Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ******* ***** S 151/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH GIÁ XÂY D NG M I NHÀ , NHÀ T M, V T KI N TRÚC TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Ngh nh 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư khi nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/06/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 137/2007/Q -UBND ngày 30/11/2007 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c ban hành “Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư trên a bàn Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng và Giám c S Tài chính t i T trình s 2469/TTr-LS ngày 14/12/2007, văn b n th m nh s 1596/STP-VBPQ ngày 31/12/2007 c a S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành giá xây d ng m i nhà , nhà t m, v t ki n trúc trên a bàn Thành ph Hà N i làm cơ s xây d ng giá tr b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i t 1, Giá xây d ng m i nhà ư c qui nh t i Ph l c I và Giá xây d ng m i nhà t m, v t ki n trúc ư c qui nh t i Ph l c II kèm theo Quy t nh này. 2, Giá xây d ng m i nhà , nhà t m, v t ki n trúc s i u ch nh vào ngày 01 tháng 01 hàng năm theo ch s giá xây d ng do B Xây d ng công b . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2008 và thay th Quy t nh s 81/2005/Q -UB ngày 03/06/2005 c a UBND Thành ph v vi c ban hành giá xây d ng m i nhà , nhà t m, v t ki n trúc trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c, Th trư ng các s , ban, ngành thu c Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n, các t ch c và cá nhân có liên quan trên a bàn Thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - TT H ND Thành ph . ( bc); - CT UBND Thành ph ( bc); PHÓ CH TNCH - Các PCT UBND Thành ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Các B : Xây d ng; Tài chính; - Như i u 3; - Văn phòng Thành y; - CPVP, các phòng CV, TH; -Lưu VT. Nguy n Văn Khôi PH L C I B NG GIÁ XÂY D NG M I NHÀ (Kèm theo Quy t nh s 151/2007/Q -UBND ngày 31/12/2007 c a UBND Thành ph Hà N i) ơn giá C p, lo i công Lo i nhà trình ( ng/m2 sàn XD) C p Lo i Nhà 1 t ng, mái ngói ho c mái tôn, tư ng 110 1 b tr , tư ng bao quanh cao > 3m (không k 860.000 thu h i), không có tr n. Nhà 1 t ng, mái ngói ho c mái tôn, tư ng 220, Nhà 2 tư ng bao quanh cao > 3m (không k thu h i), 980.000 c p không có tr n. IV 3 Nhà 1 t ng, mái b ng (mái BTCT) 1.600.000 Nhà 2 – 3 t ng, tư ng xây g ch, mái b ng 4 (BTCT); ho c mái b ng BTCT trên l p tôn; 2.570.000 ho c mái ngói Nhà (4 – 5) t ng mái b ng BTCT ho c mái 1 b ng BTCT trên l p tôn và móng không gia c 2.520.000 b ng c c BTCT Nhà (4 – 5) t ng mái b ng BTCT ho c mái 2 b ng BTCT trên l p tôn và móng gia c b ng 2.970.000 Nhà c c BTCT c p III Nhà 6 – 8 t ng mái b ng BTCT ho c mái b ng 3 BTCT trên l p tôn và móng không gia c b ng 2.660.000 c c BTCT Nhà 6 – 8 t ng mái b ng BTCT ho c mái b ng 4 BTCT trên l p tôn và móng gia c b ng c c 2.980.000 BTCT
  3. 1 Bi t th giáp tư ng (h ng 1) 2.700.000 Nhà 2 Bi t thư song ôi, ghép (h ng 2) 3.000.000 Bi t th 3 Bi t thư riêng bi t (h ng 3) 3.310.000 4 Bi t thư riêng bi t sang tr ng (h ng 4) 3.650.000 Ghi chú: - Giá xây d ng m i nhà c p IV – 1 t ng (lo i 1, lo i 2) chưa bao g m b ph t, b nư c. Giá xây d ng m i các lo i nhà còn l i ã bao g m b ph t và b nư c. - Nhà c p IV – 1 t ng mái ngói ho c mái tôn (lo i 1 và lo i 2) n u có tr n thì ư c tính thêm: Tr n cót ép, tr n vôi rơm: 72.000 /m2 Tr n g , tr n nh a: 85.000 /m2 PH L C II B NG GIÁ XÂY D NG M I NHÀ T M, V T KI N TRÚC (Kèm theo Quy t nh s 151/2007/Q -UBND ngày 31/12/2007 c a UBND Thành ph Hà N i) Giá xây ơn v STT LO I NHÀ T M, V T KI N TRÚC d ng m i tính (1000 ) I Nhà t m Tư ng xây g ch 110, cao 3m tr xu ng (không tính 1 chi u cao tư ng thu h i) n n lát g ch xi măng, g ch ch ho c láng xi măng có ánh m u Nhà có khu ph , mái ngói, fibrôximăng ho c tôn, n n a m2 598 lát g ch xi măng Nhà không có khu ph , mái ngói, fibrôximăng ho c b m2 493 tôn, n n lát g ch xi măng Nhà không có khu ph , mái ngói, fibrôximăng ho c c m2 424 tôn, n n láng xi măng Nhà không có khu ph , mái gi y d u, n n láng xi d m2 332 măng 2 Nhà t m vách cót, mái gi y d u ho c mái lá m2 181 II Nhà bán mái tư ng xây g ch 110 cao 3m tr xu ng (không tính chi u cao tư ng thu h i) và có ít nh t 1
  4. b c tư ng chung, láng xi măng có ánh m u, 1 Mái ngói, fibrôximăng ho c tôn m2 354 2 Mái gi y d u m2 306 III Quán bán hàng 1 C t tre, mái lá, n n t m2 65 2 C t tre, mái lá, n n láng xi măng m2 101 IV Sân 1 Lát g ch t nung 30 x 30 m2 131 2 Lát g ch ch m2 58 3 Lát g ch bê tông xi măng m2 86 4 Lát g ch lá d a, g ch t 20 x 20 m2 74 5 Lá g ch xi măng hoa m2 119 6 Bê tông mác 150 m2 95 7 Láng xi măng m2 43 8 N n granitô m2 130 9 G ch t chèn m2 102 V Tư ng rào 1 Tư ng g ch ch 110 có b tr m2 332 2 Tư ng g ch ch 220 có b tr m2 539 3 Hoa s t m2 179 4 Khung s t góc lư i B40 m2 114 5 Dây thép gai (Bao g m c c c) m2 48 VI Mái vNy 1 T m nh a ho c fibrôximăng m2 67 2 Ngói ho c tôn m2 139 VII Các công trình khác 1 Gác xép bê tông m2 331 2 Gác xép g m2 306 3 B nư c m3 761 4 B ph t m3 850 5 Gi ng t m sâu 48 6 Gi ng khơi xây g ch ho c bê tông m sâu 298 7 Gi ng khoan sâu
  5. gi ng 1 8 Gi ng khoan sâu > 25 m 1.310 gi ng C u thang BTCT (Tính theo di n tích b n thang và ch 9 m2 826 áp d ng cho c u thang ngoài nhà) 10 C ng thoát nư c bê tông (D300) md 58 11 Rãnh thoát nư c xây g ch có n p BTCT md 239 Chi ghú: Giá xây d ng m i nhà t m chưa bao g m b ph t, b nư c.
Đồng bộ tài khoản