Quyết định số 151/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 151/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 151/2004/QĐ-UB về việc: Ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm - Hà Nội (Tỷ lệ 1/2000) do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 151/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 151/2004/Q -UB Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH HÀ N I V VI C: BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T C M CÔNG NGHI P NINH HI P, HUY N GIA LÂM - HÀ N I (T L 1/2000) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v vi c ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 74/1999/Q -UB ngày 01/9/1999 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Huy n Gia Lâm (ph n s d ng t và giao thông) t l 1/5000; Căn c Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 23/9/2004 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t C m công nghi p Ninh Hi p, Huy n Gia Lâm – Hà N i (T l 1/2000); Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l Qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t C m công nghi p Ninh Hi p, Huy n Gia Lâm – Hà N i (T l 1/2000). i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t; Ch t ch UBND Huy n Gia Lâm, Ch t ch UBND Xã Ninh Hi p; Trư ng Ban qu n lý d án Khu công nghi p t p trung v a và nh Huy n Gia Lâm, Giám c Công ty u tư và Phát tri n h t ng Khu công nghi p và ô th s 18; Th trư ng các Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Nguy n Qu c Tri u I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO ÁN QUY HO CH CHI TI T C M CÔNG NGHI P NINH HI P XÃ NINH HI P - HUY N GIA LÂM - HÀ N I (T L 1/2000) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 151/2004/Q -UB ngày 23 tháng 9 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t C m công nghi p Ninh Hi p, Huy n Gia Lâm - Hà N i (T l 1/2000) ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 23 tháng 9 năm 2004. i u 2: Ngoài nh ng quy nh ư c qui nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong C m công nghi p Ninh Hi p, Huy n Gia Lâm - Hà N i còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND Huy n Gia Lâm, Giám c các S : Quy ho ch-Ki n trúc, Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng trong C m công nghi p Ninh Hi p theo úng Quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: V trí, ranh gi i, quy mô nghiên c u: 1. V trí: Khu t quy ho ch thu c a bàn Xã Ninh Hi p, Huy n Gia Lâm - Hà N i, n m giáp phía Tây Qu c l 1 m i, cách ư ng s 5 Hà N i - H i phòng 4 km (v phía B c). 2. Ph m vi và ranh gi i:
  3. - Phía ông giáp Qu c l 1 (m i) - Phía Nam giáp mương tiêu khu v c 7 Xã B c u ng. - Phía Tây - Nam giáp tr c ư ng liên xã. - Phía Tây - B c giáp t canh tác. - Phía ông - B c giáp mương tiêu khu v c 7 xã B c u ng. 3. Quy mô: T ng di n tích khu t quy h ach: 63,631ha i u 6: Di n tích khu t quy ho ch là 63,631ha, bao g m: - t t m giao qu n lý làm ư ng gom, ư ng vào thi công ch ng l n chi m: 3,493 ha - t thu c c m công nghi p : 60,138 ha + t xây d ng các nhà máy, xí nghi p : 36,171 ha + t giao thông n i b : 11,166 ha + t cây xanh vư n hoa : 8,277 ha + t XD các công trình hành chính, d ch v , nghiên c u : 2,267 ha + t công trình u m i h t ng k thu t : 2,257 ha i u 7: t xây d ng các nhà máy xí nghi p có di n tích t: 36,171ha (chi m 60,15% t ng di n tích) g m 9 lô t có ký hi u như sau: Di n tích M t S Quy mô Danh m c TT (T ng) (ha) xây d ng (%) 1 CN-01 5,554 60 1,2 2 CN-02 5,398 60 1,2 3 CN-03 6,175 60 1,5 4 CN-04 3,408 60 1,2 5 CN-05 3,408 60 1,2 6 CN-06 5,168 60 1,2 7 CN-07 1,434 60 1,2 8 CN-08 3,227 60 1,2 9 CN-09 2,399 60 1,5 Các lô t ư c chia theo các mô duyn kho ng 5000m2 và tuỳ theo yêu c u c a t ng nhà máy có th k t h p các lô có các quy mô l n hơn.
  4. Các lô t u có ư ng giao thông bao quanh m b o yêu c u giao thông v n t i, phòng cháy ch a cháy, h th ng h t ng k thu t. - Xây d ng công trình m b o b trí ch xe, t p k t hàng hoá ph c v cho t ng công trình và m b o kho ng lùi. Xây d ng khu x lý nư c th i c c b , không x tr c ti p vào h th ng chung. i u 8: Khu i u hành và công trình công c ng có di n tích 2,267ha (chi m 3,77% t ng di n tích) ư c xây d ng các công trình nhà i u hành, các công trình d ch v , gi i thi u s n phNm, y t ... m b o ph c v nhu c u trong C m công nghi p g m các lô TT-01, TT-02, TT-03. Di n tích M t S Quy mô Danh m c TT (T ng) (ha) xây d ng (%) 1 TT-01 0,430 50 2,5 2 TT-02 0,369 50 2,5 3 TT-03 1,468 50 2,5 + Thi t k , xây d ng các công trình tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t như: Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, b trí ch xe ph c v b n thân công trình theo Quy chuNn Xây d ng. i u 9: Khu công trình u m i k thu t có di n tích 2,257ha; chi m 3,75% t ng di n tích Khu công nghi p, g m 2 lô: - Lô KT-01 b trí tr m i n và tr m c p nư c s ch - Lô KT-02 b trí tr m s lý nư c th i, bãi chung chuy n ch t th i r n. Di n tích M t S Quy mô Danh m c TT (T ng) (ha) xây d ng (%) 1 KT-01 0,749 40 1,2 2 KT-02 1,508 40 1,2 i u 10: t khu cây xanh, th thao có di n tích 8,277ha (chi m 13,76% t ng di n tích), ư c phân b theo các ô t có ký hi u CX-01 n CX-04; và d i cây xanh d c các ư ng giao thông biên c a C m công nghi p tr tr c ư ng ti p giáp v i qu c l 1B. S TT Danh m c Di n tích 1 CX-01 3,976 2 CX-02 1,580 3 CX-03 1,674
  5. 4 CX-04 1,047 Trong khu cây xanh t p trung có dành di n tích thích h p b trí các công trình th thao như sân c u lông, bóng chuy n, qu n v t và ư c t ch c như ti u c nh, vư n hoa ph c v ngh ngơi, vi khí h u khu v c. i u 11: H th ng giao thông. t giao thông n i b c a C m công nghi p có di n tích 11.166ha (chi m 18,57% t ng di n tích) trong ó bãi xe t p trung ph c v giao d ch và m t ph n nhu c u C m công nghi p có di n tích: 0,708 ha. Trong khu t, t ng nhà máy, xí nghi p b trí ch xe riêng theo yêu c u s d ng. Thi t k ư ng n i b theo tiêu chuNn quy ph m thi t k ư ng trong khu công nghi p, m b o xây d ng ng b v i h th ng h t ng k thu t kèm theo. Vi c u n i ư ng n i b v i ư ng 1 m i c n có ý ki n c a B Giao thông V n t i. i u 12: San n n - Thoát nư c mưa: a- San n n: Khu t quy ho ch san n n v i hư ng d c t Tây B c xu ng ông Nam và t tr c ư ng trung tâm v hai phía B c và Nam. Cao san n n Hmax = +7,10m; Hmin = +6,30m. b- Thoát nư c mưa: Xây d ng h th ng c ng riêng gi a nư c mưa và nư c th i. Xây d ng các tuy n c ng kích thư c D600mm – D1500mm d c theo ư ng quy ho ch theo hư ng B c Nam và thoát nư c vào mương nông nghi p phía B c và phía Nam. T ng chi u dài c ng thoát nư c mưa: 4970m. i u 13: H th ng c p nư c: Giai o n trư c m t, xây d ng m t tr m c p nư c riêng công su t 3500m3/ngày. êm phía B c C m công nghi p. Khi Nhà máy nư c Yên Viên m r ng m ng lư i c p nư c sinh ho t cho Xã Ninh Hi p, s ư c c p nư c b sung t ngu n c a Nhà máy nư c Yên Viên. - B trí các h ng c u ho d c theo các ư ng ph chính, áp l c nư c t i thi u c n thi t cho vi c c u ho c n m b o là 10m c t nư c. - ư ng ng c p nư c xây d ng t o m ch vòng v i các tuy n ng c p nư c chính F100 ¸ F200mm và các tuy n ng nhánh F50 ¸ F75mm c p nư c công trình. i u 14: H th ng c p i n: Ngu n c p i n cho C m công nghi p là tr m 110KV Thanh Am thông qua tuy n cáp DK 22KV d c theo ư ng Yên Viên - ình Xuyên. Lâu dài s ư c b sung ngu n c p t tr m 110KV Gia Lâm 2. - Xây d ng 9 tr m bi n áp v i t ng công su t 18.000KWh (tr m xây). - i n chi u sáng ư c l y t các tr m h áp c a các c m xí nghi p. i u 15: Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng:
  6. * H th ng thoát nư c th i: Xây d ng h th ng c p riêng, nư c th i công nghi p sau khi qua x lý c c b trong t ng nhà máy ư c x vào h th ng c ng kích thư c D300mm - D400mm dài 5055m d n v tr m x lý nư c th i có công su t 2400m3/ngày (di n tích 1,5 ha phía Nam C m công nghi p). Sau khi x lý t tiêu chuNn (Theo quy nh c a TCVN 5945 – 1995) ư c x ra h th ng thoát nư c khu v c. * Rác th i sau khi qua phân lo i t i C m công nghi p s ư c v n chuy n n khu x lý t p chung theo qui nh Thành ph . i u 16: Thông tin liên l c: Ngu n xây d ng tuy n cáp quang dài 5km t tr m Bưu i n Gia Lâm n tr m bưu i n C m công nghi p. - Xây d ng 1 tr m bưu i n riêng cho C m công nghi p v i t ng s 200 máy. - Xây d ng 12 t cáp k t n i thuê bao c a các xí nghi p, nhà máy. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 17: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 18: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và qui nh c a pháp lu t. i u 19: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo qui nh c a pháp lu t. i u 20: án Quy ho ch chi ti t C m công nghi p Ninh Hi p, Huy n Gia Lâm - Hà N i (T l 1/2000) và b n i u l này ư c n hành và lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND Thành ph Hà N i. - S Quy ho ch Ki n trúc. - S Xây d ng. - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. - UBND Huy n Gia Lâm. - Ban qu n lý C m công nghi p Ninh Hi p, Huy n Gia Lâm. - Công ty u tư và Phát tri n h t ng Khu công nghi p và ô th s 18.
Đồng bộ tài khoản