Quyết định số 152-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 152-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 152-QĐ về việc ban hành 33 tiêu chuẩn Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 152-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 152-Q Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 1981 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 152-Q NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 1981 BAN HÀNH 33 TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c ngh nh s 123 - CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p Xét ngh c a ông c c trư ng C c tiêu chu n - o lư ng - ch t lư ng Nhà nư c, QUY T NNH i u 1 - Nay ban hành 33 (ba mươi ba) tiêu chuNn Nhà nư c v Máy i n quay; Khí c i n chuy n m ch i n áp n 1000 V; Các m i n i ti p xúc i n; Máy gia công g ; Thep t m; Xi lanh khí nén; Bánh ai ph ng; ai truy n ph ng b ng da; Truy n ng tr c vít; lăn; Vít c y; Vít xi t (Danh m c kèm theo quy t nh này*). i u 2 - Tuỳ theo hình th c ban hành , ngày có hi u l c và ph m vi áp d ng, các tiêu chuNn trên ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan trong toàn qu c. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản