Quyết định số 15-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
102
lượt xem
7
download

Quyết định số 15-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15-TTg về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nậhp khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15-TTg Hà N i , ngày 15 tháng 1 năm 1994 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I, B SUNG BI U THU XU T KH U, BI U THU NH P KH U. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c khung thu su t quy đ nh t i bi u thu xu t kh u, Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo Ngh quy t s 537a - NQ/HĐNN8 ngày 22-2-1992 c a H i đ ng Nhà nư c (nay là U ban thư ng v qu c h i) đư c s a đ i b sung t i Ngh quy t s 31-NQ/UBTVQH ngày 9-3-1993 c a U ban thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh đ nh s 54-CP ngày 28-8-1993 c a Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u và Lu t s a đ i, b sung m t s Đi u c a Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. - S a đ i thu su t c a nhóm hàng có mã s 100500 "Ngô các lo i" c a Bi u thu xu t kh u ban hành kèm theo Ngh đ nh s 110-HĐBT ngày 31-3-1992 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) t thu su t 1% xu ng thu su t 0% (không ph n trăm). Đi u 2. - S a đ i tên và thu su t c a m t s nhóm m t hàng c a Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo Ngh đ nh s 110/HĐBT ngày 31-3-1992 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) và đã đư c s a đ i, b sung t i các Quy t đ nh s 359/HĐBT ngày 29-9-1992 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ); Quy t đ nh s 25-TC/TCT ngày 15-1-1993; s 216-TC/TCT ngày 13-4-1993, s 346-TC/TCT ngày 10-6-1993 c a B Tài chính, thành các tên và thu su t m i quy đ nh t i Danh m c s a đ i, b sung. Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 3. - Nh ng đi m s a đ i, b sung Bi u thu xu t kh u, Bi u thu nh p kh u quy đ nh t i Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 15 tháng 2 năm 1994.
 2. Đi u 4. - B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã Ký) DANH M C S A Đ I, B XUNG BI U THU NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 15-TTg ngày 15-1-1994 c a Th tư ng Chính ph ). Mã s Nhóm m t hàng Thu xu t 27.10.00 D u các lo i, d u ch bi n t khoáng ch t bi tum, tr d ng thô; các ch ph m chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác, có t tr ng d u l a ho c các lo i d u ch t khoáng ch t bi tum chi m t 70% tr lên, nh ng lo i d u này là thành ph n cơ b n c a các ch ph m đó. 27.10.00.10 - Xăng ô tô 50 27.10.00.20 - Diezel các lo i 15 27.10.00.30 - Mazout 8 27.10.00.40 - Nhiên li u dùng cho máy bay (TC1, ZA1 ...) 8 27.10.00.50 - D u h a thông d ng 8 27.10.00.60 - Naphtha, Reforade component và các ch ph m khác đ pha 50 ch xăng 29.02.00 Các ch t cacbua hydro tu n hoàn 0 32.08 Các lo i sơn, véc-ni (k c các lo i men và lacquez), d a trên cơ s các polyme t ng h p ho c polyme t nhiên đã bi n đ i v m t hóa h c, đã phân tán ho c đã hòa tan trong các ch t m u không có nư c, các dung d ch 32.08.10 - D a trên thành ph n polieste: 32.08.10.10 Sơn ch ng r , sơn ch ng axít, sơn ch u nhi t, sơn cách đi n, sơn 10 ch ng hà, sơn m m nư c và sơn trên m m nư c
 3. 32.08.10.90 Sơn khác và véc-ni 25 32.08.20 - D a trên thành ph n polymevinyl hay polymea-clylic: 32.08.20.10 Sơn ch ng r , sơn ch ng axít, sơn ch u nhi t, sơn cách đi n, sơn ch ng hà, sơn m m nư c và sơn trên m m nư c 32.08.20.90 Sơn khác và véc-ni 25 32.08.90 - Lo i khác 32.08.90.10 Sơn ch ng r , sơn ch ng axít, sơn ch u nhi t, sơn cách đi n, sơn 10 ch ng hà, sơn m m nư c và sơn trên m m nư c 32.08.90.90 Sơn khác và véc-ni 25 32.09 Các lo i sơn và véc-ni (g m c các lo i men và lacquez), d a trên các lo i polime t ng h p ho c các lo i polime t nhiên đã bi n đ i v m t hóa h c, đã phân tán hay đã hòa tan trong các ch t pha màu có nư c 32.09.10 - D a trên thành ph n polime vinyl hay polime acllylic: 32.09.10.10 Sơn ch ng r , sơn ch ng axít, sơn ch u nhi t, sơn cách đi n, sơn 10 ch ng hà, sơn m m nư c và sơn trên m m nư c 32.09.10.90 Sơn khác và véc-ni 25 32.09.90 Lo i khác 32.09.90.10 Sơn ch ng r , sơn ch ng axít, sơn ch u nhi t, sơn cách đi n, sơn 10 ch ng hà, sơn m m nư c và sơn trên m m nư c 32.09.90.90 Sơn khác và véc-ni 25 32.10 Các lo i sơn và véc-ni khác (g m các lo i men laquez và keo màu) các lo i thu c màu pha ch dùng đ nhu m da 32.10.10 Các lo i sơn và véc-ni khác: 32.10.10.10 Sơn ch ng r , sơn ch ng axít, sơn ch u nhi t, sơn cách đi n, sơn 10 ch ng hà, sơn m m nư c và sơn trên m m nư c 32.10.10.90 Sơn khác và véc-ni 25 34.03.00 Các ch ph m bôi trơn (k c các ch ph m d u c t các ch t dùng cho vi c tháo buloong, c, các ch t ch ng r ho c ch ng mài mòn và ch t dùng cho vi c tách khuôn đúc có thành ph n cơ b n là d u trơn); các ch ph m dùng x lý bôi trơn các nguyên li u d t, da thu c, da lông hay các nguyên li u khác nhưng tr các ch ph m thành ph n cơ b n có ch a 70% tr ng lư ng tr lên các d u m hay t các lo i d u ch bi n t các
 4. khoáng ch t có ch a bi tum: 34.03.00.10 - D u nh n các lo i đ ng trong bao bì dư i 20 lít 20 34.03.00.20 - D u nh n các lo i chưa có bao bì ho c đ ng trong bao bì t 18 20 lít tr lên 34.03.00.40 - Lo i khác 10 35.07.00 Các lo i Enzim; các lo i Enzim pha ch chưa đư c chi ti t ho c 0 ghi nơi khác 39.21 Các lo i t m phi n, lá khác b ng Plastic 39.21.10 - Lo i x p 15 39.21.70 - Lo i khác 39.21.70.10 Màng PVC lo i dày t 0,2 mm đ n 0,25 mm 0 39.21.70.20 Màng ph c h p đ đ ng s a ti t trùng 5 39.21.70.80 Màng PVC lo i dày t 0,04 mm đ n 0,05 mm đ b c ngoài s n 5 ph m Pin 39.21.70.90 Lo i khác 15 39.23.00 - Các lo i v t ph m dùng đ chuyên ch , đóng gói hàng hóa, nút, n p van và các lo i nút đ y khác, b ng Plastic - ng phôi (bán thành ph m) c a chai, c a bình, c a l , c a chai 20 th t c -V ng kem đánh răng nh a tráng k m 10 - Lo i khác 45 39.24.00 B đ ăn nhà b p và đ dùng gia đình khác, các đ dùng v sinh khác b ng Plastic: - Ph ki n cho s v sinh 15 - Lo i khác 40 40.11 Các lo i l p bơm hơi m i b ng cao su: 40.11.00.10 L p xe đ p 40 40.11.00.20 L p xe máy 40 40.11.00.30 L p xe ô-tô con và xe du l ch dư i 15 ch ng i 40 40.11.00.40 L p xe ô-tô ch khách, xe lam 20
 5. 40.11.00.50 L p xe ô-tô v n t i: - Lo i có tr ng t i t 20 t n tr xu ng 20 - Lo i có tr ng t i trên 20 t n 10 40.11.00.90 L p xe ô-tô khác 10 40.12 Các lo i l p bơm hơi cũ hay đ p l i b ng cao su các lo i l p đ c, ta lông thay th đư c vành l p, b ng cao su 40.12.10 -L pđ pl i 40.12.10.10 L p xe đ p 50 40.12.10.20 L p xe máy 50 40.12.10.30 L p xe ô-tô con và xe du l ch dư i 15 ch ng i 50 40.12.10.40 L p xe ô-tô ch khách, xe lam 40 40.12.10.50 L p xe ô-tô v n t i 40 40.12.10.90 L p xe ô-tô khác 20 40.12.20 - L p bơm hơi cũ: 40.12.20.10 L p xe đ p 50 40.12.20.20 L p xe máy 50 40.12.20.30 L p xe ô-tô con và xe du l ch dư i 15 ch ng i 50 40.12.20.40 L p xe ô-tô ch khách, xe lam 40 40.12.20.50 L p xe ô-tô v n t i có tr ng t i t 20 t n tr xu ng 40 40.12.20.60 L p xe ô-tô v n t i có tr ng t i trên 20 t n 25 40.12.20.90 L p xe ô-tô khác 25 40.12.90 Lo i khác 25 40.13 Các lo i săm b ng cao su 40.13.10 - Lo i dùng cho xe hơi con (k c xe ch khách, ch hàng), xe buýt, xe t i 40.13.10.10 Săm xe ô-tô con và xe du l ch dư i 15 ch ng i 50 40.13.10.20 Săm xe ô-tô ch khách, xe lam 20 40.13.10.30 Săm xe ô-tô v n t i 20 40.13.20 - Lo i dùng cho xe đ p 40
 6. 40.13.90 - Lo i khác: 40.13.90.10 Săm xe máy 40 40.13.90.90 Săm xe ô-tô khác 8 63.10 V i v n cũ ho c m i, dây b n, th ng, chão, cáp v n và các s n ph m cũ làm t dây b n, th ng, chão, cáp và t nguyên li u d t 63.10.00.10 V iv nm i 50 63.10.00.20 V i v n cũ 50 63.10.00.90 Lo i khác 50 65.06 Các lo i mũ, khăn đ i đ u khác, b ng ch t li u b t kỳ, đã ho c chưa có lót ho c trang trí - Mũ b o h lao đ ng 1 - Mũ xe máy 20 - Khác: 65.06.91 - B ng cao su ho c Plastic 40 65.06.92 - B ng da lông thú 40 65.06.99 - B ng v t li u khác 40 72.10.00 S t, thép không h p kim, cán t m, có chi u r ng trên 600 mm, đã ph m , tráng 72.10.00.10 Lo i có chi u r ng trên 600 mm và có chi u dày không quá 1,2 mm + Lo i đã ph m , tráng k m 15 + Lo i khác 0 72.10.00.90 Lo i có chi u r ng trên 600 mm và có chi u dày trên 1,2 mm + Lo i đã ph m , tráng k m 10 + Lo i khác 0 72.13.00 S t, thép không h p kim d ng th i thanh xo n không đ u đư c cán nóng - Thép xây d ng lo i trơn, tròn, xo n... có đư ng kính đ n 100 30 - Thép xây d ng lo i d t có chi u dày đ n 20 mm 30 - Lo i khác 10
 7. 72.14.00 S t, thép không h p kim d ng th i, thanh khác m i ch đư c 30 gia công m c luy n, cán nóng ho c kéo nóng qua khuôn k c xo n sau khi cán ³ 72.15.00 S t, thép không h p kim d ng thanh và th i khác 30 72.16.00 S t, thép không h p kim d ng các hình (L, U, I, H, T, ...) - Thép ch I có chi u cao đ n 140 mm 30 - Thép ch U có chi u r ng lòng máng đ n 140 mm 30 - Thép góc có c nh t 120 mm tr xu ng 30 - Lo i khác 5 84.13 Máy bơm ch t l ng,không l p kèm d ng c đo lư ng, máy nâng b ng ch t l ng - Bơm ch t l ng, đã ho c chưa l p các thi t b đo lư ng, máy nâng ch t l ng: 84.13.11 - Bơm chia nhiên li u hay d u trơn, lo i dùng trong tr m bán 0 xăng d u hay trong ga ra 84.13.19 - Lo i khác 0 84.13.20 - Bơm tay tr lo i thu c phân nhóm: 84.13.11 hay 84.13.19 84.13.20.10 Bình bơm thu c tr sâu 35 84.13.20.20 Lo i khác 35 84.13.30 - Bơm nhiên li u, vòi phun bơm nhiên li u và bơm nư c làm 0 ngu i cho đ ng cơ đ t trong 84.13.40 - Bơm dùng làm bê tông 0 84.13.50 - Bơm ho t đ ng b ng Piston 0 84.13.60 - Bơm ho t đ ng b ng đ ng cơ quay 0 84.13.70 - Các lo i bơm ly tâm khác - Các lo i bơm khác; máy nâng ch t l ng 84.13.81 - Các lo i bơm 84.13.81.10 Bơm nư c, công su t đ n 8000 m3/h 25 84.13.81.90 Lo i khác 0 84.13.82 - Máy nâng ch t l ng 0
 8. - Ph tùng: 84.13.91 - Ph tùng máy bơm nư c, ph tùng máy bơm tay 5 84.13.92 - Ph tùng c a máy bơm khác và ph tùng c a máy nâng ch t 0 l ng 84.47 Máy d t kim, máy khâu đính và máy s n xu t s i vi n, v i tuyn, ren, đ thêu trang trí dây t t m ng và các lo i máy ch n 84.47.10 - Máy d t kim tròn 0 84.47.20 - Máy d t kim m nh (d t); máy khâu đính 0 84.47.30 Máy v t s : - Lo i máy v t s dùng trong gia đình 20 - Lo i máy v t s dùng trong công nghi p 0 84.47.40 Máy d t len: - Lo i máy d t len dùng trong gia đình 20 - Lo i máy d t len dùng trong công nghi p 0 84.47.90 Lo i khác 0 84.71 Máy x lý d li u t đ ng và các b ph n c a máy, máy đ c b ng t trư ng hay quang h c, máy chuy n d li u vào các phương ti n ch a d li u d ng mã hóa và máy x lý các lo i d li u trên, chưa đư c chi ti t hay ghi nơi khác 84.71.10 - Máy x lý d li u t đ ng h n h p hay tương t (Analogue) 0 84.71.20 - Máy x lý d li u t đ ng s , trong h p máy có ch a t i thi u là m t b x lý trung tâm (CPU), m t đơn v (b ) nh p xu t d li u, đã ho c chưa k t h p v i nhau 84.71.20.10 Máy vi tính 5 84.71.20.90 Lo i khác 0 - Lo i khác: 84.71.91 - B x lý s li u n m trong m t h th ng hoàn ch nh ho c 0 không, trong h p máy có ch a m t hay hai đơn v x lý sau: B nh , b nh n d li u vào, b xu t d li u ra 84.71.92 - B nh n d li u vào hay b xu t d li u ra, đi li n v i các b 0 ph n khác trong h th ng máy hoàn ch nh ho c không, trong h p máy có ch a b nh
 9. 84.71.93 - B nh đi li n v i các b ph n khác trong cùng h th ng ho c 0 không 84.71.99 - Lo i khác 0 85.04 Bi n th đi n, máy đ i đi n tĩnh (ví d : máy ch nh lưu, và các ph n c m ng đi n) 85.04.10 - Đi n tr đ m dùng cho đèn ho c ng phóng 5 - Máy bi n th dùng đi n môi l ng: 85.04.21 - Có công su t đi u ch nh không quá 650 KVA 15 85.04.22 - Có công su t đi u ch nh trên 650 KVA nhưng không quá 10 10.000 KVA 85.04.23 - Có công su t đi u ch nh trên 10.000 KVA - Các lo i máy bi n th khác: 0 85.04.31 - Có công su t đi u ch nh không quá 1KVA 15 85.04.32 - Có công su t đi u ch nh trên 1 KVA nhưng không quá 16 15 KVA 85.04.33 - Có công su t đi u ch nh trên 16 KVA nhưng không quá 500 15 KVA 85.04.34 - Có công su t đi u ch nh trên 500 KVA 15 85.04.40 - Máy đ i đi n tĩnh 0 85.04.50 - Các b c m đi n khác 0 85.04.90 - Ph tùng 5 85.21 Máy thu, phát VIDEO - Lo i dân d ng 50 D ng SKD 38 D ng CKD 15 D ng IKD 8 - Lo i chuyên d ng 0 85.36 Thi t b đ chuy n m ch hay b o v m ch đi n ho c đ ti p n i hay dùng trong m ch đi n (ví d : b ph n chuy n m ch rơ le c u chì, b ph n thu lôi, b kh ng ch đi n áp, b ph n tri t xung đi n, phích n i, h p ti p n i) dùng cho đi n áp không quá 1000 vôn
 10. 85.36.10 - C u chì 30 85.36.20 - B ph n ng t m ch t đ ng 30 85.36.30 - Các thi t b b o v m ch đi n khác 30 - Rơ le: 85.36.41 - Dùng cho đi n áp không quá 60 vôn 30 85.36.49 - Lo i khác 30 85.36.50 - B ph n ng t đi n khác 30 - Đui đèn, phích c m và c m: 85.36.61 - Đui đèn: 85.36.61.10 Lo i dùng cho đèn compact và đèn Halogen 5 85.36.61.90 Lo i khác 30 85.36.69 - Lo i khác 30 85.36.90 - Thi t b khác 30 87.02.00 Xe có đ ng cơ dùng đ v n chuy n hành khách công c ng trên 30 24 ch ng i (xe bus) D ng SKD 2 D ng CKD1 12 D ng CKD2 6 D ng IKD 3 87.04 Xe có đ ng cơ dùng đ v n t i hàng hóa: 87.04.10 - Xe đ rác 0 87.04.11 - Xe ch xăng 10 87.04.12 - Xe ch xi măng 10 87.04.13 - Xe đông l nh 10 - Lo i khác: 87.04.21 - Tr ng t i không quá 5 t n 40 D ng SKD 25 D ng CKD1 16 D ng CKD2 8
 11. D ng IKD 4 87.04.22 - Tr ng t i trên 5 t n nhưng không quá 20 t n 20 D ng SKD 12 D ng CKD1 8 D ng CKD2 4 D ng IKD 2 87.04.23 - Tr ng t i trên 20 t n 1 87.05.00 Xe chuyên d ng có đ ng cơ tr các lo i thi t k ch y u đ v n chuy n ngư i ho c hàng hóa (ví d xe kéo xe h ng, xe c n c u, xe c u h a, xe tr n bê tông, xe quét đư ng, xe phun nư c, xe s a ch a lưu đ ng, xe chi u X quang lưu đ ng) - Xe c n c u 0 - Xe kéo xe h ng 0 - Xe c u h a 0 - Xe tr n bê tông, xe bơm bê tông 0 - Xe quét đư ng, xe r a đư ng 0 - Xe phun nư c 0 - Xe s a ch a lưu đ ng 0 - Xe chi u X quang lưu đ ng 0 - Xe c u thương 0 - Xe nghi n rác 0 - Xe Zin thang 0 - Xe hút bùn, hút phân 0 87.11.00 Mô tô và xe đ p có g n máy ph tr có ho c không có thùng 50 xe; mô tô ba D ng SKD 45 D ng CKD 30 D ng IKD 8 87.14.00 Ph tùng và các b ph n ph tr c a xe c thu c các nhóm 87.11 đ n 87.13
 12. - Ph tùng thu c nhóm 87.11 50 - Ph tùng thu c nhóm 87.12.00.90 70 - Ph tùng xe c thu c nhóm 87.13 và 87.12.00.10 0
Đồng bộ tài khoản