Quyết định số 15/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 15/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2004/QĐ-BCN về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tạp chí Công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2004/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******* Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 15/2004/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Xét đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Công nghiệp (tại Công văn số 161/CV-VP ngày 19 tháng 12 năm 2003); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tạp chí Công nghiệp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tổng Biên tập Tạp chí Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP - Như Điều 2, THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ, - Bộ Văn hoá và Thông tin, - Bộ Khoa học và Công nghệ, - Bộ Giáo dục và Đào tạo, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Tài chính, - Kho bạc Nhà nước, Bùi Xuân Khu - Ngân hàng Nhà nước, - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản