Quyết định số 150/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 150/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 150/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 150/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 150/2003/Q -UB Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2003 QUY T NH C A UBND THÀNH PH “V VI C PHÊ DUY T QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN I DI N H I NGƯ I CAO TU I THÀNH PH HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Quy t nh s 10/2001/Q -UB ngày 31/01/2001 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c thành l p Ban i di n H i ngư i cao tu i Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph Hà N i và Trư ng Ban i di n H i Ngư i cao tu i Thành ph Hà N i, QUY T NH i u 1 Phê duy t b n Quy ch v t ch c và ho t ng c a Ban i di n H i Ngư i cao tu i Thành ph Hà N i ư c ban hành kèm theo Quy t nh này g m 6 chương 16 i u. i u 2 Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3 Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Trư ng Ban i di n H i Ngư i cao tu i Thành ph Hà N i, và UBND các Qu n, Huy n thi hành quy t nh này./. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Qu c Tri u
  2. QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A BAN I DI N H I NGƯ I CAO TU I THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 150/2003/Q -UB, ngày 07 tháng 11 năm 2003 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NH CHUNG i u 1: Ban i di n H i Ngư i cao tu i Thành ph Hà N i (g i t t là Ban i di n). Ban i di n là t ch c c u n i gi a Trung ương H i Ngư i cao tu i Vi t Nam v i lãnh o ng, Chính quy n, MTTQ Thành ph gi a Trung ương H i Ngư i cao tu i Vi t Nam, lãnh o ng, Chính quy n, MTTQ Thành ph v i các Ban i di n H i Ngư i cao tu i Qu n, Huy n và các H i Ngư i cao tu i cơ s . i u 2: Ban i di n là thành viên c a y ban MTTQ Thành ph Hà N i, ch u s lãnh o c a Thành y Hà N i và s qu n lý Nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i và t ch c h at ng theo úng pháp lu t c a Nhà nư c, các qui nh c a Thành ph Hà N i và i u l c a H i Ngư i cao tu i Vi t Nam. i u 3: an i di n có tr s làm vi c t t i y ban MTTQ Thành ph , có con d u và tài kho n riêng. Chương 2: T CH C C A BAN I DI N i u 4: Ban i di n bao g m các thành viên i di n các t ch c có liên quan theo i u l H i Ngư i cao tu i Vi t Nam. i u 5: Ban i di n do UBND Thành ph quy t nh công nh n và ư c Ban Thư ng v H i Ngư i cao tu i Vi t nam chu n y. i u 6: Ban i di n có Trư ng ban, Phó Trư ng ban, y viên Thư ng tr c và có cán b chuyên trách làm vi c theo ch h p ng hư ng nh xu t, không thu c biên ch Nhà nư c.
  3. Cán b nhân viên c a Ban i di n do Ban quy t nh v s d ng, tr lương, thù lao b ng ngu n tài chính c a Ban i di n. i u 7: Khi các S , Ban, Ngành có nhu c u thay i i di n tham gia thành viên Ban i di n có văn b n hi p thương v i Ban i di n trình UBND Thành ph quy t nh. Chương 3: NHI M V , QUY N H N C A BAN I DI N i u 8: Ban i di n có nh ng nhi m v ch y u sau: 8.1. Ban i di n có nhi m v làm tham mưu cho c p y ng, chính quy n và giúp y ban MTTQ Thành ph v công tác v n ng Ngư i cao tu i và ho t ng c a H i Ngư i cao tu i. 8.2. Ti p thu pháp lu t, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, các văn b n ch o c a Trung ương H i Ngư i cao tu i Vi t Nam, s lãnh o và ch o tr c ti p c a Thành y, H ND, UBND Thành ph v n d ng ra chương trình ho t ng c a các c p H i a phương. 8.3. Có k ho ch t ch c, hư ng d n, ki m tra, ôn c Ban i di n H i Ngư i cao tu i các qu n, huy n. H i Ngư i cao tu i cơ s ho t ng góp ph n th c hi n nhi m v chăm sóc và phát huy vai trò Ngư i cao tu i, các cu c v n ng chính tr - xã h i, các chương trình kinh t , văn hóa, xã h i, an ninh qu c phòng. 8.4. Ch o phong trào thi ua, xét và ngh chính quy n. M t tr n T qu c, Trung ương H i Ngư i cao tu i Vi t Nam khen thư ng các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c. 8.5. Theo dõi t ng h p tình hình, nh kỳ ti n hành sơ, t ng k t công tác ho t ng c a H i, báo cáo Thành y, UBND, y ban MTTQ Thành ph . 8.6. Th c hi n ch c năng qu n lý các t ch c H i c p dư i thu c to Hà N i theo quy nh c a i u l H i Ngư i cao tu i Vi t Nam. i u 9: Ban i di n có các quy n h n sau: 9.1. xu t, ki n ngh v i Thành y, UBND, các ngành, các t ch c có liên quan v nh ng v n chính sách i v i Ngư i cao tu i và H i Ngư i cao tu i. 9.2. B o v quy n l i và l i ích h p pháp c a Ngư i cao tu i và h i viên. Chương 4: CH LÀM VI C VÀ M I QUAN H C A BAN I DI N i u 10: Ban i di n h at ng theo nguyên t c t p th dân ch bàn b c, quy t nh theo a s , phân công cá nhân ph trách.
  4. i u 11: Ban i di n có cơ quan Thư ng tr c chuyên trách gi i quy t công vi c hàng ngày có liên quan n Ngư i cao tu i và H i Ngư i cao tu i và tri n khai th c hi n chương trình công tác c a Ban i di n ra. i u 12: Ch sinh ho t c a Ban i di n: 12.1. Thư ng tr c Ban i di n (Trư ng ban, Phó Trư ng ban, Thư ng tr c chuyên trách) m i tháng h i ý m t l n vào u tháng. 12.2. Ban i di n h p m i quý m t l n v i Trư ng ban i di n H i Ngư i cao tu i các qu n, huy n sơ k t công tác quý và bàn chương trình công tác quý sau. 12.3. Sáu tháng, m t năm Ban i di n h p v i Ban i di n H i ngư i cao tu i các qu n, huy n (có th m r ng m t s cơ s h i) sơ k t, t ng k t công tác thi ua khen thư ng. 12.4. Khi có công vi c t xu t ho c có chuyên càn bàn, Thư ng tr c Ban i di n có th t ch c cu c h p thành ph n có liên quan. i u 13: Ban i di n có m i quan h sau: 13.1. m b o s lãnh o, ch o c a Thành y thông qua vi c quán tri t th c hi n nhi m v chính tr , ho t ng có hi u qu . 13.2. Ch u s qu n lý Nhà nư c c a UBND Thành ph , tranh th s ng h giúp mb o ho t ng có hi u qu . 13.3. m b o s lãnh o, ch o, hư ng d n ki m tra, thông tin, báo cáo i v i H i Ngư i cao tu i Vi t Nam. 13.4. Th c hi n chương trình ho t ng và s ph i h p g n bó ch t ch v i y ban MTTQ Thành ph theo tinh th n hư ng d n c a y ban MTTQ Vi t Nam và H i Ngư i cao tu i Vi t Nam. 13.5. Ph i h p v i các ngành, các t ch c thành viên c a M t tr n T qu c m b o vi c th c hi n Pháp l nh Ngư i cao tu i và ho t ng c a H i Ngư i cao tu i. 13.6. Th c hi n m i quan h h p tác v i Ban i di n H i Ngư i cao tu i các t nh b n. Chương 5: TÀI CHÍNH C A BAN I DI N i u 14: Tài chính c a Ban i di n g m các ngu n: 14.1. Do UBND Thành ph h tr kinh phí
  5. 14.2. Do các cá nhân và t ch c trong và ngoài nư c ng h 14.3. Do k t qu th c hi n các ho t ng gây qu h p pháp i u 15: M i kho n thu chi tài chính c a Ban i di n ph i m b o nguyên t c công khai theo quy nh c a pháp lu t v tài chính. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 16: 16.1. Ban i di n có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n t t b n quy ch này. 16.2. UBND các Qu n, Huy n căn c vào B n Quy ch này, ban hành quy ch ho c i u ch nh các quy nh trư c ây ã ban hành th ng nh t toàn Thành ph . B n Quy ch này có 6 chương 16 i u, có hi u l c k t ngày UBND Thành ph ký. Trong quá trình th c hi n c n s a i b sung. Ban i di n H i và các ngành, các t ch c có liên quan có th ngh v i UBND Thành ph xem xét quy t nh. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản