Quyết định số 153/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 153/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 153/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Khánh Hoà do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 153/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 153/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 08 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P KHÁNH HOÀ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch Khu Công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; th c hi n Quy t nh s 951/TTg ngày 11 tháng 11 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và phê duy t d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu Công nghi p Su i D u, t nh Khánh Hoà; Xét ngh c a Ch t ch UBND t nh Khánh Hoà, Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban qu n lý các khu công nghi p Khánh Hoà qu n lý các khu công nghi p trên a bàn t nh Khánh Hoà Ban qu n lý các khu công nghi p Khánh Hoà th c hi n các nhi m v và quy n theo quy nh t i i u 27 Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . Ban qu n lý các khu công nghi p Khánh hoà có tư cách pháp nhân, có tài kho n, có con d u hình Qu c huy, có biên ch và kinh phí ho t ng do Ngân sách nhà nư c c p. i u 2. Ban qu n lý các khu công nghi p Khánh Hoà có Trư ng ban, m t s Phó Trư ng ban, m t s u viên và b máy giúp vi c. Vi c b nhi m Trư ng ban, các Phó trư ng ban, các u viên và b máy giúp vi c Ban qu n lý các Khu công nghi p Khánh Hoà th c hi n theo i u 26 và i u 28 c a Ngh nh s 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Trư ng Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam, Ch t ch UBND t nh
  2. Khánh Hoà và Trư ng Ban qu n lý các Khu công nghi p Khánh Hoà trong ph m vi ch c năng, quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG -Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph - T nh u , H i ng nhân dân, UBND t nh Khánh Hoà - VP Qu c h i - VP Ch t ch nư c - VPTW ng - Ban kinh t TW - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao - Toà án nhân dân t i cao - Ban qu n lý các KCN Khánh Hoà - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TH, KTN, KTTH, P - Công báo - Lưu: BQL (5), VT. Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản