các Chi c c B o v Ngu n l i thu s n a phương. S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n là cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c t i a phương v ki m soát dư lư ng trong thu s n nuôi. Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng và V sinh Thu s n là cơ quan t ch c i u hành Chương trình ki m soát dư lư ng, tr c ti p th c hi n k ho ch ki m soát dư lư ng trong thu s n nuôi và ki m tra vi c th c hi n k ho ch (sau ây g i t t là Cơ quan Ki m tra) . Chi c c B o v Ngu n l i Thu s n các a phương là cơ quan giám sát môi trư ng và thu ho ch t i các vùng nuôi (sau ây g i t t là Cơ quan Giám sát). Phòng ki m nghi m ư c u quy n là phòng ki m nghi m trong ho c ngoài Ngành có năng l c th c hi n phân tích các ch tiêu dư lư ng trong thu s n nuôi do Cơ quan Ki m tra ch nh. Chương 2: TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN N HO T NG KI M SOÁT DƯ LƯ NG Ði u 5: Trách nhi m và quy n h n c a V Khoa h c Công ngh T ch c, xây d ng và trình B Thu s n ban hành các quy nh k thu t, tiêu chuNn ngành và các văn b n liên quan n qu n lý Nhà nư c v ki m soát dư lư ng trong thu s n nuôi; ThNm nh K ho ch ki m soát dư lư ng trong thu s n nuôi do Cơ quan Ki m tra xây d ng vàz trình B Thu s n phê duy t; Ch trì, ph i h p v i cơ quan qu n lý Nhà nư c liên quan th c hi n ki m tra vi c ch p hành Quy ch c a các bên tham gia; Ch trì các oàn ki m tra và gi i quy t khi u n i các ho t ng ki m soát dư lư ng trong thu s n nuôi; Th a l nh B trư ng B Thu s n, yêu c u các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n, Cơ quan Ki m tra báo cáo t xu t cung c p các thông tin c n thi t liên quan n ho t ng ki m soát dư lư ng. Ði u 6: Trách nhi m và quy n h n c a C c B o v Ngu n l i Thu s n: Tham gia oàn ki m tra ho t ng ki m soát dư lư ng trong thu s n nuôi; tham gia gi i quy t khi u n i;
  4. Ch o các Cơ quan Giám sát th c hi n y các quy nh có liên quan trong Quy ch và yêu c u Cơ quan Giám sát cung c p các thông tin liên quan n ho t ng ki m soát dư lư ng. Ði u 7: Trách nhi m và quy n h n c a các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n 1. Ch o vi c ph bi n, hư ng d n cho các doanh nghi p, t ch c, cá nhân nuôi thu s n th c hi n các quy nh, tiêu chuNn, quy ph m s n xu t v dư lư ng trong s n phNm thu s n; 2. Ch o Cơ quan Giám sát t ch c tri n khai th c hi n Quy ch i v i các cơ s nêu t i Ði u 1; 3. Ki m tra, giám sát vi c ch p hành Quy ch c a các ơn v tham gia thu c ab n qu n lý; 4. Báo cáo nh kỳ 3 tháng, 1 năm ho c báo cáo t xu t khi có yêu c u c a B Thu s n v ho t ng ki m soát dư lư ng trong thu s n nuôi thu c a bàn qu n lý; 5. Yêu c u Cơ quan Giám sát cung c p thông tin liên quan ho t ng ki m soát dư lư ng trong ng v t thu s n nuôi thu c a b n qu n lý. Ði u 8: Trách nhi m và quy n h n c a Cơ quan Ki m tra: Hàng năm, l p k ho ch ki m soát dư lư ng trình B Thu s n phê duy t; t ch c i u hành, nh kỳ xem xét vi c th c hi n k ho ch và thông báo nh ng n i dung b sung, i u ch nh cho phù h p v i th c t ; Ti p nh n, x lý h sơ thNm nh các phòng ki m nghi m và ch nh phòng ki m nghi m ư c u quy n phân tích dư lư ng; Xây d ng và ban hành th t c công nh n phòng ki m nghi m ư c u quy n. Th ng nh t phương pháp phân tích dư lư ng t i các Phòng ki m nghi m ư c u quy n; Th c hi n vi c l y m u thu s n nuôi t i các a phương không có Cơ quan Giám sát; Ð nh kỳ hàng tháng ti p nh n và x lý k t qu phân tích dư lư ng trong m u thu s n nuôi t các phòng ki m nghi m ư c u quy n; thông báo k t qu phân tích t i các cơ quan có liên quan. Khi k t qu phân tích cho th y m c dư lư ng vư t quá m c gi i h n cho phép, thông báo vùng c m thu ho ch cùng v i bi n pháp x lý t i S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n, C c B o v Ngu n l i Thu s n, Cơ quan Giám sát và các doanh nghi p ch bi n thu s n; Ph i h p v i cơ quan ch c năng a phương xây d ng phương án x lý khi có s c v môi trư ng vùng nuôi; Xây d ng và ban hành bi u m u t khai xu t x thu s n nuôi, tài li u k thu t hư ng d n phương pháp l y m u, b o qu n và v n chuy n m u thu s n nuôi và các tài li u k thu t khác có liên quan;
  5. Ch trì, ph i h p t ch c các l p t p hu n hư ng d n Quy ch ki m soát dư lư ng có s ph i h p ch t ch , th ng nh t t Trung ương n a phương; ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c t i a phương và Cơ quan Giám sát t ch c t p hu n hư ng d n cho t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh thu s n th c hi n các tiêu chuNn quy trình, quy ph m v ki m soát dư lư ng trong thu s n nuôi; Báo cáo nh kỳ 3 tháng, 1 năm ho c báo cáo t xu t khi có yêu c u c a B Thu s n v k t qu ho t ng ki m soát dư lư ng trong ng v t thu s n nuôi và các thông tin khác có liên quan; Hàng năm, xây d ng d trù kinh phí trình B phê duy t và phân b kinh phí cho các ơn v liên quan n ki m soát dư lư ng (nêu t i Ði u 4); Yêu c u các Cơ quan Giám sát nh kỳ hàng tháng ho c t xu t cung c p các thông tin liên quan n tình hình nuôi thu s n và ki m soát dư lư ng t i a phương. Ði u 9: Trách nhi m và quy n h n c a Cơ quan Giám sát 9; 1. Căn c k ho ch ki m soát dư lư ng ư c B Thu s n phê duy t, ti n hành l y m u thu s n nuôi t i các vùng nuôi thu c a bàn qu n lý, b o qu n và v n chuy n m u t i phòng ki m nghi m ư c u quy n theo úng quy nh; 2. Hàng tháng g i thông báo k t qu ki m soát dư lư ng c a cơ quan ki m tra t i các cơ s nuôi, cơ s thu mua nguyên li u th y s n. Trong trư ng h p có thông báo vùng c m thu ho ch, nhanh chóng tri n khai có hi u qu các ho t ng c m thu ho ch. 3. Giám sát vi c thu ho ch t i m nuôi, ngăn ch n vi c ưa thu s n nuôi t vùng b c m thu ho ch vào ch bi n và lưu thông trên th trư ng; 4. Thông báo t i cơ s nuôi các lo i thu c, hoá ch t không ư c phép s d ng trong nuôi thu s n. 5. Phát m u t khai xu t x thu s n t i các cơ s nuôi thu c a bàn qu n lý; hư ng d n cơ s nuôi, cơ s thu mua nguyên li u thu s n nuôi th c hi n các quy nh trong Quy ch này; 6. Báo cáo nh kỳ hàng tháng, 1 năm ho c báo cáo t xu t khi có yêu c u c a Cơ quan Ki m tra, S Thu s n ho c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n t i a phương v ho t ng ki m soát dư lư ng trong thu s n nuôi và các thông tin khác có liên quan; 7. Ph i h p v i Cơ quan Ki m tra và các cơ quan khác có liên quan xây d ng phương án x lý khi có s c v môi trư ng vùng nuôi. 8. Yêu c u các cơ s nuôi thông báo v tình hình d ch b nh, thu c thú y thu s n và hoá ch t s d ng (n u có), s n lư ng và ch ng lo i thu s n nuôi ư c thu ho ch trong năm, th i i m thu ho ch và các thông tin khác có liên quan n ho t ng ki m soát dư lư ng trong v t thu s n nuôi. Ði u 10: Trách nhi m c a các phòng ki m nghi m ư c u quy n
  6. Th c hi n phân tích các ch tiêu dư lư ng theo s ch nh c a Cơ quan Ki m tra; Thông báo k p th i k t qu phân tích v Cơ quan Ki m tra; Ch u trách nhi m v k t qu phân tích. Ði u 11: Trách nhi m c a cơ s nuôi thu s n thương ph m Cơ s nuôi thu s n thương phNm ph i m b o: a. Không s d ng hoá ch t, thu c thú y, thu c kích thích tăng trư ng b c m s d ng theo qui nh c a B Y t và B Thu s n. b. N u dùng các ch t ư c phép s d ng ph i dùng úng li u và th i gian ng ng s d ng trư c khi thu ho ch theo qui nh m b o dư lư ng ch t ó trong thu s n không vư t quá m c cho phép. c. Có bi n pháp phòng ng a nguy cơ nhi m dư lư ng cho thu s n nuôi. Chương 3: KI M SOÁT THU S N CÓ DƯ LƯ NG VƯ T QUÁ M C GI I H N CHO PHÉP Ði u 14: Dư lư ng trong thu s n nuôi vư t quá m c gi i h n cho phép T i vùng nuôi, khi có m u thu s n b phát hi n dư lư ng quá m c cho phép Cơ quan Ki m tra, Cơ quan Giám sát th c hi n các công vi c sau: 1. Cơ quan Ki m tra ph i h p v i Cơ quan Giám sát ti n hành: d. Xác nh nguyên nhân vi c thu s n nuôi có dư lư ng vư t quá m c gi i h n cho phép; e. Ð ra và tri n khai các gi i pháp x lý thích h p iv i ng v t thu s n t i các vùng nuôi này; f. Hư ng d n và ki m soát các t ch c, cá nhân nuôi thu s n th c hi n các gi i pháp ã ra; 2. Cơ quan Ki m tra thông báo vùng c m thu ho ch thu s n nuôi dùng làm th c phNm; 3. Cơ quan Giám sát g i thông báo vùng c m thu ho ch thu s n nuôi dùng làm th c phNm t i các cơ s nuôi, cơ s thu mua nguyên li u thu s n; ng th i t ch c tri n khai và ki m tra vi c ình ch thu ho ch và th c hi n các bi n pháp x lý theo yêu c u c a Cơ quan Ki m tra. Ði u 15: Phát hi n dư lư ng vư t quá m c gi i h n cho phép trong lô nguyên li u thu s n nuôi ho c s n ph m thu s n nuôi
  7. Trong trư ng h p sau khi thu ho ch, lô nguyên li u thu s n nuôi, ho c s n phNm thu s n nuôi ư c ch bi n t nguyên li u này b phát hi n cú dư lư ng vư t quá m c gi i h n cho phép, ho c trư ng h p vùng nuôi b phát hi n có dư lư ng trong thu s n nuôi vư t quá m c gi i h n cho phép mà trư c ó m t s nguyên li u ã ư c thu ho ch, thì Cơ quan Ki m tra ph i h p v i Cơ quan Giám sát th c hi n các nhi m v sau: Xác nh cơ s nuôi, thu mua, ch bi n lô nguyên li u thu s n ó; Ti n hành l y m u xác nh l i dư lư ng. N u dư lư ng vư t quá m c gi i h n cho phép, Cơ quan Ki m tra ph i h p v i Cơ quan Giám sát thông báo cho ch lô nguyên li u yêu c u th c hi n các bi n pháp x lý lô nguyên li u thu s n nh m m b o an toàn s c kho cho c ng ng. Cơ quan Giám sát có trách nhi m theo dõi và ki m tra ch lô hàng th c hi n các bi n pháp nêu trên. Ði u 16: Dư lư ng trong ng v t thu s n t i các vùng nuôi b c m thu ho ch dư i m c gi i h n cho phép Khi k t qu ki m tra tăng cư ng cho th y dư lư ng trong thu s n t i các vùng nuôi b c m thu ho ch dư i m c gi i h n cho phép, Cơ quan Ki m tra ra thông báo vùng ư c phép thu ho ch l i g i t i các cơ quan có liên quan, Cơ quan Giám sát g i thông báo vùng ư c phép thu ho ch l i t i các cơ s nuôi và và cơ s thu mua nguyên li u. Chương 4: KHI U N I, X LÝ VI PH M Ði u 17: M i t ch c cá nhân có quy n khi u n i và t cáo các hành vi vi ph m Quy ch này theo qui nh c a Pháp lu t. Ði u 18: M i t ch c, cá nhân n u vi ph m Quy ch này, tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính, ho c truy c u trách nhi m hành s theo quy nh cu pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH Ði u 19: V Khoa h c Công ngh , C c B o v Ngu n l i, các S Th y s n, S Nông nghi p và phát tri n Nông thông có qu n lý thu s n, Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng và V sinh Thu s n, Các chi C c B o v Ngu n l i Thu s n theo trách nhi m và quy n h n c a mình hư ng d n th c hi n Quy ch này. Ði u 20: Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy ch này u bãi b . M i s a i ho c b sung n i dung c a Quy ch này do B trư ng B Thu s n quy t nh
  8. KT. B TRƯ NG B THU S N TH TRƯ NG Nguy n Th H ng Minh
Đồng bộ tài khoản