Quyết định số 15/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 15/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2002/QĐ-UB về việc qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :15/2002/Q -UB Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2002 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH HÀ N I V VI C QUI HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I QU N HAI BÀ TRƯNG GIAI O N 2001 - 2010 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23/09/1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010. Căn c k t lu n c a H i ng th m nh qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i qu n, huy n c a Thành ph v k t qu th m nh qui ho ch kinh t - xã h i qu n Hai Bà Trưng giai o n 2001 - 2010 t i thông báo s 296/TB-KH T ngày 23/11/2001; Xét ngh c a Ch t ch UBND qu n Hai Bà Trưng t i t trình s 783/TTr-UB ngày 20/12/2001; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 138/TTr - KH& T ngày 07 tháng 2 năm 2002. QUY T NNH i u 1 : Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh tê - xã h i qu n Hai Bà Trưng giai o n 2001 - 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. M c tiêu cơ b n phát tri n kinh t - xã h i qu n Hai Bà Trưng giai o n 2001 - 2010. Phát huy các ti m năng th m nh c a Qu n, huy ng m i ngu n l c Ny nhanh t c phát tri n kinh t ; xây d ng qu n Hai Bà Trưng thành trung tâm kinh t c a thành ph , có cơ c u d ch v - công nghi p hi n i; c i t o, nâng c p và xây d ng h th ng h t ng ô th theo hư ng văn minh, ng b , hi n i, phù h p v i qui ho ch chung; c i thi n môi trư ng sinh thái và môi trư ng xã h i; nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a dân cư; ưa Qu n tr thành m t tr ng i m công nghi p và thương m i phía nam Th ô; gi v ng n nh chính tr , an ninh và tr t t an toàn xã h i. 2. Các ch tiêu phát tri n ch y u. 2.1. Kinh t -T c tăng giá tr s n xu t bình quân giai o n 2001 - 2010 : 13 - 14%/năm
  2. - Cơ c u giá tr s n xu t trên a bàn : + Năm 2005 : Công nghi p m r ng chi m 51,48%; D ch v 48,19%. + Năm 2010 : Công nghi p m r ng 44,20%; D ch v 55,80%. 2.2. Văn hoá : - Ph c p giáo d c trung h c ph thông và tương ương cho 70% i tư ng trong tu i qui nh vào năm 2005 và cơ b n hoàn thành ph c p vào năm 2010. T l lao ng qua ào t o năm 2005 là 40 - 50%, năm 2010 là 60 - 65%. - T c tăng dân s t nhiên bình quân hàng năm kho ng 1%/năm. n năm 2005, dân s Qu n kho ng 397.100 ngư i; năm 2010 là 436.300 ngư i. - Gi i quy t vi c làm bình quân 7000 - 7500 ngư i/năm. - Hàng năm gi m 0,5% h nghèo. 2.3. ô th : -T l t giành cho giao thông ô th năm 2005 là 15 - 16%, năm 2010 là 17,4%. - m b o n năm 2010 có 100% dân cư ư c s d ng nư c s ch; 90 - 95% dân s Qu n ư c cung c p 170 lít/ngư i/ngày. - Di n tích nhà ô th bình quân năm 2005 là 7 - 8 m2/ngư i, năm 2010 là 9 - 10m2/ngư i. Di n tích cây xanh bình quân u ngư i năm 2005 là 6 - 8m2 và năm 2010 là 9 - 10m2. 3. Nhi m v và nh hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c ch y u. 3.1. Phát tri n kinh t : C ng c và nâng cao hi u qu cơ c u Công nghi p - D ch v trong th i kỳ 2001 - 2005, t ng bư c chuy n sang cơ c u d ch v - công nghi p giai o n 2006 - 2010. Khai thác kh năng khoa h c và công ngh trên a bàn t o l p các y u t c a kinh t tri th c. a. Công nghi p - Xây d ng Qu n thành trung tâm công nghi p quan tr ng c a Th ô. Phát tri n cơ c u ngành a d ng, trong ó t p trung vào m t s ngành mũi nh n như công nghi p ph n m m, d t - may, ch bi n th c phNm, da - gi y. - K t h p phát tri n công nghi p nhà nư c v i phát tri n công nghi p ngoài nhà nư c. Tăng cư ng phát tri n ti u th công nghi p.
  3. - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t công nghi p trên a bàn giai o n 2001 - 2005 bình quân 14,5 - 15,5%/năm, giai o n 2006 - 2010 là 14 - 15%, trung bình c a c giai o n là 14 - 15,5%/năm. - Ưu tiên, t p trung u tư vào : + hai khu công nghi p t p trung (Minh Khai - Vĩnh Tuy; Trương nh - uôi Cá) : u tư theo chi u sâu, chú tr ng h t ng cơ s và x lý ch t th i. + Khu công nghi p v a và nh (Vĩnh Tuy, L c Trung) : t p trung các doanh nghi p v a và nh di r i t n i thành và các doanh nghi p m i. + Thúc Ny hình thành ph ngh , ph hàng theo 3 vùng ch y u c a qu n. b. D ch v : - Ph n u t t c tăng giá tr s n xu t các ngành d ch v giai o n 2001 - 2005 là 13 - 14%/năm giai o n 2006 - 2010 là 14 - 15%, trung bình c giai o n là 13 - 15%/năm. - T p trung u tư cơ s h t ng phát tri n m nh thương m i - d ch v . a d ng hoá lo i hình, nâng cao ch t lư ng ho t ng thương m i - d ch v theo yêu c u văn minh, hi n i. Hình thành và phát tri n m t s lo i hình d ch v m i theo yêu c u c a kinh t th trư ng. - K t h p gi a t ch c ki u t p trung văn minh - hi n i v i t ch c phân tán trong các a bàn dân cư : + Phát tri n thương m i - d ch v t p trung : Xoá b ch cóc, ch t m ; c i t o và nâng c p các ch do phư ng và qu n qu n lý; xây d ng ch u m i hàng nông s n phía ông nam qu n; xây d ng t i ch Mơ thành Trung tâm thương m i hi n i. + Phát tri n thương m i các khu ph m t cách có t ch c và qu n lý ch t ch nh m m b o m quan ư ng ph , v sinh môi trư ng và giao thông v n t i. Khuy n khích vi c hình thành các ph kinh doanh ngành hàng h p. c. Nông nghi p : T p trung hoàn thành d t i m vi c chuy n i các h p tác xã nông nghi p sang phát tri n ti u th công nghi p, thương m i và d ch v . Ph n t nông nghi p chuy n i m c ích s d ng c n ư c qu n lý và s d ng úng qui ho ch. 3.2. Phát tri n văn hoá - xã h i : a. Giáo d c - ào t o. Ph n u nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n; t ng bư c hi n i hoá cơ s v t ch t theo chuNn qu c gia; ti p t c Ny m nh xã h i hoá giáo d c, t o i u ki n khai thác m i ngu n l c phát tri n giáo d c - ào t o; chú tr ng phát tri n d y ngh và giáo d c hư ng nghi p. Ph n u n năm 2010 cơ b n hoàn thành ph c p trung h c
  4. ph thông. S h c sinh ph thông các c p năm 2005 là 52.174, năm 2010 là 57.323 ngư i, s giáo viên ph thông năm 2005 là 2.557 và năm 2010 là 2.809 ngư i. b. Văn hoá - Thông tin. - C ng c và phát tri n Nhà văn hoá qu n, xây d ng câu l c b và nhà văn hoá qui mô nh các phư ng trên a bàn; phát tri n h th ng thư vi n c p qu n và phư ng : u tư cơ s v t ch t, tăng cư ng i ngũ cán b . - Phát tri n các ho t ng ngh thu t truy n th ng k t h p v i phát tri n các lo i hình ngh thu t hi n i; Ny m nh phong trào văn hóa văn ngh qu n chúng. - Phân lo i chi ti t và l p k ho ch tu b , tôn t o các di tích l ch s , văn hoá trên a bàn. c. Y t : K t h p ho t ng c a các cơ s trong m ng lư i y t . u tư nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b và nâng cao trình c a cán b y t . Ny m nh xã h i hoá ho t ng y t ; a d ng hoá các lo i hình d ch v y, dư c theo phương châm Nhà nư c và nhân dân cùng làm; khuy n khích tư nhân tham gia vào lĩnh v c y t , tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch b nh, các b nh xã h i. Ph n u n năm 2010 m i ph n ư c khám thai trung bình 4 l n; t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng còn 10%, 99,6% tr em dư i 1 tu i ư c tiêm ch ng y . d. Th d c th thao. Ny m nh phong trào th d c th thao qu n chúng k t h p v i ào t o, b i dư ng tài năng th d c th thao nh cao. C i t o, nâng c p các cơ s v t ch t hi n có, giành quĩ t cho xây d ng m i các trung tâm và các i m sinh ho t th thao. T l ngư i dân tham gia t p th d c th thao thư ng xuyên nâng lên 26% năm 2005 và 30% năm 2010. Di n tích t dành cho th d c th thao n năm 2005 t m c là 0,8 m2/ngư i, năm 2010 là 1m2/ngư i. 3.3. Phát tri n h th ng h t ng k thu t ô th Ph n u n năm 2005 t l di n tích t giao thông trên di n tích t ô th t 15 - 16%; n năm 2010 là 17,4%. T p trung hoàn thành qui ho ch các ư ng chính c a Thành ph trư c năm 2005; u tư d t i m các nút giao thông, trư c m t là nút ngã tư V ng, ngã tư Kim Liên. Phát tri n h th ng giao thông ư ng thu d c theo sông H ng; xây d ng b n tàu V n Ki p; c i t o b n phà en tr thành c ng sông l n nh t Thành ph . m b o an toàn m ng lư i i n, ch ng th t thoát i n năng; n năm 2005 tm c bình quân 1.800 KWh/ngư i/năm và năm 2010 t 2.800 KWh/ngư i/năm.
  5. n năm 2010 m b o 100% dân cư ư c s d ng nư c s ch; 90 - 95% dân s qu n ư c cung c p 170 lít/ngư i/ngày. T ng di n tích h nư c, cây xanh 59,29 ha; di n tích cây canh n năm 2005 bình quân 6 - 8m2/ngư i n năm 2010 là 9 - 10m2/ngư i. 3.4. B o v môi trư ng sinh thái. Tăng cư ng tri n khai th c hi n xã h i hoá công tác v sinh môi trư ng ô th ; ph n u hoàn thành các ch tiêu v v sinh môi trư ng; duy trì vi c ki m tra, giám sát tác ng n môi trư ng sinh thái c a các ho t ng kinh t , trư c h t là ho t ng công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn. C i t o và b o t n các h ; ti p t c c i t o sông Sét, sông L , sông Kim Ngưu tiêu nư c t nhiên và b o m c nh quan môi trư ng. Xây m i h th ng thoát nư c các khu cao t ng m i xây d ng và các phư ng trong quá trình ô th hoá. Nâng c p, s a ch a h th ng c ng ng m trong khu v c phía B c. ưa vào s d ng các tr m bơm thoát nư c c c b khu v c Tân Mai. 4. Các tr ng i m u tư và danh m c nh ng d án u tư l n trên a bàn. Công nghi p - xây d ng : u tư xây d ng h t ng k thu t 2 khu công nghi p t p trung (Minh Khai - Vĩnh tuy và Trương nh - uôi Cá); chuy n các nhà máy thu c di n ph i di r i kh i n i thành, u tư i m i công ngh các doanh nghi p công nghi p. Thương m i d ch v : Xây d ng ch u m i n L ; xây d ng l i ch Mơ thành Trung tâm thương m i; xây d ng l i ch Vĩnh Tuy, Trương nh, Quỳnh Mai ... Giáo d c - văn hoá - y t - th d c th thao : C i t o, nâng c p 7 trư ng ph thông cơ s ph c v cho các khu ô th m i và khu di dân; xây d ng các i m văn hoá, sân chơi theo t ng phư ng; xây d ng trung tâm th d c th thao; nâng c p và xây d ng m i các phòng khám a khoa, tr m y t phư ng. H t ng ô th : u tư ng b hoá các tuy n ư ng Tr n Khát Chân - Nguy n Khoái, Võ Th Sáu (kéo dài c t ư ng Kim ng), ư ng vành ai 2,5 (Kim Ngưu n i ư ng Kim ng) nút giao thông Ngã Tư V ng, ư ng vành ai 2 i La - Minh Khai, c i t o sông Sét, sông L và các d án thoát nư c c c b khác; u tư xây d ng các khu ô th m i t i khu v c n L , 1, 2, 3; c i t o các chung cư Nguy n Công Tr và Quỳnh Lôi. i u 2 : T ch c th c hi n qui ho ch. * UBND Qu n Hai Bà Trưng có nhi m v : - Công b công khai qui ho ch các cơ quan t ch c, cá nhân và nhân dân bi t và th c hi n nghiêm ch nh. - Ch trì, có s giúp c a các S , ngành liên quan c a Thành ph , căn c m c tiêu, các ch tiêu và nh hư ng phát tri n c a qui ho ch này t ch c xây d ng các chương
  6. trình phát tri n kinh t - xã h i, xây d ng các chương trình m c tiêu và d án u tư phù h p, ng th i ra các gi i pháp ng b nh m phát huy t i a các ngu n l c ph c v s phát tri n c a qu n và thành ph . - Nghiên c u ban hành ho c ki n ngh v i thành ph ban hành các cơ ch , qui ch phù h p các qui nh c a Nhà nư c th c hi n qui ho ch. - Th c hi n i m i t ch c, qu n lý và c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích thu hút u tư trong nư c và nư c ngoài. Ch ng khai thác các ti m năng, c bi t là t ai, lao ng, v n và các ngu n l c khác th c hi n t t m c tiêu phát tri n và các nh hư ng c a qui ho ch này. - Ch o u tư t p trung, có tr ng i m nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c; ưu tiên u tư phát tri n các ngành, lĩnh v c mà qu n có th m nh. - Theo dõi, ch o th c hi n qui ho ch, nh kỳ t ch c ánh giá và xu t i u ch nh qui ho ch cho phù h p v i b i c nh kinh t - xã h i c th c a Qu n và thành ph . * Các ngành ch c năng c a thành ph có trách nhi m ph i h p, h tr , hư ng d n qu n Hai Bà Trưng trong quá trình th c hi n qui ho ch này t ư c m c tiêu ã ra. Các ơn v trung ương và thành ph óng trên a bàn qu n có trách nhi m cùng qu n th c hi n t t m c tiêu c a qui ho ch i u 3 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph Ch t ch UBND Qu n Hai Bà Trưng, Giám c các S , Ban, Ngành, Th trư ng các cơ quan thu c Thành ph Hà N i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản