Quyết định số 151-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 151-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 151-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 151-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 151-Q Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 1982 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C K THU T NHÀ NƯ C S 151-Q NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1982 BAN HÀNH M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24-8-1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Căn c ngh c a B Cơ khí và luy n kim trong Công văn s 589-CL/KT2 ngày 26- 3-1981 v vi c xét duy t và ban hành tiêu chu n Nhà nư c, QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành tiêu chuNn Nhà nư c sau: TCVN 3725-82. Khí c i n i n áp n 1000V. Phương pháp th . i u 2.- Tiêu chuNn trên ban hành khuy n khích áp d ng i v i t t c các ngành, các a phương có liên quan trong toàn qu c. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản