Quyết định số 150/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
4
download

Quyết định số 150/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 150/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình thú y phục vụ phát triển bò sữa - kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm từ năm 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 150/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 150/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2006 QUY T Đ NH V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH THÚ Y PH C V PHÁT TRI N BÒ S A - KI M SOÁT D CH B NH VÀ V SINH AN TOÀN TH C PH M T NĂM 2006 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 th¸ng 9 n¨m2004 c a Chính ph v Quy nh chi ti t thi hành pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Căn c Quy t nh s 96/2002/Q -UB ngày 27 tháng 8 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c Phê duy t Chương trình m c tiêu phát tri n bò s a trên a bàn thành ph 2002 - 2005; Căn c Văn b n s 7509/UB-CNN ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t Chương trình công tác thú y ph c v phát tri n bò s a trên a bàn thành ph ; Căn c Quy t nh s 97/2006/Q -UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 v phê duy t Chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p giai o n 2006 - 2010; Căn c Quy t nh s 119/2006/Q -UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t Chương trình m c tiêu phát tri n bò s a trên a bàn thành ph H Chí Minh giai o n 2006 - 2010; XÐt ngh c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i Văn b n s 1368/SNN- KHTC ngày 09 tháng 10 năm 2006 v vi c phê duy t Chương trình thú y ph c v phát tri n bò s a - ki m soát d ch b nh và v sinh an toàn th c ph m t năm 2006 - 2010, QUY T Đ NH: i u 1. Nay Phê duy t Chương trình thú y ph c v phát tri n bò s a - ki m soát d ch b nh và v sinh an toàn th c phNm t năm 2006 - 2010 trên a bàn thành ph g m các n i dung như sau: 1. Tên chương trình: Chương trình thú y ph c v phát tri n bò s a - ki m soát d ch b nh và v sinh an toàn th c phNm t năm 2006 - 2010. 2. M c tiêu chương trình: + n năm 2010: bò s a 80.000 con, trong ó cái v t s a: 40.000 con; s n lư ng s a trên 240.000 t n; năng su t s a trung bình 6.000 kg/con/chu kỳ.
  2. + Năm 2006: bò s a 59.339 con, trong ó cái v t s a: 29.076 con; s n lư ng s a trên 151.000 t n; năng su t s a trung bình 5.200 kg/con/chu kỳ. 3. Nhi m v : - m b o an toàn d ch b nh và s c kh e àn gia súc: an toàn d ch b nh nh t là b nh l m m long móng, t huy t trùng, gi m t l các b nh truy n nhi m, ký sinh trùng, viêm vú, ... - T ch c, chăm sóc, qu n lý v sinh an toàn th c phNm s a, b o v s c kh e cho ngư i chăn nuôi và ngư i tiêu dùng; xây d ng, c ng c và nâng cao trình chuyên môn, tay ngh cho cán b thú y cơ s . - Phát tri n chăn nuôi bò s a theo vùng, cơ s an toàn d ch b nh và m b o môi trư ng sinh thái nh m t o con gi ng ch t lư ng cao cung c p gi ng và s n phNm bò s a cho thành ph và các t nh. - Tuyên truy n, v n ng nâng cao hi u qu ho t ng h th ng thông tin giám sát d ch b nh n t ng h , cơ s chăn nuôi, t p, khu ph , phư ng - xã n tr m thú y qu n, huy n. Th c hi n phương châm “phát hi n nhanh, x lý g n, khoanh vùng, bao vây d p d ch”. - Kh ng ch không x y ra d ch b nh trên di n r ng, t i h , cơ s chăn nuôi bò s a c bi t i v i b nh l m m long móng. - T ch c th c hi n công tác tiêm phòng i trà vacine phòng, ch ng d ch b nh cho àn bò s a t 100% di n tiêm, t i thi u t trên 80% t ng àn ki m tra. - Nâng cao trình k thu t chăn nuôi, nh n th c v phòng ch ng, d ch b nh, an toàn s a, v sinh môi trư ng chu ng tr i; tăng năng su t s n lư ng, ch t lư ng s a, tăng hi u qu kinh t trong chăn nuôi bò s a. 4. N i dung và kh i lư ng công tác: - Tiêm phòng mi n phí vacine l m m long móng, t huy t trùng àn bò s a: 2 li u/con/lo i vacine cho toàn b àn bò s a thành ph . - Xét nghi m ph c v giám sát, ki m soát d ch b nh: + Leptospirosis: 3.180 m u/năm; + Ký sinh trùng máu: 2.431 m u/năm; + Ký sinh trùng phân: 588 m u/năm; + Viêm vú: xét nghi p CMT: 1.500 m u/năm; phân l p vi trùng s a viêm: 300 m u/năm; + Lao: 600 m u/năm;
  3. + Brucellosis: 600 m u/năm; + FMD - O: 900 m u/năm; + FMD - 3ABC: 300 m u/năm; + i u tr : Leptospirosis 792 m u/năm; Ký sinh trùng máu: 313 m u/năm; + Xét nghi m Aflatoxin M1: 100 m u/năm; + nh tính kháng sinh t n dư: 600 m u/năm; + nh lư ng kháng sinh t n dư: 60 m u/năm. - M i năm in, c p 3.000 s s c kh e và 6.000 s tay chăn nuôi bò s a. - T p hu n cho nông dân chăn nuôi bò s a: 18 l p/năm (100 ngư i/l p). - ào t o cán b thú y v bò s a: 15 l p/năm. - u tư 15 lo i trang thi t b (1.516 tri u ng). 5. D trù kinh phí th c hi n: - T ng s kinh phí: 27.528,06 tri u ng. - Ngu n v n: t ngu n 10% phí, l phí n p ngân sách và 100% ngu n thu ph t c a Chi c c Thú y. 6. T ch c th c hi n: - Th i gian th c hi n: 2006 - 2010. - Ch o: Ban Ch o Chương trình m c tiêu phát tri n bò s a trên a bàn thành ph H Chí Minh giai o n 2006 - 2010. - Cơ quan qu n lý: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ơn v th c hi n: Chi c c Thú y. i u 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i S Tài chính và các s ngành, các a phương và ơn v liên quan t ch c th c hi n Chương trình công tác thú y ph c v phát tri n bò s a trên a bàn thành ph giai o n 2006 - 2010. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các s , ban
  4. ngành liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n có chăn nuôi bò s a trên a bàn thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản