Quyết định số 150/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 150/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 150/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc giải thể Ban quản lý Dự án xây dựng Nhà máy đường Sơn Dương - Tuyên Quang do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 150/1999/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 150/1999/Q -BNN- Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 1999 TCCB QUY T NNH V/V GI I TH BAN QU N LÝ D ÁN XÂY D NG NHÀ MÁY Ư NG SƠN DƯƠNG - TUYÊN QUANG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 450/NN-KH/Q ngày 16/06/1995 c a B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) phê duy t D án kh thi u tư xây d ng vùng nguyên li u và Nhà máy ư ng Sơn Dương-Tuyên Quang; Căn c Quy t nh s 1370/NN-TCCB/Q ngày 13/8/1996 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p Ban qu n lý D án xây d ng Nhà máy ư ng Sơn Dương-Tuyên Quang; Căn c Quy t nh s 1892/NN-TCCB/Q ngày 05/8/1997 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p Công ty ư ng Sơn Dương; Xét ngh c a T ng công ty Mía ư ng I t i văn b n s 617/1999/M 1-TCCB/CV ngày 27/9/1999 và ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Gi i th Ban qu n lý d án xây d ng Nhà máy ư ng Sơn Dương-Tuyên Quang tr c thu c T ng công ty Mía ư ng I sau khi ã hoàn thành nhi m v (thanh quy t toán, nghi m thu, bàn giao) . i u 2. H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty Mía ư ng I, Giám c Công ty ư ng Sơn Dương có trách nhi m qu n lý, s d ng tài s n và b trí cán b công nhân viên c a Ban qu n lý sau khi gi i th . i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan ch c năng có liên quan thu c B , H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty Mía ư ng I, Giám c Công ty ư ng Sơn Dương, Ch nhi m Ban qu n lý d án xây d ng Nhà máy ư ng Sơn Dương-Tuyên Quang ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./.
  2. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ngô Th Dân
Đồng bộ tài khoản