Quyết định số 15/2007/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 15/2007/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2007/QĐ-BCN về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2007/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p – T do – H nh phúc ******* S : 15/2007/QĐ-BCN Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T Đ NG C A TRƯ NG CAO Đ NG CÔNG NGHI P TUY HÒA B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Quy t đ nh s 56/2003/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c ban hành Đi u l trư ng cao đ ng; Xét đ ngh c a Hi u trư ng Trư ng Cao đ ng Công nghi p Tuy Hòa t i T trình s 21/TTr-CĐCN-TCHC ngày 26 tháng 01 năm 2007; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c – Cán b , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch T ch c và ho t đ ng c a Trư ng Cao đ ng Công nghi p Tuy Hòa. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn ph ng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng cơ quan, đơn v thu c B và Hi u trư ng Trư ng Cao đ ng công nghi p Tuy Hòa ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Đ H u Hào QUY CH T CH C VÀ HO T Đ NG C A TRƯ NG CAO Đ NG CÔNG NGHI P TUY HÒA (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 15/2007/QĐ-BCN ngày 26/3/2007 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Trư ng Cao đ ng Công nghi p Tuy Hòa (sau đây g i t t là Trư ng) là cơ s đào t o công l p tr c thu c B Công nghi p, Trư ng có ch c năng đào t o, b i dư ng ngu n nhân l c có trình đ cao đ ng k thu t, kinh t công nghi p và các trình đ th p hơn, g m các chuyên ngành ch y u: Cơ khí, Công ngh k thu t đi n, Công ngh đi n t , Công ngh thông tin, Công ngh hóa, Công ngh môi trư ng, Đ a ch t, Tr c đ a, Đ a chính, Kinh t theo quy đ nh c a pháp lu t; là cơ s nghiên c u, tri n khai khoa h c – công ngh ph c v qu n lý, s n xu t – kinh doanh c a ngành công nghi p và yêu c u phát tri n kinh t – xã h i.
 2. Tên b ng ti ng Vi t: Trư ng Cao đ ng Công nghi p Tuy Hòa; Tn giao d ch qu c t : TUY HOA INDUSTRIAL COLLEGE; Vi t t t: TIC; Tr s chính: Phư ng 8, thành ph Tuy Hòa, t nh Phú Yên; Cơ s 2: Phư ng 9, thành ph Tuy Hòa, t nh Phú Yên. Đi u 2. Trư ng ch u s lãnh đ o, qu n lý toàn di n và tr c ti p c a B Công nghi p, s qu n lý nhà nư c v giáo d c và đào t o c a B Giáo d c và Đào t o, B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i và các B , ngành có liên quan, ch u s qu n lý hành chính theo lãnh th c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi Trư ng đ t tr s , đư c hư ng các chính sách, ch đ c a Nhà nư c áp d ng cho h th ng các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh công l p. Đi u 3. Trư ng là đơn v s nghi p đào t o có thu, có tư cách pháp nhân, ho t đ ng theo ngu n kinh phí s nghi p do ngân sách nhà nư c c p và m t s ho t đ ng nghiên c u, tư v n, d ch v có thu theo quy đ nh c a Nhà nư c, đư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c và Ngân hàng, có con d u (bao g m c con d u n i và con d u thu nh ) đ ho t đ ng và giao d ch theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 4. T ch c cơ s Đ ng C ng s n Vi t Nam và các t ch c đoàn th qu n chúng. 1. Trư ng có t ch c cơ s Đ ng C ng s n Vi t Nam ho t đ ng trong khuôn kh Hi n pháp, pháp lu t và Đi u l c a Đ ng; lãnh đ o Trư ng th c hi n đư ng l i, ch trương, chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c, đ ng viên qu n chúng đoàn k t th ng nh t th c hi n nhi m v chính tr c a Trư ng. 2. Các đoàn th , t ch c chính tr – xã h i trong Trư ng ho t đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t và có trách nhi m th c hi n m c tiêu, nguyên lý giáo d c theo quy đ nh c a Lu t Giáo d c, phù h p v i tôn ch , m c đích, ch c năng, nhi m v c a đoàn th , t ch c xã h i. Chương 2: NHI M V , QUY N H N C A TRƯ NG Đi u 5. Nhi m v c a Trư ng 1. Đào t o ngu n nhân l c có trình đ cao đ ng k thu t– kinh t công nghi p và các trình đ th p hơn, g m các chuyên ngành ch y u: Cơ khí, Công ngh k thu t đi n, Công ngh đi n t , Công ngh thông tin, Công ngh hóa, Công ngh môi trư ng, Đ a ch t, Tr c đ a, Đ a chính, Kinh t theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Đào t o l i, đào t o chuy n ngh , b i dư ng đ i ngũ cán b , viên ch c qu n lý k thu t, kinh t công nghi p, công nhân k thu t b c cao đ t tiêu chu n quy đ nh c a Nhà nư c và theo yêu c u c a các cơ quan, doanh nghi p trong và ngoài nư c. 3. Xây d ng chương trình đào t o, giáo trình, k ho ch gi ng d y, h c t p đ i v i các ngành ngh Trư ng đư c phép đào t o theo chương trình khung do Nhà nư c quy đ nh. 4. Th c hi n công tác tuy n sinh, qu n lý quá trình đào t o, công nh n t t nghi p và c p b ng t t nghi p theo quy đ nh c a Lu t Giáo d c. 5. Xây d ng, đào t o và b i dư ng đ i ngũ gi ng viên, giáo viên b o đ m đ v s lư ng, cân đ i v cơ c u trình đ theo tiêu chu n quy đ nh c a Nhà nư c. 6. Nghiên c u, tri n khai các nhi m v , đ tài khoa h c – công ngh chuyên ngành; th c hi n g n đào t o v i nghiên c u khoa h c và lao đ ng s n xu t đ nâng cao ch t lư ng đào t o theo yêu c u phát tri n ngành công nghi p và s phát tri n kinh t – xã h i. 7. Th c hi n các ho t đ ng d ch v khoa h c – k thu t, chuy n giao công ngh , th c nghi m s n xu t, s n xu t – kinh doanh phù h p v i ngành ngh đào t o; tư v n ngh nghi p, gi i thi u vi c làm, xu t kh u lao đ ng, t ch c du h c cho sinh viên, h c sinh và các đơn v có nhu c u theo quy đ nh c a pháp lu t.
 3. 8. T ch c các ho t đ ng thông tin b ng các hình th c in n, xu t b n các n ph m, tài li u, giáo trình ph c v công tác đào t o và nghiên c u khoa h c theo quy đ nh c a pháp lu t. 9. Th c hi n các quan h h p tác qu c t , liên k t, liên thông v đào t o, b i dư ng ngu n nhân l c; nghiên c u, tri n khai khoa h c – công ngh v i các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. 10. Qu n lý, s d ng đ t đai, cơ s v t ch t, tài s n, các ngu n v n theo quy đ nh c a pháp lu t. 11. Qu n lý t ch c, biên ch theo quy đ nh c a B Công nghi p. 12. Gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trong Trư ng; b o v tài s n, bí m t qu c gia, xây d ng, th c hi n các quy ch , bi n pháp b o h , an toàn lao đ ng. 13. Báo cáo đ nh kỳ và đ t xu t theo quy đ nh. 14. Th c hi n các nhi m v khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 6. Quy n h n c a Trư ng. 1. Xây d ng và t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch, chương trình, giáo trình đào t o c a Trư ng phù h p v i chi n lư c phát tri n giáo d c và quy ho ch m ng lư i các trư ng cao đ ng c a Nhà nư c. 2. Đư c h p tác liên doanh, liên k t, nh n tài tr , góp v n v i các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c đ đào t o ngu n nhân l c có trình đ cao ph c v s phát tri n c a Trư ng và ngành công nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Đư c huy đ ng v n c a các cá nhân trong và ngoài Trư ng đ ph c v m c tiêu đào t o, nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , s n xu t – kinh doanh, d ch v theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Đư c Nhà nư c giao đ t, đư c thuê đ t, vay v n; đư c mi n gi m thu theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. Đư c ban hành các quy đ nh, quy ch qu n lý n i b phù h p v i các quy đ nh hi n hành. 6. Quy t đ nh thành l p các t ch c tr c thu c theo cơ c u t ch c đã đư c B Công nghi p phê duy t; b nhi m, mi n nhi m các ch c v Trư ng, Phó: Phòng, khoa, t b môn, trung tâm, xư ng s n xu t, c a hàng; quy t đ nh các v n đ v cán b t ng ch gi ng viên, giáo viên, chuyên viên tr xu ng. 7. Quy t đ nh ti p nh n, luân chuy n, đi u đ ng, nâng lương, ngh ch đ , khen thư ng, k lu t, c đi h c, đi công tác trong nư c và ngoài nư c đ i v i gi ng viên, giáo viên, cán b , nhân viên, ngư i lao đ ng trong Trư ng theo quy đ nh c a B Công nghi p. 8. Đư c tư v n ngh nghi p, gi i thi u vi c làm. 9. Đư c quan h h p tác, ph i h p v i các V ch c năng, các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành thu c B , các đơn v nghiên c u khoa h c – công ngh , thông tin báo chí, các trư ng đào t o, các doanh nghi p và các t ch c khác trên t t c các lĩnh v c đ th c hi n nhi m v c a Trư ng. 10. Đư c thi t l p quan h h p tác và trao đ i kinh nghi m v chuyên môn, nghi p v đào t o – b i dư ng cán b , nghiên c u khoa h c v i các cơ quan, t ch c trong khu v c và qu c t theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 7. Trách nhi m dân s c a Trư ng 1. Trư ng ch u s ki m tra, giám sát c a B Công nghi p và các cơ quan qu n lý nhà nư c theo lĩnh v c thu c ch c năng đã đư c pháp lu t quy đ nh, như sau: a) Ch p hành pháp lu t, th c hi n các quy đ nh c a Nhà nư c và B Công nghi p có liên quan đ n các lĩnh v c ho t đ ng c a Trư ng; b) Ch p hành các ch đ tài chính, tín d ng, thu , thu l i nhu n, các ch đ k toán, th ng kê theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Tuân th các quy đ nh c a Nhà nư c, B Công nghi p v công tác t ch c, cán b , bao g m: Thành l p, chia tách, sáp nh p, t ch c l i, gi i th ; phê duy t, s a đ i, b sung quy ch t ch c và ho t đ ng, b nhi m, mi n nhi m, đi u đ ng, khen thư ng, k lu t Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng;
 4. d) Th c hi n các quy đ nh c a Nhà nư c v quan h đ i ngo i; đ) Th c hi n các quy n l i và nghĩa v đ i v i gi ng viên, giáo viên, cán b , nhân viên và ngư i lao đ ng trong Trư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Trư ng ch u trách nhi m dân s theo quy đ nh c a pháp lu t; không đư c đ các t ch c, cá nhân l i d ng danh nghĩa, cơ s v t ch t c a Trư ng đ ti n hành các ho t đ ng trái pháp lu t. Chương 3: T CH C VÀ NHÂN S Đi u 8. Cơ c u t ch c Trư ng 1. Lãnh đ o: a) Hi u trư ng; b) Các Phó Hi u trư ng. 2. H i đ ng Khoa h c – Đào t o và các H i đ ng tư v n khác; 3. Các phòng ch c năng: a) Phòng Đào t o; b) Phòng Nghiên c u khoa h c và H p tác qu c t ; c) Phòng T ch c – Hành chính; d) Phòng Tài chính – K toán; đ) Phòng Qu n tr – Đ i s ng; e) Phòng Công tác h c sinh – sinh viên. 4. Các khoa chuyên môn: a) Khoa Công ngh Môi trư ng; b) Khoa Cơ khí; c) Khoa Công ngh Hóa; d) Khoa Đi n – Đi n t ; đ) Khoa Kinh t ; e) Khoa Công ngh thông tin; g) Khoa Giáo d c đ i cương; h) Khoa Mác – Lênin và Tư tư ng H Chí Minh. 5. Cơ s ph c v , d ch v đào t o, chuy n giao công ngh , bao g m: a) Các cơ s ph c v đào t o: Thư vi n; Phòng thí nghi m; Phòng th c hành, th c t p; Phòng truy n th ng; Nhà văn hóa th thao; Ký túc xá; b) Các cơ s d ch v và chuy n giao công ngh bao g m các doanh nghi p, trung tâm: Ngo i ng , Tin h c, T i ch c, Đào t o ph c v xu t kh u lao đ ng; Th c nghi m s n xu t và chuy n giao công ngh ; S n xu t – kinh doanh; Tư v n ngh nghi p gi i thi u vi c làm; D ch v đ i s ng h c sinh, sinh viên; C a hàng gi i thi u s n ph m. 6. T ch c Đ ng C ng s n Vi t Nam, các đoàn th và t ch c xã h i. Đi u 9. Hi u trư ng Hi u trư ng là ngư i đ i di n theo pháp lu t c a Trư ng, ch u trách nhi m tr c ti p qu n lý và đi u hành các ho t đ ng c a Trư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Hi u trư ng do B trư ng B Công nghi p b
 5. nhi m, mi n nhi m theo nhi m kỳ và tiêu chu n quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o. Hi u trư ng có các nhi m v quy n h n sau: 1. Trình B trư ng B Công nghi p phê duy t Quy ch T ch c và ho t đ ng c a Trư ng trên cơ s các quy đ nh t i Đi u l Trư ng cao đ ng do B trư ng B Giáo d c và Đào t o ban hành; Đi u l trư ng d y ngh do B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i ban hành và t ch c th c hi n sau khi đư c phê duy t. Trong ph m vi quy n h n đư c giao, ban hành các quy đ nh, quy ch qu n lý n i b phù h p v i các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c đ đưa các ho t đ ng c a Trư ng đi vào n n p. 2. Trình B trư ng B Công nghi p phê duy t: Quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm, d toán, quy t toán tài chính năm c a Trư ng và t ch c th c hi n sau khi đư c phê duy t. 3. T ch c th c hi n nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a Trư ng theo quy đ nh t i Đi u 5, 6, 7 c a Quy ch này. 4. Qu n lý, s d ng các ngu n l c đ th c hi n m c tiêu phát tri n và nâng cao ch t lư ng đào t o, nghiên c u khoa h c, s n xu t – kinh doanh c a Trư ng. 5. Quy t đ nh thành l p, chia tách, h p nh t, gi i th các t ch c thu c cơ c u t ch c c a Trư ng đã đư c B phê duy t; b nhi m, mi n nhi m các ch c v Trư ng, Phó: Phòng, Khoa, các b ph n ph c v , d ch v theo quy đ nh c a B Công nghi p. 6. Qu n lý, s d ng cơ s v t ch t, tài s n, các ngu n v n đư c Nhà nư c, B Công nghi p giao đúng m c đích, tiêu chu n, đ nh m c theo quy đ nh hi n hành, bao g m: a) Th c hi n đúng ch c năng ch tài kho n; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v qu n lý cơ s v t ch t, tài chính, tài s n c a Trư ng theo quy đ nh t i Đi u 22, 23, 24, 25 c a Quy ch này; b) Qu n lý, s d ng các ngu n v n ph c v công tác đào t o, nghiên c u khoa h c, s n xu t – kinh doanh, xây d ng cơ b n c a Trư ng theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Th c hi n các quy đ nh c a Nhà nư c v lao đ ng, ti n lương, ti n công, h c phí, h c b ng, tr c p xã h i và các chính sách, ch đ c a Nhà nư c đ i v i gi ng viên, giáo viên, cán b , nhân viên và ngư i h c c a Trư ng. 7. Quy t đ nh m c chi phí qu n lý, chi phí nghi p v trong ngân sách tài chính đư c s d ng trên cơ s k t qu ho t đ ng đào t o, nghiên c u khoa h c, d ch v khoa h c – k thu t, s n xu t – kinh doanh c a Trư ng. 8. T ch c các ho t đ ng nghiên c u khoa h c – công ngh , s n xu t th c nghi m, s n xu t – kinh doanh, d ch v khoa h c – k thu t, chuy n giao công ngh ; ti p nh n tài tr c a nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t. 9. Th c hi n m t s d án đ u tư có s d ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c theo quy t đ nh phê duy t c a B Công nghi p; đ i v i d án đ u tư t huy đ ng v n ho c v n h p pháp khác th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. 10. B o đ m s lãnh đ o c a t ch c cơ s Đ ng C ng s n Vi t Nam và xây d ng m i quan h ch t ch v i các t ch c đoàn th qu n chúng trong Trư ng. 11. Khi v ng m t, Hi u trư ng y quy n m t Phó hi u trư ng đi u hành gi i quy t công vi c nhưng v n ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và B trư ng B Công ngh p v vi c y quy n. 12. B o đ m tr t t , an ninh, an toàn trong Trư ng. Đi u 10. Phó hi u trư ng Phó hi u trư ng là ngư i giúp vi c cho Hi u trư ng, đư c Hi u trư ng phân công ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác c a Trư ng. Phó hi u trư ng gi i quy t công vi c và ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng và pháp lu t v k t qu công vi c đư c phân công. Vi c b nhi m, mi n nhi m Phó hi u trư ng do Hi u trư ng đ ngh và B trư ng B Công nghi p quy t đ nh theo nhi m kỳ và tiêu chu n quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o. Đi u 11. H i đ ng Khoa h c và Đào t o
 6. 1. H i đ ng Khoa h c và Đào t o là t ch c tư v n cho Hi u trư ng v : a) M c tiêu, chương trình, k ho ch dài h n, k ho ch năm v giáo d c – đào t o và khoa h c – công ngh c a Trư ng; b) Đào t o và b i dư ng đ i ngũ gi ng viên, giáo viên, cán b , nhân viên. 2. H i đ ng Khoa h c và Đào t o c a Trư ng g m có: Hi u trư ng, các Phó hi u trư ng, các Trư ng khoa, Giám đ c trung tâm, m t s Trư ng phòng, Trư ng t b môn, gi ng viên, giáo viên, cán b ho t đ ng khoa h c – công ngh , nhà khoa h c và đ i di n m t s t ch c kinh t – xã h i ngoài Trư ng có liên quan đ n giáo d c và đào t o. 3. Hi u trư ng quy t đ nh thành l p H i đ ng Khoa h c và Đào t o; Ch t ch H i đ ng do các y viên H i đ ng b u theo nguyên t c đa s , trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy n quy t đ nh theo phía có phi u c a Hi u trư ng. Hi u trư ng quy t đ nh b nhi m Ch t ch H i đ ng Khoa h c và Đào t o c a Trư ng. 4. H i đ ng Khoa h c và Đào t o c a Trư ng h p ít nh t 06 tháng m t l n do Ch t ch H i đ ng tri u t p. 5. Ch t ch H i đ ng Khoa h c và Đào t o c a Trư ng có nhi m v xây d ng và trình Hi u trư ng phê duy t Quy ch làm vi c c a H i đ ng. Đi u 12. H i đ ng tư v n khác: Các H i đ ng tư v n (bao g m các H i đ ng: Lương; Đ nh biên và tuy n d ng gi ng viên, giáo viên, cán b , nhân viên; Thi đua; Khen thư ng; K lu t) do Hi u trư ng quy t đ nh thành l p và có quy ch ho t đ ng riêng; cơ c u thành ph n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 13. Các phòng ch c năng Trư ng đư c t ch c các phòng ch c năng giúp vi c Hi u trư ng v t ch c, cán b , đào t o, hành chính, k ho ch, tài chính, quan h qu c t , qu n lý sinh viên – h c sinh và có các nhi m v ch y u sau: 1. T ch c và tri n khai th c hi n nhi m v theo ch c năng và quy n h n đư c giao. 2. Đ xu t các đ án, d án, các ch trương công tác, d th o các quy t đ nh qu n lý theo th m quy n đ Hi u trư ng xem xét quy t đ nh. 3. T ch c th c hi n các quy t đ nh c a Hi u trư ng và gi i quy t công vi c thư ng xuyên thu c ph m vi ch c năng, nhi m v đư c giao. 4. Qu n lý cán b , nhân viên theo phân c p c a Hi u trư ng. Đ ng đ u phòng ch c năng là Trư ng phòng do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m theo đ ngh c a Trư ng Phòng T ch c – Hành chính. Giúp vi c Trư ng phòng có các Phó trư ng phòng. Vi c b nhi m, mi n nhi m Phó trư ng phòng do Trư ng Phòng T ch c – Hành chính và Trư ng phòng ch c năng đ ngh , Hi u trư ng quy t đ nh. Đi u 14. Khoa chuyên môn tr c thu c Trư ng Căn c vào s lư ng ngành ngh , quy mô đào t o và cơ c u t ch c c a Trư ng đư c B Công nghi p phê duy t, Hi u trư ng quy t đ nh thành l p các khoa. Khoa tr c thu c Trư ng có các nhi m v ch y u sau: 1. T ch c th c hi n quá trình đào t o, k ho ch gi ng d y, h c t p và các ho t đ ng giáo d c khác theo chương trình, k ho ch gi ng d y chung c a Trư ng. 2. T ch c nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh ; th c hi n g n đào t o v i nghiên c u khoa h c, s n xu t – kinh doanh và đ i s ng xã h i. 3. T ch c biên so n chương trình môn h c, giáo trình, tài li u gi ng d y và c i ti n phương pháp gi ng d y, h c t p; đ xu t xây d ng k ho ch b sung, b o trì thi t b d y h c, th c hành, th c t p và th c nghi m khoa h c. 4. Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n đào t o, b i dư ng nâng cao trình đ chuyên môn, nghi p v cho gi ng viên, giáo viên, cán b , nhân viên thu c khoa.
 7. 5. Qu n lý gi ng viên, giáo viên, cán b , nhân viên, sinh viên theo phân c p qu n lý c a Hi u trư ng. Đ ng đ u khoa chuyên môn là Trư ng khoa do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m theo đ ngh c a Trư ng Phòng T ch c – Hành chính. Giúp vi c Trư ng khoa có các Phó trư ng khoa do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m theo đ ngh c a Trư ng khoa và Trư ng Phòng T ch c – Hành chính. Nhi m kỳ và tiêu chu n c a Trư ng khoa, Phó trư ng khoa theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o, B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i. Đi u 15. T b môn tr c thu c Khoa 1. T b môn tr c thu c Khoa là đơn v cơ s đào t o, ho t đ ng khoa h c và công ngh . T b môn có các nhi m v ch y u sau: a) Ch u trách nhi m v n i dung, ch t lư ng, ti n đ gi ng d y h c t p m t s môn h c trong chương trình, k ho ch gi ng d y chung c a khoa và c a trư ng; b) T ch c xây d ng, hoàn thi n n i dung, chương trình, biên so n giáo trình và tài li u gi ng d y liên quan đ n chuyên môn, ngành ngh đào t o đư c khoa, Trư ng giao; c) Tri n khai k ho ch gi ng d y, h c t p, ho t đ ng khoa h c – công ngh , qu n lý cơ s v t ch t, thi t b do khoa, Trư ng giao; 2. Đ ng đ u T b môn là T trư ng do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m theo đ ngh c a Trư ng khoa. Giúp vi c T trư ng T b môn có các T phó T b môn do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m theo đ ngh c a Trư ng khoa. Nhi m kỳ và tiêu chu n c a T trư ng, T phó T b môn theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o, B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i. Đi u 16. T ch c nghiên c u và phát tri n 1. Các cơ s nghiên c u, tri n khai khoa h c – công ngh đư c t ch c b ng các hình th c là các trung tâm, doanh nghi p khoa h c – công ngh ; có nhi m v nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh đ nâng cao ch t lư ng đào t o và ph c v yêu c u phát tri n kinh t – xã h i. 2. Các t ch c nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh ho t đ ng theo Lu t Khoa h c và Công ngh ngày 09 tháng 6 năm 2000 do Hi u trư ng quy t đ nh thành l p; đ i v i các t ch c khoa h c – công ngh có tư cách pháp nhân, có tài kho n, có con d u, Hi u trư ng xây d ng đ án trình B Công nghi p xem xét quy t đ nh. Đi u 17. Các cơ s ph c v và d ch v đào t o Trư ng đư c t ch c các cơ s ph c v , d ch v đào t o, g m có: 1. Các cơ s ph c v : Phòng thí nghi m; Phòng th c hành, th c t p; Phòng truy n th ng; Thư vi n; Nhà văn hóa, th thao; Ký túc xá; 2. Các cơ s d ch v và chuy n giao công ngh : Các trung tâm ngo i ng , tin h c, t i ch c, s n xu t th c nghi m, s n xu t – kinh doanh, tư v n ngh nghi p, gi i thi u vi c làm và d ch v đ i s ng sinh viên, h c snh. Hi u trư ng quy t đ nh thành l p các cơ s ph c v và d ch v , quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và b nhi m các ch c danh qu n lý. Đ i v i các cơ s có tư cách pháp nhân, có tài kho n, có con d u đ ho t đ ng, Hi u trư ng xây d ng đ án trình B Công nghi p xem xét, quy t đ nh. Chương 4: GI NG VIÊN, GIÁO VIÊN, CÁN B , NHÂN VIÊN Đi u 18. Gi ng viên, giáo viên bao g m nh ng ngư i thu c biên ch c a Trư ng, làm công tác gi ng d y và nh ng cán b kinh t – k thu t, cán b qu n lý làm vi c trong và ngoài Trư ng tham gia gi ng d y theo ch đ kiêm nhi m, có năng l c sư ph m, đ t tiêu chu n chuyên môn, nghi p v theo quy đ nh c a Lu t Giáo d c và các quy đ nh khác c a B Giáo d c và Đào t o, B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i, có kh năng gi ng d y lý thuy t và th c hành các môn h c b c cao đ ng và th p hơn. 1. Nhi m v c a gi ng viên, giáo viên:
 8. a) Ch p hành nghiêm ch nh các ch trương, đư ng l i c a Đ ng; chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; th c hi n các đi u l , quy ch , quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o, B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i, B Công nghi p và Trư ng; b) Gi ng d y theo đúng n i dung, chương trình đã đư c B Giáo d c và Đào t o, B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i, Trư ng quy đ nh; biên so n giáo trình, phát tri n tài li u ph c v gi ng d y, h c t p theo phân công c a Trư ng, khoa, t b môn; c) Ch u s giám sát c a Trư ng v n i dung, ch t lư ng, phương pháp đào t o và nghiên c u khoa h c; d) Ch trì ho c tham gia đ tài nghiên c u khoa h c, ng d ng, chuy n giao công ngh theo s phân công c a Trư ng, khoa, t b môn; đ) Hoàn thành các công tác khác đư c Trư ng, khoa, t b môn giao; e) Thư ng xuyên t b i dư ng nghi p v , c i ti n phương pháp gi ng d y đ nâng cao ch t lư ng đào t o; g) Gi gìn ph m ch t, uy tín, danh d c a nhà giáo; tôn tr ng nhân cách, b o v quy n và l i ích chính đáng c a ngư i h c; hư ng d n v h c t p, nghiên c u, tri n khai khoa h c – công ngh , rèn luy n tư tư ng, đ o đ c, phong cách, l i s ng đ i v i ngư i h c. 2. Quy n h n c a gi ng viên, giáo viên: a) Đư c b trí gi ng d y theo chuyên môn đào t o, đư c xác đ nh n i dung các giáo trình gi ng d y phù h p v i m c tiêu đào t o và các quy đ nh chung c a B Giáo d c và Đào t o, B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i. b) L a ch n phương pháp và phương ti n gi ng d y nh m phát huy năng l c cá nhân, b o đ m ch t lư ng và hi u qu đào t o; c) Đư c tham gia nghiên c u, tri n khai khoa h c – công ngh ; đư c đào t o và b i dư ng nâng cao trình đ nghi p v ; đư c thi nâng ng ch, chuy n ng ch gi ng viên, giáo viên theo quy đ nh c a Pháp l nh cán b , công ch c; d) Đư c hư ng các quy n l i v t ch t, tinh th n theo chính sách, ch đ c a Nhà nư c đ i v i gi ng viên, giáo viên; đ) Đư c ký h p đ ng gi ng d y, nghiên c u khoa h c – công ngh v i các cơ quan, đơn v , doanh nghi p theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng và Quy ch th nh gi ng do B Giáo d c và Đào t o, B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i ban hành; e) Đư c tham gia xây d ng Quy ch dân ch trong Trư ng; g) Đư c Nhà nư c xét t ng các danh hi u: Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, K ni m chương vì s nghi p giáo d c và các danh hi u thi đua khác. Đi u 19. Cán b , nhân viên Cán b , nhân viên c a Trư ng, g m có: Cán b lãnh đ o qu n lý Trư ng, các đơn v ch c năng, các đơn v chuyên môn, ph c v , d ch v ; nhân viên, công nhân k thu t công tác trong các đơn v thu c cơ c u t ch c c a Trư ng và có các nhi m v , quy n h n sau: 1. Đư c giao nhi m v rõ ràng và có trách nhi m hoàn thành công vi c đư c giao. 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh, quy t đ nh c a Hi u trư ng và pháp lu t hi n hành. 3. Đư c s d ng phương ti n làm vi c theo yêu c u công vi c và có nghĩa v gi gìn, b o qu n tài s n chung c a Trư ng. 4. Tham gia th o lu n, góp ý ki n xây d ng chương trình, k ho ch, sơ k t, t ng k t c a đơn v công tác và c a Trư ng. Đư c đ xu t các bi n pháp c i ti n t ch c qu n lý, đi u ki n làm vi c, đ i s ng v t ch t, tinh th n, v sinh môi trư ng và đào t o b i dư ng đ đáp ng yêu c u nhi m v c a Trư ng. 5. Tham gia th o lu n, xây d ng các quy ch v t ch c qu n lý, quy n l i và nghĩa v c a cán b , nhân viên trong Trư ng.
 9. 6. Đư c Hi u trư ng b trí, s d ng và th c hi n chính sách, ch đ c a Nhà nư c đ i v i cán b , nhân viên theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng. Ch c v công tác, nhi m v và quy n h n, ch đ làm vi c c a cán b viên ch c (ngo i tr cán b làm công tác Đ ng, Đoàn th ) do Hi u trư ng quy t đ nh theo quy đ nh c a B Công nghi p. Chương 5: NGƯ I H C Đi u 20. Đ i tư ng d tuy n vào Trư ng Công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài có đ đi u ki n theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o, B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i t i Quy ch tuy n sinh vào các trư ng đ i h c, cao đ ng và d y ngh có quy n đăng ký d tuy n vào Trư ng. Đi u 21. Nhi m v và quy n h n c a ngư i h c 1. Nhi m v c a ngư i h c: a) Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t c a Nhà nư c, quy ch , quy đ nh, n i quy c a Trư ng và các quy ch v đào t o, quy ch sinh viên n i trú và ngo i trú theo các quy đ nh hi n hành; b) Hoàn thành trong th i h n quy đ nh đ i v i t t c các n i dung h c t p; nghiên c u khoa h c và rèn luy n theo chương trình k ho ch đào t o c a Trư ng; c) Tôn tr ng nhà giáo, cán b , nhân viên c a Trư ng; d) Th c hi n nghĩa v đóng h c phí theo quy đ nh c a pháp lu t; đ) Tham gia sinh ho t l p, sinh ho t đoàn th và các ho t đ ng ph c v xã h i; e) Gi gìn, b o qu n tài s n c a Trư ng; g) Ngư i h c theo ch đ c tuy n ph i ch p hành s đi u đ ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n c đi h c, n u không ch p hành ph i b i hoàn h c b ng và chi phí đào t o theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Quy n h n c a ngư i h c: a) Đư c Trư ng tôn tr ng, đ i x bình đ ng và đư c cung c p đ y đ k p th i các thông tin v h c t p; b) Đư c b o đ m các ch đ h c t p theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Đư c tham gia các ho t đ ng đoàn th , t ch c xã h i theo quy đ nh c a pháp lu t; d) Đư c s d ng trang thi t b , phương ti n c a Trư ng đ ph c v h c t p, nghiên c u khoa h c, th d c, th thao theo quy ch c a Trư ng; đ) Tr c ti p ho c thông qua t ch c, đoàn th đang sinh ho t đ ki n ngh v i Trư ng v các gi i pháp nh m góp ph n xây d ng Trư ng và b o v quy n, l i ích chính đáng c a ngư i h c; e) Đư c hư ng các chính sách xã h i theo quy đ nh c a pháp lu t và các quy n l i theo quy đ nh c a pháp lu t v thành qu nghiên c u khoa h c, lao đ ng s n xu t; g) Đư c nh n b ng sau khi t t nghi p. Chương 6: TÀI S N VÀ TÀI CHÍNH Đi u 22: Tài s n c a Trư ng 1. Tài s n c a Trư ng đư c Nhà nư c và B Công nghi p giao t i Tr s chính: Phư ng 8 và Cơ s 2: Phư ng 9, thành ph Tuy Hòa, t nh Phú Yên; bao g m: Đ t đai, nhà làm vi c, các phòng thí nghi m, các doanh nghi p, trung tâm tư v n và d ch v khoa h c – công ngh , xư ng th c nghi m s n xu t, các trang thi t b đư c Nhà nư c đ u tư và Trư ng t trang b , các v t ki n trúc và toàn b cơ s h t ng n m trong khu v c đ t quy ho ch theo lu n ch ng kinh t – k thu t đư c B Công nghi p phê duy t.
 10. 2. Trách nhi m c a Trư ng: a) B o qu n, s d ng cơ s v t ch t, tài s n đúng m c đích, có hi u qu trong các lĩnh v c ho t đ ng c a Trư ng; b) Hàng năm t ch c ki m kê, đánh giá l i tài s n c a Trư ng; c) Toàn b tài s n ph i đư c th ng kê đ y đ và ghi s sách theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Vi c thanh lý chuy n như ng và đi u đ ng tài s n c a Trư ng ph i th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 23. Các ngu n tài chính b o đ m cho ho t đ ng c a Trư ng 1. Ngu n kinh phí s nghi p đào t o do Nhà nư c c p bao g m: Ti n lương, chi phí b máy, chi s a ch a, nâng c p trang thi t b , các d án đ u tư xây d ng cơ s v t ch t, đ tài nghiên c u c p nhà nư c, c p b , c p cơ s và ch tiêu đào t o, b i dư ng ngu n nhân l c đư c Nhà nư c giao. 2. Ngu n thu c a Trư ng bao g m: a) Ngu n thu h c phí, l phí theo quy đ nh c a pháp lu t; b) Ngu n thu t k t qu h p tác đào t o, s n xu t th c nghi m, s n xu t – kinh doanh, d ch v theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Ngu n thu khác theo quy đ nh c a pháp lu t, bao g m: Tài tr , vi n tr , ng h , quà t ng, v n góp c a các t ch c, doanh nghi p và cá nhân trong nư c, ngoài nư c đ u tư m r ng, phát tri n Trư ng; d) Ngu n vay tín d ng, huy đ ng v n c a các cá nhân trong Trư ng theo quy đ nh c a pháp lu t; đ) V n t b sung thu đư c t ho t đ ng s n xu t, kinh doanh và d ch v c a Trư ng sau khi th c hi n đ y đ nghĩa v đóng góp các kho n thu v i Nhà nư c. Đi u 24. N i dung chi c a Trư ng 1. Chi ho t đ ng thư ng xuyên theo ch c năng, nhi m v do c p có th m quy n giao. a) Chi cho ngư i lao đ ng, bao g m: Ti n lương, ti n công, các kho n ph c p lương, các kho n trích b o hi m xã h i, b o hi m y t , ch đ đào t o, b i dư ng nâng cao trình đ gi ng viên, giáo viên, cán b , nhân viên và kinh phí ho t đ ng Công đoàn theo quy đ nh c a pháp lu t; b) Chi qu n lý hành chính, bao g m: V t tư văn phòng, d ch v hành chính, thông tin liên l c, công tác phí, h i ngh ; c) Chi ho t đ ng chuyên môn, nghi p v gi ng d y, h c t p, nghiên c u khoa h c c a gi ng viên, giáo viên, cán b , nhân viên và ngư i h c; d) Chi mua s m tài s n, s a ch a thư ng xuyên cơ s v t ch t, s a ch a l n tài s n c đ nh. 2. Chi ho t đ ng s n xu t, cung ng d ch v và th c hi n nghĩa v đ i v i ngân sách nhà nư c v n p thu , trích kh u hao tài s n c đ nh. 3. Chi th c hi n các đ tài nghiên c u khoa h c c p trư ng, c p b , c p nhà nư c; chi v n đ i ng th c hi n các d án có v n nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Chi th c hi n tinh gi m biên ch theo ch đ quy đ nh c a pháp lu t. 5. Chi đ u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m tài s n c đ nh, trang thi t b , chi th c hi n các d án đ u tư khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. Chi th c hi n các nhi m v đ t xu t đư c c p có th m quy n giao. 7. Chi tr v n vay, v n góp. 8. Các kho n chi khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 25. Qu n lý tài chính c a Trư ng
 11. Trư ng th c hi n qu n lý tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t v ch đ tài chính áp d ng cho đơn v s nghi p đào t o có thu như sau: 1. Qu n lý tài chính đư c Nhà nư c giao và th c hi n ch đ chi tiêu tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Qu n lý v n vay tín d ng, vay ngân hàng, qu h tr phát tri n, các qu khác đ m r ng, nâng cao ch t lư ng đào t o, nghiên c u khoa h c, t ch c s n xu t, cung ng d ch v và ch u trách nhi m tr n v n vay. 3. Đư c trích l p và ch đ ng s d ng các qu : D phòng n đ nh thu nh p, khen thư ng, phúc l i và phát tri n ho t đ ng s nghi p đào t o theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Các đơn v tr c thu c ho t đ ng có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng ph i báo cáo tài chính đ nh kỳ v i Trư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Các đơn v tr c thu c không có tư cách pháp nhân ph i th c hi n qu n lý tài chính thông qua Phòng Tài chính – K toán c a Trư ng. 5. M tài kho n t i Kho b c nhà nư c đ ph n ánh các kho n kinh phí thu c ngân sách nhà nư c và ngu n thu s nghi p; m tài kho n ti n g i t i ngân hàng đ ph n ánh các kho n kinh phí thu c ngu n thu ho t đ ng s n xu t, cung ng d ch v c a Trư ng; th c hi n nghĩa v n p thu đ i v i Nhà nư c và đư c hư ng các quy n l i v mi n, gi m thu đ i v i các ho t đ ng s n xu t, cung ng d ch v có thu. 6. L p d toán thu, chi tài chính hàng năm báo cáo B Công nghi p, Kho b c nhà nư c nơi Trư ng m tài kho n. Đ i v i các kho n thu, chi thu c ngân sách nhà nư c ph i đư c th hi n trong tài kho n t i Kho b c nhà nư c theo quy đ nh hi n hành. Kinh phí t Ngân sách nhà nư c b o đ m ho t đ ng thư ng xuyên và các kho n thu s nghi p n u chưa chi h t trong năm thì đư c chuy n sang năm sau đ ti p t c s d ng. 7. T ch c công tác k toán, th ng kê, báo cáo tài chính và th c hi n công khai tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t. 8. Th c hi n ch đ ki m toán đ làm cơ s đánh giá hi u qu s d ng, qu n lý v n, tài s n c a Trư ng; ch u s thanh tra, ki m tra c a B Công nghi p và các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan. Chương 7: M I QUAN H C A TRƯ NG V I CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C VÀ CHÍNH QUY N Đ A PHƯƠNG Đi u 26. M i quan h gi a Trư ng v i các B , ngành, cơ s giáo d c đ i h c, sau đ i h c, nghiên c u khoa h c, s n xu t, kinh doanh 1. Trư ng ch đ ng ph i h p v i các cơ s giáo d c đ i h c, sau đ i h c, nghiên c u khoa h c, cơ s th c hành và doanh nghi p nh m t o đi u ki n thu n l i cho gi ng viên, giáo viên, sinh viên trao đ i kinh nghi m, h p tác nghiên c u, tham quan th c t p, th c hành rèn luy n nghi p v , nghiên c u khoa h c, tri n khai công ngh vào s n xu t, g n vi c gi ng d y, h c t p v i các ho t đ ng s n xu t và đ i s ng xã h i. 2. Trư ng ch đ ng ph i h p v i các B , ngành, đ a phương, doanh nghi p trong vi c xác đ nh nhu c u đào t o, g n đào t o v i vi c làm, rèn luy n k năng ngh nghi p cho sinh viên và tuy n d ng ngư i h c đã t t nghi p. Đi u 27. M i quan h gi a Trư ng v i các cơ s văn hóa, ngh thu t, th d c, th thao, cơ quan thông tin đ i chúng Trư ng ch đ ng ph i h p v i các cơ s văn hóa, ngh thu t, th d c, th thao, cơ quan thông tin đ i chúng trong vi c t o ra môi trư ng giáo d c lành m nh và phát hi n, b i dư ng nh ng sinh viên có năng khi u; t o đi u ki n v cơ s v t ch t, tài chính ph c v ho t đ ng giao lưu văn hóa, ngh thu t, th d c, th thao cho sinh viên và tuyên truy n cho Trư ng. Đi u 28. M i quan h gi a Trư ng v i chính quy n đ a phương Trư ng ch đ ng ph i h p v i chính quy n đ a phương, t ch c chính tr , chính tr – xã h i nơi Trư ng đ t tr s trong vi c đưa ti n b khoa h c và công ngh vào s n xu t, đ i s ng xã h i và đào t o nhân
 12. l c cho đ a phương; b o đ m tr t t , an ninh, môi trư ng h c t p, c nh quan sư ph m và an toàn cho ngư i h c; ngăn ch n các t i ph m và t n n xã h i xâm nh p vào Trư ng. Đi u 29. M i quan h c a Hi u trư ng v i t ch c cơ s Đ ng và các t ch c đoàn th qu n chúng. 1. M i quan h gi a Hi u trư ng và c p y Đ ng cơ s c a Trư ng th c hi n theo Quy đ nh s 97/QĐ- TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 c a Ban Ch p hành Trung ương Đ ng C ng s n Vi t Nam. 2. M i quan h gi a Hi u trư ng và Ban Ch p hành Công đoàn cơ s là m i quan h ph i h p, gi i quy t nh ng v n đ liên quan đ n th c hi n ch c năng, nhi m v , trách nhi m, quy n h n c a Công đoàn; nghĩa v , quy n l i c a đoàn viên theo Lu t Công đoàn năm 1990. 3. Hi u trư ng t o đi u ki n làm vi c, cung c p thông tin c n thi t đ Đoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n, nghĩa v và quy n l i theo quy đ nh trong Đi u l Đoàn. 4. Hi u trư ng t o đi u ki n thu n l i và giúp đ các t ch c xã h i trong Trư ng ho t đ ng theo tôn ch , m c đích, ch c năng, nhi m v c a t ch c, góp ph n tích c c th c hi n nguyên lý giáo d c c a Đ ng và Nhà nư c trong Trư ng. Chương 8: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 30. Quy ch này áp d ng đ i v i Trư ng Cao đ ng Công nghi p Tuy Hòa, các đơn v tr c thu c, mhà giáo, cán b , nhân viên, ngư i h c trong Trư ng có trách nhi m th c hi n Quy ch này. Đi u 31. Vi c s a đ i, b sung, đi u ch nh Quy ch này do Hi u trư ng đ ngh , B trư ng B Công nghi p xem xét, quy t đ nh./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Đ H u Hào (Công báo s 276+277 ngày 21/4/2007)
Đồng bộ tài khoản