Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM

 1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1505/2003/Q -BTM Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1505/2003/Q -BTM NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH I LÝ KINH DOANH XĂNG D U B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Lu t Thương m i ban hành ngày 23 tháng 5 năm 1997 (M c 6 Chương II v i lý mua bán hàng hoá); Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 187/2003/Q -TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 v vi c ban hành Quy ch qu n lý kinh doanh xăng d u; xây d ng h th ng i lý xăng d u phát tri n n nh, t ng bư c phù h p v i cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c, áp ng nhu c u phát tri n kinh t và nhu c u tiêu dùng xã h i; Xét ngh c a V trư ng V Chính sách Thương nghi p trong nư c, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch i lý kinh doanh xăng d u. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2004. i u 3: Các quy nh trư c ây v kinh doanh xăng d u trái v i các quy nh c a Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này u bãi b . i u 4: Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Giám c S Thương m i; Chánh Văn phòng B Thương m i, V trư ng V Chính sách Thương nghi p trong nư c và V trư ng, C c trư ng các V , C c có liên quan c a B Thương m i ch u trách nhi m t ch c thi hành Quy t nh này. Phan Th Ru ( ã ký)
 2. QUY CH I LÝ KINH DOANH XĂNG D U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1505 /2003/Q -BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a B trư ng B Thương m i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Ph m vi áp d ng và i tư ng i u ch nh 1. Xăng d u trong Quy ch này bao g m: xăng ng cơ, nhiên li u diesel, d u ho và mazut (k c xăng d u s n xu t, ch bi n t nguyên li u nh p khNu ho c nguyên li u trong nư c). 2. Quy ch này quy nh v i lý kinh doanh xăng d u, áp d ng i v i các doanh nghi p kinh doanh xăng d u trên th trư ng n i a t khâu bán buôn n khâu bán l cho ngư i tiêu dùng. i u 2: Gi i thích t ng M t s t ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. Doanh nghi p xăng d u u m i là doanh nghi p kinh doanh nh p khNu xăng d u (k c nh p khNu và s n xu t ch bi n xăng d u t nguyên li u trong nư c ho c nguyên li u nh p khNu) áp ng các i u ki n quy nh t i i u 5 Quy ch qu n lý kinh doanh xăng d u ban hành kèm theo Quy t nh s 187/2003/Q -TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . 2. Bên giao i lý là doanh nghi p xăng d u u m i ho c các ơn v thành viên i di n cho doanh nghi p xăng d u u m i (công ty, chi nhánh, xí nghi p, kho) giao xăng d u cho bên i lý bán. 3. Bên i lý là doanh nghi p nh n xăng d u c a bên giao i lý bán và hư ng thù lao i lý. 4. i lý hoa h ng là hình th c i lý mà bên i lý th c hi n vi c bán xăng d u theo giá bán c a bên giao i lý ư c hư ng m t kho n thù lao dư i hình th c hoa h ng. M c hoa h ng do hai bên tho thu n. 5. i lý bao tiêu là hình th c i lý mà bên i lý m nh n bán tr n gói m t lư ng xăng d u nh t nh theo giá bán c a bên giao i lý. Thù lao bên i lý ư c hư ng là kho n chênh l ch gi a giá bán th c t so v i giá giao c a bên giao i lý. 6. T ng i lý là hình th c i lý mà bên i lý c a doanh nghi p xăng d u u m i t ch c m t h th ng i lý bán l tr c thu c, bao g m các c a hàng, tr m bán l c a mình và các i lý bán l khác. Các i lý bán l th c hi n quy n và nghĩa v tr c ti p v i T ng i lý, ng th i thông qua T ng i lý th c hi n quy n và nghĩa v iv i doanh nghi p xăng d u u m i.
 3. Khi nh n xăng d u c a doanh nghi p xăng d u u m i T ng i lý là bên i lý, khi giao xăng d u cho i lý bán l T ng i lý là bên giao i lý. i u 3: Quy nh v i lý 1. Doanh nghi p xăng d u u m i khi bán xăng d u trên th trư ng n i a, ngoài vi c t ch c tr c ti p bán xăng d u cho các h công nghi p và bán l cho ngư i tiêu dùng, ph i thi t l p h th ng i lý xăng d u theo quy nh c a Quy ch này; ch ư c bán xăng d u dư i hình th c i lý cho các doanh nghi p trong h th ng i lý và liên i ch u trách nhi m v giá c , s lư ng, ch t lư ng xăng d u c a mình n khâu bán l . 2. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t áp ng các i u ki n kinh doanh xăng d u quy nh t i Thông tư s 14/1999/TT-BTM ngày 07/7/1999 c a B Thương m i, ư c kinh doanh bán buôn, bán l xăng d u trên th trư ng n i a dư i hình th c i lý theo quy nh c a Quy ch này và ch u trách nhi m v giá c , s lư ng, ch t lư ng xăng d u bán ra theo các cam k t trong h p ng i lý. 3. M i c a hàng, i m bán l xăng d u không thu c h th ng phân ph i c a doanh nghi p xăng d u u m i ho c h th ng phân ph i c a T ng i lý do doanh nghi p xăng d u u m i thi t l p u không ư c phép kinh doanh xăng d u trên th trư ng. 4. Doanh nghi p kinh doanh xăng d u, k c các i lý bán l ph i th c hi n ch ghi chép s sách, ch ng t trong t t c các khâu lưu thông xăng d u theo quy nh c a B Tài chính. 5. Nghiêm c m các hành vi u cơ găm hàng, liên k t c quy n làm m t n nh th trư ng; bán xăng d u không úng giá niêm y t, bán thi u s lư ng ho c không úng tiêu chuNn ch t lư ng quy nh cho t ng lo i xăng d u và các hành vi gian d i khác i v i khách hàng. Chương 2: T CH C H TH NG I LÝ XĂNG D U i u 4: H th ng i lý xăng d u 1. H th ng i lý xăng d u là m t b ph n c a h th ng phân ph i xăng d u c a doanh nghi p xăng d u u m i. H th ng phân ph i xăng d u c a doanh nghi p xăng d u u m i bao g m: các ơn v tr c thu c doanh nghi p (công ty, chi nhánh, xí nghi p, kho) tr c ti p bán xăng d u cho các h công nghi p và cung ng xăng d u cho các i lý; các c a hàng, tr m bán l xăng d u tr c thu c doanh nghi p ho c tr c thu c các ơn v trên; h th ng i lý xăng d u bao g m các T ng i lý và i lý bán l xăng d u cho ngư i tiêu dùng. 2. H th ng i lý xăng d u c a doanh nghi p xăng d u u m i ư c t ch c theo các kênh ch y u sau ây:
 4. 2.1. Doanh nghi p xăng d u u m i thi t l p h th ng các i lý bán l và tr c ti p ký h p ng giao xăng d u v i t ng i lý bán l các i lý bán cho ngư i tiêu dùng. 2.2. Doanh nghi p xăng d u u m i ký h p ng giao xăng d u cho các T ng i lý, các T ng i lý bán xăng d u cho các h công nghi p tiêu th xăng d u tr c ti p và ký h p ng giao xăng d u cho các i lý bán l . Doanh nghi p xăng d u u m i ư c l a ch n m t ho c k t h p các kênh nói trên phù h p v i th trư ng và i u ki n kinh doanh c a mình. 3. T ng i lý có th ký h p ng v i nhi u doanh nghi p xăng d u u m i, nhưng ph i t ch c h th ng i lý bán l riêng cho t ng doanh nghi p u m i. T i m t c a hàng, tr m bán l xăng d u ch ư c bán xăng d u c a m t doanh nghi p xăng d u u m i, ph i ghi bi n hi u c a doanh nghi p xăng d u u m i ó theo quy nh t i i m 3.3 Kho n 3 i u 5 Quy ch này và ph i ghi rõ trong h p ng i lý. Doanh nghi p xăng d u u m i có quy n không ch p nh n vi c T ng i lý ký h p ng v i nhi u doanh nghi p xăng d u u m i và t ch i ký h p ng v i T ng i lý ó i u 5: Trách nhi m c a các doanh nghi p trong h th ng i lý 1. Trách nhi m c a doanh nghi p xăng d u u m i: 1.1. T ch c nh p khNu xăng d u úng ti n v s lư ng, cơ c u ch ng lo i theo h n m c nh p khNu t i thi u ư c giao; b o m ch t lư ng xăng d u theo quy nh và cung ng , n nh cho h th ng phân ph i c a mình áp ng các nhu c u xăng d u trên a bàn kinh doanh; thư ng xuyên b o m lư ng xăng d u d tr lưu thông b ng 15 ngày cung ng tính theo h n m c nh p khNu t i thi u ư c giao c v s lư ng và cơ c u ch ng lo i. 1.2. T ch c h th ng phân ph i xăng d u c a doanh nghi p theo quy nh t i i u 4 Quy ch này t i các t nh, thành ph phù h p v i kh năng kinh doanh; ch ư c giao xăng d u cho các doanh nghi p trong h th ng i lý c a mình bán dư i hình th c i lý và theo úng các h p ng i lý ã ký k t. ăng ký h th ng phân ph i xăng d u này v i B Thương m i trư c ngày 15/01/2004 theo m u kèm theo Quy ch này và ăng ký b sung hàng tháng n u có s thay i. Thông báo cho S Thương m i t nh, thành ph danh sách các ơn v tr c thu c, các T ng i lý và các i lý bán l thu c h th ng phân ph i c a mình ho t ng trên a bàn S Thương m i bi t và giám sát. 1.3. Quy nh và công b theo thNm quy n giá bán l xăng d u; t ch c ki m tra và liên i ch u trách nhi m v vi c th c hi n giá bán l xăng d u trong h th ng phân ph i c a mình. G i văn b n quy t nh giá bán l xăng d u (k c khi thay i giá t xu t) cho S Thương m i t nh, thành ph nơi có các ơn v tr c thu c, các T ng i lý và các i lý bán l thu c h th ng phân ph i c a mình S thương m i có cơ s ki m tra, giám sát giá bán l c a các i lý.
 5. 1.4. Ph i th hi n rõ trong h p ng i lý v trách nhi m c a các bên i v i ch t lư ng xăng d u; quy nh ch ki m tra và t ch c ki m tra ch t lư ng xăng d u, ki m nh các thi t b , d ng c o lư ng c a các i lý và liên i ch u trách nhi m v s lư ng, ch t lư ng xăng d u bán ra trong h th ng i lý xăng d u c a mình. 1.5. Th c hi n úng cam k t ã ký trong h p ng i lý; b o m tính h p pháp c a ngu n xăng d u cung ng cho các i lý; cung c p m u bi u trưng (lô-gô) và hư ng d n các i lý bán l treo bi u trưng, ghi bi n hi u theo úng quy nh c a Quy ch này; cung c p hoá ơn, ch ng t có liên quan và tr thù lao cho các i lý theo tho thu n, cam k t trong h p ng. 1.6. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a trung ương, a phương qu n lý các T ng i lý, các i lý bán l ho t ng kinh doanh xăng d u theo úng các quy nh c a pháp lu t, b o m n nh th trư ng, giá c ; l p k ho ch phát tri n m ng lư i phân ph i, cơ s v t ch t k thu t kinh doanh xăng d u c a mình t i các vùng, mi n và các t nh, thành ph áp ng nhu c u phát tri n c a th trư ng. 2. Trách nhi m c a T ng i lý: 2.1. L a ch n và ký h p ng làm T ng i lý bán xăng d u cho các doanh nghi p xăng d u u m i. 2.2. Thi t l p h th ng phân ph i xăng d u c a mình, bao g m: các kho, c a hàng, tr m bán l tr c thu c và các i lý bán l theo quy nh t i i u 4 Quy ch này và ăng ký h th ng này v i các doanh nghi p xăng d u u m i khi ký h p ng làm T ng i lý; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và doanh nghi p xăng d u u m i v ho t ng c a h th ng phân ph i xăng d u do mình t ch c và qu n lý. 2.3. Ch ư c bán xăng d u cho các h công nghi p tiêu th tr c ti p theo h p ng, cung ng xăng d u cho các ơn v tr c thu c bán l ho c các i lý bán l trong h th ng c a mình theo h p ng i lý. 2.4. Trên cơ s h p ng ký k t v i doanh nghi p xăng d u u m i, b o m t ch c cung ng xăng d u thư ng xuyên, n nh n các i lý bán l thu c h th ng phân ph i c a mình áp ng nhu c u c a th trư ng. Không ư c ti p nh n xăng d u t ngu n trôi n i không rõ xu t x và xăng d u ngoài h th ng bán t i các ơn v tr c thu c và giao cho các i lý bán. 2.5. Ch u trách nhi m v s lư ng, ch t lư ng xăng d u ã nh n c a doanh nghi p u m i theo h p ng ã ký. Ph i th hi n rõ trong h p ng ký v i các i lý bán l v trách nhi m c a các bên i v i ch t lư ng xăng d u; quy nh ch ki m tra và t ch c ki m tra ch t lư ng xăng d u, ki m nh các thi t b , d ng c o lư ng c a các i lý bán l và liên i ch u trách nhi m v ch t lư ng, s lư ng xăng d u bán ra c a các i lý bán l . 2.6. Thông tin thư ng xuyên cho doanh nghi p xăng d u u m i v tình hình th trư ng; ph i h p v i doanh nghi p xăng d u u m i không ng ng tăng s n lư ng xăng d u bán ra n nh th trư ng và áp ng nhu c u tiêu dùng trong m i th i i m.
 6. 2.7. Th c hi n các quy nh v an toàn phòng cháy n , v sinh môi trư ng và các quy nh khác c a pháp lu t v kinh doanh xăng d u. 3. Trách nhi m c a i lý bán l : 3.1. Ch ư c làm i lý bán l xăng d u cho m t doanh nghi p (doanh nghi p xăng d u u m i ho c doanh nghi p làm T ng i lý) và ch ư c bán l xăng d u c a m t doanh nghi p xăng d u u m i theo h p ng i lý ã ký k t. 3.2. Thư ng xuyên bán xăng d u ra th trư ng và không ư c bán cao hơn giá bán l do doanh nghi p xăng d u u m i quy nh. 3.3. Bi n hi u t i nơi bán hàng ph i ghi rõ " i lý bán l xăng d u" và tên c a doanh nghi p xăng d u u m i; ph i ghi ho c treo bi u trưng (lô-gô) c a doanh nghi p xăng d u u m i và ch ư c ghi tên, bi u trưng c a m t doanh nghi p xăng d u u m i c a h th ng i lý k c khi làm i lý bán l thông qua T ng i lý. 3.4. Ph i niêm y t th i gian bán hàng và giá bán l i v i t ng ch ng lo i xăng d u và bán úng giá niêm y t. Vi c niêm y t giá ph i rõ ràng, không gây nh m l n cho khách. ơn v tính i v i xăng ng cơ, d u ho , nhiên li u diesel: ng/lít, i v i mazut: ng/kg ho c ng/lít. 3.5. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và bên giao i lý v s lư ng, ch t lư ng xăng d u bán ra. Ch p hành các quy nh v o lư ng, ch t lư ng xăng d u và s hư ng d n, ki m tra c a doanh nghi p xăng d u u m i ho c T ng i lý. ư c quy n t ch i ti p nh n xăng d u c a bên giao i lý trong trư ng h p có cơ s kh ng nh bên giao i lý không b o m ch t lư ng xăng d u theo úng tiêu chuNn quy nh. 3.6. Không ti p nh n xăng d u t ngu n trôi n i không rõ xu t x và xăng d u ngoài h th ng bán t i i lý. 3.7. Thông tin thư ng xuyên cho bên giao i lý v tình hình th trư ng; ph i h p v i bên giao i lý n nh th trư ng và áp ng nhu c u tiêu dùng trong m i th i i m. 3.8. Th c hi n các quy nh v an toàn phòng cháy n , v sinh môi trư ng và các quy nh khác c a pháp lu t v kinh doanh xăng d u. Chương 3: H P NG I LÝ i u 6: Ký k t h p ng i lý 1. Doanh nghi p có nhu c u làm i lý kinh doanh xăng d u ph i g i h sơ cho bên giao i lý xem xét ký h p ng i lý, h sơ g m có: 1.1. Gi y Ch ng nh n ăng ký kinh doanh, trong ó có ăng ký m t hàng xăng d u: 01 b n sao có công ch ng .
 7. 1.2. Gi y Ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u c a c a hàng, tr m bán l xăng d u, phương ti n v n chuy n chuyên d ng xăng d u ( trong trư ng h p t t ch c v n chuy n b ng phương ti n c a mình ) : 01 b n sao có công ch ng. 1.3. Phương án t ch c h th ng i lý xăng d u trong trư ng h p ký h p ng làm T ng i lý v i doanh nghi p xăng d u u m i. 1.4. Gi y Ch ng nh n là ch s h u c a phương ti n v n chuy n xăng d u trong trư ng h p bên i lý m nh n v n chuy n b ng phương ti n c a mình: 01 b n sao có công ch ng. 2. H p ng i lý: 2.1. ư c ký k t b ng văn b n theo úng quy nh c a pháp lu t trên nguyên t c tho thu n, t nguy n, bình ng, hai bên cùng có l i, tr c ti p ch u trách nhi m v t ch t và ch p hành các quy nh t i Quy ch này. 2.2. Hai bên l a ch n và ghi trong h p ng v hình th c i lý: i lý hoa h ng ho c i lý bao tiêu và các quy nh, cam k t v thù lao phù h p v i hình th c i lý. 2.3. Có y các n i dung ch y u, như: tên, a ch , mã s thu c a bên i lý và bên giao i lý; s lư ng, ch t lư ng và ch ng lo i xăng d u i lý và trách nhi m c a t ng bên; giao nh n, giá bán, hình th c i lý, thù lao i lý và các cam k t khác theo quy nh c a pháp lu t và c a Quy ch này. Th i h n h p ng do các bên tho thu n, t i thi u ph i là 06 tháng. i u 7: Giao nh n xăng d u i lý 1. ơn v tính trong giao nh n: i v i xăng ng cơ, nhiên li u diesel, d u ho ơn v tính b ng lít (l), mazut: kilôgam (kg) nhi t th c t ho c quy i v nhi t tiêu chuNn 15 0C. 2. a i m giao nh n: các bên căn c i u ki n, năng l c phương ti n v n chuy n c a mình tho thu n, có th l a ch n giao hàng t i kho c a bên giao i lý, ho c t i kho hay c a hàng c a bên i lý. a i m giao nh n ghi trong h p ng là cơ s xác nh m c thù lao i lý. 3. Giao nh n v s lư ng: s lư ng xăng d u giao nh n ư c ghi trong hoá ơn do bên giao i lý phát hành. Vi c xác nh s lư ng hàng giao ph i tuân theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4. Giao nh n v ch t lư ng: ch t lư ng xăng d u giao ư c ghi trong ơn hoá nghi m ho c ch ng ch ch t lư ng do kho xu t hàng c a bên giao i lý c p cho t ng lô hàng, phù h p v i Tiêu chuNn Vi t Nam hi n hành. 5. Th t c giao nh n xăng d u th c hi n theo quy nh hi n hành v giao nh n hàng hoá i lý và quy t c giao nh n nhiên li u d u m th l ng. i u 8: V n chuy n xăng d u i lý
 8. 1. Ch nh ng phương ti n v n chuy n xăng d u h p pháp, m b o yêu c u v an toàn k thu t, an toàn phòng cháy ch a cháy và v sinh môi trư ng, ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ki m nh và còn hi u l c thi hành m i ư c tham gia v n chuy n xăng d u i lý. 2. Các phương ti n v n chuy n xăng d u i lý ph i có hoá ơn, ch ng t v hàng hoá lưu thông trên ư ng theo quy nh c a B Tài chính. 3. Vi c l a ch n phương ti n v n chuy n xăng d u i lý, quy nh trách nhi m b o hi m ngư i, phương ti n, b o m an toàn trong khi v n chuy n, trách nhi m v s lư ng, ch t lư ng xăng d u, r i ro t n th t, quy trình giao nh n, cư c phí v n chuy n và các quy nh khác do các bên tho thu n, cam k t trong h p ng i lý. i u 9: V giá xăng d u 1. Trên cơ s giá nh hư ng c a Nhà nư c và quy n h n c a doanh nghi p xăng d u u m i quy nh t i Kho n 3 i u 11 Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 187/2003/Q -TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph , doanh nghi p xăng d u u m i quy t nh giá bán c th , bao g m: giá giao t i kho c a doanh nghi p xăng d u u m i; giá bán l t i các c a hàng, tr m bán l tr c thu c doanh nghi p xăng d u u m i và t i các i lý bán l trong toàn b h th ng phân ph i xăng d u c a mình. 2. Giá giao t i kho c a doanh nghi p xăng d u u m i và giá bán l ư c doanh nghi p xăng d u u m i quy nh b ng văn b n dư i hình th c quy t nh ho c thông báo giá và ph i g i cho các ơn v trong h th ng phân ph i xăng d u c a mình trư c th i i m giá m i có hi u l c thi hành, k c trư ng h p thay i t xu t. 3. Giá bán l là cơ s tính giá giao và thù lao cho các i lý trong h th ng c a doanh nghi p xăng d u u m i và c n ư c gi n nh. T t c các c a hàng, tr m bán l xăng d u thu c doanh nghi p xăng d u u m i và các i lý bán l trong h th ng i lý không ư c bán cao hơn giá bán l do doanh nghi p xăng d u u m i quy nh; ph i niêm y t giá bán l và bán úng giá niêm y t. i u 10: Thù lao i lý 1. Thù lao i lý là kho n ti n do bên giao i lý tr cho bên i lý dư i hình th c hoa h ng ho c chênh l ch giá và th c hi n theo các nguyên t c sau : 1.1. Hình th c và m c thù lao i lý c th do các bên tho thu n và ghi trong h p ng i lý. M c thù lao i lý ph i b o m cho i lý bù p chi phí, có l i nhu n h p lý, h p l và làm nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c. 1.2. Thù lao i lý ph i m b o s công b ng, bình ng, không phân bi t i x và ư c ghi rõ trong h p ng i lý. 2. Phương th c, th i h n thanh toán thù lao i lý do các bên tho thu n, cam k t trong h p ng i lý theo các quy nh hi n hành. Thanh toán thù lao i lý có th ư c th c hi n làm m t l n, ho c nhi u l n do các bên tho thu n ghi trong h p ng g n v i s lư ng xăng d u bên i lý nh n bán.
 9. Chương 4: KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 11: Trách nhi m c a S Thương m i S Thương m i có trách nhi m ch trì và ph i h p v i các cơ quan ch c năng a phương ki m tra, x lý vi c ch p hành các quy nh t i Quy ch này, c th : 1. T ch c ki m tra nh kỳ ho c ki m tra t xu t khi c n thi t i v i t t c các c a hàng, tr m bán l xăng d u c a các doanh nghi p trên a bàn. 2. Ki m tra và ph i h p v i các doanh nghi p xăng u m i ki m tra các T ng i lý, các i lý bán l xăng d u trong h th ng phân ph i khi có v vi c liên quan. 3. X lý k p th i theo quy nh c a pháp lu t i v i các hành vi vi ph m b o m n nh th trư ng xăng d u trên a bàn, ngăn ch n các hành vi buôn l u xăng d u, u cơ, bán sai giá, bán thi u s lư ng, không b o m ch t lư ng quy nh i v i t ng ch ng lo i xăng d u và các hành vi gian l n khác. i u 12: X lý vi ph m 1. Doanh nghi p kinh doanh xăng d u trên th trư ng n i a vi ph m các quy nh t i Quy ch này tuỳ theo m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c x lý hình s theo quy nh c a Pháp lu t. 2. Các hành vi vi ph m dư i ây u b x lý: 2.1. Không có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u ho c Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u h t th i h n hi u l c. 2.2. Mua, bán xăng d u không có h p ng i lý ho c không úng các quy nh v i lý c a Quy ch này. 2.3. Không b o m ch t lư ng xăng d u bán ra theo tiêu chuNn; các hành vi gian l n v s lư ng, ch t lư ng, pha tr n các ch ng lo i xăng d u. 2.4. Không niêm y t giá t i nơi bán l xăng d u ho c niêm y t cao hơn giá bán l do bên giao i lý quy nh và bán sai giá niêm y t. 2.5. Mua, bán xăng d u ngoài h th ng, xăng d u trôi n i không rõ xu t x . 2.6. Ng ng bán hàng không có lý do chính áng. 2.7. Không treo bi n hi u ho c bi n hi u không úng quy nh c a Quy ch này t i nơi bán l xăng d u. 2.8. Không b o m công tác phòng cháy ch a cháy và v sinh môi trư ng theo quy nh t i Thông tư 14/1999/TT-BTM ngày 07/7/1999 c a B Thương m i.
 10. 2.9. Các vi ph m khác v kinh doanh xăng d u theo quy nh c a Pháp lu t. Tên doanh nghi p..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S ....../CV- K ..., ngày.... tháng... năm 2003 V/v ăng ký h th ng phân ph i xăng d u Kính g i: B THƯƠNG M I Th c hi n quy nh t i Kho n 1 i u 5 Quy ch i lý kinh doanh xăng d u ban hành kèm theo Quy t nh s ..../2003/Q -BTM c a B Thương m i; T ng Công ty/Công ty.... có tr s óng t i s .... ư ng..... Qu n..... Thành ph ...... Tel:..... FAX ...........; xin kính g i B Thương m i B n ăng ký h th ng phân ph i xăng d u c a doanh nghi p, n th i i m ngày... tháng... năm 2003, như sau: 1. H th ng kho xăng d u u m i và kho trung chuy n c a doanh nghi p: - T ng dung tích/s c ch a kho xăng d u u m i:........ m3 - T ng dung tích kho trung chuy n:............................... m3 (C th xin xem b n Ph l c 1 kèm theo) 2. C a hàng, tr m bán l xăng d u tr c thu c doanh nghi p: - T ng s ...... c a hàng/tr m bán l xăng d u ( a ch c th t ng c a hàng/tr m xin xem b n Ph l c 2 kèm theo) 3. H th ng i lý: 4.1. V T ng i lý: ã ký h p ng v i các doanh nghi p (TCty/Công ty....) sau ây làm T ng i lý bán xăng d u : 1. TCty/Cty... làm T ng i lý trên các a bàn...., có... i lý bán l . 2. TCty/Cty... làm T ng i lý trên các a bàn...., có... i lý bán l .
 11. 3. TCty/Cty... làm T ng i lý trên các a bàn...., có... i lý bán l . 4.2. V i lý bán l : ã ký h p ng v i.... i lý bán l xăng d u t i các t nh/thành ph . S lư ng, a ch c a các T ng i lý, các i lý bán l thu c các T ng i lý và các i lý tr c ti p ký h p ng v i doanh nghi p xin xem b n Ph l c 3 kèm theo. Tôi xin cam oan b n kê khai trên ây là úng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c ăng ký h th ng i lý kinh doanh xăng d u này. Giám c TCTy/CTy.... (ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên, - Lưu VT, .... (Tên doanh nghi p) PH L C 1 (M U) H TH NG KHO PHÂN PH I XĂNG D U C A DOANH NGHI P STT H th ng kho a ch S c ch a (m3) Ghi chú A Kho xăng d u u m i: 1. Kho A 2. Kho B .... B Kho trung chuy n: 1. Kho C 2. Kho D .... C T ng c ng:
 12. (Tên doanh nghi p) PH L C 2 (M U) H TH NG C A HÀNG, TR M BÁN L XĂNG D U TR C THU C DOANH NGHI P STT C a hàng/tr m bán l a ch Ghi chú 1 C a hàng/tr m A s ......... phư ng/xã.......... qu n/huy n.......... thành ph /t nh... Tel.... 2 C a hàng/tr m B -nt- ... ....... ....... ... ....... ....... T ng c ng: (Tên doanh nghi p) PH L C 3 (M U) H TH NG T NG I LÝ, I LÝ BÁN L XĂNG D U Ã KÝ H P NG V I DOANH NGHI P STT H th ng i lý a ch Tel và FAX A T ng i lý: 1. TCty/Cty...... s ... phư ng/xã... qu n/huy n.... thành ph /t nh... Trong ó có: -nt- - i lý s 1 - i lý s 2 -nt- ...... ...... 2. TCty/Cty..... -nt- ...... ...... B Các i lý ký H tr c ti p:
 13. 1. i lý s 1: s ... phư ng/xã... qu n/huy n.... thành ph / t nh... 2. i lý s 2 : -nt- 3. i lý s 3 : -nt- 4. i lý s 4 : -nt- ... ... C T ng c ng:..... T ng i lý ..... i lý
Đồng bộ tài khoản