Quyết định số 153/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 153/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 153/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 153/2003/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 153/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 153/2003/Q -BTC NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH H TH NG CH TIÊU GIÁM SÁT DOANH NGHI P B O HI M B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t kinh doanh b o hi m s 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m; Căn c Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m; Căn c Quy t nh s 175/2003/Q -TTg ngày 29/8/2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t "Chi n lư c phát tri n th trư ng b o hi m Vi t Nam t năm 2003 n năm 2010"; Căn c Thông tư s 71/2001/TT-BTC ngày 28/8/2001 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m; Thông tư s 72/2001/TT-BTC ngày 28/8/2001 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m; Theo ngh c a V trư ng V B o hi m, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này H th ng ch tiêu giám sát doanh nghi p b o hi m. i u 2: H th ng ch tiêu giám sát doanh nghi p b o hi m ban hành kèm theo Quy t nh này áp d ng cho t t c các doanh nghi p b o hi m ho t ng theo Lu t kinh doanh b o hi m s 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000. i u 3: Các doanh nghi p b o hi m có trách nhi m tính toán các ch tiêu giám sát và g i k t qu cho B Tài chính vào th i i m n p báo cáo tài chính hàng năm theo quy nh hi n hành. Trư ng h p k t qu tính toán c a các ch tiêu có nh ng bi n ng b t thư ng, các doanh nghi p b o hi m ph i báo cáo ngay và gi i trình nh ng y u t gây nên bi n ng ó v i B Tài chính và có nh ng bi n pháp i u ch nh, kh c ph c k p th i
 2. i u 4: V B o hi m có trách nhi m phân tích, ánh giá k t qu ho t ng c a các doanh nghi p b o hi m thông qua H th ng ch tiêu giám sát doanh nghi p b o hi m và ti n hành các bi n pháp ki m tra, giám sát theo quy nh c a pháp lu t. i u 5: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. H th ng ch tiêu giám sát doanh nghi p b o hi m ư c áp d ng t năm tài chính 2003. i u 6: V trư ng V b o hi m, Chánh Văn phòng B Tài chính và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m ki m tra, giám sát vi c thi hành Quy t nh này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) H TH NG CH TIÊU GIÁM SÁT DOANH NGHI P B O HI M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 153/2003/Q -BTC ngày 22/9/2003 c a B trư ng B Tài chính) I. QUY NNH CHUNG 1. M c ích th c hi n H th ng ch tiêu giám sát doanh nghi p b o hi m H th ng ch tiêu giám sát doanh nghi p b o hi m là công c h tr Cơ quan qu n lý b o hi m theo dõi, ki m tra tình hình ho t ng kinh doanh, vi c ch p hành các chính sách, pháp lu t Nhà nư c c a doanh nghi p b o hi m nh m phát hi n s m nh ng trư ng h p doanh nghi p b o hi m có nguy cơ không m b o kh năng thanh toán có bi n pháp kh c ph c k p th i, b o v quy n l i h p pháp c a ngư i tham gia b o hi m; H th ng ch tiêu giám sát doanh nghi p b o hi m ng th i là công c h tr các doanh nghi p b o hi m t theo dõi quá trình ho t ng kinh doanh c a mình, nh n bi t ư c nh ng trư ng h p b t thư ng s m có gi i pháp kh c ph c, phát tri n. 2. i tư ng áp d ng H th ng ch tiêu giám sát doanh nghi p b o hi m ư c áp d ng i v i doanh nghi p b o hi m ho t ng theo Lu t kinh doanh b o hi m s 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 bao g m: doanh nghi p b o hi m Nhà nư c; Công ty c ph n b o hi m; t ch c b o hi m tương h ; doanh nghi p b o hi m liên doanh và doanh nghi p b o hi m 100% v n u tư nư c ngoài. II. H TH NG CH TIÊU GIÁM SÁT DOANH NGHI P B O HI M 1. Các ch tiêu giám sát doanh nghi p b o hi m phi nhân th
 3. Nhóm ch tiêu ho t ng chung 1. 1. Ch tiêu thay i v ngu n v n, qu M c thay i v ngu n v n, qu gi a năm hi n t i và năm trư c là m t ch tiêu quan tr ng xác nh m c c i thi n ho c gi m sút v kh năng tài chính c a doanh nghi p b o hi m trong năm. Ch tiêu này ư c tính như sau: Chênh l ch gi a ngu n v n, qu năm hi n t i và năm trư c Ch tiêu thay i v ngu n v n, qu = Ngu n v n, qu năm trư c 1.2. Ch tiêu t ng doanh thu phí b o hi m trên ngu n v n, qu Ngu n v n, qu c a m t doanh nghi p b o hi m có vai trò t o ra ngu n d tr bù p cho các t n th t l n hơn m c trung bình và vư t quá kh năng chi tr c a d phòng nghi p v . Ch tiêu t ng doanh thu phí b o hi m trên ngu n v n, qu ánh giá m c y c a ngu n d tr này (không tính t i tái b o hi m). Ch tiêu có giá tr càng l n thì doanh nghi p càng có nhi u r i ro i v i ngu n v n, qu i phó v i nh ng bi n ng b t thư ng v t n th t. Ch tiêu này ư c tính như sau: T ng doanh thu phí b o hi m Ch tiêu T ng doanh thu phí b o = Ngu n v n, qu hi m trên ngu n v n, qu 1.3. Ch tiêu doanh thu phí b o hi m thu n trên ngu n v n, qu Ngu n v n, qu c a doanh nghi p b o hi m có vai trò t o ra ngu n d tr bù p cho các t n th t l n hơn m c trung bình. Ch tiêu doanh thu phí b o hi m thu n trên ngu n v n, qu ánh giá m c y c a ngu n d tr này (có tính t i tái b o hi m). Ch tiêu có giá tr càng l n thì công ty càng có nhi u r i ro i v i ngu n v n, qu i phó v i nh ng bi n ng v t n th t. Ch tiêu này ư c tính như sau: Doanh thu phí b o hi m thu n Ch tiêu Doanh thu phí b o hi m = Ngu n v n, qu thu n trên ngu n v n, qu 1.4. Ch tiêu thay i doanh thu phí b o hi m thu n
 4. Nh ng thay i l n v doanh thu phí b o hi m thu n qua các năm thư ng là d u hi u c a s m t n nh trong ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p b o hi m. Doanh thu phí b o hi m tăng t bi n có th là d u hi u doanh nghi p b o hi m tham gia vào các lo i hình b o hi m ho c lĩnh v c ho t ng m i m t cách v i vã, không tính t i hi u qu kinh doanh. Bên c nh ó, doanh thu phí b o hi m tăng t bi n còn có th là d u hi u doanh nghi p b o hi m ang c g ng tăng lu ng ti n áp ng các trách nhi m chi tr b i thư ng c a các h p ng ã ký trư c ây. Doanh thu phí b o hi m gi m m nh có th là d u hi u cho th y doanh nghi p b o hi m ch m d t khai thác m t s nghi p v nào ó, thu h p ph m vi khai thác do có nhi u t n th t m t s nghi p v , ho c m t th ph n do c nh tranh. Ch tiêu này ư c tính như sau: Ch tiêu thay i doanh thu phí Doanh thu phí b o hi m thu n năm hi n t i tr i Doanh thu phí b o hi m thu n năm trư c b o hi m thu n = Doanh thu phí b o hi m thu n năm trư c 1.5. Ch tiêu tr v n trên ngu n v n, qu Vi c s d ng h p ng tái b o hi m c nh nh m h tr v v n có th là d u hi u cho th y doanh nghi p b o hi m có s thi u h t v ngu n v n, qu . N u ph n l n ngu n v n, qu c a doanh nghi p b o hi m ư c t o thành t kho n tr v n thông qua hình th c tái b o hi m thì kh năng thanh toán c a doanh nghi p b o hi m có th b nh hư ng n u các nhà nh n tái b o hi m không h p tác ho c g p khó khăn v tài chính. Ch tiêu này ư c tính như sau: Tr v n Ch tiêu tr v n trên ngu n v n, qu = Ngu n v n, qu Trong ó: Tr v n = Hoa h ng như ng TBH chia cho Phí như ng TBH nhân v i 40% Phí như ng TBH 1.6. Ch tiêu t l b i thư ng T l b i thư ng là m t trong các ch tiêu th hi n ch t lư ng khai thác và qu n lý r i ro c a doanh nghi p b o hi m. Là m t trong hai y u t c u thành ch tiêu t l k t h p, t l b i thư ng có nh hư ng l n t i k t qu kinh doanh b o hi m c a doanh nghi p b o hi m (không tính t i k t qu t ho t ng u tư). T l b i thư ng cao có kh năng làm cho doanh nghi p b o hi m b thua l trong ho t ng kinh doanh b o hi m, làm nh hư ng t i kh năng tài chính c a doanh nghi p b o hi m. Ch tiêu này ư c tính như sau:
 5. B i thư ng thu c trách nhi m gi l i ± tăng/gi m d Ch tiêu t l b i thư ng = Phí b o hi m thu n ư c hư ng 1.7. Ch tiêu t l chi phí ho t ng kinh doanh b o hi m T l chi phí là m t trong các ch tiêu th hi n kh năng c nh tranh c a doanh nghi p b o hi m thông qua vi c kh ng ch chi phí m c h p lý mà v n m b o hi u qu kinh doanh. Tương t như ch tiêu t l b i thư ng, t l chi phí là m t trong hai y u t c u thành ch tiêu t l k t h p và do ó có nh hư ng t i k t qu kinh doanh b o hi m c a doanh nghi p b o hi m (không tính t i k t qu t ho t ng u tư). T l chi phí cao làm gi m kh năng c nh tranh c a doanh nghi p cũng như nh hư ng b t l i t i l i nhu n thu ư c t ho t ng kinh doanh b o hi m c a doanh nghi p. Ch tiêu này ư c tính như sau: T ng chi phí ho t ng kinh doanh b o hi m Ch tiêu t l chi phí ho t = Doanh thu phí b o hi m thu n ng kinh doanh b o hi m NHÓM CH TIÊU V L I NHU N 1.8. Ch tiêu t l k t h p Ch tiêu t l k t h p là ch tiêu t ng quát nh t cho bi t k t qu ho t ng kinh doanh b o hi m c a doanh nghi p b o hi m (không tính t i k t qu ho t ng u tư tài chính). V lâu dài, k t qu ho t ng kinh doanh b o hi m c a doanh nghi p b o hi m là y u t ch y u quy t nh s n nh v m t tài chính và kh năng thanh toán c a doanh nghi p b o hi m. Ch tiêu này là s k t h p gi a ch tiêu t l b i thư ng và ch tiêu t l chi phí ho t ng kinh doanh b o hi m. Ch tiêu này ư c tính như sau: Ch tiêu t l k t h p = T l b i thư ng + T l chi phí ho t ng kinh doanh b o hi m 1.9. Ch tiêu t su t l i nhu n u tư Ch tiêu t su t l i nhu n u tư ánh giá hi u qu c a ho t ng u tư tài s n c a doanh nghi p b o hi m, m t y u t quan tr ng óng góp vào l i nhu n chung c a doanh nghi p. Ch tiêu cũng cho bi t ch t lư ng chung c a danh m c u tư c a doanh nghi p b o hi m. Ch tiêu này ư c tính như sau: 2 x Thu nh p thu n ho t ng u tư năm hi n t i
 6. Ch tiêu t su t l i nhu n u tư = Ti n m t và tài s n u tư năm hi n t i và năm trư c tr thu nh p thu n ho t ng u tư năm hi n t i Nhóm ch tiêu v tính thanh kho n 1.10. Ch tiêu công n trên tài s n có tính thanh kho n Ch tiêu công n trên tài s n có tính thanh kho n là thư c o kh năng áp ng các nhu c u v tài chính c a doanh nghi p b o hi m. Ch tiêu này cũng ư c nh kh năng chi tr cho ngư i tham gia b o hi m trong trư ng h p c n thi t ph i gi i th doanh nghi p b o hi m. Ch tiêu này ư c tính như sau: T ng công n Ch tiêu công n trên tài s n = Tài s n có tính thanh kho n có tính thanh kho n 1.11. Ch tiêu n phí trên ngu n v n, qu Ch tiêu n phí trên ngu n v n, qu cho bi t m c ph thu c c a kh năng thanh toán c a doanh nghi p b o hi m vào m t lo i tài s n thư ng không th chuy n i thành ti n (ph i thu phí b o hi m g c) trong trư ng h p doanh nghi p b gi i th . Ngoài ra, ch tiêu này cũng tương i hi u qu trong vi c phân bi t các doanh nghi p ho t ng lành m nh v i các doanh nghi p có v n . Ch tiêu này ư c tính như sau: Ph i thu phí b o hi m g c Ch tiêu n phí trên ngu n v n, qu = Ngu n v n, qu NHÓM CH TIÊU V D PHÒNG NGHI P V 1.12. Ch tiêu d phòng b i thư ng trên phí b o hi m thu n ư c hư ng Ch tiêu này so sánh m i liên h gi a d phòng b i thư ng ư c trích l p v i phí b o hi m thu n ư c hư ng xác nh xem doanh nghi p b o hi m có l p d phòng y cho các khi u n i thu c trách nhi m b i thư ng c a doanh nghi p b o hi m không. Ch tiêu này ư c tính như sau: D phòng b i thư ng Ch tiêu d phòng b i thư ng trên = Phí b o hi m thu n ư c hư ng phí b o hi m ư c hư ng
 7. 2. Các ch tiêu giám sát doanh nghi p b o hi m nhân th NHÓM CH TIÊU HO T NG CHUNG 2.1. Ch tiêu thay i v ngu n v n, qu M c thay i v ngu n v n, qu gi a năm hi n t i và năm trư c là m t ch tiêu quan tr ng xác nh m c c i thi n ho c gi m sút v kh năng tài chính c a doanh nghi p b o hi m trong năm. Ch tiêu này ư c tính như sau: Chênh l ch gi a ngu n v n, qu năm hi n t i và năm trư c Ch tiêu thay i v ngu n v n, qu = Ngu n v n, qu năm trư c 2.2. Ch tiêu t l chi phí ho t ng kinh doanh b o hi m T l chi phí kinh doanh (không bao g m chi phí hoa h ng) là m t trong các ch tiêu th hi n kh năng c nh tranh c a doanh nghi p b o hi m thông qua vi c kh ng ch chi phí m c h p lý mà v n m b o hi u qu kinh doanh. T l chi phí cao làm gi m kh năng c nh tranh c a doanh nghi p cũng như nh hư ng b t l i t i l i nhu n thu ư c t ho t ng kinh doanh b o hi m c a doanh nghi p. Ch tiêu này ư c tính như sau: Chi phí kinh doanh (không bao g m chi phí hoa h ng) Ch tiêu t l chi phí kinh doanh = Doanh thu phí b o hi m thu n 2.3. Ch tiêu t l hoa h ng b o hi m Ch tiêu t l hoa h ng bao g m ba ch tiêu: ch tiêu t l hoa h ng b o hi m năm u, t l hoa h ng b o hi m tái t c và t l hoa h ng b o hi m cho h p ng óng phí m t l n. Ch tiêu này xác nh m c tr hoa h ng cho i lý c a doanh nghi p b o hi m so v i doanh thu phí b o hi m. Ch tiêu này ư c tính như sau: Hoa h ng b o hi m năm u Ch tiêu t l hoa h ng b o hi m năm u = Doanh thu phí b o hi m khai thác m i
 8. Hoa h ng b o hi m năm th hai + Hoa h ng b o hi m tái t c Ch tiêu t l hoa h ng b o = Doanh thu phí b o hi m tái t c hi m tái t c Hoa h ng b o hi m cho h p ng óng phí m tl n Ch tiêu t l hoa h ng b o hi m = Phí b o hi m óng m t l n cho h p ng óng phí m t l n 2.4. Ch tiêu t l tr ti n b o hi m Ch tiêu này ư c tính như sau: S ti n tr b o hi m ± tăng (gi m) d phòng toán h c và d phòng b i thư ng Ch tiêu t l tr = Doanh thu thu n (DT phí b o hi m thu n + Lãi u tư t ti n b o hi m d phòng) Trong ó: 1 Lãi u tư t d phòng = i x (Vo + V1) x ------- 2 (i): lãi su t u tư d a trên lãi su t trái phi u Chính ph th i h n 10 năm (Vo): d phòng toán h c và d phòng b i thư ng u kỳ (V1): d phòng toán h c và d phòng b i thư ng cu i kỳ 2.5. Ch tiêu t l duy trì h p ng Ch tiêu này ch áp d ng tính t l duy trì h p ng i v i các h p ng b o hi m cá nhân, không áp d ng i v i h p ng b o hi m theo nhóm và h p ng óng phí m t l n. Ch tiêu t l duy trì h p ng có th ư c tính riêng cho các s n phNm b o hi m tr n i và s n phNm b o hi m h n h p. Ch tiêu t l duy trì h p ng ư c s d ng ánh giá ch t lư ng khai thác c a doanh nghi p b o hi m. Ch tiêu này ư c tính như sau: Phí b o hi m tái t c năm hi n t i
 9. T l duy trì h p ng = T ng doanh thu phí b o hi m năm trư c NHÓM CH TIÊU V THAY I HO T NG 2.6. Ch tiêu thay i cơ c u s n phNm b o hi m Ch tiêu thay i cơ c u s n phNm b o hi m cho bi t s thay i bình quân c a t l % t ng s phí b o hi m c a t ng lo i s n phNm b o hi m. Ch tiêu có giá tr càng cao càng th hi n s bi n ng l n v cơ c u s n phNm b o hi m c a doanh nghi p, òi h i doanh nghi p b o hi m có bi n pháp qu n lý thích h p luôn làm ch tình th và n nh kinh doanh. Ch tiêu này ư c tính như sau: S n phNm b o hi m Phí T l % so Phí b o T l % so C t b o v i t ng hi m v i t ng phí (2) tr hi m phí b o năm b o hi m C t năm hi m năm trư c năm trư c (4) % hi n hi n t i (2) (4) t i (1) (3) (5) I. H p ng b o hi m cá nhân a. B o hi m tr n i b. B o hi m sinh kỳ c. B o hi m t kỳ d. B o hi m h n h p e. B o hi m tr ti n nh kỳ II. H p ng b o hi m nhóm a. B o hi m tr n i b. B o hi m sinh kỳ c. B o hi m t kỳ d. B o hi m h n h p e. B o hi m tr ti n nh kỳ III. T ng s phí b o hi m IV. T ng giá tr ch s (c t 5) 2.7. Ch tiêu thay i cơ c u tài s n Ch tiêu thay i cơ c u tài s n cho bi t s thay i bình quân c a t l % giá tr c a t ng lo i tài s n. Ch tiêu có giá tr càng cao càng th hi n s bi n ng l n v cơ c u
 10. tài s n c a doanh nghi p, òi h i doanh nghi p b o hi m có bi n pháp qu n lý thích h p luôn làm ch tình th và n nh ho t ng u tư. Ch tiêu này ư c tính như sau: Lo i tài s n Giá tr T l % so Giá tr T l % so C t tài s n v i t ng tài s n v i t ng (2) năm giá tr tài năm giá tr tài tr hi n t i s n năm trư c s n năm C t hi n t i trư c (4) (1) (3) % (2) (4) (5) 1. Trái phi u Chính ph - Dư i 1 năm - T 1 - 5 năm - T 5 - 10 năm - Trên 10 năm 2. Trái phi u công ty - Dư i 1 năm - T 1 - 5 năm - T 5 - 10 năm - Trên 10 năm 3. C phi u niêm y t 4. C phi u không niêm y t 5. Cho vay có th ch p 6. B t ng s n làm tr s 7. B t ng s n khác 8. Cho vay theo H b o hi m 9. Góp v n liên doanh 10. u tư vào công ty liên k t 11. Ký qu 12. Ti n m t và u tư ng n h n 13. Các kho n u tư khác 14. T ng giá tr tài s n
 11. 15. T ng giá tr ch s (c t 5) 2.8. Ch tiêu thay i v d phòng Ch tiêu thay i d phòng th hi n s chênh l ch v t l % gi a ch tiêu d phòng năm hi n t i và ch tiêu d phòng năm trư c. Ch tiêu d phòng cho t ng năm ư c tính b ng cách chia kho n tăng d phòng c a các h p ng b o hi m cá nhân cho t ng s phí b o hi m tái t c và phí b o hi m óng m t l n c a các h p ng cá nhân. Ch tiêu này ư c tính như sau: Kho n tăng d phòng toán h c năm hi n t i Ch tiêu d phòng toán = Phí b o hi m tái t c + Phí b o hi m óng m t l n h c năm hi n t i năm hi n t i Kho n tăng d phòng toán h c năm trư c Ch tiêu d phòng năm = Phí b o hi m tái t c + Phí b o hi m óng m t l n trư c năm trư c Ch tiêu thay i = Ch tiêu d phòng năm hi n t i - Ch tiêu d phòng năm trư c d phòng NHÓM CH TIÊU V TÍNH THANH KHO N 2.9. Ch tiêu thanh kho n Ch tiêu thanh kho n so sánh t ng công n v i tài s n có tính thanh kho n (ti n m t và các tài s n có th quy i ngay thành ti n). Ch tiêu này ư c tính như sau: T ng công n Ch tiêu thanh kho n = Tài s n có tính thanh kho n 2.10. Ch tiêu t l u tư vào các công ty liên k t Ch tiêu t l u tư vào công ty liên k t tính t l ph n trăm c a giá tr tài s n u tư vào công ty liên k t (bao g m v n u tư và các kho n ph i thu t công ty liên k t) so
 12. v i ngu n v n, qu c a doanh nghi p b o hi m. Công ty liên k t là m t ơn v trong h th ng t ng công ty hay là m t b ph n, tr c ti p hay gián ti p, thông qua m t hay nhi u t ch c trung gian, ki m soát, b ki m soát hay n m dư i s ki m soát thông thư ng v i công ty l p báo cáo. Công ty liên k t có th bao g m công ty m , công ty con, công ty thành viên, công ty liên doanh và công ty trách nhi m h u h n. T l u tư vào các công ty liên k t càng l n thì tính thanh kho n c a doanh nghi p b o hi m càng gi m. Ch tiêu này ư c tính như sau: Các kho n u tư vào công ty liên k t + ph i thu t công ty liên k t Ch tiêu t l u tư vào các công = Ngu n v n, qu ty liên k t NHÓM CH TIÊU V KH NĂNG THANH TOÁN 2.11. Ch tiêu kh năng thanh toán Ch tiêu thanh toán ư c tính b ng t l gi a ngu n v n, qu xác nh biên kh năng thanh toán c a doanh nghi p b o hi m và biên kh năng thanh toán t i thi u theo quy nh hi n hành. Ngu n v n, qu xác nh biên kh năng thanh toán là ngu n v n, qu tr i s v n góp vào doanh nghi p b o hi m khác và n không có kh năng thu h i. Biên kh năng thanh toán t i thi u b ng t ng c a 4% d phòng nghi p v và 0,1% s ti n b o hi m ch u r i ro ( i v i h p ng có th i h n dư i 10 năm) ho c 0,3% s ti n b o hi m ch u r i ro ( i v i h p ng trên 10 năm). Ch tiêu này ư c tính như sau: Ngu n v n, qu xác nh biên kh năng thanh toán Ch tiêu kh năng thanh = Biên kh năng thanh toán t i thi u toán 2.12. Ch tiêu ngu n v n, qu i u ch nh trên t ng công n Ch tiêu ngu n v n, qu i u ch nh trên t ng công n là m t trong nh ng ch tiêu ánh giá kh năng tài chính c a doanh nghi p b o hi m. Ngu n v n, qu i u ch nh là giá tr ngu n v n, qu c a doanh nghi p b o hi m sau khi i u ch nh gi m i v i các tài s n không có tính thanh kho n. Ch tiêu này ư c tính như sau: Ngu n v n, qu i u ch nh Ch tiêu ngu n v n, qu i u = T ng công n ch nh trên t ng công n NHÓM CH TIÊU V L I NHU N
 13. 2.13. Ch tiêu l i nhu n Ch tiêu l i nhu n là ch tiêu t ng quát nh t cho bi t k t qu ho t ng c a doanh nghi p b o hi m (bao g m c k t qu ho t ng u tư tài chính). Ch tiêu này ư c tính như sau: L i nhu n (bao g m c l i nhu n t u tư) Ch tiêu l i nhu n = Doanh thu phí b o hi m thu n + L i nhu n ho t ng tài chính 2.14. Ch tiêu t su t l i nhu n u tư tài s n Ch tiêu t su t l i nhu n u tư tài s n ư c s d ng ánh giá hi u qu trong vi c u tư tài s n c a doanh nghi p b o hi m. T su t l i nhu n u tư tài s n th p là d u hi u cho th y doanh nghi p b o hi m có nhi u tài s n không sinh l i (ch ng h n các kho n ph i thu, tài s n c nh...). Ch tiêu này ư c tính như sau: 2 x L i nhu n ho t ng tài chính năm hi n t i T su t l i nhu n u tư tài s n = (Tài s n năm trư c + tài s n năm hi n t i - L i nhu n ho t ng tài chính năm hi n t i)
Đồng bộ tài khoản