Quyết định số 15-BT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 15-BT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15-BT Về việc thành lập thị trấn Tam- điệp trực thuộc tỉnh Ninh Bình và giải thể thị trấn nông trường Đồng Giao thuộc huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình do Phủ Thủ tướng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15-BT

  1. PH TH TƯ NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15-BT Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 1974 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P TH TR N TAM- ĐI P TR C THU C T NH NINH BÌNH VÀ GI I TH TH TR N NÔNG TRƯ NG Đ NG GIAO THU C HUY N YÊN MÔ T NH NINH BÌNH B TRƯ NG PH TH TƯ NG Căn c vào quy t nh s 214- CP ngày 21-11-1970 c a H i ng Chính ph u nhi m cho Ph Th tư ng phê chu n vi c phân v ch a gi i hành chính có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n: Theo ngh c a y ban Hành chính t nh Ninh Bình, QUY T NNH i u 1.- Nay phê chuNn vi c thành l p th tr n Tam i p tr c thu c t nh Ninh Bình và gi i th th tr n nông trư ng ng Giao thu c huy n Yên Mô t nh Ninh Bình. a gi i th tr n Tam i p g m: khu v c có các cơ quan, xí nghi p óng trên t nông trư ng ng Giao d c qu c l 1, nông trư ng ng Giao, nông trư ng Tam i p, h p tác xã mùa thu (xã Yên ng, huy n Yên Mô) và h p tác xã Quang S i (xã Yên Sơn huy n Yên Mô). T sau khi có quy t nh này, các cơ quan ơn v nông trư ng và h p tác xã nói trên do y ban Hành chính th tr n Tam i p qu n lý v hành chính. i u 2.- y ban Hành chính t nh Ninh Bình ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG PH TH TƯ NG Tr n H u D c
Đồng bộ tài khoản