Quyết định số 15/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
96
lượt xem
8
download

Quyết định số 15/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2007/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 15/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 30 tháng01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM B O V S C KHO LAO Đ NG VÀ MÔI TRƯ NG T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 c a Chính ph quy đ nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c TW; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 c a B Y t và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c v y t đ a phương; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm B o v s c kho lao đ ng và Môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Bãi b Quy t đ nh s 2689/2004/QĐ-BYT ngày 10/8/2004 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b n “Quy đ nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Trung tâm S c kho lao đ ng và Môi trư ng tr c thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương”. Đi u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Chuc nang
Đồng bộ tài khoản