Quyết định số 1509/QĐ-GCTT

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 1509/QĐ-GCTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1509/QĐ-GCTT về việc ban hành thẻ mệnh giá cho thông tin di động GSM trả tiền trước do Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt nam ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1509/QĐ-GCTT

  1. TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc **** ***** Số :1509/QĐ-GCTT Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH THẺ MỆNH GIÁ CHO THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM TRẢ TIỀN TRƯỚC Căn cứ Nghị đình số 51/CP ngày 01/8/1995 của Chính phủ phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông; Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cà cước bưu chính viễn thông; Căn cứ Quyết định số 151/QĐ/HĐQT ngày 25/4/2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phê chuẩn thẻ mệnh giá cho thông tin di động GSM trả tiền trước; Theo đề nghị của Trưởng ban Giá cước và Tiếp thị; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bảng thẻ mệnh giá cho thông tin di động GSM trả tiền trước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2001. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ. Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Giám đốc Công ty Thông tin di động (VMS), Giám đốc Công ty Dịch vụ Viễn thông (GPC), Giám đốc các Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT.TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Trần Mạnh Hùng BẢNG THẺ MỆNH GIÁ CHO THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM TRẢ TIỀN TRƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1509/QĐ-GCTT ngày 8/5/2001 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam) 1. Mệnh giá thẻ và thời hạn thẻ: STT Mệnh giá thẻ Thời hạn thẻ Thời hạn chờ nạp tiền vào tài
  2. (đồng) (ngày) khoản (ngày) 1 200.000 20 15 2 300.000 40 15 3 500.000 90 15 Ghi chú: - Thời hạn mệnh giá được tính từ thời điểm đăng ký thẻ với hệ thống - Sau khi sử dụng hết giá trị của thẻ hoặc hết hạn mệnh giá thẻ, thuê bao di động trả trước bị khoá hướng gọi đi và tiếp tục nhận cuộc gọi đến trong thời gian chờ nạp tiền. - Sau thời hạn chờ nạp tiền, thuê bao di động trả trước bị khoá cả hướng gọi đến. 2. Các mức mệnh giá thẻ ở trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Đồng bộ tài khoản