Quyết định số 152/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 152/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 152/2004/QĐ-UB về việc ban hành “Quy định về quản lý chất thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 152/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 152/2004/Q -UB Hà N i, ngày 27 tháng 09 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH V QU N LÝ CH T TH I CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Lu t B o v Môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993; Căn c Quy t nh s 155/Q -TTg ngày 16 tháng 7 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý ch t th i nguy h i; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, S Giao thông Công chính Hà N i QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý ch t th i công nghi p trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh này u bãi b . S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ch u trách nhi m t ch c và hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân Thành ph , Giám c các S : Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t, Giao thông Công chính, Công nghi p, K ho ch và u tư, Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân các Qu n, Huy n và Th trư ng các S , Ngành, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
 2. Hoàng Ân QUY NNH V QU N LÝ CH T TH I CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 152/2004/Q -UB ngày 27/9/2004 c a UBND Thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này quy nh vi c qu n lý ch t th i công nghi p t nơi phát sinh n các h at ng thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y nh m ngăn ng a và gi m t i a vi c phát sinh các tác ng nguy h i c a chúng i v i môi trư ng và s c kh e con ngư i. 2. Quy nh này ư c áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân có các ho t ng liên quan t i vi c phát sinh, thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý và tiêu h y Ch t th i công nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Quy nh này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ch t th i ư c hi u như quy nh t i Kho n 2, i u 2 c a Lu t B o v Môi trư ng năm 1993; 2. Ch t th i công nghi p là các ch t th i d ng r n, bùn ho c l ng phát sinh t ho t ng s n xu t, d ch v , thương m i và s d ng các s n phNm và ph li u công nghi p; ho c có tính tương t . Quy nh này không áp d ng cho Ch t th i công nghi p d ng khí. 3. Ch t th i công nghi p nguy h i là Ch t th i công nghi p có ch a m t trong các y u t t gây nguy h i tr c ti p (d cháy, d n , làm ng c, d ăn mòn, d lây nhi m và các c tính nguy h i khác), ho c tương tác v i các ch t khác gây nguy h i t i môi trư ng và s c kh e con ngư i. Danh m c các ch t th i nguy h i ư c phân lo i, xác nh theo Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6706:2000 – Ch t th i nguy h i – Phân lo i t i Ph l c 1A kèm theo Quy nh này. Danh m c này ư c áp d ng t Ph l c 1 – Danh m c A – Danh m c các ch t th i nguy h i c a Quy ch qu n lý ch t th i nguy h i, ban hành kèm theo Quy t nh s 155/1999/Q -TTg ngày 16 tháng 7 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là Quy ch 155/1999/Q -TTg).
 3. 4. Ch t th i công nghi p không nguy h i là Ch t th i công nghi p không ch a m t trong nh ng y u t t gây nguy h i c a ch t th i công nghi p nguy h i nêu m c 3 c a i u này. Danh m c các Ch t th i công nghi p không nguy h i ư c phân lo i, xác nh theo Tiêu chuNn Vi t nam TCVN 6705:2000 – Ch t th i không nguy h i – Phân lo i t i Ph l c 1B kèm theo Quy nh này. Danh m c này ư c áp d ng t Ph l c 1 – Danh m c B – Danh m c các ch t th i không ph i là ch t th i nguy h i c a Quy ch 155/1999/Q -TTg. 5. Qu n lý Ch t th i công nghi p là các ho t ng ki m soát Ch t th i công nghi p trong su t quá trình t phát sinh n thu gom, v n chuy n, quá c nh, lưu gi , x lý và tiêu h y; 6. Ch ngu n th i Ch t th i công nghi p là t ch c, cá nhân s h u ho c i u hành cơ s có phát sinh Ch t th i công nghi p; 7. Ch thu gom và v n chuy n Ch t th i công nghi p là t ch c, cá nhân s h u ho c i u hành cơ s có phát sinh Ch t th i công nghi p; 8. Ch lưu gi Ch t th i công nghi p là t ch c, cá nhân ư c c p gi y phép th c hi n vi c lưu gi Ch t th i công nghi p theo quy nh; 9. Ch x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p là t ch c, cá nhân có năng l c và ư c c p gi y phép th c hi n vi c x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p theo quy nh; 10. Thu gom Ch t th i công nghi p là vi c thu gom, phân lo i, óng gói và lưu gi t m th i Ch t th i công nghi p t i các a i m ho c cơ s ư c Cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng ch p thu n. 11. Lưu gi Ch t th i công nghi p là vi c lưu và b o qu n Ch t th i công nghi p trong m t kho ng th i gian nh t nh v i i u ki n cho phép b o m không rò r , phát tán, th t thoát ra môi trư ng cho n khi Ch t th i công nghi p ư c v n chuy n n các a i m ho c cơ s x lý, tiêu h y ư c Cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng ch p thu n. 12. V n chuy n Ch t th i công nghi p là quá trình chuyên ch Ch t th i công nghi p t nơi phát sinh t i nơi lưu gi , x lý, tiêu h y. 13. X lý Ch t th i công nghi p là quá trình s d ng công ngh v i các bi n pháp k thu t (k c vi c thu h i, tái ch , tái s d ng, thiêu t) làm thay i các tính ch t và thành ph n c a Ch t th i công nghi p, nh m làm m t ho c gi m m c gây nguy h i i v i môi trư ng và s c kh e con ngư i. 14. Tiêu h y Ch t th i công nghi p là quá tình s d ng công ngh (bao g m c chôn l p c bi t) nh m cô l p Ch t th i công nghi p, làm m t kh năng gây nguy h i i v i môi trư ng và s c kh e con ngư i; 15. S ăng ký qu n lý Ch t th i công nghi p là gi y phép qu n lý vi c phát sinh Ch t th i công nghi p do S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Hà N i c p cho các ch ngu n th i;
 4. 16. Gi y phép thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p do S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Hà N i c p, trong ó quy nh c th v trách nhi m và các i u ki n v môi trư ng i v i vi c th c hi n các ho t ng thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p; 17. Ch ng t Ch t th i công nghi p là h sơ qu n lý i kèm Ch t th i công nghi p t ngu n th i ư c thu gom, v n chuy n t i các a i m, cơ s lưu gi , x lý, tiêu h y. i u 3. Áp d ng pháp lu t có liên quan 1. Vi c qu n lý Ch t th i công nghi p phát sinh t các ho t ng có liên quan t i lĩnh v c d u khí, lĩnh v c s n xu t và s d ng ch t phóng x , b c x , ch t cháy – n , ngoài vi c tuân th Quy nh này, còn ph i tuân th các quy nh riêng v ho t ng thu c các lĩnh v c ó. 2. Trong trư ng h p vi c phát sinh, thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý và tiêu h y Ch t th i công nghi p liên quan m t ph n t i các t nh, thành ph khác; ho c v n chuy n Ch t th i công nghi p n ho c t thành ph Hà N i qua biên gi i Vi t Nam và các nư c khác, ngoài vi c tuân th Quy nh này, còn ph i tuân th các quy nh tương ng trong Quy ch 155/1999/Q -TTg. 3. i v i các lo i ch t th i công nghi p không nguy h i, sau khi ã ư c phân lo i theo quy nh t i i u 7 Quy nh này, vi c x lý ư c th c hi n theo các quy nh chung i v i các lo i ch t th i ô th . 4. Các v trí ô nhi m, t n lưu có liên quan n an ninh, qu c phòng tuân th theo i u 20 Quy ch 155/1999/Q -TTg. i u 4. Cơ quan c p phép ho t ng 1. Giao S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Hà N i th c hi n vi c c p s ăng ký qu n lý Ch t th i công nghi p, gi y phép thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p cho các t ch c, cá nhân ho t ng trên a bàn Thành ph Hà N i, theo hư ng d n t i các ph l c 2A, 2B, 2C, 3A, 3C, 3D, 4A, 4C, 4B kèm theo Quy nh này. 2. Trong th i gian 45 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l xin c p S ăng ký qu n lý Ch t th i Công nghi p; Gi y phép thu gom, v n chuy n Ch t th i công nghi p; Gi y phép lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Hà N i có trách nhi m t ch c thNm nh h sơ và gi i quy t theo quy nh, trư ng h p h sơ không gi i quy t ư c, ph i tr l i b ng văn b n. i u 5: Ch báo cáo, lưu gi h sơ Các ch ngu n th i, các ch thu gom, v n chuy n, và các ch lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p ph i th c hi n ch báo cáo nh kỳ hàng tháng v công tác qu n lý Ch t th i công nghi p cho S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Hà N i, lưu gi nh t ký qu n lý h sơ Ch t th i công nghi p t i cơ s và ch u s thanh ki m tra c a cơ quan qu n lý nhà nư c v môi trư ng các c p.
 5. i u 6: a i m x lý, tiêu h y ch t th i công nghi p Vi c x lý, tiêu h y ch t th i công nghi p ph i ư c th c hi n t p trung t i khu v c ã ư c quy ho ch là Khu x lý ch t th i công nghi p Nam Sơn, Sóc Sơn, theo Quy t nh s 7998/Q -UB ngày 21/11/2002 c a UBND Thành ph Hà N i. Chương 2: TRÁCH NHI M C A CH NGU N TH I CH T TH I CÔNG NGHI P i u 7: S ăng ký qu n lý ch t th i công nghi p Các t ch c, cá nhân có ho t ng phát sinh ch t th i công nghi p, theo quy nh t i kho n 2 i u 2 Quy nh này, ch ư c phép ho t ng sau khi ã ư c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t c p S ăng ký qu n lý Ch t lư ng ch t th i công nghi p. i u 8: Trách nhi m c a ch ngu n th i Ch t th i công nghi p t i cơ s s n xu t kinh doanh 1. L p k ho ch, b trí kinh phí x lý ch t th i công nghi p phát sinh t các ho t ng c a ơn v mình. 2. Ch ngu n th i ph i có bi n pháp gi m thi u và phân lo i Ch t th i công nghi p ngay t i ngu n th i. i v i Ch t th i công nghi p không nguy h i, vi c phân lo i ph i tuân theo tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6705:2000 – Ch t th i không nguy h i – Phân lo i. i v i Ch t th i công nghi p nguy h i, vi c phân lo i ph i tuân theo tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6705: 2000 – Ch t th i nguy h i – Phân lo i. Danh sách các Ch t th i công nghi p ư c phân lo i ph i ghi rõ s lư ng và c tính nguy h i c a t ng lo i (d cháy, d n , làm ng c, d ăn mòn và các c tính khác) và ph i ư c ghi trong ơn xin ăng ký qu n lý ch t th i công nghi p theo hư ng d n c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Hà N i. 3. óng gói Ch t th i công nghi p nguy h i theo t ng ch ng lo i (d cháy, d n , làm ng c, d ăn mòn và các c tính khác) trong các bao bì thích h p, áp ng các yêu c u v an toàn k thu t theo quy nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Các ký hi u trên bao bì ph i tuân theo tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6707: 2000 – Ch t th i nguy h i – D u hi u c nh báo phòng ng a. 4. Ch ngu n th i ph i t t ch c lưu gi an toàn các Ch t th i công nghi p trong khu v c s n xu t, kinh doanh c a mình trư c khi chuy n giao Ch t th i công nghi p cho các ch thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y; vi c lưu gi Ch t th i công nghi p ph i m b o các yêu c u sau: a) áp ng các yêu c u v qu n lý Ch t th i công nghi p do S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Hà N i quy nh (rào ngăn, bi n báo và các bi n pháp khác) t i các khu v c lưu gi .
 6. b) Không l n các lo i Ch t th i công nghi p nguy h i v i nhau (k c ch t th i r n, l ng) và cách ly v i các Ch t th i công nghi p không nguy h i khác. c) Có phương án phòng ch ng s c , b o m an toàn trong khu v c lưu gi . d) Không khuy n khích vi c lưu gi ch t th i công nghi p t i cơ s s n xu t, kinh doanh. Trong trư ng h p t m th i ph i lưu gi ch t th i công nghi p t i cơ s s n xu t, kinh doanh, ch ngu n th i ph i có y các phương án k thu t m b o an toàn theo quy nh. i u 9. Trách nhi m c a ch ngu n th i Ch t th i công nghi p trong khâu thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y 1. Ph i ký h p ng v i các ch thu gom, v n chuy n, x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p khi công có năng l c t thu gom, v n chuy n, x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p phát sinh t i cơ s c a mình; 2. Ch ký h p ng và chuy n giao Ch t th i công nghi p cho các ch thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p ã có gi y phép ho t ng; 3. Th c hi n nghiêm ch nh vi c qu n lý Ch t th i công nghi p v i y ch ng t và s sách theo quy nh c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Hà N i; 4. Ki m tra, xác nh n Ch t th i công nghi p trong quá trình thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y n úng a i m, cơ s theo quy nh c a h p ng; 5. Gi i trình và cung c p y các tài li u liên quan cho cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n khi ư c ki m tra; 6. Trong trư ng h p ch ngu n th i Ch t th i công nghi p t thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p cũng ph i tuân th y các quy nh t i Chương III và Chương IV c a Quy nh này. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CH THU GOM V N CHUY N CH T TH I CÔNG NGHI P i u 10. Gi y phép ho t ng thu gom, v n chuy n ch t th i công nghi p Các t ch c, cá nhân ch ư c ti n hành ho t ng thu gom, v n chuy n Ch t th i công nghi p khi ã có i u ki n và ư c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Hà N i c p gi y phép ho t ng. i u 11. i u ki n ho t ng thu gom, v n chuy n ch t th i công nghi p Các ch thu gom, v n chuy n Ch t th i công nghi p ph i có các phương ti n chuyên d ng b o m các yêu c u an toàn k thu t sau ây: 1. B n c ng cơ h c và hóa h c khi v n hành;
 7. 2. Không gây rò r , phát tán, th t thoát Ch t th i công nghi p vào môi trư ng, không làm l n các lo i Ch t th i công nghi p v i nhau, không ư c ch t o t các v t li u có kh năng tương tác v i Ch t th i công nghi p; 3. Có thi t b báo ng và các phương ti n x lý s c khi v n hành; Có b ph n thư ng tr c theo dõi, duy trì thông tin liên l c v i phương ti n v n chuy n ch t th i công nghi p nguy h i trong su t quá trình v n chuy n. 4. i v i Ch t th i công nghi p nguy h i, ph i có bi n báo v i các ký hi u tuân theo TCVN 6707 – 2000 – Ch t th i nguy h i – D u hi u c nh báo, phòng ng a. Ký hi u c nh báo tuân theo m c 6.1 – C nh báo chung v Ch t th i công nghi p nguy h i c a TCVN 6707-2000, n u Ch t th i công nghi p nguy h i ư c v n chuy n bao g m nhi u ch ng lo i khác nhau. N u Ch t th i công nghi p nguy h i ch bao g m 01 ch ng lo i thì ký hi u c nh báo tuân theo t ng m c c th tương ng v i t ng ch ng lo i Ch t th i công nghi p nguy h i trong tiêu chuNn này. i u 12. Trách nhi m c a ch thu gom, v n chuy n Ch t th i công nghi p 1. Thu gom, v n chuy n úng s lư ng và ch ng lo i Ch t th i công nghi p ghi trong ch ng t Ch t th i công nghi p (Ph l c 5A); 2. Ch ký h p ng và chuy n giao Ch t th i công nghi p cho các ch lưu gi , x lý và tiêu h y ã có ăng ký kinh doanh, gi y phép hành ngh , và ư c ghi trong ch ng t Ch t th i công nghi p (Ph l c 5C); 3. Hoàn t t các th t c liên quan n Ch ng t qu n lý Ch t th i công nghi p theo m u qu n lý chung (Ph l c 5A, 5C); 4. Báo cáo cho UBND Thành ph Hà N i, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t theo úng th i h n và m u quy nh (Ph l c 6). 5. Trong trư ng h p x y ra s c liên quan n ch t th i công nghi p nguy h i, ch thu gom, v n chuy n có trách nhi m th c hi n y các nghĩa v theo quy nh c a Quy ch 155/1999/Q -TTg. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CH LƯU GI , X LÝ, TIÊU H Y CH T TH I CÔNG NGHI P i u 13. i u ki n ho t ng lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p 1. Ch lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p ch ư c phép hành ngh khi ã có năng l c, và ư c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t c p Gi y phép ho t ng. 2. a i m lưu gi , x lý, tiêu h y ch t th i công nghi p ph i ư c xây d ng theo án và ư c UBND Thành ph phê duy t. i u 14. Trách nhi m c a ch lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p
 8. 1. L p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng cho các D án u tư xây d ng cơ s lưu gi , x lý và tiêu h y Ch t th i công nghi p (bãi chôn l p, lò t, x lý b ng phương pháp hóa/ lý ...) và trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh. Ch s d ng các phương ti n, thi t b lưu gi , công ngh x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p theo úng quy nh trong gi y phép ho t ng do S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Hà N i c p; 2. Ti p nh n và x lý Ch t th i công nghi p t các ch ngu n th i, thu gom, v n chuy n trên cơ s h p ng ký gi a hai bên, kèm theo y ch ng t Ch t th i công nghi p (Ph l c 5B, 5C); 3. Có phương án và thi t b áp ng ư c yêu c u phòng ng a và ng c u s c , ư c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t phê duy t; 4. Báo cáo S TNMT & N Hà N i các thông tin có liên quan n qu n lý Ch t th i công nghi p (Ph l c 6); 5. Có i ngũ cán b , nhân viên k thu t áp ng ư c các yêu c u chuyên môn v lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p. 6. Trong quá trình x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p, các ch x lý, tiêu h y ph i tuân th y các quy nh trong báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. Các lo i khí th i, nư c th i, bùn tro, x ph i ư c quan tr c, phân tích thành ph n, kh i lư ng và có s nh t ký ghi chép, theo dõi và x lý t tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam (TCVN). Trư ng h p không t TCVN, ch x lý ph i: a) Có bi n pháp nâng c p h th ng x lý khí, nư c th i, bùn, tro, và x trong th i h n do c p có thNm quy n quy nh; b) Chôn l p các Ch t th i công nghi p không x lý t TCVN theo úng quy trình chôn l p Ch t th i công nghi p t i bãi chôn l p h p v sinh do UBND Thành ph quy nh. i u 15. Các bi n pháp x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p 1. Chôn l p Ch t th i công nghi p a) Ch ư c phép chôn l p Ch t th i công nghi p ư c quy nh t i Ph l c 1 – Quy ché 155/1999/Q -TTg (Ph l c 1 kèm theo quy nh này) t i các khu v c ã ư c quy nh; không ư c chôn l n Ch t th i công nghi p nguy h i v i các ch t th i khác. b) Bãi chôn l p Ch t th i công nghi p ph i ư c xây d ng và v n hành theo úng quy trình công ngh , công su t thi t k và các yêu c u k thu t và m b o các tiêu chuNn môi trư ng hi n hành, ư c c p có thNm quy n hư ng d n, thNm nh và phê duy t. i v i vi c xây d ng và v n hành bãi chôn l ch t th i nguy h i ph i tuân theo “Hư ng d n k thu t chôn l p th i nguy h i” ư c ban hành theo Quy t nh s 60/2002/Q -BKHCNMT ngày 07 tháng 8 năm 2002 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Tài nguyên và Môi trư ng).
 9. c) C m th i tr c ti p Ch t th i công nghi p nguy h i vào các thành ph n môi trư ng như không khí, t, nư c. 2. t Ch t th i công nghi p a) Ch ư c phép t nh ng Ch t th i công nghi p trong danh m c các ch t th i có th t ư c t i Ph l c 1 – Quy ch 155/1999/Q -TTg t i nh ng lò t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. b) Lò t Ch t th i công nghi p ph i ư c v n hành theo úng quy trình công ngh , công su t thi t k và các yêu c u k thu t và tuân th các tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam hi n hành. 3. Các công ngh x lý b ng phương pháp sinh/hóa/lý khác: Các phương pháp x lý ph i căn c theo 04 phương pháp x lý cơ b n ư c quy nh t i Ph l c 01 – Quy ch 155/1999/Q -TTg. Trong trư ng h p có các phương pháp x lý khác h u hi u hơn thì ch x lý, tiêu h y ph i l p báo cáo cương chi ti t v công ngh trình S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ư c thNm nh. Dây chuy n x lý Ch t th i công nghi p ph i ư c v n hành theo úng quy trình công ngh , công su t thi t k và các yêu c u k thu t, tuân th các tiêu chuNn môi trư ng Vi t Nam hi n hành. i u 16. X lý s c Trư ng h p x y ra s c , ch lưu gi , x lý, tiêu h y có nghĩa v : 1. Ti n hành các bi n pháp khNn c p nh m h n ch t i a thi t h i gây ra i v i môi trư ng và s c kh e con ngư i; 2. Thông báo ngay và cung c p y , chính xác, k p th i nh ng thông tin c n thi t v s c cho UBND các c p và S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Hà N i ti p nh n s ch o, ph i h p x lý; và th c hi n ngay các hư ng d n kh c ph c s c . 3. KhNn trương ti n hành kh c ph c s c do Ch t th i công nghi p gây ra. N u gây thi t h i cho s c kh e con ngư i, tài s n và môi trư ng thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t; 4. Trư ng h p ph i v n chuy n Ch t th i công nghi p ra kh i khu v c s c thì ph i ư c UBND c p có thNm quy n ho c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t Hà N i cho phép. i u 17. Ng ng ho t ng Trong trư ng h p ng ng ho t ng, ch lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p có nghĩa v : 1. Thông báo ngay cho chính quy n a phương và S TNMT & N Hà N i, các ch th i và ch thu gom, v n chuy n Ch t th i công nghi p có liên quan v lý do và th i gian ng ng ho t ng;
 10. 2. N p án b o v môi trư ng sau khi cơ s ng ng ho t ng cho S TNMT&N Hà N i xem xét phê duy t. án b o v môi trư ng g m các n i dung sau: a) Các gi i pháp công ngh x lý ô nhi m môi trư ng; b) Các gi i phá c i t o và s d ng t sau khi ng ng ho t ng; c) Các yêu c u và gi i pháp quan tr c sau khi ng ng ho t ng. 3. Gi i quy t các h u qu phát sinh khác. Chương 5: TRÁCH NHI M QU N LÝ CH T TH I CÔNG NGHI P i u 18. Trách nhi m c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t 1. Hư ng d n th t c và c p s ăng ký qu n lý Ch t th i công nghi p và các lo i gi y phép môi trư ng cho các ch ngu n th i, thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p theo Ph l c 2B, 2C, 3B, 3C, 4B, 4C kèm theo Quy nh này; 2. Hư ng d n n i dung l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) cho các cơ s lưu gi , x lý, tiêu h y, các bãi chôn l p Ch t th i công nghi p, t ch c thNm nh báo cáo TM trình các c p có thNm quy n phê duy t; 3. T ch c i u tra, quan tr c, ánh giá m c ô nhi m môi trư ng t i các khu lưu gi , các cơ s x lý, tiêu h y, các bãi chôn l p Ch t th i công nghi p trên a bàn thành ph ; 4. Tuyên truy n, ào t o, nâng cao nh n th c v qu n lý Ch t th i công nghi p trên a bàn thành ph . 5. T ch c thanh tra, ki m tra, giám sát tình hình th c hi n công tác qu n lý Ch t th i công nghi p c a các cơ s công nghi p, các khu lưu gi , các cơ s tiêu h y, các bãi chôn l p Ch t th i công nghi p ti n hành x lý vi ph m theo quy nh. 6. Hư ng d n v k thu t, công ngh , ào t o, h p tác nh m nâng cao năng l c cho các cơ quan, ơn v c a Thành ph có liên quan n ho t ng x lý Ch t th i công nghi p. i u 19. Trách nhi m c a các ngành có liên quan 1. S Ki n trúc và Quy ho ch (S KT&QH) l p quy ho ch, k ho ch s d ng qu t xây d ng các khu lưu gi , các cơ s x lý tiêu h y và các bãi chôn l p Ch t th i công nghi p t p trung úng tiêu chuNn thu c a bàn qu n lý c a Thành ph ; 2. S Giao thông Công chính (S GTCC) ch o Công ty Môi trư ng ô th Hà N i l p các d án kh thi (phương án t ch c, phương ti n, thi t b , công ngh , v n ...) và
 11. t ch c th c hi n t t công tác thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý và tiêu h y Ch t th i công nghi p c a thành ph ; 3. Các Ban qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, UBND các Qu n, Huy n, Phư ng, Xã, Th tr n: a) Qu n lý ch t ch tình hình phát sinh Ch t th i công nghi p c a các cơ s công nghi p trong a bàn mình; b) Ph i k t h p v i S TNMT&N trong công tác i u tra, ki m soát tình hình qu n lý Ch t th i công nghi p c a các cơ s trên a bàn qu n lý. 4. S Công nghi p: a) Hàng năm ti n hành th ng kê Ch t th i công nghi p, t ng h p tình hình qu n lý Ch t th i công nghi p trong a bàn thành ph báo cáo UBND Thành ph Hà N i, B Tài nguyên & Môi trư ng; b) Khuy n khích các cơ s s d ng công ngh s n xu t g ch và ngăn ch n nh ng hành vi gây ô nhi m môi trư ng; c) Ph i h p v i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t trong công tác thanh tra, ki m tra, giám sát tình hình qu n lý Ch t th i công nghi p t i các cơ s công nghi p trên a bàn thành ph . 5. S Quy ho ch – Ki n trúc, S Giao thông công chính, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t tham mưu cho UBND Thành ph trong vi c ph i h p v i B Xây d ng, B Tài nguyên và Môi trư ng, B K ho ch và u tư quy t nh nh ng v n v quy ho ch t ai cho các khu x lý và bãi chôn l p Ch t th i công nghi p Thành ph Hà N i. Ch ng cân i và khai thác các ngu n v n t các thành ph n kinh t khác trong thành ph , t vi c thu các lo i phí, l phí Ch t th i công nghi p và c p các gi y phép thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý, tiêu h y Ch t th i công nghi p, t các ngu n h tr t Trung ương và nư c ngoài (vi n tr không hoàn l i, v n vay v i lãi su t ưu ãi ho c liên doanh v i nư c ngoài) nh m th c hi n t t k ho ch qu n lý ch t th i công nghi p c a thành ph . Chương 6: THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 20. X lý vi ph m T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m Quy nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính, truy c u trách nhi m hình s , b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý chuyên ngành
 12. 1. Thanh tra chuyên ngành v b o v môi trư ng thu c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t th c hi n ch c năng thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m v qu n lý Ch t th i công nghi p. 2. i v i nh ng trư ng h p vi ph m gây h u qu nghiêm tr ng n môi trư ng và s c kh e con ngư i, S TNMT & N ph i ch ng ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan th c hi n vi c x lý vi ph m liên quan n truy c u trách nhi m hình s . Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 22. T ch c th c hi n 1. Các cơ s s n xu t, kinh doanh phát sinh Ch t th i công nghi p, các cơ s thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý và tiêu h y Ch t th i công nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i ph i th c hi n nghiêm ch nh Quy nh này. 2. S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t Hà N i có trách nhi m ti p nh n, xem xét và gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo các ki n ngh v qu n lý Ch t th i công nghi p trong ph m vi thNm quy n, và trình UBND Thành ph Hà N i theo quy nh c a pháp lu t. 3. Giám c S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph Hà N i trong vi c t ch c và ch o th c hi n ch c năng, qu n lý, thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m v qu n lý Ch t th i công nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i. 4. Trong quá trình th c hi n Quy nh này, n u có vư ng m c, các ch cơ s phát sinh Ch t th i công nghi p, các ch thu gom, v n chuy n, lưu gi , x lý và tiêu h y Ch t th i công nghi p c n thông báo t i S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t k p th i t ng h p trình UBND Thành ph Hà N i xem xét, gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản