Quyết định số 1511/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
2
download

Quyết định số 1511/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1511/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình đầu tư đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27/02/2008 về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1511/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH THANH HOÁ NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1511/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 30 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐÃ ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 464/QĐ - UBND NGÀY 27/02/2008 VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CỦA CƠN BÃO SỐ 5 VÀ MƯA LŨ GÂY RA NĂM 2007. CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ - CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ - CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ - CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 646/2007/QĐ - UBND ngày 27/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: " Phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra năm 2007 "; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 79/MTTH ngày 22/4/2008 về việc: " Xin đổi tên danh mục công trình đầu tư ", QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 464/QĐ - UBND ngày 27/02/2008 về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra năm 2007; cụ thể như sau: 1. Huyện Hà Trung: Thay đổi danh mục côngtrình: Trạm xá xã Hà Lâm ( Đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư tại Quyết định số 646/2007/QĐ - UBND ngày 27/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ); thành danh mục công trình đầu tư là: Trường Mầm non xã Hà Lâm.
  2. 2. Huyện Quan Hóa: Thay đổi danh mục côngtrình: Trường tiều học Hồi Xuân ( Đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư tại Quyết định số 646/2007/QĐ - UBND ngày 27/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ); thành danh mục công trình đầu tư là: Trường THCS thị trấn Quan Hóa ( Là Trường liên xã: Xuân Phú - Phú Nghiêm - Thị trấn ). Điều 2. Mức vốn hỗ trợ đầu tư cho các công trình thay đổi tại điều 1 Quyết định này ( Trường Mầm non xã Hà Lâm, Trường THCS thị trấn Quan Hóa ) và các nội dung quy định khác thực hiện theo đúng các điều khoản đã được phê duyệt tại Quyết định số 646/2007/QĐ - UBND ngày 27/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND các huyện: Hà Trung, Quan Hóa; Chủ tịch UBND xã Hà Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Quan Hóa; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 3 QĐ ( để thực hiện ); - TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh ( để B/cáo ); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Lưu VP, KTTC Thn 208119 ( 12 ). Chu Phạm Ngọc Hiển
Đồng bộ tài khoản