Quyết định số 1523/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
25
lượt xem
1
download

Quyết định số 1523/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1523/2006/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1523/2006/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1523/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM KHÍ THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí, đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty và Luật Doanh nghiệp. - Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí. - Tên giao dịch: Công ty Khí. - Tên giao dịch quốc tế: Petrovietnam Gas Company Limited. - Tên viết tắt: PV GAS. - Vốn điều lệ: 2.555.000.000.000 đồng (hai nghìn năm trăm năm mươi năm tỷ đồng). - Địa chỉ trụ sở chính: số 101 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  2. Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh của công ty: thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến khí; tổ chức phân phối, kinh doanh các sản phẩm khí khô, khí LNG, kinh doanh bán sỉ sản phẩm khí lỏng, kinh doanh vật tư, thiết bị, hoá chất trong lĩnh vực chế biến khí và sử dụng các sản phẩm khí, kinh doanh dịch vụ cảng, kho bãi; tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, dự án khí và liên quan đến khí; nghiên cứu ứng dụng ngành khí, thiết kế, cải tạo công trình khí; cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực khí, cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, lắp đặt thiết bị chuyển đổi cho phương tiện giao thông vận tải và nông, lâm, ngư nghiệp sử dụng nhiên liệu khí; xuất nhập khẩu các sản phẩm khí lô, khí LNG, khí lỏng; nhập khẩu vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ ngành khí. Điều 3. Tổ chức và hoạt động: 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. 2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: số 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí. Điều 6. Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phầm khí và Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận : KT. THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng; PHÓ THỦ TƯỚNG
  3. - Các Bộ: Tài chính, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; - Ban Kinh tế Trung ương; - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; - Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí; Nguyễn Sinh Hùng - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ: TH, DK, KTTH, Công báo; - Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).
Đồng bộ tài khoản