Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL về việc ban hành quy chế sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 152/1999/Q -BNN-KL Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 152/1999/Q -BNN-KL NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 1999 BAN HÀNH QUY CH S D NG QU CH NG CH T, PHÁ R NG VÀ S N XU T, KINH DOANH, V N CHUY N LÂM S N TRÁI PHÉP B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Thông tư liên t ch s 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 21/8/1999 c a B Tài chính và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n vi c trích l p, qu n lý, s d ng qu ch ng ch t, phá r ng và v n chuy n, kinh doanh lâm s n trái phép; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Ki m lâm và V trư ng V Tài chính - K toán. QUY T NNH i u1 Ban hành kèm theo quy t nh này b n quy ch qu n lý s d ng qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép. i u2 Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u3 Các ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Ki m lâm, các V có liên quan và th trư ng các ơn v ư c giao nhi m v ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Văn ng ( ã ký) QUY CH
  2. QU N LÝ S D NG QU CH NG CH T, PHÁ R NG VÀ S N XU T, KINH DOANH, V N CHUY N LÂM S N TRÁI PHÉP (Ban hành kèm theo Quy t nh s 152/1999/Q -BNN-KL ngày 5 tháng 11 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u1 Qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép c a ngành (5%) giao cho C c Ki m lâm ư c m m t tài kho n ti n g i t i kho b c Nhà nư c nơi óng tr s C c giao d ch ho t ng. i u2 Vi c qu n lý s d ng qu th c hi n theo nguyên t c qu n lý ngân sách Nhà nư c. S dư cu i năm c a qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép ư c k t chuy n sang năm sau s d ng ti p. i u3 C c trư ng C c Ki m lâm quy t nh vi c s d ng qu ngành và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Chương 2: QUY NNH C TH VI C S D NG QU i u4 Qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép ư c chi tiêu ph c v các n i dung sau ây: - Chi ph c v công tác tuyên truy n ch ng ch t, phá r ng, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép. - Chi khen thư ng t p th , cá nhân trong và ngoài l c lư ng Ki m lâm có thành tích trong công tác ch ng ch t, phá r ng, s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép. - Chi cho ho t ng thông tin liên l c tr c ti p ch o công tác ch ng ch t, phá r ng, và s n xu t kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép. - Chi H i ngh sơ k t, t ng k t, h i th o khoa h c, h i ngh chuyên , b i dư ng nghi p v , hu n luy n võ thu t và qu n lý s d ng vũ khí cho công ch c Ki m lâm, kh o sát th c t , các oàn ki m tra ph c v cho công tác ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép.
  3. - Chi h tr cho nh ng ơn v trong l c lư ng Ki m lâm g p khó khăn trong công tác ch ng ch t phá r ng. i u5 a) Vi c s d ng qu ch ng ch t phá r ng và s n xu t kinh doanh v n chuy n lân s n trái phép ph i m s sách, ch ng t , l p d toán do C c trư ng C c Ki m lâm xét duy t. b) Hàng quý và k t thúc năm, C c Ki m lâm báo cáo quy t toán vi c s d ng qu lên B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Chương 3: T CH C TH C HI N i u6 C c trư ng C c Ki m lâm, V trư ng V Tài chính - K toán và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành b n quy ch này.
Đồng bộ tài khoản