Quyết định số 15-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 15-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện An Nhơn, An Lão, Hoài Nhơn, Phú Mỹ và Tây Sơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15-H BT Hà N i, ngày 19 tháng 2 năm 1986 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 15-H BT NGÀY 19-2-1986 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, THN TR N C A CÁC HUY N AN NHƠN, AN LÃO, BÌNH SƠN, HOÀI NHƠN, PHÙ M VÀ TÂY SƠN THU C T NH NGHĨA BÌNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Nghĩa Bình và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, th tr n c a các huy n An Nhơn, An Lão, Bình Sơn, Hoài Nhơn, Phù M và Tây Sơn thu c t nh Nghĩa Bình như sau: A. Huy n An Nhơn: - Thành l p xã Nhơn Tân trên cơ s sáp nh p 1.581,5 hécta t v i 1.621 nhân khNu c a xã Nhơn Th và 1.400,8 hécta v i 2.908 nhân khNu c a xã Nhơn L c. - Xã Nhơn Tân có di n tích t nhiên 2.982,3 hécta v i 4.529 nhân khNu. a gi i xã Nhơn Tân phía ông giáp xã Nhơn Th ; phía Tây giáp huy n Tây Sơn; phía Nam giáp huy n Vân Canh; phía B c giáp xã Nhơn L c. - Sau khi i u ch nh, xã Nhơn Th có di n tích t nhiên 2.557,2 hécta v i 6.266 nhân khNu, xã Nhơn L c có di n tích t nhiên 2.002,7 hécta v i 6.987 nhân khNu. B. Huy n An Lão: 1. Chia xã An Hoà thành hai xã l y tên là xã An Hoà và xã An Tân: - Xã An Hoà có di n tích t nhiên 3.500 hécta v i 9.000 nhân khNu.
  2. a gi i xã An Hoà phía ông giáp huy n Hoài Nhơn; phía Tây giáp xã An Quang; phía Nam giáp huy n Hoài Ân; phía B c giáp xã An Tân. - Xã An Tân có di n tích t nhiên 2100 hécta v i 4.637 nhân khNu. a gi i xã An Tân phía ông giáp xã An Hưng và huy n Hoài Nhơn; phía Tây giáp xã An Quang; phía Nam giáp huy n Hoài Ân; phía B c giáp xã An Trung. 2.Chia xã An Quang thành hai xã l y tên là xã An Quang và xã An Nghĩa: - Xã An Quang có di n tích t nhiên 3.850 hécta v i 824 nhân khNu. a gi i xã An Quang phía ông giáp xã An Hoà; phía Tây giáp xã An Toàn; phía Nam giáp xã An Nghĩa; phía B c giáp xã An Trung. - Xã An Nghĩa có di n tích t nhiên 4.570 hécta v i 336 nhân khNu. a gi i xã An Nghĩa phía ông và phía Nam giáp huy n Hoài Ân; phía Tây giáp xã An Toàn; phía B c giáp xã An Trung. C. Huy n Bình Sơn - Thành l p th tr n Châu Ô (th tr n huy n l huy n Bình Sơn) trên cơ s sáp nh p 56,5 hécta t v i 628 nhân khNu c a xã Bình Long; 60,7 hécta t v i 3.477 nhân khNu c a xã Bình Th i; 35 hécta t v i 930 nhân khNu c a xã Bình Trung và 1.286 nhân khNu là cán b công nhân viên c a các cơ quan, ơn v tr c thu c huy n óng t i th tr n. - Th tr n Châu Ô có di n tích t nhiên 152,2 hécta v i 6.375 nhân khNu. a gi i th tr n Châu Ô phía ông giáp xã Bình Trung; phía Tây và phía Nam giáp xã Bình Long; phía B c giáp sông Chùa. - Sau khi i u ch nh, xã Bình Long có di n tích t nhiên 1.429,8 hécta v i 4.786 nhân khNu, xã Bình Th i có di n tích t nhiên 561,4 hécta v i 3.333 nhân khNu, xã Bình Trung có di n tích t nhiên 1.473,5 hécta v i 8.066 nhân khNu. D. Huy n Hoài Nhơn - Chia xã B ng Sơn thành hai ơn v hành chính l y tên là xã Hoài Ti n và th tr n B ng Sơn (th tr n huy n l huy n Hoài Nhơn). - Xã Hoài Ti n có di n tích t nhiên 1.925,4 hécta v i 6.516 nhân khNu. a gi i xã Hoài Ti n phía ông giáp th tr n B ng Sơn; phía Tây giáp huy n Hoài Ân; phía Nam giáp sông L i Giang; phía B c giáp xã Hoài Tân. - Th tr n B ng Sơn có di n tích t nhiên 517,8 hécta v i 8.975 nhân khNu.
  3. a gi i th tr n B ng Sơn phía ông giáp xã Hoài Xuân; phía Tây giáp xã Hoài Ti n; phía Nam giáp xã Hoài c; phía B c giáp xã Hoài Tân. . Huy n Phù M Chia xã M c thành hai xã l y tên là xã M c và xã M Châu: - Xã M c có di n tích t nhiên 2.680,51 hécta v i 6.077 nhân khNu. a gi i xã M c phía ông giáp bi n ông; phía Tây giáp xã M Châu; phía Nam giáp xã M Th ng; phía B c giáp huy n Hoài Nhơn. - Xã M Châu có di n tích t nhiên 3.991,27 hécta v i 6.895 nhân khNu. a gi i xã M Châu phía ông giáp xã M Th ng; phía Tây giáp huy n Hoài Ân; phía Nam giáp xã M L c và xã M L i; phía B c giáp huy n Hoài Nhơn. E. Huy n Tây Sơn - Chia xã Bình Hi p thành hai xã l y tên là xã Bình Tân và xã Bình Thu n. - Xã Bình Tân có di n tích t nhiên 7.100 hécta v i 5.586 nhân khNu. a gi i xã Bình Tân phía ông giáp xã Bình Thu n và huy n Phù Cát; phía Tây giáp xã Bình Giang và xã Bình Thành; phía Nam giáp xã Bình Hoà; phía B c giáp xã Vĩnh Hoà. - Xã Bình Thu n có di n tích t nhiên 5.400 hécta v i 7.094 nhân khNu. a gi i xã Bình Thu n phía ông và phía B c giáp huy n Phù Cát; phía Tây giáp xã Bình Tân; phía Nam giáp xã Bình An. i u 2. U ban Nhân dân t nh Nghĩa Bình và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản