Quyết định số 150/2006/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định số 150/2006/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 150/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 150/2006/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 150/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành 06 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 7468 : 2005 An toàn bức xạ - Dấu hiệu cơ bản về bức xạ ion hóa (ISO 361 : 1975) 2. TCVN 7469 : 2005 An toàn bức xạ - Đo hoạt độ vật liệu rắn được coi như (ISO 11932 : 1996) chất thải không phóng xạ để tái chế, tái sử dụng hoặc chôn cất 3. TCVN 7488 : 2005 Ecgônômi - Phép đo cơ bản cơ thể người dùng cho thiết (ISO 72501 : 1996) kế mỹ thuật 4. TCVN 7489 : 2005 Ecgônômi - Ecgônômi môi trường nhiệt - Đánh giá ảnh (ISO 10551 : 1995) hưởng của môi trường nhiệt bằng thang đánh giá chủ quan 5. TCVN 7490 : 2005 Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc của sinh học 6. TCVN 7491 : 2005 Ecgônômi - Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học
  2. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản