Quyết định số 15/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
108
lượt xem
18
download

Quyết định số 15/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2005/QĐ-BYT tế về ban hành Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 15/2005/QĐ-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 05 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH DANH M C M U BIÊN B N VÀ QUY T Đ NH S D NG TRONG X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T B TRƯ NG B YT Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 45/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t ; Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch và Chánh thanh tra B Y t , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c m u biên b n và quy t đ nh s d ng trong x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Bãi b Quy t đ nh s 868/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành m u quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t . Đi u 3. Các Ông, Bà: Chánh Thanh tra, Văn phòng B Y t , V trư ng V Pháp ch B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các đơn v tr c thu c B Y t và Thanh tra viên chuyên ngành v v sinh, khám b nh, ch a b nh và dư c ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n DANH M C M U BIÊN B N VÀ QUY T Đ NH S D NG TRONG X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C Y T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 15/2005/QĐ-BYT ngày 18 tháng 5 năm 2005 c a B trư ng B Yt ) 1. M u Biên b n vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t 2. M u Biên b n t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính 3. M u Biên b n khám phương ti n v n t i, đ v t theo th t c hành chính 4. M u Quy t đ nh t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t
  2. 5. M u Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính b ng hình th c ph t c nh cáo trong lĩnh v c y t (Theo th t c đơn gi n) 6. M u Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính b ng hình th c ph t ti n (Theo th t c đơn gi n) 7. M u Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t 8. M u Quy t đ nh cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t 9. M u Quy t đ nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu do vi ph m hành chính gây ra trong trư ng h p không áp d ng x ph t trong lĩnh v c y t 10. M u Biên b n niêm phong, m niêm phong y t 11. M u Biên b n ban giao h sơ, tang v t, phương t ên vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t y t 12. M u Biên b n làm vi c 13. M u Biên b n ch ng nh n 14. M u Biên b n tiêu h y tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t 15. M u Biên b n cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t 16. M u Biên b n t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t 17. M u Quy t đ nh khám phương ti n v n t i, đ v t theo th t c hành chính 18. M u Quy t đ nh tr l i hàng hóa, v t ph m, phương ti n b t m gi 19. M u Quy t đ nh t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t 20. M u Quy t đ nh gi i quy t khi u n i Quy t đ nhx ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t 21. M u Quy t đ nh t m đình ch thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t 22. M u Quy t đ nh h y quy t đ nh t m đình ch thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau
Đồng bộ tài khoản