Quyết định số 151/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
7
download

Quyết định số 151/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 151/TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sài Đồng B, Hà Nội do Thủ tướng CHính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 151/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 151/TTg Hà N i, ngày 11 tháng 3 năm 1996 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH CƠ S H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P SÀI NG B, HÀ N I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a U ban nhân dân thành ph Hà N i t i T trình s 65/TT-UB ngày 17 tháng 11 năm 1995 và ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư t i công văn s 738/BKH-VPT ngày 26 tháng 2 năm 1996, QUY T NNH: i u 1.- Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng k thu t khu công nghi p Sài ng B, thành ph Hà N i v i các n i dung ch y u sau ây: 1. Tên D án: Xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng k thu t khu công nghi p Sài ng B, Hà N i. 2. Ch u tư: Công ty i n t Hà N i (HANEL). 3. a i m xây d ng: khu v c th tr n Sài ng thu c các xã Th ch Bàn, Gia Thu , Long Biên, huy n Gia Lâm, thành ph Hà N i. 4. Di n tích s d ng t: 97,11 ha, trong ó: Giai o n 1: 24 ha ( ã ư c th c hi n). Giai o n 2: 54,38 ha. Giai o n 3: 18,73 ha (có d án riêng). 5. N i dung u tư khu công nghi p giai o n 2: - ư ng n i b : ư ng tr c chính dài 1780 m, ư ng biên bao quanh khu công nghi p dài 2733 m.
  2. - San l p m t b ng: 1.280.670 m3 - H th ng c p nư c: Công su t 6500 m3/ngày êm - H th ng c p i n: Công su t 80 MVA - H th ng nư c th i: áp ng yêu c u thoát nư c cho khu công nghi p và v sinh môi trư ng theo quy nh c a Nhà nư c. - Thông tin liên l c: T ng ài 10.000 s . 6. V n u tư: T ng kinh phí u tư xây d ng cơ s h t ng khu công nghi p giai o n 2: 120.360 tri u ng. 7. Phương th c u tư: 100% v n do ch u tư huy ng. 8. Ngu n v n: V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 9. Th i gian ho t ng kinh doanh cơ s h t ng khu công nghi p Sài ng B là 50 năm k t ngày ư c c p gi y phép kinh doanh. 10. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh hi n hành k c ch c năng xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng khu công nghi p. i u 2.- Khu công nghi p Sài ng B ư c th c hi n theo Quy ch khu công nghi p ban hành kèm theo Ngh nh 192/CP ngày 25 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph . i u 3.- Giao Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i ch o ch u tư th c hi n D án theo quy ch hi n hành. i u 4.- Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i, các B trư ng: K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, T ng c c trư ng T ng c c a chánh, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản