Quyết định số 1501/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
6
download

Quyết định số 1501/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1501/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1501/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1501/Q -BNV Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A VI N KHOA H C T CH C NHÀ NƯ C B TRƯ NG B N IV Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a các t ch c khoa h c và công ngh công l p; Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Khoa h c t ch c nhà nư c và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng 1. Vi n Khoa h c t ch c nhà nư c là ơn v s nghi p khoa h c công l p ph c v qu n lý nhà nư c thu c B N i v ; là Vi n nghiên c u u ngành v khoa h c t ch c nhà nư c; là u m i qu n lý ho t ng khoa h c và công ngh c a B N i v ; 2. Vi n Khoa h c t ch c nhà nư c có ch c năng nghiên c u cơ b n; nghiên c u chi n lư c, chính sách ph c v qu n lý nhà nư c; giúp B trư ng qu n lý, t ch c th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c và ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v ; th c hi n các d ch v công theo quy nh c a pháp lu t. 3. Vi n Khoa h c t ch c nhà nư c có tư cách pháp nhân, con d u và tài kho n riêng; t ch , t ch u trách nhi m v nhi m v nghiên c u khoa h c, t ch c b máy, biên ch , tài chính, h p tác qu c t ; là ơn v k ho ch tài chính c a B N i v . 4. Vi n Khoa h c t ch c nhà nư c có tên giao d ch qu c t : Institute on State Organizational Sciences-INSOS, tr s t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Nghiên c u phát tri n lý lu n cơ b n v khoa h c t ch c, khoa h c t ch c nhà nư c: a) Nghiên c u nh ng v n lý lu n và th c ti n v khoa h c t ch c; b) Nghiên c u nh ng v n lý lu n và th c ti n v khoa h c t ch c nhà nư c. 2. Nghiên c u xây d ng chi n lư c, cơ ch chính sách ph c v ch c năng qu n lý nhà nư c c a B : a) Nghiên c u cơ s khoa h c xây d ng, hoàn thi n h th ng th ch v t ch c b máy, nhân s , ho t ng c a b máy hành chính nhà nư c Trung ương và chính quy n a phương các c p;
  2. b) Nghiên c u cơ s khoa h c t ch c và cơ ch ho t ng c a b máy hành chính nhà nư c Trung ương và chính quy n a phương các c p; ch c năng, nhi m v , mô hình t ch c qu n lý nhà nư c v d ch v công, v h i, t ch c phi Chính ph (xã h i dân s ) và t ch c kinh t ; c) Nghiên c u cơ s khoa h c qu n lý và phát tri n i ngũ cán b , công ch c, viên ch c và ch công v ; d) Nghiên c u lu n c khoa h c và các gi i pháp, mô hình ph c v c i cách hành chính nhà nư c; ) Nghiên c u nh ng v n lý lu n và th c ti n t ch c lao ng khoa h c trong các cơ quan hành chính nhà nư c; e) Nghiên c u xây d ng các án, d án, văn b n quy ph m pháp lu t thu c ch c năng qu n lý nhà nư c c a B theo s phân công c a B trư ng. 3. Nghiên c u ng d ng: a) Nghiên c u tri n khai ng d ng các k t qu nghiên c u c a các tài, chương trình, d án ã nghi m thu vào gi i quy t các nhi m v chính tr và yêu c u th c ti n c a B , ngành; b) Nghiên c u tri n khai ng d ng các thành t u m i, hi n i c a khoa h c và công ngh vào th c ti n công tác c a B , ngành. 4. Th c hi n nhi m v u m i qu n lý ho t ng khoa h c và công ngh c a B N i v : a) Giúp B trư ng qu n lý công tác nghiên c u khoa h c c a B ; b) Là cơ quan thư ng tr c H i ng khoa h c c a B ; c) Xây d ng chi n lư c phát tri n khoa h c c a ngành; d) Xây d ng k ho ch nghiên c u khoa h c dài h n, hàng năm c a B , t ch c th c hi n, qu n lý ho t ng nghiên c u khoa h c; ) nh kỳ t ch c sơ k t, t ng k t công tác nghiên c u khoa h c ph c v các nhi m v c a B , ngành. 5. Th c hi n các d ch v công: a) Ký k t h p ng và m các l p b i dư ng v chuyên môn nghi p v , k năng, phương pháp nghiên c u cho cán b , công ch c, viên ch c và các l p ào t o, b i dư ng theo các chương trình, d án, tài nghiên c u khoa h c c p nhà nư c do Vi n ch trì; b) Ký k t các h p ng d ch v xây d ng thi công ch c, viên ch c; giáo trình, chương trình ào t o, b i dư ng nghi p v chuyên ngành cho cán b , công ch c, viên ch c; c) Th c hi n các d ch v công khác theo quy nh c a pháp lu t. 6. ào t o sau i h c g n v i nghiên c u khoa h c theo quy nh c a pháp lu t. 7. H p tác nghiên c u khoa h c: a) Th c hi n h p tác qu c t trong nghiên c u khoa h c v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t;
  3. b) H p tác nghiên c u khoa h c và trao i kinh nghi m nghiên c u khoa h c v i các cơ quan, ơn v ; các Vi n nghiên c u khoa h c; các cơ s ào t o, b i dư ng trong nư c v nh ng v n liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; c) Ph i h p v i các cơ quan, ơn v thu c B ; các cơ quan, ơn v trong ngành t ch c tri n khai và ng d ng các k t qu nghiên c u vào th c ti n công tác c a B , ngành; d) T ch c ho c ph i h p t ch c các h i ngh , h i th o, t a àm khoa h c trong nư c và qu c t có liên quan n các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B . 8. T ch c và qu n lý công tác thông tin – tư li u khoa h c và qu n lý thư vi n c a B : a) Xây d ng, qu n lý và ph c v khai thác, s d ng cơ s d li u thông tin khoa h c ph c v công tác nghiên c u khoa h c và qu n lý nhà nư c c a B ; b) Xu t b n các n phNm thông tin, tư li u khoa h c, t ch c phát hành b n tin v ho t ng nghiên c u khoa h c c a Vi n, c a B ; ph bi n, tuyên truy n, ng d ng các k t qu nghiên c u khoa h c vào gi i quy t các nhi m v th c ti n c a B ; c) Xây d ng và qu n lý Website c a Vi n; d) H p tác, trao i thông tin tư li u khoa h c v i các cơ quan trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; ) Qu n lý và duy trì ho t ng thư vi n c a B ; xu t ng d ng các thành t u khoa h c công ngh - thông tin nâng cao hi u qu ho t ng c a thư vi n. 9. T ch c biên t p và phát hành nh kỳ hàng tháng B n tin c i cách hành chính. 10. Qu n lý biên ch , i ngũ cán b , công ch c, viên ch c, tài chính, tài s n c a Vi n theo quy nh c a nhà nư c v cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh công l p. 11. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a B trư ng. 12. th c hi n các nhi m v ư c giao, Vi n có các quy n h n: a) T ch c và ho t ng theo cơ ch t ch , t ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t i v i t ch c khoa h c công l p nghiên c u cơ b n, nghiên c u chi n lư c chính sách ph c v qu n lý nhà nư c; b) Tham d các H i ngh liên quan do B t ch c; c) ngh V (Ban) T ch c cán b các B , ngành Trung ương, S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p nghiên c u và cung c p thông tin v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ph c v nghiên c u; d) Ch trì ho c tham gia xây d ng các án, d án trong nư c và các d án qu c t tài tr c i cách hành chính c a B . i u 3. Cơ c u t ch c và cơ ch ho t ng 1. Cơ c u t ch c thu c Vi n, g m có: a) Phòng nghiên c u t ch c; b) Phòng nghiên c u qu n lý cán b , công ch c;
  4. c) Phòng nghiên c u qu n lý viên ch c; d) Phòng qu n lý khoa h c; ) Phòng t ng h p; e) Phòng k ho ch tài chính; g) Trung tâm nghiên c u xã h i dân s và ào t o; h) Trung tâm thông tin và thư vi n. 2. Cơ ch ho t ng: a) Vi n Khoa h c t ch c nhà nư c ho t ng theo ch th trư ng. Vi n khoa h c t ch c nhà nư c có Vi n trư ng và các Phó Vi n trư ng, Vi n trư ng là ngư i ng u Vi n và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Vi n. Vi n trư ng do B trư ng b nhi m; các Phó Vi n trư ng do B trư ng b nhi m theo ngh c a Vi n trư ng. b) Quy n h n và trách nhi m c a Vi n trư ng: - Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và các t ch c thu c Vi n; ngh B trư ng quy t nh thành l p, h p nh t, gi i th các t ch c thu c Vi n; - Trình B trư ng b nhi m, b nhi m l i, cho t ch c, mi n nhi m các Phó Vi n trư ng; - Quy t nh b nhi m, b nhi m l i, t ch c, mi n nhi m c p trư ng, c p phó các b ph n, t ch c thu c Vi n; - T ch c tuy n d ng, ký h p ng làm vi c, h p ng lao ng, h p ng giao khoán công vi c i v i cán b , công ch c, viên ch c trong Vi n và h p ng thuê khoán i v i nh ng công vi c không c n thi t ph i b trí biên ch thư ng xuyên; - Quy t nh vi c phân công, b trí, luân chuy n và s d ng cán b , công ch c, viên ch c theo yêu c u nhi m v và phù h p v i năng l c, trình chuyên môn; khen thư ng, k lu t cán b , công ch c, viên ch c theo phân c p c a B trư ng B N i v và theo quy nh c a pháp lu t; - Quy t nh ti p nh n, i u ng, bi t phái, ngh hưu, thôi vi c, ch m d t h p ng làm vi c, h p ng lao ng i v i cán b , công ch c, viên ch c c a Vi n theo quy nh c a pháp lu t; - Quy t nh vi c x p lương i v i cán b , công ch c, viên ch c ư c tuy n d ng vào làm vi c t i Vi n; nâng b c lương thư ng xuyên, nâng b c lương trư c th i h n; b nhi m vào ng ch công ch c, ng ch viên ch c; chuy n ng ch công ch c, ng ch viên ch c t ng ch nghiên c u viên chính và tương ương tr xu ng theo phân c p c a B trư ng B N i v và theo quy nh c a pháp lu t; - Quy t nh c cán b , công ch c, viên ch c c a Vi n i công tác, h c t p, nghiên c u nư c ngoài theo phân c p c a B trư ng B N i v và theo quy nh c a pháp lu t; - Ban hành, s a i, b sung quy ch làm vi c; quy ch chi tiêu n i b ; quy ch khen thư ng, k lu t; quy ch dân ch trong ho t ng và các quy ch khác trong ho t ng c a Vi n; - Vi n trư ng là ngư i i di n c a Vi n Khoa h c T ch c nhà nư c trong quan h v i các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. ng th i là T ng biên t p B n tin C i cách hành chính c a Vi n Khoa h c T ch c nhà nư c.
  5. c) Các Phó Vi n trư ng th c hi n nhi m v theo s phân công, y quy n c a Vi n trư ng và ch u trách nhi m trư c Vi n trư ng v các nhi m v ư c giao. d) Th c hi n t ch , t ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t: - Xác nh nhi m v nghiên c u và cơ ch th c hi n nghiên c u: quy t nh bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v nghiên c u khoa h c hàng năm do B giao, m b o ch t lư ng, ti n theo yêu c u c a B ; quy t nh vi c tham gia tuy n ch n, u th u th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh , ký h p ng th c hi n các d ch v công và các nhi m v khoa h c và công ngh , d ch v khoa h c và công ngh v i các t ch c, cá nhân trong nư c; t ch , t ch u trách nhi m t ch c th c hi n nhi m v theo h p ng ã ký k t; - Quy t nh hình th c h p tác, nghiên c u, chuy n giao công ngh , trao i thông tin tư li u v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài; ư c tr c ti p m i các chuyên gia, nhà khoa h c nư c ngoài n làm vi c, trao i kinh nghi m, tham gia qu n lý và ch trì các nhi m v khoa h c công ngh c a Vi n; - Qu n lý và s d ng kinh phí, tài chính theo phương th c khoán và theo quy ch chi tiêu n i b c a Vi n; thành l p qu phát tri n ho t ng s nghi p, qu d phòng n nh thu nh p, qu khen thư ng và qu phúc l i; - Quy t nh t ch c tuy n d ng, s d ng biên ch và th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c; nhân viên h p ng lao ng và c ng tác viên c a Vi n. ) Vi n có H i ng khoa h c làm tư v n cho Vi n trư ng. Các thành viên c a H i ng khoa h c do Vi n trư ng quy t nh. H i ng khoa h c c a Vi n ho t ng theo quy ch do Vi n trư ng ban hành. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 46/2003/Q -BNV ngày 18 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B N i v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Vi n Nghiên c u khoa h c t ch c nhà nư c. 2. Chánh văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Vi n trư ng Vi n khoa h c t ch c nhà nư c, Th trư ng và cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng, các /c Th trư ng; - B KH&CN ( bi t); - Lưu: VT, Vi n KHTCNN, V TCCB. Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản