Quyết định số 1518/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 1518/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1518/QĐ-UB về việc tiến hành công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở Thành phố năm 1977 – 1978 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1518/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1518/QĐ-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG TÁC CẢI TẠO, QUY HOẠCH, ĐIỀU CHỈNH VÀ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ NĂM 1977 - 1978 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10- 1962 ; Căn cứ vào quyết định số 111-CP ngày 14-4-1977 của Hội đồng Chánh phủ ban hành chánh sách quản lý, cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất ở các đô thị, các tỉnh phía Nam ; Căn cứ vào quyết định cuộc họp ngày 5-10-1977 của Thường vụ Thành ủy xét duyệt công tác cải tạo nhà đất 2 năm 1977 – 1978 và kế hoạch cải tạo thí điểm quận 3 ; Sau khi có sự nhất trí của Ban Cải tạo của Bộ Xây dựng và Ban Cải tạo Thành phố, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay tiến hành công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở Thành phố năm 1977 – 1978. Điều 2. Hoàn thành kế hoạch cải tạo thí điểm về nhà đất ở quận 3 vào cuối tháng 11-1977 và hoàn thành chuẩn bị ở các quận, huyện để tháng 12-1977 bắt đầu triển khai công tác cải tạo nhà đất trong toàn thành phố. Điều 3. Ban Cải tạo của Thành phố, Ban Cải tạo nhà đất Thành phố và Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện kế hoạch cải tạo, báo cáo thường xuyên kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố. Điều 4. Ủyban nhân dân các quận, huyện có nhiệm vụ cụ thể hóa kế hoạch cải tạo nhà đất tại quận, huyện mình và hoàn thành vào qúi I năm 1978. Điều 5. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Cải tạo của Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án, Công an, Ban Kinh tế mới và các ban, ngành liên quan khác cấp Thành phố, cấp quận, huyện và phường, xã và các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp trung ương đóng tại thành phố, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng và Ủy ban nhân dân các
  2. cấp để đảm bảo công tác cải tạo nhà đất được tiến hành nhanh gọn, đạt kết quả theo yêu cầu. Điều 6. Các kinh phí công tác cải tạo nhà đất được xét theo biên chế và theo nhu cầu công tác thật cần thiết với tinh thần hết sức tiết kiệm, hàng tháng, hàng qúy do Sở Tài chính cấp phát. Điều 7. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ban Cải tạo của Thành phố, Ban Cải tạo nhà đất, Giám đốc Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng, Giám đốc Sở Công an, Viện Kiểm sát, Giám đốc Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định nầy. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC Lê Đình Nhơn
Đồng bộ tài khoản