Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 151/2005/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH V I U CH NH NNH M C KHOÁN BIÊN CH QU N LÝ HÀNH CHÍNH C A S LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i cơ quan hành chính Nhà nư c và Thông tư Liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC- BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 c a B Tài chính và Ban T ch c-Cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n th c hi n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 02 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 97/2005/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu biên ch qu n lý hành chính, s nghi p năm 2005 ; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 477/TTr-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2005 ; QUY T NNH : i u 1. Nay i u ch nh nh m c khoán biên ch qu n lý hành chính c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i (theo Quy t nh s 100/2004/Q -UB ngày 14 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v giao nh m c khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính cho S Lao ng-Thương binh và Xã h i) t 146 ngư i lên 176 ngư i. i u 2. nh m c biên ch hành chính quy nh t i i u 1 ư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2005. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i V , Giám c S Tài chính, Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Th trư ng các s - ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. - Như i u 3 - -B N iv - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - S K ho ch và u tư Lê Thanh H i - Kho b c Nhà nư c thành ph - S N i v (2b) - VPH -UB : PVP/VX, KT - T VX, TM - Lưu (VX-Nh)
Đồng bộ tài khoản