Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
78
lượt xem
4
download

Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T MÔI TRƯ NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1527/Q -BTNMT Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý nhà nư c c a B Tài nguyên và Môi trư ng t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 c a B Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý nhà nư c c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , T ng c c, C c, ơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t
 2. không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , T ng c c, C c, ơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30, Th trư ng các V , T ng c c, C c, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - T công tác chuyên trách CCTTHC c a Th tư ng Chính ph ; - Các Th trư ng ( ch o); Ph m Khôi Nguyên - Lưu: VT, TCT th c hi n án 30 TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1527/Q -BTNMT ngày 07 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) PH N I. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C C A B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG STT Tên th t c hành chính Lĩnh v c Cơ quan th c hi n I. TÊN TH T C HÀNH CHÍNH C P TRUNG ƯƠNG Lĩnh v c tài nguyên nư c 1. C p gi y phép hành ngh khoan nư c Tài nguyên nư c C c Qu n lý tài dư i t quy mô l n nguyên nư c 2. C p gi y phép khai thác, s d ng nư c Tài nguyên nư c C c Qu n lý tài dư i t i v i công trình có lưu nguyên nư c lư ng t 3.000m3/ngày êm tr lên 3. C p gi y phép khai thác, s d ng nư c Tài nguyên nư c C c Qu n lý tài m t t 2m3/giây tr lên ( i v i s n nguyên nư c xu t nông nghi p), t 2.000kw tr lên ( i v i phát i n), t 50.000m3/ ngày êm tr lên ( i v i m c ích khác)
 3. 4. C p gi y phép thăm dò nư c dư i t Tài nguyên nư c C c Qu n lý tài i v i công trình có lưu lư ng t nguyên nư c 3.000m3/ngày êm tr lên 5. C p gi y phép x nư c th i vào ngu n Tài nguyên nư c C c Qu n lý tài nư c t 5.000 m3/ngày êm tr lên nguyên nư c 6. Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh Tài nguyên nư c C c Qu n lý tài n i dung gi y phép hành ngh khoan nguyên nư c nư c dư i t quy mô l n 7. Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh Tài nguyên nư c C c Qu n lý tài n i dung gi y phép x nư c th i vào nguyên nư c ngu n nư c t 5.000 m3/ngày êm tr lên 8. Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh Tài nguyên nư c C c Qu n lý tài n i dung gi y phép khai thác, s d ng nguyên nư c nư c dư i t t 3.000m3/ngày êm tr lên 9. Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh Tài nguyên nư c C c Qu n lý tài n i dung gi y phép khai thác, s d ng nguyên nư c nư c m t t 2m3 /giây tr lên ( i v i s n xu t nông nghi p), t 2.000kw tr lên ( i v i phát i n), t 50.000m3/ngày êm tr lên ( i v i m c ích khác). 10. Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh Tài nguyên nư c C c Qu n lý tài n i dung gi y phép thăm dò nư c dư i nguyên nư c t i v i công trình có lưu lư ng t 3.000m3/ngày êm tr lên Lĩnh v c môi trư ng 11. C p m i Gi y phép hành ngh x lý, Môi trư ng T ng c c Môi tiêu h y ch t th i nguy h i trư ng 12. Gia h n ho c i u ch nh gi y phép Môi trư ng T ng c c Môi hành ngh x lý, tiêu h y ch t th i trư ng nguy h i 13. C p m i Gi y phép hành ngh v n Môi trư ng T ng c c Môi chuy n ch t th i nguy h i trư ng 14. Gia h n ho c i u ch nh gi y phép Môi trư ng T ng c c Môi hành ngh v n chuy n ch t th i nguy trư ng h i 15. ThNm nh báo cáo ánh giá tác ng Môi trư ng T ng c c Môi môi trư ng chi n lư c ( MC) trư ng 16. ThNm nh và phê duy t báo cáo ánh Môi trư ng T ng c c Môi giá tác ng môi trư ng ( TM) trư ng
 4. 17. ThNm nh và phê duy t báo cáo ánh Môi trư ng T ng c c Môi giá tác ng môi trư ng b sung trư ng ( TM b sung) 18. Xác nh n vi c th c hi n các n i dung Môi trư ng T ng c c Môi c a báo cáo và yêu c u c a quy t nh trư ng phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng Lĩnh v c a ch t và khoáng s n 19. Gi y phép kh o sát khoáng s n Tài nguyên khoáng C c a ch t và s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 20. Gia h n gi y phép kh o sát khoáng s n Tài nguyên khoáng C c a ch t và s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 21. Tr l i gi y phép kh o sát khoáng s n Tài nguyên khoáng C c a ch t và s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 22. Gi y phép thăm dò khoáng s n Tài nguyên khoáng C c a ch t và s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 23. Gia h n gi y phép thăm dò khoáng s n Tài nguyên khoáng C c a ch t và s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 24. Chuy n như ng quy n thăm dò Tài nguyên khoáng C c a ch t và khoáng s n. s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 25. C p l i gi y phép thăm dò khoáng s n. Tài nguyên khoáng C c a ch t và s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 26. Ti p t c th c hi n quy n thăm dò Tài nguyên khoáng C c a ch t và khoáng s n. s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 27. Tr l i gi y phép thăm dò khoáng s n Tài nguyên khoáng C c a ch t và ho c m t ph n di n tích thăm dò s n a ch t Khoáng s n Vi t khoáng s n. Nam 28. Gi y phép khai thác khoáng s n Tài nguyên khoáng C c a ch t và s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 29. Gia h n gi y phép khai thác khoáng Tài nguyên khoáng C c a ch t và s n s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 30. Chuy n như ng quy n khai thác Tài nguyên khoáng C c a ch t và Khoáng s n Vi t
 5. khoáng s n. s n a ch t Nam 31. Ti p t c th c hi n quy n khai thác Tài nguyên khoáng C c a ch t và khoáng s n. s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 32. Tr l i gi y phép khai thác khoáng s n Tài nguyên khoáng C c a ch t và ho c tr l i m t ph n di n tích khai s n a ch t Khoáng s n Vi t thác khoáng s n. Nam 33. Gi y phép ch bi n khoáng s n Tài nguyên khoáng C c a ch t và s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 34. Gia h n gi y phép ch bi n khoáng s n Tài nguyên khoáng C c a ch t và s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 35. Ti p t c th c hi n quy n ch bi n Tài nguyên khoáng C c a ch t và khoáng s n. s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 36. Chuy n như ng quy n ch bi n Tài nguyên khoáng C c a ch t và khoáng s n s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 37. Tr l i gi y phép ch bi n khoáng s n. Tài nguyên khoáng C c a ch t và s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 38. H sơ thNm nh, xét và phê duy t tr Tài nguyên khoáng C c a ch t và lư ng khoáng s n trong báo cáo thăm s n a ch t Khoáng s n Vi t dò khoáng s n. Nam 39. H sơ báo cáo công nh n k t qu Tài nguyên khoáng C c a ch t và chuy n i c p tr lư ng và c p tài s n a ch t Khoáng s n Vi t nguyên khoáng s n r n Nam 40. H sơ thNm nh báo cáo trình công Tài nguyên khoáng C c a ch t và nh n ch tiêu tr lư ng. s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 41. Xác nh n tính h p pháp c a tài li u, Tài nguyên khoáng C c a ch t và m u v t a ch t và khoáng s n ưa ra s n a ch t Khoáng s n Vi t nư c ngoài. Nam 42. Tham kh o, cung c p tài li u a ch t Tài nguyên khoáng C c a ch t và và khoáng s n. s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 43. Giao n p báo cáo a ch t Tài nguyên khoáng C c a ch t và s n a ch t Khoáng s n Vi t Nam 44. óng c a m Tài nguyên khoáng C c a ch t và s n a ch t Khoáng s n Vi t
 6. Nam Lĩnh v c khí tư ng thu văn và bi n i khí h u 45. C p gi y phép ho t ng c a công Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu trình khí tư ng thu văn chuyên dùng văn và Bi n i khí h u 46. C p l i gi y phép ho t ng c a công Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu trình khí tư ng thu văn chuyên dùng văn và Bi n i khí h u 47. i u ch nh n i dung gi y phép ho t Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu ng c a công trình khí tư ng thu văn và Bi n i khí văn chuyên dùng h u 48. Gia h n gi y phép ho t ng c a công Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu trình khí tư ng thu văn chuyên dùng văn và Bi n i khí h u 49. C p gi y phép ho t ng báo áp th p Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu nhi t i, bão, lũ văn và Bi n i khí h u 50. C p l i gi y phép ho t ng báo áp Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu th p nhi t i, bão, lũ văn và Bi n i khí h u 51. Gia h n gi y phép ho t ng báo áp Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu th p nhi t i, bão, lũ văn và Bi n i khí h u 52. B sung gi y phép ho t ng báo áp Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu th p nhi t i, bão, lũ văn và Bi n i khí h u 53. ăng ký nh p khNu các ch t làm suy Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu gi m t ng ô-dôn thu c Ph l c 1 văn và Bi n i khí h u 54. ăng ký nh p khNu, xu t khNu, t m Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu nh p-tái xu t các ch t làm suy gi m văn và Bi n i khí t ng ô-dôn thu c Ph l c 2 và ph l c h u 1 d ng tái ch ; t m nh p; tái xu t các ch t thu c Ph l c 1 và Ph l c 2 55. Xác nh n ch t lư ng phương ti n o Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu khí tư ng thu văn văn và Bi n i khí h u 56. ánh giá ch t lư ng tư li u khí tư ng Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu thu văn văn và Bi n i khí h u 57. Cung c p thông tin, tư li u khí tư ng Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu thu văn văn và Bi n i khí
 7. h u 58. C p Thư xác nh n và Thư phê duy t Khí tư ng thu văn C c Khí tư ng thu d án theo Cơ ch phát tri n s ch văn và Bi n i khí h u Lĩnh v c o c và b n 59. C p gi y phép ho t ng o c và o c và B n C c o c và B n b n Vi t Nam 60. B sung n i dung gi y phép ho t ng o c và B n C c o c và B n o c và b n Vi t Nam 61. Gia h n gi y phép ho t ng o c và o c và B n C c o c và B n b n Vi t Nam 62. C p l i gi y phép ho t ng o c và o c và B n C c o c và B n b n Vi t Nam 63. ăng ký ho t ng o c và b n o c và B n C c o c và B n Vi t Nam 64. B sung n i dung ăng ký ho t ng o c và B n C c o c và B n o c và b n Vi t Nam 65. ThNm nh vi c th hi n ư ng a o c và B n C c o c và B n gi i và các y u t liên quan n ư ng Vi t Nam a gi i hành chính trên b n trư c khi xu t b n ho c giao n p lưu tr 66. ThNm nh vi c th hi n ư ng biên o c và B n C c o c và B n gi i và các y u t liên quan n biên Vi t Nam gi i, bi n o trên các lo i b n , h i trư c khi xu t b n ho c giao n p lưu tr 67. Cung c p thông tin tư li u o c và o c và B n C c o c và B n b n Vi t Nam 68. ThNm nh h sơ nghi m thu công o c và B n C c o c và B n trình, s n phNm o c và b n Vi t Nam 69. ThNm nh h sơ quy t toán công trình o c và B n C c o c và B n s n phNm o c và b n Vi t Nam II. TÊN TH T C HÀNH CHÍNH C P T NH Lĩnh v c t ai 70. C p i gi y ch ng nh n quy n s t ai Văn phòng ăng ký d ng t cho i tư ng là t ch c, cơ quy n s d ng t s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư thu c S Tài nguyên nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá và Môi trư ng nhân nư c ngoài 71. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho ơn v vũ trang nhân dân ang quy n s d ng t
 8. s d ng t vào m c ích qu c phòng, thu c S Tài nguyên an ninh và Môi trư ng 72. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho t ch c, cơ s tôn giáo ang s quy n s d ng t d ng t thu c S Tài nguyên và Môi trư ng 73. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho T ch c là pháp nhân m i quy n s d ng t ư c hình thành thông qua vi c chia thu c S Tài nguyên tách ho c sáp nh p ư c nh n quy n và Môi trư ng s d ng t t các t ch c là pháp nhân b chia tách ho c sáp nh p 74. C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ai S Tài nguyên và t trong trư ng h p h p th a t i Môi trư ng v i t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài 75. C p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ai S Tài nguyên và t trong trư ng h p tách th a i v i Môi trư ng t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài 76. C p l i gi y ch ng nh n quy n s t ai Văn phòng ăng ký d ng t cho i tư ng là t ch c, cơ quy n s d ng t s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư thu c S Tài nguyên nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá và Môi trư ng nhân nư c ngoài 77. Cho thuê t chưa ư c gi i phóng t ai S Tài nguyên và m t b ng i v i t ch c, ngư i Vi t Môi trư ng Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài 78. Cho thuê t ã ư c gi i phóng m t t ai S Tài nguyên và b ng ho c không ph i gi i phóng m t Môi trư ng b ng i v i t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài 79. ăng ký b o lãnh b ng quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho i tư ng là t ch c, ngư i quy n s d ng t Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t thu c S Tài nguyên ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài và Môi trư ng 80. ăng ký bi n ng v s d ng t do t ai Văn phòng ăng ký i tên cho i tư ng là t ch c, cơ s quy n s d ng t tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư thu c S Tài nguyên nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá và Môi trư ng nhân nư c ngoài
 9. 81. ăng ký bi n ng v s d ng t do t ai Văn phòng ăng ký thay i v nghĩa v tài chính cho i quy n s d ng t tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i thu c S Tài nguyên Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t và Môi trư ng ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài 82. ăng ký bi n ng v s d ng t do t ai Văn phòng ăng ký thay i v quy n cho i tư ng là t quy n s d ng t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam thu c S Tài nguyên nh cư nư c ngoài, t ch c nư c và Môi trư ng ngoài, cá nhân nư c ngoài 83. ăng ký cho thuê l i quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn quy n s d ng t giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c thu c S Tài nguyên ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân và Môi trư ng nư c ngoài 84. ăng ký cho thuê quy n s d ng t t ai Văn phòng ăng ký cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn quy n s d ng t giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c thu c S Tài nguyên ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân và Môi trư ng nư c ngoài 85. ăng ký chuy n m c ích s d ng t t ai Văn phòng ăng ký i v i trư ng h p không ph i xin quy n s d ng t phép v i i tư ng là t ch c, cơ s thu c S Tài nguyên tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư và Môi trư ng nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài 86. ăng ký chuy n m c ích s d ng t t ai S Tài nguyên và i v i trư ng h p ph i xin phép cho Môi trư ng i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài 87. ăng ký mua, bán, cho thuê tài s n t ai Văn phòng ăng ký g n li n v i t cho i tư ng là t quy n s d ng t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam thu c S Tài nguyên nh cư nư c ngoài, t ch c nư c và Môi trư ng ngoài, cá nhân nư c ngoài. 88. ăng ký nh n chuy n như ng quy n t ai Văn phòng ăng ký s d ng t v i i tư ng là t ch c, quy n s d ng t ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c S Tài nguyên và Môi trư ng 89. ăng ký nh n quy n s d ng t do kê t ai Văn phòng ăng ký biên bán u giá quy n s d ng t quy n s d ng t thi hành án cho i tư ng là t ch c, thu c S Tài nguyên ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, và Môi trư ng t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c
 10. ngoài 90. ăng ký nh n quy n s d ng t do t ai Văn phòng ăng ký x lý h p ng góp v n cho i tư ng quy n s d ng t là t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư thu c S Tài nguyên nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá và Môi trư ng nhân nư c ngoài 91. ăng ký nh n quy n s d ng t do t ai Văn phòng ăng ký x lý h p ng th ch p, b o lãnh cho quy n s d ng t i tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, thu c S Tài nguyên ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, và Môi trư ng t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài 92. ăng ký nh n t ng, cho quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho i tư ng là t ch c, ngư i quy n s d ng t Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c S Tài nguyên và Môi trư ng 93. ăng ký nh n th a k quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho i tư ng là t ch c, ngư i quy n s d ng t Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c S Tài nguyên và Môi trư ng 94. ăng ký th ch p, b o lãnh, góp v n t ai Văn phòng ăng ký b ng tài s n g n li n v i t cho i quy n s d ng t tư ng là t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i thu c S Tài nguyên Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t và Môi trư ng ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài 95. Gia h n s d ng t i v i t ch c t ai S Tài nguyên và kinh t , ngư i Vi t Nam nh cư Môi trư ng nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài s d ng t 96. Giao t chưa ư c gi i phóng m t t ai S Tài nguyên và b ng i v i t ch c, cơ s tôn giáo, Môi trư ng ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài 97. Giao t ã ư c gi i phóng m t b ng t ai S Tài nguyên và ho c không ph i gi i phóng m t b ng Môi trư ng i v i t ch c trong nư c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài 98. Giao t s d ng vào m c ích t ai S Tài nguyên và qu c phòng, an ninh Môi trư ng 99. Thu h i t i v i t ch c, cơ s tôn t ai S Tài nguyên và giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c Môi trư ng ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài trong trư ng h p giao t không thu ti n s d ng t, giao t có thu ti n s d ng t mà ti n s d ng
 11. t có ngu n g c t ngân sách 100. Thu h i gi y ch ng nh n quy n s t ai UBND c p T nh d ng t do t ch c, công dân phát ho c S Tài nguyên hi n c p t nh ã c p trái pháp lu t và Môi trư ng ( i v i trư ng h p ư c u quy n ho c phân c p) 101. Th a k , t ng cho tài s n g n li n v i t ai Văn phòng ăng ký t cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn quy n s d ng t giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c thu c S Tài nguyên ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân và Môi trư ng nư c ngoài 102. Xóa ăng ký cho thuê l i quy n s t ai Văn phòng ăng ký d ng t cho i tư ng là t ch c, cơ quy n s d ng t s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư thu c S Tài nguyên nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá và Môi trư ng nhân nư c ngoài 103. Xóa ăng ký cho thuê quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho i tư ng là t ch c, cơ s tôn quy n s d ng t giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c thu c S Tài nguyên ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân và Môi trư ng nư c ngoài 104. Xóa ăng ký góp v n b ng quy n s t ai Văn phòng ăng ký d ng t cho i tư ng là t ch c, quy n s d ng t ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, thu c S Tài nguyên t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c và Môi trư ng ngoài 105. Xóa ăng ký th ch p, b o lãnh b ng t ai Văn phòng ăng ký quy n s d ng t cho i tư ng là t quy n s d ng t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c thu c S Tài nguyên ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân và Môi trư ng nư c ngoài 106. ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho i tư ng là t ch c, ngư i quy n s d ng t Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t thu c S Tài nguyên ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài và Môi trư ng 107. ăng ký bi n ng v s d ng t do t ai Văn phòng ăng ký gi m di n tích th a t do s t l t quy n s d ng t nhiên cho i tư ng là t ch c, cơ s thu c S Tài nguyên tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư và Môi trư ng nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài 108. ăng ký th ch p b ng quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho i tư ng là t ch c, ngư i quy n s d ng t Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t thu c S Tài nguyên
 12. ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài và Môi trư ng 109. Chuy n t hình th c thuê t sang t ai Văn phòng ăng ký giao t có thu ti n s d ng t v i i quy n s d ng t tư ng là t ch c và ngư i Vi t Nam thu c S Tài nguyên nh cư nư c ngoài và Môi trư ng 110. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho t ch c, ngư i Vi t Nam nh quy n s d ng t cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, thu c S Tài nguyên cá nhân nư c ngoài trúng u giá và Môi trư ng quy n s d ng t, trúng u th u d án có s d ng t Lĩnh v c tài nguyên nư c 111. C p gi y phép thăm dò nư c dư i t Tài nguyên nư c S Tài nguyên và i v i công trình có lưu lư ng dư i Môi trư ng 3.000 m3/ngày êm 112. C p gi y phép khai thác nư c dư i t Tài nguyên nư c S Tài nguyên và dư i 3.000 m3/ngày êm Môi trư ng 113. C p gi y phép khai thác, s d ng nư c Tài nguyên nư c S Tài nguyên và m t dư i 2m3/giây ( i v i s n xu t Môi trư ng nông nghi p), dư i 2.000kw ( i v i phát i n), dư i 50.000m3/ ngày êm ( i v i m c ích khác) 114. C p gi y phép x nư c th i vào ngu n Tài nguyên nư c S Tài nguyên và nư c dư i 5.000 m3/ngày êm Môi trư ng 115. C p gi y phép hành ngh khoan nư c Tài nguyên nư c S Tài nguyên và dư i t quy mô v a và nh Môi trư ng 116. Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh Tài nguyên nư c S Tài nguyên và n i dung gi y phép thăm dò nư c dư i Môi trư ng t dư i 3.000 m3/ngày êm 117. Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh Tài nguyên nư c S Tài nguyên và n i dung gi y phép x nư c th i vào Môi trư ng ngu n nư c dư i 5.000 m3/ngày êm 118. Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh Tài nguyên nư c S Tài nguyên và n i dung gi y phép hành ngh khoan Môi trư ng nư c dư i t quy mô v a và nh 119. Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh Tài nguyên nư c S Tài nguyên và n i dung gi y phép khai thác, s d ng Môi trư ng nư c dư i t dư i 3.000 m3/ngày êm 120. Gia h n, thay i th i h n, i u ch nh Tài nguyên nư c S Tài nguyên và n i dung gi y phép khai thác, s d ng Môi trư ng nư c m t dư i 2m3 /giây ( i v i s n xu t nông nghi p), dư i 2.000kw ( i
 13. v i phát i n), dư i 50.000m3/ ngày êm ( i v i m c ích khác) Lĩnh v c môi trư ng 121. C p m i Gi y phép hành ngh x lý, Môi trư ng S Tài nguyên và tiêu h y ch t th i nguy h i Môi trư ng 122. Gia h n ho c i u ch nh gi y phép Môi trư ng S Tài nguyên và hành ngh x lý, tiêu h y ch t th i Môi trư ng nguy h i 123. C p m i Gi y phép hành ngh v n Môi trư ng S Tài nguyên và chuy n ch t th i nguy h i Môi trư ng 124. Gia h n ho c i u ch nh gi y phép Môi trư ng S Tài nguyên và hành ngh v n chuy n ch t th i nguy Môi trư ng h i 125. C p m i S ăng ký ch ngu n th i Môi trư ng S Tài nguyên và ch t th i nguy h i Môi trư ng 126. i u ch nh s ăng ký ch ngu n th i Môi trư ng S Tài nguyên và ch t th i nguy h i Môi trư ng 127. ThNm nh và phê duy t báo cáo ánh Môi trư ng S Tài nguyên và giá tác ng môi trư ng ( TM) Môi trư ng 128. ThNm nh và phê duy t báo cáo ánh Môi trư ng S Tài nguyên và giá tác ng môi trư ng b sung Môi trư ng ( TM b sung) 129. Xác nh n vi c th c hi n các n i dung Môi trư ng S Tài nguyên và c a báo cáo và yêu c u c a quy t nh Môi trư ng phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng 130. C p gi y ch ng nh n i u ki n Môi trư ng S Tài nguyên và nh p khNu ph li u Môi trư ng Lĩnh v c a ch t và khoáng s n 131. Gi y phép kh o sát khoáng s n Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 132. Gia h n gi y phép kh o sát khoáng s n Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 133. Tr l i gi y phép kh o sát khoáng s n Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 134. Gi y phép thăm dò khoáng s n Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành s n a ch t ph tr c thu c Trung ương
 14. 135. Gia h n gi y phép thăm dò khoáng s n Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 136. Chuy n như ng quy n thăm dò Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành khoáng s n. s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 137. C p l i gi y phép thăm dò khoáng s n. Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 138. Ti p t c th c hi n quy n thăm dò Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành khoáng s n. s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 139. Tr l i gi y phép thăm dò khoáng s n Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành ho c m t ph n di n tích thăm dò s n a ch t ph tr c thu c khoáng s n. Trung ương 140. Gi y phép khai thác khoáng s n Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 141. Gia h n gi y phép khai thác khoáng Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành s n s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 142. Chuy n như ng quy n khai thác Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành khoáng s n. s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 143. Ti p t c th c hi n quy n khai thác Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành khoáng s n. s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 144. Tr l i gi y phép khai thác khoáng s n Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành ho c tr l i m t ph n di n tích khai s n a ch t ph tr c thu c thác khoáng s n. Trung ương 145. Gi y phép ch bi n khoáng s n Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 146. Gia h n gi y phép ch bi n khoáng s n Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 147. Ti p t c th c hi n quy n ch bi n Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành khoáng s n. s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 148. Chuy n như ng quy n ch bi n Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành khoáng s n s n a ch t ph tr c thu c Trung ương
 15. 149. Tr l i gi y phép ch bi n khoáng s n. Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 150. H sơ thNm nh xét và phê duy t tr Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành lư ng khoáng s n trong báo cáo thăm s n a ch t ph tr c thu c dò khoáng s n. Trung ương 151. H sơ báo cáo công nh n k t qu Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành chuy n i c p tr lư ng và c p tài s n a ch t ph tr c thu c nguyên khoáng s n r n Trung ương 152. H sơ thNm nh báo cáo trình công Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành nh n ch tiêu tr lư ng. s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 153. Gi y phép khai thác t n thu khoáng Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành s n s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 154. Gia h n gi y phép khai thác t n thu Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành khoáng s n s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 155. Tr l i gi y phép khai thác t n thu Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành khoáng s n s n a ch t ph tr c thu c Trung ương 156. óng c a m Tài nguyên khoáng UBND t nh, thành s n a ch t ph tr c thu c Trung ương Lĩnh v c khí tư ng thu văn và bi n i khí h u 157. C p gi y phép ho t ng c a công Khí tư ng thu văn UBND t nh và thành trình khí tư ng thu văn chuyên dùng ph tr c thu c Trung ương 158. C p l i gi y phép ho t ng c a công Khí tư ng thu văn UBND t nh và thành trình khí tư ng thu văn chuyên dùng ph tr c thu c Trung ương 159. i u ch nh n i dung gi y phép ho t Khí tư ng thu văn UBND t nh và thành ng c a công trình khí tư ng thu ph tr c thu c văn chuyên dùng Trung ương 160. Gia h n gi y phép ho t ng c a công Khí tư ng thu văn UBND t nh và thành trình khí tư ng thu văn chuyên dùng ph tr c thu c Trung ương Lĩnh v c o c và b n 161. C p gi y phép ho t ng o c và o c và B n S Tài nguyên và b n Môi trư ng 162. B sung n i dung gi y phép ho t ng o c và B n S Tài nguyên và o c và b n Môi trư ng
 16. 163. ăng ký ho t ng o c và b n o c và B n S Tài nguyên và Môi trư ng 164. B sung n i dung ăng ký ho t ng o c và B n S Tài nguyên và o c và b n Môi trư ng 165. ThNm nh h sơ nghi m thu công o c và B n S Tài nguyên và trình, s n phNm o c và b n Môi trư ng 166. ThNm nh h sơ quy t toán công trình o c và B n S Tài nguyên và s n phNm o c và b n Môi trư ng III. TÊN TH T C HÀNH CHÍNH C P HUY N Lĩnh v c t ai 167. C p i gi y ch ng nh n quy n s t ai Văn phòng ăng ký d ng t v i i tư ng là h gia ình, quy n s d ng t thu c cá nhân c ng ng dân cư phòng Tài nguyên và Môi trư ng 168. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho h gia ình, cá nhân c ng ng quy n s d ng t thu c dân cư ang s d ng t t i phư ng phòng Tài nguyên và Môi trư ng 169. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho h gia ình, cá nhân ho c quy n s d ng t thu c nhóm ngư i có quy n s d ng t phòng Tài nguyên và chung nh n quy n s d ng t do chia Môi trư ng tách quy n s d ng t phù h p v i pháp lu t 170. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t h gia ình, cá nhân, trúng u giá quy n s d ng t thu c quy n s d ng t, trúng u th u d phòng Tài nguyên và án có s d ng t Môi trư ng 171. C p gi y ch ng nh n trong trư ng h p t ai Phòng Tài nguyên và h p th a t i v i h gia ình, cá Môi trư ng nhân 172. C p Gi y ch ng nh n trong trư ng t ai Phòng Tài nguyên và h p tách th a i v i h gia ình, cá Môi trư ng nhân 173. C p l i gi y ch ng nh n quy n s t ai Văn phòng ăng ký d ng t v i i tư ng là h gia ình, quy n s d ng t thu c cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trư ng 174. Chuy n t hình th c thuê t sang t ai Văn phòng ăng ký giao t có thu ti n s d ng t i v i quy n s d ng t thu c h gia ình, cá nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng
 17. 175. ăng ký b o lãnh b ng quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho i tư ng là h gia ình, cá quy n s d ng t thu c nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 176. ăng ký bi n ng v s d ng t do t ai Văn phòng ăng ký i tên cho i tư ng là h gia ình, cá quy n s d ng t thu c nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 177. ăng ký bi n ng v s d ng t do t ai Văn phòng ăng ký gi m di n tích th a t do s t l t quy n s d ng t thu c nhiên cho i tư ng là h gia ình, cá phòng Tài nguyên và nhân Môi trư ng 178. ăng ký bi n ng v s d ng t do t ai Văn phòng ăng ký thay i v nghĩa v tài chính cho i quy n s d ng t thu c là tư ng h gia ình, cá nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 179. ăng ký bi n ng v s d ng t do t ai Văn phòng ăng ký thay i v quy n s d ng t cho i quy n s d ng t thu c tư ng là h gia ình, cá nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 180. ăng ký cho thuê l i quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho i tư ng là h gia ình, cá quy n s d ng t thu c nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 181. ăng ký cho thuê quy n s d ng t t ai Văn phòng ăng ký cho i tư ng là h gia ình, cá nhân quy n s d ng t thu c phòng Tài nguyên và Môi trư ng 182. ăng ký chuy n m c ích s d ng t t ai Văn phòng ăng ký i v i trư ng h p không ph i xin quy n s d ng t thu c phép cho i tư ng là h gia ình, cá phòng Tài nguyên và nhân Môi trư ng 183. ăng ký chuy n m c ích s d ng t t ai Phòng Tài nguyên và i v i trư ng h p ph i xin phép cho Môi trư ng i tư ng là h gia ình, cá nhân 184. ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho i tư ng là h gia ình, cá quy n s d ng t thu c nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 185. ăng ký nh n chuy n như ng quy n t ai Văn phòng ăng ký s d ng t cho i tư ng là h gia quy n s d ng t thu c ình, cá nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 186. ăng ký nh n quy n s d ng t do kê t ai Văn phòng ăng ký
 18. biên bán u giá quy n s d ng t quy n s d ng t thu c thi hành án cho i tư ng là h gia phòng Tài nguyên và ình, cá nhân Môi trư ng 187. ăng ký nh n quy n s d ng t do t ai Văn phòng ăng ký x lý h p ng góp v n cho i tư ng quy n s d ng t thu c là h gia ình, cá nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 188. ăng ký nh n quy n s d ng t do t ai Văn phòng ăng ký x lý h p ng th ch p, b o lãnh cho quy n s d ng t thu c i tư ng là h gia ình, cá nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 189. ăng ký t ng cho quy n s d ng t t ai Văn phòng ăng ký cho i tư ng h gia ình, cá nhân, quy n s d ng t thu c c ng ng dân cư phòng Tài nguyên và Môi trư ng 190. ăng ký th ch p b ng quy n s d ng t ai Văn phòng ăng ký t cho i tư ng là h gia ình, cá quy n s d ng t thu c nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 191. ăng ký th ch p, b o lãnh, góp v n t ai Văn phòng ăng ký b ng tài s n g n li n v i t cho i quy n s d ng t thu c tư ng là h gia ình, cá nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 192. ăng ký th a k quy n s d ng t t ai Văn phòng ăng ký cho i tư ng là h gia ình, cá nhân quy n s d ng t thu c phòng Tài nguyên và Môi trư ng 193. Gia h n s d ng t i v i h gia t ai Phòng Tài nguyên và ình, cá nhân s d ng t phi nông Môi trư ng nghi p; h gia ình, cá nhân không tr c ti p s n xu t nông nghi p ư c Nhà nư c cho thuê t nông nghi p 194. Thu h i t v i i tư ng là h gia t ai Phòng Tài nguyên và ình, cá nhân, c ng ng dân cư trong Môi trư ng trư ng h p t nguy n tr l i t. 195. Thu h i gi y ch ng nh n quy n s t ai y ban nhân dân c p d ng t do t ch c, công dân phát huy n hi n c p huy n ã c p trái pháp lu t 196. Th a k , t ng cho tài s n g n li n v i t ai Văn phòng ăng ký t cho i tư ng là h gia ình, cá quy n s d ng t thu c nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 197. Xóa ăng ký cho thuê l i quy n s t ai Văn phòng ăng ký d ng t cho i tư ng là h gia ình, quy n s d ng t thu c
 19. cá nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 198. Xóa ăng ký góp v n b ng quy n s t ai Văn phòng ăng ký d ng t cho i tư ng là h gia ình, quy n s d ng t thu c cá nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng 199. Xóa ăng ký th ch p, b o lãnh b ng t ai Văn phòng ăng ký quy n s d ng t cho i tư ng là h quy n s d ng t thu c gia ình, cá nhân phòng Tài nguyên và Môi trư ng Lĩnh v c môi trư ng 200. Xác nh n ăng ký b n cam k t b o v Môi trư ng y ban Nhân dân c p môi trư ng huy n/xã 201. Xác nh n ăng ký b n cam k t b o v Môi trư ng y ban Nhân dân c p môi trư ng b sung huy n/xã IV. TÊN TH T C HÀNH CHÍNH C P XÃ Lĩnh v c t ai 202. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ai y ban nhân dân xã, th t cho h gia ình, cá nhân, c ng tr n ng dân cư ang s d ng t t i xã, th tr n 203. Cho thuê t nông nghi p iv ih t ai y ban nhân dân xã, gia ình, cá nhân phư ng, th tr n 204. Chuy n i quy n s d ng t nông t ai y ban nhân dân xã, nghi p gi a 2 h gia ình, cá nhân phư ng, th tr n 205. Giao t làm nhà i v i h gia t ai y ban nhân dân xã ình, cá nhân t i nông thôn không thu c trư ng h p ph i u giá quy n s d ng t 206. Giao t nông nghi p i v i h gia t ai y ban nhân dân xã, ình, cá nhân phư ng, th tr n V. TÊN TH T C HÀNH CHÍNH DO BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGH CAO, KHU KINH T TH C HI N Lĩnh v c t ai 207. Gia h n s d ng t trong khu công t ai Ban Qu n lý khu công ngh cao, khu kinh t i v i h gia ngh cao, Ban Qu n lý ình, cá nhân khu kinh t 208. Gia h n s d ng t trong khu công t ai Ban Qu n lý khu công ngh cao, khu kinh t i v i t ch c, ngh cao, Ban Qu n lý ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, khu kinh t t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c
 20. ngoài 209. Giao l i t trong khu công ngh cao, t ai Ban Qu n lý khu công khu kinh t i v i h gia ình, cá ngh cao, Ban Qu n lý nhân khu kinh t 210. Giao l i t trong khu công ngh cao, t ai Ban Qu n lý khu công khu kinh t i v i t ch c, ngư i Vi t ngh cao, Ban Qu n lý Nam nh cư nư c ngoài khu kinh t 211. Thuê t trong khu công ngh cao, khu t ai Ban Qu n lý khu công kinh t i v i h gia ình, cá nhân ngh cao, Ban Qu n lý khu kinh t 212. Thuê t trong khu công ngh cao, khu t ai Ban Qu n lý khu công kinh t i v i t ch c, ngư i Vi t ngh cao, Ban Qu n lý Nam nh cư nư c ngoài, t ch c khu kinh t nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài.
Đồng bộ tài khoản